Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

STROŽI USLOVI ZA PODNOŠENJE PREDSTAVKE EVROPSKOM SUDU ZA LJUDSKA PRAVA


Pravilo 47 Poslovnika Suda, koje uvodi strože uslove za podnošenje predstavke Evropskom sudu za ljudska prava, stupilo je na snagu 1. januara 2014. godine. Osmišljeno je sa ciljem da poboljša efikasnost Suda i da ubrza ispitivanje predstavki. Ova izmena Pravilnika uvodi dve velike promene koje su primenljive odmah i pomoći će da se lakše utvrdi da li je predstavka prihvatljiva za razmatranje od strane Suda.

Prva velika promena odnosi se na sam obrazac za predstavku. Ovaj obrazac je pojednostavljen, a njegova elektronska verzija je objavljena na internet stranici Suda, kao i na internet stranici Zastupnika RS pred ESLJP, sa kojih može biti preuzeta. Svaka predstavka mora biti u potpunosti popunjena na predviđenom obrascu i poslata Sudu uz kopije relevantnih pratećih dokumenata. Nekompletna predstavka može biti odbačena od strane Suda.

Druga velika promena odnosi se na rok (period) u kome predstavka mora biti dostavljena Sudu, a koji iznosi šest meseci od konačne odluke najvišeg domaćeg nadležnog suda. Da bi predstavka bila podneta u roku, moraće da ispuni sve uslove navedene u pravilu 47. Uredno popunjena predstavka zajedno sa svim traženim informacijama i dokumentima mora biti poslata Sudu na dan ili pre poslednjeg dana isteka roka od šest meseci. Nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje od strane Suda i smatraće se da je rok od šest meseci istekao.

U cilju informisanja potencijalnih podnosilaca predstavke i/ili njihovih zastupnika u vezi sa novim uslovima za podnošenje predstavke Evropskom sudu za ljudska prava, Sud je pripremio dokument koji objašnjava kako da popunite obrazac predstavke.

Novi obrazac predstavke, zajedno sa uputstvom za popunjavanje obrasca i novim pravilom 47 Poslovnika Suda, dostupni su i na srpskom jeziku i možete ih preuzeti.

Obrazac predstavke (ONLINE)

Napomena za popunjavanje obrasca predstavke (ONLINE)

Pravila 47 Poslovnika suda (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Ministarstva pravde i državne uprave, 6.2.2014.