Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU – Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o elektronskom fakturisanju (“Službeni glasnik RS”, broj 44/21), u članu 5. posle stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

“Sistem elektronskih faktura koristi i subjekt javnog sektora koji je ugovorna strana u okvirnom sporazumu kojim se utvrđuju uslovi i način dodele ugovora tokom perioda važenja okvirnog sporazuma u smislu zakona kojim se uređuju javne nabavke, za prijem, čuvanje i uvid u postupanje sa elektronskim fakturama izdatim prilikom izvršenja ugovora zaključenog na osnovu okvirnog sporazuma.”.

Dosadašnji st. 3, 4. i 5. postaju st. 4, 5. i 6.

U dosadašnjem stavu 6, koji postaje stav 7, reči: “U slučaju iz stava 5. ovog člana” zamenjuju se rečima: “U slučaju iz stava 6. ovog člana”.

Posle dosadašnjeg stava 7, koji postaje stav 8, dodaje se stav 9, koji glasi:

“Lista korisnika sistema elektronskih faktura je javna lista koja sadrži poreske identifikacione brojeve subjekata javnog sektora, subjekata privatnog sektora i dobrovoljnih korisnika sistema elektronskih faktura koji imaju obavezu da prime i čuvaju elektronsku fakturu u skladu sa ovim zakonom, kao i jedinstvene brojeve korisnika budžetskih sredstava subjekata koji su upisani u Evidenciju korisnika javnih sredstava i koja se vodi kod Centralnog informacionog posrednika upotrebom informaciono-komunikacionih tehnologija.”.

U dosadašnjem stavu 8, koji postaje stav 10, reči: “u smislu stava 7. ovog člana” zamenjuju se rečima: “u smislu st. 3. i 8. ovog člana”.

Član 2.

U članu 7. stav 1. tačka 5) reči: “broj, datum i mesto izdavanja” zamenjuju se rečima: “broj i datum izdavanja”.

Član 3.

U članu 18. stav 1. posle tačke 1) dodaje se tačka 1a), koja glasi:

“1a) ne evidentira porez na dodatu vrednost elektronski u skladu sa ovim zakonom (član 4. st. 1, 2, 3, 4. i 6);”.

Član 4.

U članu 23. stav 1. reči: “prestaju da važe 31. decembra 2021. godine” zamenjuju se rečima: “prestaju da važe 30. aprila 2022. godine”.

Član 5.

U članu 24. stav 2. reči: “primenjuju se od 1. januara 2022. godine” zamenjuju se rečima: “primenjuju se od 1. maja 2022. godine”.

U stavu 4. reči: “primenjuje se od 1. januara 2022. godine” zamenjuju se rečima: “primenjuje se od 1. maja 2022. godine”.

U stavu 5. reči: “primenjuju se od 1. januara 2022. godine” zamenjuju se rečima: “primenjuju se od 1. maja 2022. godine”.

Član 6.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Najznačajniji razlozi za donošenje ovog zakona su, pre svega, utvrđivanje novog roka za početak primene određenih obaveza iz Zakona o elektronskom fakturisanju (“Službeni glasnik RS”, broj 44/21 ‒ u daljem tekstu: Zakon), kojim se uvodi sistem elektronskih faktura, kao i preciziranje pojedinih odredaba navedenog zakona. Predloženim izmenama i dopunama Zakona istovremeno je postalo neophodno uskladiti i rok u kome prestaju da važe određene odredbe Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama (“Službeni glasnik RS”, br. 119/12, 68/15, 113/17, 91/19 i 44/21) i Zakona o izmenama i dopuni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama (“Službeni glasnik RS”, broj 91/19).

Treba naglasiti da predlagač sporovodi aktivnosti iz komunikacionog plana za uvođenje sistema elektronskih faktura, uključujući informisanje javnosti o sistemu, ali i organizaciju obuka za buduće korisnike sistema i privredne subjekte koji se bave informaciono-komunikacionim delatnostima. Planiraju se direktne konsultacije sa ministarstvima, prilikom kojih će biti neposredno predstavljene prednosti koje donosi sistem elektronskih faktura, kao i prava i obaveze ministarstava koje proizilaze iz odredbi zakona i podzakonskih akata, a istovremeno ostvaruje se i dvosmerna komunikacija sa korisnicima javnih sredstava koji će biti najveći izdavaoci i primaoci elektronskih faktura. S obzirom na okolnost da predlagač namerava da nastavi i intenzivira sprovođenje opisanih aktivnosti, naročito stavljajući akcenat na obuku budućih korisnika sistema iz redova subjekata javnog sektora, utvrđivanje novog roka za početak primene određenih obaveza, kao što se predlaže, imaće povoljan uticaj na zainteresovane subjekte da na najefikasniji način sprovedu proces zamene papirnog oblika fakture u digitalni.

Takođe, prilikom priprema za sprovođenje Zakona, došlo se do, prema oceni predlagača, osnovanog predloga da se propiše uvođenje javne liste korisnika Sistema elektronskih faktura, što će javnom sektoru, kao i privrednim subjektima, olakšati korišćenje sistema i ubrzati poslovne procese. Listu korisnika sistema objavljivaće Ministarstvo finansija od početka primene prava i obaveza u skladu sa ovim zakonom na portalu posvećenom sistemu elektronskog fakturisanja (https://www.efaktura.gov.rs/) i to na osnovu podataka koji postoje u sistemu, pa nije potrebno vršiti softverske izmene. Potom, predlagač je uvideo da je “mesto izdavanja”, predviđen kao uobičajeni element elektronske fakture, izlišan i, s tim u vezi, postoji mogućnost da izazove nepotrebnu zabunu kod korisnika, a sprovodi se i normativna intervencija uvođenjem kaznene odredbe za nepoštovanje obaveze elektronskog evidentiranja poreza na dodatu vrednost.

Na kraju, ukazala se potreba da se i subjektu javnog sektora koji je ugovorna strana u okvirnom sporazumu kojim se utvrđuju uslovi i način dodele ugovora tokom perioda važenja okvirnog sporazuma omogući da sistem elektronskih faktura koristi za prijem, čuvanje i uvid u postupanje sa elektronskim fakturama izdatim prilikom izvršenja ugovora zaključenog na osnovu okvirnog sporazuma, za šta je potrebna izvesna softverska intervencija na sistemu, kako bi se ugovornoj strani u okvirnom sporazumu omogućilo vršenje opisanih radnji. Izdavanje naloga da se izvrši opisana izmena sistema u nadležnosti je predlagača, u okviru roka za izvršenje koji je dat do 1. januara 2022. godine.

Imajući u vidu navedeno, predlaže se donošenje ovog zakona.

III. OBRAZLOŽENjE POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. ovog zakona propisuju se izmene i dopune u članu 5. Zakona kojima se i subjektu javnog sektora koji je ugovorna strana u okvirnom sporazumu kojim se utvrđuju uslovi i način dodele ugovora tokom perioda važenja okvirnog sporazuma omogućava da sistem elektronskih faktura koristi za prijem, čuvanje i uvid u postupanje sa elektronskim fakturama i definiše se sadržaj liste korisnika sistema elektronskih faktura.

U članu 2. ovog zakona propisuje se brisanje mesta izdavanja sa spiska uobičajenih elemenata elektronske fakture.

Članom 3. ovog zakona uvodi se prekršajna odredba za nepoštovanje obaveze elektronskog evidentiranja poreza na dodatu vrednost.

Članom 4. ovog zakona vrši se izmena roka u kome prestaju da važe određene odredbe Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama (“Službeni glasnik RS”, br. 119/12, 68/15, 113/17, 91/19 i 44/21) i Zakona o izmenama i dopuni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama (“Službeni glasnik RS”, broj 91/19).

Članom 5. ovog zakona vrše se izmene st. 2, 4. i 5. člana 24. Zakona, tako što se menja rok početka primene obaveza subjekata javnog sektora, i to da primaju i čuvaju elektronske fakture, da izdaju elektronske fakture drugom subjektu javnog sektora, kao i da elektronski evidentiraju obračun poreza na dodatu vrednost i istovremeno se menja rok početka primene obaveza subjekata privatnog sektora da izdaju elektronske fakture subjektu javnog sektora.

U članu 6. predviđeno je da ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

za realizaciju ovog zakona obezbeđena su u budžetu Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE STUPANjE NA SNAGU ZAKONA PRE OSMOG DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA U “SLUŽBENOM GLASNIKU RS”

Predlaže se da ovaj zakon stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”, budući da postoji naročito opravdani razlog za stupanje na snagu ovog zakona pre osmog dana od dana objavljivanja, u skladu sa članom 196. stav 4. Ustava Republike Srbije. Naime, rokovi propisani Zakonom predviđaju početak primene određenih obaveza za 1. januar 2022. godine, dok se ovim zakonom predlaže novi rok 1. maj 2022. godine. Navedenim se stvaraju uslovi da ovaj zakon tj. izmene i dopune Zakona stupe na snagu pravovremeno, čime se izbegava kolizija između važećeg i predloženog propisa.

Izvor: Vebsajt Narodna skupština, 3.12.2021.