Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

SET PORESKIH ZAKONA KRAJEM GODINE U NARODNOJ SKUPŠTINI REPUBLIKE SRBIJE


Set poreskih zakona koji će, kako je najavio ministar finansija Siniša Mali, biti dostavljen Narodnoj skupštini na razmatranje krajem godine, predviđa neke olakšice koje će obradovati buduće roditelje, građane s problematičnim stambenim kreditima, ali i privrednike.

U skladu sa opredeljenjem Vlade za stvaranje uslova za povećanje nataliteta, izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr., 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017 i 7/2018 - usklađeni din. izn.) predlaže se da od poreza bude oslobođena solidarna pomoć do visine prosečne zarade isplaćene u Republici koju zaposleni dobije za rođenje deteta, kažu u Ministrarstvu finansija za Tanjug.

Zakonodavac je prilikom sastavljanja izmena ovog zakona imao u vidu i rešavanje tzv. problematičnih stambenih kredita.

Zato predlaže da od poreza budu izuzeti prihodi koje građanin ostvari u slučaju vansudskog poravnanja s bankom za stambeni kredit koji se smatra problematičnim, a u slučaju kada banka izvrši otpis preostalog potraživanja, uz prethodnu obavezu klijenta da izmiri određeni deo duga prema banci.

Dopunama ovog zakona se uređuje i način oporezivanja prihoda koje građanin ostvari od pružanja ugostiteljskih usluga u objektu domaće radinosti i u objektu seoskog turističkog domaćinstva.

"Uređenje poreskog tretmana ovih prihoda trebalo bi da stvori povoljne uslove oporezivanja kako bi se obveznici stimulisali da legalizuju svoje poslovanje u toj oblasti koje je sada u sivoj zoni", ističu u Ministarstvu finansija.

Poslodavce će obradovati predlog da se izmenama zakona propisuju uslovi o oslobađanju troškova rekreacije zaposlenih (tim bilding) od poreza na zarade.

Kada je reč o Izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. glasnik RS", br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 91/2015 - autentično tumačenje, 112/2015 i 113/2017) privrednih subjekata, predviđa se promena metode obračuna amortizacije, s ciljem da se pojednostavi način obracuna amortizacije koja se priznaje kao rashod u poreskom bilansu obveznika.

Veliku novinu predstavlja i predlog da se rashodi po osnovu reklame i propagande u poreskom bilansu priznaju bez ograničenja.

Izvor: Vebsajt Novosti, 5.11.2018.
Naslov: Redakcija