Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O IZMENAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA REŠAVANJE STAMBENIH POTREBA I DRUGE PROGRAME INTEGRACIJE IZBEGLICA U 2015. GODINI - TEKST PROPISA


UREDBA O IZMENAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA REŠAVANJE STAMBENIH POTREBA I DRUGE PROGRAME INTEGRACIJE IZBEGLICA U 2015. GODINI

Na osnovu člana 19s Zakona o izbeglicama("Sl. glasnik RS", br. 18/92, "Sl. list SRJ", br. 42/2002 - odluka SUS i "Sl. glasnik RS", br. 30/2010) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi ("Sl. glasnik RS", br. 55/2005, 71/2005 - ispr., 101/2007, 65/2008, 16/2011, 68/2012 - odluka US, 72/2012, 7/2014 - odluka US i 44/2014), Vlada donosi

UREDBU O IZMENAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA REŠAVANJE STAMBENIH POTREBA I DRUGE PROGRAME INTEGRACIJE IZBEGLICA U 2015. GODINI

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju Programa korišćenja sredstava za rešavanje stambenih potreba i druge programe integracije izbeglica u 2015. godini("Sl. glasnik RS", br. 15/2015), u Programu korišćenja sredstava za rešavanje stambenih potreba i druge programe integracije izbeglica u 2015. godini, u delu I. UVOD, u stavu 2. tačka 1) podtačka (2) iznos: "75.000.000", zamenjuje se iznosom: "165.000.000,00".

Deo II. NAMENA SREDSTAVA, tačka 1) podtačka (2), menja se i glasi: "sa aproprijacije 472: za obezbeđivanje dela paketa građevinskog materijala za korisnike izabrane u Regionalnom stambenom programu na ime kontribucije Republike Srbije u Regionalnom stambenom programu, potprojekat broj 2 i za obezbeđivanje kupovine seoskih kuća sa okućnicom za korisnike izabrane u Regionalnom stambenom programu na ime kontribucije Republike Srbije u Regionalnom stambenom programu, potprojekat broj 4".

U tački 2) stav 4. menja se i glasi: "Sredstva sa aproprijacije 472, u visini do 165.000.000,00 dinara, koriste se za obezbeđivanje dela paketa građevinskog materijala za korisnike izabrane u Regionalnom stambenom programu na ime kontribucije Republike Srbije u Regionalnom stambenom programu, potprojekat broj 2 – građevinski materijal i za obezbeđivanje kupovine seoskih kuća sa okućnicom za korisnike izabrane u Regionalnom stambenom programu na ime kontribucije Republike Srbije u Regionalnom stambenom programu, potprojekat broj 4 – seoske kuće, u skladu sa Sporazumom o donaciji između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije zaključenog u vezi sa potprojektom broj 2 u okviru Projekta stambenog zbrinjavanja u Republici Srbiji i Sporazumom o donaciji između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije zaključenog u vezi sa potprojektom broj 4 u okviru Projekta stambenog zbrinjavanja u Republici Srbiji".

Stav 5. briše se.

Dosadašnji stav 6. postaje stav 5.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS".

05 Broj: 110-11843/2015

U Beogradu, 5. novembra 2015. godine

Izvor: Press služba Vlade Srbije, 05.11.2015.