Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREGLED ODREDABA ZAKONA O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2015. GODINU KOJE SE MENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU


U skladu sa članom 2. tačka 31), članom 54. i članom 56. stav 4. Zakona o budžetskom sistemu("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014 i 68/2015 - dr. zakon), u budžetskoj 2015. godini neće se vršiti obračun i isplata božićnih, godišnjih i drugih vrsta nagrada i bonusa predviđenih posebnim i pojedinačnim kolektivnim ugovorima, za direktne i indirektne korisnike sredstava budžeta Republike Srbije, budžeta lokalne vlasti i korisnike organizacija za obavezno socijalno osiguranje, osim jubilarnih nagrada za zaposlene koji su to pravo stekli u 2015. godini.

U 2015. godini ne mogu se isplaćivati zaposlenima kod korisnika budžetskih sredstava ovog člana nagrade i bonusi koji prema međunarodnim kriterijumima predstavljaju nestandardne, odnosno netransparentne oblike nagrada i bonusa (isplate u jednakim mesečnim iznosima za sve zaposlene i sl.).

IZUZETNO OD ST. 1. I 2. OVOG ČLANA, ZAPOSLENIMA U USTANOVAMA OSNOVNOG I SREDNjEG OBRAZOVANjA I USTANOVAMA UČENIČKOG STANDARDA MOŽE SE, NA OSNOVU ODLUKE VLADE, JEDNOKRATNO ISPLATITI NETO IZNOS OD 6.000,00 SA PRIPADAJUĆIM POREZOM I DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE.

Ukoliko jedinice lokalne samouprave ne obezbede u budžetu i ne isplate jubilarne nagrade zaposlenima u osnovnoj i srednjoj školi koji to pravo stiču u 2015. godini, ministar nadležan za poslove finansija, na predlog ministarstva nadležnog za poslove obrazovanja, privremeno će obustaviti prenos transfernih sredstava iz budžeta Republike Srbije, odnosno pripadajućeg dela poreza na zarade, u iznosu neisplaćenih jubilarnih nagrada zaposlenima u osnovnim i srednjim školama iz budžeta jedinice lokalne samouprave.

Izvor: Press služba Skupštine Srbije, 05.11.2015.