Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI: POVERENIK NAVODI DA SU PODACI O SINDIKALNOM čLANSTVU SVRSTANI U GRUPU "NAROčITO OSETLJIVIH PODATAKA", DAKLE PODATAKA KOJI SE MOGU OBRAđIVATI SAMO NA OSNOVU SLOBODNO DATOG PRISTANKA LICA O čIJIM PODACIMA SE RADI I DA BI SHODNO TOME OBRADA TIH PODATAKA BEZ TAKVOG PRISTANKA BILA I DIREKTNO SUPROTNA čLANU 16 ZAKONA


Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Rodoljub Šabić, je povodom javnog reagovanja nekoliko sindikata prosvetnih radnika na dopis kojim je kako navode Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja naložilo direktorima škola da mu dostave spisak svih članova sindikata sa odgovarajućim ličnim podacima uputio pismo Mladenu Šarčeviću ministru prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Poverenik je u pismu ukazao na činjenicu da su članom 16 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012) podaci o sindikalnom članstvu svrstani u grupu "naročito osetljivih podataka", dakle podataka koji se mogu obrađivati samo na osnovu slobodno datog pristanka lica o čijim podacima se radi i da bi shodno tome obrada tih podataka bez takvog pristanka bila i direktno suprotna članu 16 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i predstavljala kažnjiv prekršaj iz člana 57 st. 1 tač. 5).

Zakon u istom članu 16, u stavu 2 predviđa i određene izuzetke, pa utvrđuje da se neki podaci iz kategorije "naročito osetljivi", mogu obrađivati i bez pristanka lica, ako je to zakonom propisano. Navedeni izuzetak odnosi se samo na podatke o pripadnosti političkoj stranci, zdravstvenom stanju i primanju socijalne pomoći.

ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012)

Naročito osetljivi podaci

Član 16

Podaci koji se odnose na nacionalnu pripadnost, rasu, pol, jezik, veroispovest, pripadnost političkoj stranci, sindikalno članstvo, zdravstveno stanje, primanje socijalne pomoći, žrtvu nasilja, osudu za krivično delo i seksualni život mogu se obrađivati na osnovu slobodno datog pristanka lica, osim kada zakonom nije dozvoljena obrada ni uz pristanak.

Izuzetno, podaci koji se odnose na pripadnost političkoj stranci, zdravstveno stanje i primanje socijalne pomoći, mogu se obrađivati bez pristanka lica, samo ako je to zakonom propisano.

U slučaju iz st. 1. i 2. ovog člana, obrada mora biti posebno označena i zaštićena merama zaštite.

U slučaju iz st. 1. i 2. ovog člana, Poverenik ima pravo uvida u podatke i provere zakonitosti obrade po službenoj dužnosti ili po zahtevu lica, odnosno rukovaoca.

Način arhiviranja i mere zaštite podataka iz st. 1. i 2. ovog člana, uz prethodno pribavljeno mišljenje Poverenika, uređuje Vlada.

Izvor: Vebsajt Poverenika, 05.10.2016.
Naslov: Redakcija