Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O IZMENAMA UREDBE O EVIDENCIJI NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI - TEKST PROPISA


UREDBA O IZMENAMA UREDBE O EVIDENCIJI NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI

Na osnovu člana 64. stav 4. Zakona o javnoj svojini ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 88/2013 i 105/2014) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi ("Sl. glasnik RS", br. 55/2005, 71/2005 - ispr., 101/2007, 65/2008, 16/2011, 68/2012 - odluka US, 72/2012, 7/2014 - odluka US i 44/2014), Vlada donosi

UREDBU O IZMENAMA UREDBE O EVIDENCIJI NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI

Član 1.

U Uredbi o evidenciji nepokretnosti u javnoj svojini ("Sl. glasnik RS", br. 70/2014 i 19/2015), u članu 5. tačka 3) posle reči: "površina" dodaju se zapeta i reč: "udeo".

Član 2.

Obrazac NEP-JS- Podaci o nepokretnosti u javnoj svojini i korisniku, odnosno nosiocu prava korišćenja, koji je odštampan uz Uredbu o evidenciji nepokretnosti u javnoj svojini ("Sl. glasnik RS", br. 70/2014 i 19/2015)i čini njen sastavni deo, zamenju je se novim obrascem NEP-JS - Podaci o nepokretnosti u javnoj svojini i korisniku, odnosno nosiocu prava korišćenja, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE UREDBE

Republika Srbija i ostali nosioci prava javne svojine u velikom broju slučajeva stiču pravo javne svojine na nepokretnostima u opredeljenom delu poseda - susvojina ili na neopredeljenom delu poseda - zajednička svojina.

Saglasno članu 15. Uredbe o evidenciji nepokretnosti u javnoj svojini, Republička direkcija za imovinu Republike Srbije je izradila aplikativni softver "Registar jedinstvene evidencije nepokretnosti u javnoj svojini" u kome je za Republiku Srbiju, kao jednog od titulara javne svojine, predviđena mogućnost evidentiranja podatka o udelu prava svojine na nepokretnosti (celo, susvojina sa naznakom obima udela i zajednička svojina), dok za ostale titulare javne svojine takva mogućnost nije predviđena.

U cilju dobijanja tačnih i potpunih podataka o nepokretnostima u javnoj svojini, te imajući u vidu da predstoji implementacija aplikativnog softvera, potrebno je izvršiti dopunu navedene uredbe u delu u kojem je propisana sadržina podataka o pojedinačnoj nepokretnosti koja je predmet evidencije, tako što se dodaje podatak o vlasničkom udelu na nepokretnosti. U tom smislu vrši se i dopuna tačke 3) obrasca NEP-JS i daje se mogućnost izbora upisa (celo, susvojina sa naznakom obima udela i zajednička svojina).

III. OBJAŠNJENJE POJEDINAČNIH REŠENJA

Članom 1. ove uredbe predviđeno je da se u članu 5. tačka 3) dodaje podatak o udelu na nepokretnosti.

Članom 2. ove uredbe propisano je da se obrazacNEP-JS, koji je sastavni deo Uredbe o evidenciji nepokretnosti u javnoj svojini ("Sl. glasnik RS", br. 70/2014 i 19/2015), zamenjuje obrascem NEP-JS koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Članom 3. propisano je da ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RepublikeSrbije".

PREGLED ODREDBE KOJA SE MENJA

Član 5.

Posebna evidencija nepokretnosti iz čl. 3. i 4. ove uredbe sadrži podatke o:

1)nosiocu prava javne svojine;

2) korisniku, odnosno nosiocu prava korišćenja nanepokretnosti: naziv, sedište, adresa, matični broj, delatnost;

3) nepokretnosti: vrsta nepokretnosti, mesto i adresa gde se nepokretnost nalazi, površina, UDEO, spratnost objekta, struktura i broj posebnog dela objekta, katastarska parcela, list nepokretnosti, katastarska opština;

 4) ispravi o svojini, osnovu korišćenja i vrednosti nepokretnosti iz člana 4. ove uredbe;

 5) vrsti i razlozima promene podataka.

Izvor: Press služba Vlade Srbije, 05.10.2015.