Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VLADA DONELA UREDBU O NAČINU IZBORA STRATEŠKOG PARTNERA ZA IZVOĐENJE RADOVA NA „MORAVSKOM KORIDORU“


Vlada Srbije donela je na poslednjoj sednici Uredbu o kriterijumima i načinu izbora strateškog partnera i stručnog nadzora nad izvođenjem radova na realizaciji projekta izgradnje infrastrukturnog koridora auto-puta E-761, deonica Pojate-Preljina (Moravski koridor).

Ovom Uredbom bliže se uređuju kriterijumi i naČin izbora strateškog partnera i stručnog nadzora nad izvođenjem radova na realizaciji projekta izgradnje infrastrukturnog koridora na deonici Pojate-Preljina.

Prilikom izbora strateškog partnera na projektovanju i izgradnji Moravskog koridora, kao i prilikom izbora stručnog nadzora nad izvođenjem radova ne primenjuju se propisi kojima se uređuje postupak javnih nabavki.

Uredba predviđa da se strateškim partnerom smatra i konzorcijum, kao i svako povezano lice, odnosno lica strateškog partnera i/ili bilo koje privredno društvo ili društva koje strateški partner i/ili njegovo povezano lice ili lica osnuju za potrebe realizacije ovog projekta, u skladu sa odredbama zakona kojima se uređuju privredna društva.

Poslovni kriterijumi predviđaju između ostalog izjavu poslodavca o broju izgrađenih kilometara auto-puteva u Jugoistočnoj Evropi u poslednjih 15 godina.

U slučaju da je podnosilac prijave konzorcijum iskustvo konzorcijuma će se računati zbirno.

Podnosilac prijave sa najvišom vrednosti (km) bice ocenjen sa 15 poena, ostali ce biti ocenjeni proporcionalno u odnosu na najvišu podnetu vrednost.

Izbor strateškog partnera sprovodi Radna grupa Vlade javnim prikupljanjem ponuda za izbor strateškog partnera.

Radna grupa Vlade otvara prijave, pregleda dostavljenu dokumentaciju, boduje kriterijume i predlaže Vladi da izvrši izbor strateškog partnera.

U slučaju da izabrani strateški partner ne zaključi ugovor o strateškom partnerstvu smatraće se da je odustao od prijave i učestvovanja u postupku.

 

Radna grupa po sprovedenim pregovorima sa izabranim strateškim partnerom dostavlja izveštaj Vladi sa predlogom da se ugovor sa izabranim strateškim partnerom zaključi ili da Vlada donese drugu odluku o daljem postupku u zavisnosti od rezultata pregovora.

Vlada, kao finansijer, investitor i izabrani strateški partner zaključuju ugovor o projektovanju, odnosno pružanju usluga i izvođenju radova na izgradnji Moravskog koridora.

Izbor vršioca stručnog nadzora nad izvođenjem radova sprovešće se po restriktivnoj proceduri u skladu sa najboljom evropskom praksom, navodi se u Uredbi.

Restriktivna procedura podrazumeva sprovođenje dvostepenog postupka, a dodela ugovora se vrši na osnovu kriterijuma najboljeg odnosa kvaliteta i cene.

Izvor: Vebsajt 021, 04.08.2019.
Naskov: Redakcija