Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OBRAZOVANA RADNA GRUPA ZA PRIPREMU RADNE VERZIJE ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREKRŠAJIMA


Rešenjem Ministra pravde broj 119-01-115/2015-05 dana 20.07.2015. obrazuje se radna grupa za pripremu radne verzije Zakona o izmenama i dopunama Zakona o prekršajima.

Zadatak radne grupe je da pripremi radnu verziju Zakona o izmenama i dopunama Zakona o prekršajima, kako bi se u cilju garantovanja jednakog položaja stranaka u postupku i efikasnijeg i ekonomičnijeg vođenja prekršajnog postupka unapredila postojeća zakonska rešenja.

Pored obaveze da razmotri i sve druge zakonske odredbe, radna grupa pre svega ima zadatak da predloži izmene postojećih odredaba kako bi se omogućila:

- šira primena instituta prekršajnog naloga i sporazuma o priznanju prekršaja,

- preciznije uredila prava i obaveze stranaka u vezi sa naknadom troškova postupka i troškova branilaca,

- preciznije regulisalo izvršenje zaštitinih mera,

- omogućio duži rok zastarelosti izvršenja prekršajnih kazni,

- jasnije uredio položaj suda i stranaka u vezi sa načelom dokazivanja i

- preciznije uredila primena posledica upisa u registar neplaćenih novčanih kazni.

Za predsednika radne grupe imenuje se Zoran Pašalić.

Za članove radne grupe imenuju se:

1. Slavica Brkić, sudija Prekršajnog apelacionog suda

2. Mirjana Tukar, predsednik odeljenja Prekršajnog apelacionog suda u Novom Sadu,

3. Milan Marinović, predsednik Prekršajnog suda u Beogradu

4. Kamenko Kozarski, predsednik Prekršajnog suda u Novom Sadu

5. Ljubo Simić, predsednik Prekršajnog suda u Subotici

6. Slobodan Marinković, predsednik Prekršajnog suda u Užicu

7. Maja Matija Ristić, rukovodilac Grupe za normativne poslove Ministarstva Pravde

8. Jelica Pajović, rukovodilac Grupe za građansko pravo Ministarstva Pravde

Sekretar radne grupe je Marijana Šarac, savetnik u Ministarstvu Pravde

Izvor: Vebsajt Udruženja sudija prekršajnih sudova Republike Srbije, 05.08.2015.