Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKONI GUŠE PRIVATNIKE: SRPSKI PRIVREDNICI TVRDE DA PORESKI AKTI NISU DOVOLJNO JASNI I DA IH VEOMA ZBUNJUJE NJIHOVA BROJNOST. PROPISE O PDV PRATI 21 PRAVILNIK, 135 UREDBI I BROJNA POJAšNJENJA. UPUTSTVA I INSTRUKCIJE O PRIMENI PROPISA KOJE PORESKA UPRAVA DONOSI MORAJU BITI JAVNO DOSTUPNI. MIšLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA POSTALA SU U MAJU 2013. GODINE OBAVEZUJUćA ZA POSTUPANJE PORESKE UPRAVE


Kada započne svoj biznis, privrednik u Srbiji bi trebalo da zaposli tim stručnjaka da mu pomognu da se izbori sa svim poreskim problemima, koji se mogu tumačiti na različite načine. Srbija ima 135 uredaba, odnosno pravilnika koji regulišu poreska pitanja, a Ministarstvo finansija je u poslednjih desetak godina dalo oko 5.500 mišljenja o određenim poreskim problemima. Zakon o poreskom postupku i poreskoj administracije stao je na 20 stranica, ali uputstvo, odnosno priručnik propisa koji imaju samo poreznici ima čak 500 stranica.

- U Srbiji postoje podzakonska akta, pravilnici, uredbe, doneti na osnovu zakona, ali oni pojašnjavaju primenu samo pojedinih odredaba, a ne ceo zakon, što je praksa u drugim državama u okruženju i EU - kaže Biljana Bujić, predsednik Poreskog odbora Saveta stranih investitora. - Problem je i u tome što za pojedine zakone postoji veliki broj podzakonskih akata. Obveznicima je nekada teško da se snađu u tome koji su to sve podzakonski akti doneti i šta regulišu. Na primer, Zakon o PDV prati još 21 pravilnik i tri uredbe koji bliže pojašnjavaju primenu pojedinih odredaba zakona.

Stav Saveta je da bi sistem u kome bi jedan podzakonski akt pojašnjavao primenu celog zakona doprineo boljoj primeni propisa od strane poreskih obveznika, ali i od strane inspektora.

- Državi bi se omogućilo da kroz izmene podzakonskih akata, što je jednostavnija procedura od izmene zakona, pravovremeno reaguje na probleme koji se pojavljuju u primeni pojedinih odredaba zakona - smatra Bujićeva. - Sadašnja situacija je da se Ministarstvu finansija upućuju zahtevi za mišljenje kada je sporna primena neke odredbe zakona. Prema našim saznanjima, veliki broj zahteva se podnosi svake godine dok se na samo jedan manji deo i odgovori. Verujemo da bi se broj podnetih zahteva za mišljenja smanjio ako bi za svaki zakon postojao podzakonski akt koji bi pojašnjavao njegovu primenu.

Bujićeva smatra da bi uputstva i instrukcije o primeni propisa koje Poreska uprava donosi morali biti javno dostupni.

- Verujemo da nema nijednog razloga da način na koji treba primeniti neku odredbu zakona bude tajna za poreske obveznike - kaže naša sagovornica. - Sve ovo bi doprinelo tome da poreski sistem bude transparentniji, povećala bi se predvidivost i pravna sigurnost, a što generalno unapređuje poslovni ambijent. Ovo bi sigurno doprinelo javnosti rada Poreske uprave i jedinstvenom postupanju.

U Poreskoj upravi nismo dobili odgovor na pitanja u vezi sa problemima na koje ukazuju privrednici.

NE SLUŠAJU UVEK MINISTARSTVO

Mišljenja Ministarstva finansija postala su u maju 2013. godine, sa izmenama Zakona o poreskom postupku, obavezujuća za postupanje Poreske uprave - objašnjava Igor Lonarević, kopredsedavajući Odbora za poreze i finansije Američke privredne komore u Srbiji. - Zabrinjava nas činjenica da postoje povremeni zastoji u primeni ove odredbe, jer PU u nekim slučajevima ne primenjuje mišljenja Ministarstva. Nije dobro da se dešavaju situacije da poreski obveznik savesno postupa u skladu sa zvanično objavljenim mišljenjem Ministarstva, a nakon toga snosi sankcije zbog takvog postupanja. Ujednačenom primenom propisa se sprečava nastanak štete za poreske obveznike, ali i za PU.

Izvor: Novosti, 05.08.2015.