Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREKRŠAJIMA: SPORAZUM O PRIZNAJNU PREKRšAJA NE MOżE SE SKLOPITI AKO JE UčINILAC VEć KAżNJAVAN U POSLEDNJE DVE GODINE, TE AKO JE U POSLEDNJE čETIRI GODINE UčINJENO KRIVIčNO DELO IZ BEZBEDNOSTI SAOBRAćAJA. NE MOżE SKLOPITI SPORAZUM AKO JE BILA NASILNIčKA VOżNJA, AKO JE IZAZVANA SAOBRAćAJNA NEZGODA I AKO JE LICE U JEDNOM ZAHTEVU ZA POTPISIVANJE SPORAZUMA U STICAJU UčINIO VIšE PREKRšAJA


12. februara 2016. godine usvojen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o prekršajima ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016 - dalje: Zakon) i sada se u celoj Srbiji svakodnevno sklapaju sporazumi o priznanju prekršaja, zarad manje kazne. Do skora, na mesečnom nivou sklapano je oko 1.000 sporazuma, a sada i do 5.000.

"Sporazum o priznajnu prekršaja se ne može sklopiti ako je učinilac već jednom kažnjavan u poslednje dve godine, te ako je u poslednje četiri godine učinjeno krivično delo iz bezbednosti saobraćaja. Ne može sklopiti sporazum ako je bila nasilnička vožnja, ako je izazvana saobraćajna nezgoda i ako je lice u jednom zahtevu za potpisivanje sporazuma u sticaju učinio više prekršaja", objašnjava za predsednik Prekršajnog suda u Novom Sadu, Kamenko Kozarski.

Kaže da su građani ove novine u Zakonu u početku prihvatili sa zazorom, ali su kasnije shvatili da je to benefti koji im država daje. Sve više se sklapaju sporazumi o priznajnu prekršaja.

"Radi se o tome da je ranije na godišnjem nivou bilo svega hiljadu, a sada je na nedeljnom nivou oko 100 zahteva. Izgleda da su ljudi shvatili da se prednost sklapanja sporazuma ogleda u tome da se dobija minimalna novčana kazna. Kazneni poeni se svakako izriču, ali, zaštitna mera zabrane uprvljanja motornim vozilom se ili ne izriče ako je reč o zabrani od 30 dana ili se izriče na dve meseca tamo gde je to Zakonom propisano da zabrana bude četiri meseca", navodi Kozarski.

Kada se potpiše sporazum, nema suđenja, nema sudskih troškova i sve se završava jednom posetom policijskoj upravi.

"Procedura je vrlo jednostavna. Kada se dobije poziv za pokretanje prekršajnog postupka, građani treba da da odu u najbližu policijsku upravu i da izjave da žele da sklope sporazum o priznanju prekršaja. Službenik će proveriti da li za to ima uslova. Policijska uprava sporazum dostavlja sudu koji donosi presudu. Prednost je u tome što, naprimer, ako je prekršaj učinjen u Leskovcu, sporazum se može potpisati u Novom Sad", kaže Kozarski.

Dodaje da u drugom slučaju, kada se građanin ne odaziva na pozive suda, izdaje se naredba za dovođenje. Tu naredbu izdaje Policijska ustanova na čijoj teritoriji se sud nalazi. Takvi slučajevi zastarevaju za dve godine.

Kozarski dodaje da je Registar neplaćenih novčanih kazni i drugih novčanih iznosa počeo da radi u januaru 2016. godine i trenutno je prema Registru oko 25.000 građana koji nisu platili kaznu.

"Podatak je da je oko 52.000 prekršajnih naloga plaćeno u roku od osam dana. To su mahom kazne do 5.000 dinara i građani shvate da im je lakše da u roku od osam dana plate polovinu, odnosno 2.500 dinara. Tada su mirni i ne moraju da razmišljaju o tome. Ima jedan neznatan procenat građana koji žele sudski postupak jer smatraju da nisu učinili prekršaj koji im se stavlja na teret, ali to je zanemarljivo", kaže Kozarski.

Izvor: Vebsajt RTV, 05.07.2016.
Naslov: Redakcija