Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODLUKA O MERILIMA I KRITERIJUMIMA ZA DELIMIČNO OSLOBAĐANJE TROŠKOVA UPISA U IMENIK ADVOKATA KANDIDATA IZ REDA ADVOKATSKIH PRIPRAVNIKA


Upravni odbor AK Beograda, na osnovu člana 14. Odluke Advokatske komore Srbije br.476-4/2014 od 22.06.2014. godine i člana 24. Statuta AK Beograda ("Sl. list grada Beograda", broj 6/2000, 11/2001, 29/2007, 34/2007 i 3/2011) na sednici održanoj 18.05.2016. godine donosi

ODLUKU
O MERILIMA I KRITERIJUMIMA ZA DELIMIČNO OSLOBAĐANJE TROŠKOVA UPISA U IMENIK ADVOKATA KANDIDATA IZ REDA ADVOKATSKIH PRIPRAVNIKA

Član 1.

Kandidat koji podnosi zahtev za upis u Imenik advokata iz reda advokatskih pripravnika, može podneti zahtev za delimično oslobađanje od troškova upisa koji iznose 4.000,00 E u dinarskoj protivvrednosti (po srednjem kursu NBS na dan uplate) u skladu sa Odlukom Advokatske komore Srbije br. 476-4/2014 od 22.06.2014. godine.

Zahtev iz stava 1. podnosi se istovremeno sa zahtevom za upis u Imenik advokata, a najkasnije do dana odlučivanja po podnetom zahtevu za upis u Imenik advokata.

Član 2.

Kandidat iz člana 1. može biti oslobođen plaćanja troškova upisa i to dela troškova upisa na ime naknade za stečena dobra Advokatske komore Beograd i Advokatske komore Srbije, koji je odlukom Advokatske komore Srbije br. 476-4-2014 od 22.06.2014. godine, utvrđen u iznosu od 3.500,00 E, ukoliko ispunjava sledeće uslove:

- da je bio upisan u Imenik advokatskih pripravnika u trajanju od najmanje dve godine;

- da zahtev podnese najkasnije u roku 1 godine, po prestanku pripravničke vežbe čije je trajanje utvrđeno odredbom čl. 61 st. 2 Zakona o advokaturi (4 godine trajanja pripravničke vežbe);

- da je izmirio sve dospele obaveze prema advokatskoj komori u kojoj je obavljao pripravničku vežbu;

- da za vreme trajanja pripravničke vežbe, kao i nakon prestanka statusa advokatskog pripravnika, nije zasnovao radni odnos o čemu je dužan podneti dokaze.

Član 3.

Odluku o zahtevu za delimično oslobađanje troškova upisa donosi Upravni odbor Advokatske komore Beograda, koji donosi odluku o upisu u Imenik advokata.

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu 01.07.2016. godine.

Odluku objaviti na oglasnoj tabli i sajtu Advokatske komore Beograda.

Izvor: Vebsajt Advokatske komore Beograda, 01.07.2016.