Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O IZMENAMA UREDBE O POSTUPKU ZA PRIBAVLJANJE SAGLASNOSTI ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I DODATNO RADNO ANGAŽOVANJE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA


Na osnovu člana 27e stav 38. Zakona o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013 i 142/2014) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi ("Sl. glasnik RS", br. 55/2005, 71/2005 - ispr., 101/2007, 65/2008, 16/2011, 68/2012 - odluka US, 72/2012, 7/2014 - odluka US i 44/2014),

Vlada donosi

UREDBU O IZMENAMA UREDBE O POSTUPKU ZA PRIBAVLJANJE SAGLASNOSTI ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I DODATNO RADNO ANGAŽOVANJE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA

Član 1.

U Uredbi o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava ("Sl. glasnik RS", br. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014 i 22/2015), u članu 8. stav 1. reči: "naveden u molbi, ali ne duže od četiri meseca" zamenjuju se rečima: "koji, na obrazložen predlog nadležnog organa, odredi Komisija".

Stav 2. menja se i glasi:

"Izuzetno od stava 1. ovog člana, Komisija može, na predlog nadležnog organa, uz pribavljeno mišljenje Ministarstva finansija, dati generalnu saglasnost svim korisnicima javnih sredstava da broj lica zaposlenih na određeno vreme zbog povećanog obima posla, lica angažovanih po osnovu ugovora o delu, ugovora o privremenim i povremenim poslovima, preko omladinske i studentske zadruge i lica angažovanih po drugim osnovama kod korisnika javnih sredstava, zadrže na nivou od 1. marta 2014. godine, s tim što takva saglasnost važi do regulisanja ovog pitanja zakonom kojim će se urediti način utvrđivanja maksimalnog broja zaposlenih i radno angažovanih lica u javnom sektoru."

Stav 4. menja se i glasi:

"U periodu od 1. marta 2014. godine do isteka perioda iz stava 2. ovog člana, korisnici javnih sredstava mogu, saglasno odredbama čl. 3-7. ove uredbe, podnositi molbe za davanje saglasnosti za broj veći od zatečenog stanja u smislu stava 2. ovog člana."

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Izvor: Press služba Vlade Srbije, 03.07.2015.