Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PRIVREMENOM UREĐIVANJU NAČINA ISPLATE PENZIJA - ZAšTITNIK GRAđANA: RFPIO DUžAN DA DONESE ODGOVARAJUćI UPRAVNI AKT, POJEDINAčNA REšENJA ZA NOVI NAčIN ISPLATE PENZIJA


Narodna skupština Republike Srbije je  2014. godine donela Zakon o privremenom uređivanju načina isplate penzija ("Sl. glasnik RS", br. 116/2014), koji je stupio na snagu 28. oktobra 2014. godine. Ovim zakonom uređuje se način isplate penzija koje isplaćuje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje počev od isplate penzija za mesec novembar 2014. godine, sa ciljem očuvanja finansijske održivosti penzijskog sistema u Republici Srbiji.

Na osnovu pomenutog zakona, RFPIO je, počev od isplate penzija za mesec novembar 2014. godine, započeo isplatu umanjenih iznosa penzija, i to za osiguranike čija je penzija veća od 25.000,00 dinara.

Nakon toga, Zaštitniku građana se obratio veliki broj penzionera, pritužujući se na protivustavno i protivzakonito smanjenje penzija, kao stečenog prava, i to bez odgovarajućeg upravnog akta, koji bi bio osnov za izmenjeni način isplate penzije, odnosno njeno umanjenje.

Korisnici penzija, takođe, ukazuju na to da su podnosili zahteve za donošenje odgovarajućeg rešenja (upravnog akta), po kojima RFPIO nije postupao, već im je umesto toga dostavljao obaveštenja. U dostavljenim obaveštenjima, RFPIO je, između ostalog, navodio da se visina penzije, utvrđena rešenjem i usklađena po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 i 142/2014), ne menja i iskazana je na izveštaju korisnika (čeku), zajedno sa iznosom privremenog umanjenja za mesec za koji se vrši isplata penzije.

Zaštitnik građana uputio je mišljenje i prepuruke Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje (RFPIO) da je u obavezi da u izvršenju Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija ("Sl. glasnik RS", br. 116/2014), u svakom konkretnom slučaju, po službenoj dužnosti, donese odgovarajući upravni akt - rešenje, kojim će utvrditi nov način isplate penzije.

Istim aktom, obavestiće korisnika penzije kako je došlo do umanjenja penzije i istovremeno mu omogućiti korišćenje Ustavom i zakonom garantovano pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se odlučuje o njegovom pravu, stoji u Mišljenju sa preporukama Zaštitnika građana koje je upućeno RFPIO.

Fond će o izvršenju preporuke izvestiti Zaštitnika građana u roku od 60 dana od dana dostavljanja.

Mišljenje sa preporukama Zaštitnika građana možete pogledati ovde.

Izvor: Vebsajt Zaštitnik građana, 02.07.2015.