Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZABRANI DISKRIMINACIJE: Mišljenјe Poverenice za zaštitu ravnopravnosti na Nacrt zakona


Ministarstvo za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja je dopisom broj: 011-00-342/2018-05 od 7. maja 2018. godine, dostavilo Povereniku za zaštitu ravnopravnosti Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije, radi davanja mišlјenja.

S tim u vezi, Poverenica obaveštava da je razmotren dostavlјeni materijal i da sa aspekta delokruga rada ovog organa navodi sledeće:

U članu 1. Nacrta zakona potrebno je izvršiti ispravku tako da ovaj član glasi:

Član 1.

U Zakonu o zabrani diskriminacije ("Sl. glasnik RS", br. 22/2009) u članu 2. stav 1. tačka 4) posle reči: "javnu agenciju" dodaje se zapeta, a reči: "i drugu organizaciju kojoj je" zamenjuju se rečima: "drugu organizaciju, odnosno lice kojem je".

Ispravku je potrebno uneti i u tekst Pregleda odredaba Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije, koji ni u trenutnom obliku ne odgovara predloženoj izmeni.

U članu 3. Nacrta zakona reči: "odnosu na druga lica" potrebno je zameniti rečima: "u poređenju sa drugim licima" i ispravku doslovno preneti u Pregled odredaba.

Član 5. Nacrta zakona sadrži i stav 2. koji je izostavlјen u Pregledu odredaba, te je potrebno dodati ga.

Član 8. Nacrta zakona nije usaglašen u tekstu Nacrta zakona i tekstu Pregleda odredaba, te je potrebno u Pregledu odredaba brisati zapetu i reči: "odnosno prestanka ispunjavanja uslova za obavlјanje određenih poslova".

Pored toga, u Pregledu odredaba potrebno je izvršiti ispravku koja se odnosi na član 10. stav 1. tačka 8) Nacrta zakona tako što će se posle reči: "Republike Srbije" dodati reč: "regionalnim" koja je izostavlјena, a koja je navedena u ovom članu u tekstu Nacrta zakona.

Član 12. stav 1. tačka 2) Nacrta zakona posle reči: "nedostatke" dopuniti rečju: "u pritužbi" i na taj način usaglasiti tekst Nacrta zakona sa tekstom Pregleda odredaba. U istom članu stav 1. tačka 6) posle reči: "već postupao" dodati reči: "u skladu sa članom 33. ovog zakona" a ispravku uneti i u tekst Pregleda odredaba.

Posebno napominje da je potrebno uraditi pravnotehničku redakciju Nacrta zakona a znake interpunkcije koristiti pravilno.

Takođe ukazuje da je neophodno u obrazloženju Nacrta zakona odrediti tačan naziv zakona koji se donosi, odnosno da se radi o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije (umesto, kako je navedeno Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o antidiskriminaciji).

Izvor: Vebsajt Poverenice, 27.05.2019.
Naslov: Redakcija