Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PORESKI KALENDAR ZA JUN 2018. GODINE


11.6.2018.

- Rok za podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za prethodni mesec

Poreski obveznik poreza na premije neživotnog osiguranja je društvo za osiguranje. Prijave se podnose na obrascu PP-PPNO, bez obzira da li postoji obaveza plaćanja za taj mesec.

 - Rok za podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV

Poreski dužnik koji nije obveznik PDV dužan je da za promet dobara i usluga obračuna i plati PDV i podnese poresku prijavu za poreski period, odnosno mesec u kojem je nastala poreska obaveza. Prijava se podnosi na obrascu PP PDV.

15.6.2018.

 - Rok za plaćanje mesečnih akontacija poreza i doprinosa na prihode od obavljanja samostalne delatnosti

Preduzetnik koji vodi poslovne knjige mesečnu akontaciju poreza i doprinosa plaća u roku od 15 dana po isteku svakog meseca na osnovu podnete poreske prijave PPDG-1S.

Preduzetnik koji porez plaća na paušalno utvrđen prihod akontaciju poreza i doprinosa plaća u roku od 15 dana po isteku svakog meseca na osnovu rešenja Poreske uprave.

- Rok za plaćanje doprinosa za sveštenike i verske službenike, za domaće državljane zaposlene u inostranstvu i za inostrane penzionere za prethodni mesec

Obveznici doprinosa – sveštenici i verski službenici, domaći državljani zaposleni u inostranstvu i inostrani penzioneri plaćaju mesečnu akontaciju doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u roku od 15 dana po isteku meseca na osnovu rešenja Poreske uprave.

- Rok za podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV

Poreski obveznici koji su se evidentirali za PDV i kojima je poreski period kalendarski mesec dužni su da podnesu poresku prijavu PP PDV i plate obračunati PDV u roku od 15 dana po isteku meseca.

Takođe, obveznik PDV dostavlja nadležnom poreskom organu, uz poresku prijavu PDV i obrazac PID PDV 1- pretežni izvoz dobara u inostranstvo za prethodni mesec, ako je u tom mesecu ispunio jedan od kriterijuma da postane obveznik PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo.

- Rok za plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec

Poreska prijava poreza na dobit pravnih lica se podnosi na obrascu PP PDP. Mesečna akontacija poreza na dobit plaća se do 15-og u mesecu za prethodni mesec.

- Plaćanje obračunate akcize za period od 16. do kraja prethodnog meseca

Obveznik akcize je dužan da obračunatu akcizu uplati najkasnije 15. dana u mesecu za iznos akcize obračunat za period od 16. do kraja prethodnog meseca.

- Rok za podnošenje poreske prijave za obračun akcize za prethodni mesec

Obveznik akcize je dužan da utvrđenu obavezu po osnovu akcize iskaže u poreskoj prijavi, na propisanom obrascu PP OA, koju podnosi Poreskoj upravi u roku od 15 dana po isteku meseca za taj mesec.

- Rok za podnošenje poreske prijave i plaćanje akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za prethodni mesec

Obveznik akcize obavezan je da utvrđenu obavezu po osnovu akcize na električnu energiju iskaže u poreskoj prijavi koju podnosi Poreskoj upravi po isteku kalendarskog meseca u kojem se vrši očitavanje, na propisanom obrascu PP OAEL i obračunatu akcizu plati u periodu za podnošenje poreske prijave, odnosno najkasnije u roku od 15 dana po isteku kalendarskog meseca u kojem je izvršeno očitavanje potrošnje električne energije.

29.6.2018.

- Podnošenje godišnjeg obračuna akcize za 2017. godinu i plaćanje razlike akcize po godišnjem obračunu za 2017. godinu

Prijava se podnosi na obrascu PP OAK- poreska prijava o kumulativnom-godišnjem obračunu akcize za period od 1. januara do 31. decembra 2017. godine.

- Plaćanje obračunate akcize za period od 1. do 15. dana u mesecu

Obveznik akcize je dužan da obračunatu akcizu uplati najkasnije poslednjeg dana u mesecu za iznos akcize obračunat u periodu od 1. do 15. dana u mesecu.

- Podnošenje poreske prijave, poreskog bilansa i dokumentacije za porez na dobit pravnih lica i plaćanje razlike između konačno obračunatog poreza na dobit za 2017. godinu i plaćenih akontacija

Poreska prijava se podnosi na obrascu PDP - Poreska prijava za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica. Poreski bilans podnosi se na:

  • obrascu PB 1 - Poreski bilans obveznika poreza na dobit pravnih lica za period od 01.01. do 31.12.2017. godine, uključujući i potrebne obrasce;
  • obrascu PBN - Poreski bilans za nedobitnu organizaciju koja primenjuje kontni plan za budžetski sistem;
  • obrascu PBN 1 - Poreski bilans za nedobitnu organizaciju koja primenjuje kontni okvir za privredna društva, zadruge i preduzetnike, odnosno kontni okvir za druga pravna lica;
  • obrascu PBN 2 - Poreski bilans za nedobitnu organizaciju koja primenjuje kontni okvir za banke;
  • obrascu PBN 3 - Poreski bilans za nedobitnu organizaciju koja primenjuje kontni okvir za Narodnu banku Srbije.
Izvor: Vebsajt Poreske uprave, 01.06.2018.