Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU: PENZIJSKI STAż NA OSNOVU KOGA SE STIčU I OSTVARUJU PRAVA IZ PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA čINE STAż OSIGURANJA I POSEBAN STAż. OSIGURANIKU - żENI KOJA JE RODILA TREćE DETE, PO TOM OSNOVU URAčUNAVA SE U POSEBNI STAż VREME U TRAJANJU OD DVE GODINE. POSEBAN STAż NIJE STAż OSIGURANJA I NE MOżE BITI USLOV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PENZIJU, VEć DOPRINOSI UVEćANJU IZNOSA PENZIJE, JER SE KAO USLOV ZA ODLAZAK U PENZIJU UZIMAJU NAVRšENE GODINE RADNOG STAżA I UPLAćENIH DOPRINOSA


Majka petoro dece, koja je pre 30 godina otišla iz Srbije i već 27 godina radi u Čikagu, javila se da proveri da li je tačno da se ženama u Srbiji koje rode treće dete, to računa kao dve godine radnog staža. Upravo je to slučaj sa njenom sestrom, koja uskoro treba da se penzioniše i računa na dodatni deo penzije za ove dve godine koje joj pripadaju po osnovu rođenja trećeg deteta, pa je htela da proveri da li je sestra dobro razumela srpske propise.

Nikada, kaže nije čula da postoje bilo kakve beneficije za penziju, ili bilo kakve druge povlastice na ime toga što neko ima više dece. To je, dodaje, "bila moja lična odluka da imam veliku porodicu i da ih izdržavam bez dečjih dodataka, ili bilo kakve pomoći države".

Ona je, međutim, previdela činjenicu da ove dve godine nisu pomogle njenoj sestri da se ranije penzioniše, već da joj se samo uveća penzija za rođenje trećeg deteta.

Upitani ko ima pravo na poseban staž i da li na ove "privilegije" imaju pravo i majke sa jednim ili dva deteta, u PIO fondu, odgovaraju da sada na to imaju pravo majke sa troje dece, a da će od 2032. godine imati i one žene koje imaju jedno, ili dvoje dece.

Osim njih, pravo na poseban staž imaju učesnici u oružanim akcijama Vojske Jugoslavije.

Prema Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 i 142/2014 - dalje: Zakon), penzijski staž na osnovu koga se stiču i ostvaruju prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja čine staž osiguranja i poseban staž.

Pravo na poseban staž, po članu 60. Zakona, ima osiguranik – žena koja je rodila treće dete i po tom osnovu uračunava se u posebni staž vreme u trajanju od dve godine. Zakon predviđa poseban staž i za žene sa jednim i dvoje dece, ali tek od 2032. godine.

Tako će majke sa jednim detetom od 2032. godine imati pravo na posebni staž u trajanju od šest meseci. Ukoliko rode dvoje dece dobiće godinu dana posebnog staža.

Najvažnije je da se razume, ističu u PIO fondu, da poseban staž nije staž osiguranja i ne može biti uslov za ostvarivanje prava na penziju, već doprinosi uvećanju iznosa penzije, jer se kao uslov za odlazak u penziju uzimaju navršene godine radnog staža i uplaćenih doprinosa.

Dakle, ako nekoj ženi sa troje dece nedostaje dve godine do penzije, ona ne može po važećem Zakonu da se penzioniše tako što će sabrati ove dve godine staža u pun staž. Njoj će ove dve godine poslužiti da joj se poveća krajnji iznos penzije. I ništa više.

Zbog ovih nejasnoća, dešavalo se da žene sa troje dece, podnesu zahtev za penziju, a onda im u PIO fondu kažu, da te godine ne ulaze u ukupan radni staž i da moraju da nastave da rade.

Budućim penzionerkama sa posebnim stažom biće veći koeficijenat koji se, kada steknu uslov za penziju, obračunava na kraju, a koji preračunato znači kao da je žena radila dve godine duže.

Taj viši koeficijent će joj doneti i veću penziju. Na primer, obračunaće joj se 37 umesto 35 godina radnog staža sa kojima je, recimo, otišla u penziju. U tome je jedina razlika između onih žena koje imaju poseban staž i onih koje nemaju po troje i više dece.

Isto važi i za žene koje imaju petoro i više dece, njima se poseban staž računa u trajanju od dve godine, ali ne kao uslov za sticanje prava na penziju.

Učesnici u oružanim akcijama Vojske Jugoslavije, takođe, imaju pravo da im se radni staž računa u duplom trajanju u vreme učešća u oružanim akcijama, vršeći vojne dužnosti, ili dužnosti za vojne ciljeve, kao i za ciljeve državne bezbednosti i zarobljeništvo.

Vreme provedeno na lečenju i medicinskoj rehabilitaciji, kao posledica učešća u ratu, takođe je poseban staž, ali se računa u jednostrukom trajanju.

Poseban staž se može regulisati i tokom trajanja osiguranja, tako što se na zahtev stranke donosi rešenje, ili u momentu ostvarivanja prava na penziju, uzima se u obračun visine penzije, a bez prethodnog donošenja rešenja.

U 2015. godini primljeno je 2.670 zahteva za utvrđivanje posebnog staža, od čega je po osnovu rođenja trećeg deteta 621 zahtev, a preostalo po osnovu učešća u oružanim akcijama.

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANjU ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 i 142/2014)

3. Poseban staž

Član 60

Osiguraniku - ženi koja je rodila treće dete, po tom osnovu uračunava se u posebni staž vreme u trajanju od dve godine.

Osiguraniku - ženi uračunava se u posebni staž vreme u trajanju od:

1) šest meseci, koja je rodila jedno dete;

2) godinu dana, koja je rodila dvoje dece.

Izvor: Vebsajt Politika, Jasna Petrović-Stojanović, 03.05.2016.
Naslov: Redakcija