Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UPUTSTVO ZA POSTUPANJE PO ZAKONU O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU


Polazeći od odredaba čl. 31, 70. st. 3. i 4. Zakona o uređenju sudova ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011 - dr. zakon, 78/2011 - dr. zakon, 101/2011, 101/2013, 106/2015, 40/2015 - dr. zakon i 13/2016), odredaba Sudskog poslovnika ("Sl. glasnik RS", br. 110/2009, 70/2011, 19/2012, 89/2013, 96/2015, 104/2015, 113/2015 - ispr. i 39/2016), od mere 5.3.6.1 iz Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije reforme pravosuđa za period 2013–2018. godina ("Sl. glasnik RS", br. 71/2013), Jedinstvenog programa Vrhovnog kasacionog suda za rešavanjestarih predmeta u Republici Srbiji, 1 Su I 384/13-49 od 25.12.2013. godine, Posebnogprograma mera Vrhovnog kasacionog suda za rešavanje starih izvršnih predmeta usudovima u Republici Srbiji za period 2015–2018. godine, broj: I Cy 1 256/2014 od18.11.2014. godine,predsednik Vrhovnog kasacionog suda i Visokog saveta sudstva i Ministar pravdeRepublike Srbije, doneli su

UPUTSTVO ZA SPROVOĐENjE

Zakona o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015) i Sporazuma o saradnji između Vrhovnog kasacionog suda i projekta IPA 2012 "Unapređenje efikasnosti pravosuđa u Republici Srbiji", 1 Su 1 broj 64/2016 od 05.04.2016. godine

Prema Jedinstvenom programu rešavanja starih predmeta u Republici Srbiji i Posebnom programu mera za rešavanje starih izvršnih predmeta u sudovima u Republici Srbiji za period 2015–2018 godine, ključne komponente efikasnog pravosudnog sistema su kvalitet, efikasnost i nezavisnost, koji treba da obezbedi jednaku građanskopravnu zaštitu u zakonito sprovedenom postupku, postupanje po predmetima u razumnom roku, uz poštovanje ljudskih i manjinskih prava i sloboda, a uslov za ostvarenje efikasnog pravosudnog sistema je delotvorno upravljanje i racionalno korišćenje resursa.

Pokazatelji efikasnosti odnose se na broj nerešenih predmeta i trajanje sudskih postupaka, koje prema evropskim standardima obuhvata i postupak izvršenja, troškove pravosuđa i nivo poštovanja ljudskih prava.

Veliki broj nerešenih predmeta u sudovima u Republici Srbiji, visok broj nerešenih starih predemeta, a posebno nerešenih starih predmeta izvršenja, zahtevao je preduzimanje sistemskih, sveobuhvatnih i dugoročnih mera na nacionalnom nivou da bi se povećao nivo efikasnosti, smanjio broj nerešenih starih predmeta, skratilo trajanje sudskih postupaka i povećalo poverenje javnosti u sudstvo.

Novi Zakon o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015 - dalje: Zakon), čije su odredbe člana 551. stupile na snagu 29.12.2015. godine, a ostale odrebe treba da stupe na snagu 01.07.2016. godine, sadrži sistemske mere kojima se određuje nadležnost suda i javnih izvršitelja u postupcima izvršenja i obezbeđenja i propisuju obaveze izvršnih poverilaca, suda, Komore izvršitelja i javnih izvršitelja u izvršnim predmetima u kojima dolazi do promene nadležnosti na osnovu ovog novog Zakona, sankcioniše propuštanje obaveznog postupanja izvršnih poverilaca i postupanje u pojedinim predmetima izvršenja na osnovu novog Zakona, kao i na predmete koji su u toku.

Nova zakonska rešenja zahtevaju od svih odgovornih učesnika da odrede pojedinačne aktivnosti koje treba preduzeti odmah, u propisanim zakonskim rokovima, odnosno koje će se, s obzirom na brojnost predmeta izvršenja, preduzimati u dužem vremenskom periodu.

I

Opšte mere koje se primenjuju na sve osnovne i privredne sudove obuhvataju:

• Utvrđivanje stvarnog broja svih nerešenih predmeta izvršenja u osnovnim i privrednim sudovima ("I", "Iv", "IpvI" i "IpvIvk").

• Sravnjenje podataka iz elektronskih baza osnovnih i privrednih sudova o nerešenim predmetima izvršenja sa podacima o nerešenim predmetima izvršenja prema faktičkom stanju (po principu "predmet po predmet").

• Pregledanje nerešenih predmeta izvršenja pojedinačno radi utvrđivanja faze postupka izvršenja i preduzimanje radnji za svaku grupu predmeta u istoj fazi postupka, i to za:

1. Predmete u kojima je postupak izvršenja ili obezbeđenja otpočeo pre stupanja na snagu novog Zakona – a u kojima će se postupak nastaviti po Zakonu o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 99/2011 - dr. zakon, 109/2013 - odluka US, 55/2014 i 139/2014), kao što su:

- postupci u kojima je sud isključivo nadležan za izvršenje (član 4 stav 1 novog Zakona) kad se radi o činjenju, nečinjenju, trpljenju ili o izvršenju na osnovu izvršnih isprava u vezi sa porodičnim odnosima i vraćanju zaposlenog na rad.

2. Predmete u kojima je postupak izvršenja ili obezbeđenja otpočeo pre stupanja na snagu novog Zakona u kojima je doneto rešenje o izvršenju - ako posle stupanja na snagu novog Zakona bude ukinuto rešenje o izvršenju - da bi se postupak nastavio po novom Zakonu, pred sudom ili pred javnim izvršiteljem, zavisno od odredaba o isključivoj nadležnosti, zbog čega treba posebno izdvojiti predmete izvršenja i obezbeđenja u kojima je izjavljen prigovor.

Ako bi za te predmete po novom Zakonu bio isključivo nadležan javni izvršitelj, izvršni poverilac dužan je da:

- u roku od 15 dana od dana prijema rešenja o ukidanju rešenja o izvršenju, odnosno obezbeđenju odredi javnog izvršitelja i o tome obavesti sud (član 546. stav 1).

Posledica propuštanja radnje iz člana 546. stav 1. novog Zakona je obustava postupka izvršenja, odnosno obezbeđenja.

Zbog toga je neophodno u rešenju o ukidanju rešenja o izvršenju, odnosno obezbeđenju dati pouku izvršnom poveriocu o zakonskoj obavezi izjašnjavanja i posledicama propuštanja ove zakonske obaveze, jer odluka o ukidanju rešenja o izvršenju može biti doneta i za nekoliko meseci. Ova pouka treba da bude standardizovana i štampana na svakoj ukidajućoj odluci koja se dostavlja.

Ako poverilac dostavi obaveštenje iz člana 546. stav 1. novog Zakona, sud donosi zaključak o obustavi sprovođenja izvršenja pred sudom i predmet dostavlja javnom izvršitelju, a javni izvršitelj odmah donosi zaključak o nastavljanju izvršenja, pa je neophodno koristiti u sudu unapred pripremljene obrasce za tipske odluke generisane elektronski.

3. Izvršni poverioci, u čiju korist je pre početka rada javnih izvršitelja u Republici Srbiji, doneto rešenje o izvršenju na osnovu izvršne ili verodostojne isprave ili rešenje o obezbeđenju, koji i na dan 01.05.2016. godine još vode ove "postupke dužni su da se u roku od 01.05.2016. godine do 01.07.2016. godine izjasne o tome da li su voljni da izvršenje sprovede sud ili javni izvršitelj.

a) Postupanje u predmetima izvršenja na osnovu izvršne ili verodostoj ne isprave (I i Iv) koji ne obuhvataju tzv. komunalne predmete:

- ako se izvršni poverilac izjasni da izvršenje nastavi javni izvršitelj, predmet se smatra rešvnim donošenjem odluke o nastavljanju postupka pred javnim izvršiteljem, kojeg je odredio izvršni poverilac u izjašnjenju. Odluka suda donosi se danom podnošenja izjašnjenja izvršnog poverioca. Poslovni softver generisaće elektronski unapred pripremljene obrasce tipskih odluka;

- ako se izvršni poverilac izjasni da izvršenje nastavi sud, u tom slučaju sud ne donosi odluku, već se ti predmeti vode kao predmeti u radu;

- u predmetima za čije postupanje je isključivo nadležan sud, izvršni poverioci se ne izjašnjavaju, ali je potrebno da sud ove predmete u poslovnom softveru odmah označi kao predmete u kojima postupak izvršenja nastavlja sud.

b) Postupanje u predmetima izvršenja na osnovu verodostojne isprave radi namirenja novčanog potraživanja nastalog iz komunalnih usluga i srodnih delatnosti (tzv. komunalni "Iv" predmeti):

- izvršnim poveriocima (komunalnim preduzećima) omogućeno je da se izjasne jednim podneskom, u kome će se identifikovati svi predmeti u sudu za koje se izvršni poverilac izjašnjava. Pored mogućnosti da se pismeno izjasne jednim podneskom, komunalna preduzeća će moći da podatke koji se odnose na poslovni broj predmeta za koje se izjašnjavaju, kao i način daljeg sprovođenja izvršenja (sud ili javni izvršitelj) dostave i putem elektronske pošte, na obrascu koji će biti objavljen na internet prezentacijama Vrhovnog kasacionog suda, Visokog saveta sudstva i Ministarstva pravde;

- ako se izvršni poverilac izjasni da izvršenje nastavi javni izvršitelj, predmet se smatra rešenim donošenjem odluke o nastavljanju postupka pred javnim izvršiteljem. Odluka suda donosi se danom podnošenja izjašnjenja poverioca. Poslovni softver generisaće elektronski unapred pripremljene obrasce tipskih odluka;

- ako se izvršni poverilac izjasni da izvršenje nastavi sud, u tom slučaju sud ne donosi odluku, već se ti predmeti vode kao predmeti u radu.

4. Posledica propuštanja izjašnjavanja izvršnog poverioca u smislu odredbe člana 547. stav 1. novog Zakona:

a) Postupanje u predmetima izvršenja na osnovu izvršne ili verodostoj ne isprave (I i Iv) koji ne obuhvataju tzv. komunalne predmete:

- sud donosi rešenje o obustavi u svakom pojedinačnom predmetu izvršenja i dostavlja ga strankama. Poslovni softver generisaće elektronski unapred pripremljene obrasce tipskih odluka. Kao datum rešavanja predmeta u poslovnom softveru određuje se 05.07.2016. godine.

b) Postupanje u predmetima izvršenja na osnovu verodostojne isprave radi namirenja novčanog potraživanja nastalog iz komunalnih usluga i srodnih delatnosti (tzv. komunalni "Iv" predmeti):

- ukoliko izvršni poverilac zahteva pismeni otpravak rešenja o obustavi postupka izvršenja, sud će uz saglasnost izvršnog poverioca dostaviti jedinstveno rešenje o obustavi za veći broj predmeta. Poslovni softver generisaće elektronski unapred pripremljene obrasce tipskih odluka.

II

Posebne mere za Prvi osnovni sud u Beogradu

Stari nerešeni predmeti izvršenja na osnovu verodostojne isprave radi namirenja novčanog potraživanja nastalog iz komunalnih usluga i srodnih delatnosti (tzv. komunalni "Iv" predmeti) Prvog osnovnog suda u Beogradu, koji je radio do 31.12.2013. godine ostali su u bazi Prvog osnovnog suda u Beogradu, koji je počeo sa radom 01.01.2014. godine, u skladu sa novom mrežom sudova. Ovakva evidencija odgovara i faktičkom stanju, jer se predmeti i nalaze u prostorijama Prvog osnovnog suda u Beogradu. Ovi predmeti se neće prethodno deliti između Prvog osnovnog suda u Beogradu, Drugog osnovnog suda u Beogradu i Trećeg osnovnog suda u Beogradu prema, mesnoj nadležnosti.

U Prvom osnovnom sudu u Beogradu, u nerešenim starim predmetima (tzv. komunalnim "Iv" predmetima), za koje se izvršni poverilac izjasni da sud nastavi izvršni postupak, neophodno je da se utvrdi da li je za postupanje u predmetu nadležan Prvi osnovni sud u Beogradu ili je isto u nadležnosti Drugog osnovnog suda u Beogradu ili Trećeg osnovnog suda u Beogradu. U slučaju da je nadležan drugi sud, potrebno je doneti odluku kojom se predmet ustupa mesno nadležnom sudu.

Nerešeni stari, tzv. komunalni "Iv" predmeti, u kojima je nastupila obustava postupka, biće razvedeni u poslovnom softveru Prvog osnovnog suda u Beogradu bez prethodnog utvrđivanja mesne nadležnosti.

Na isti način Prvi osnovni sud u Beogradu će postupiti i u predmetima u kojima se izvršni poverilac izjasni da postupak nastavlja javni izvrštelj. U ovim predmetima Prvi osnovni sud u Beogradu donosi odluku o nastavku postupka pred javnim izvršiteljem u skladu sa odredbama tačke 3b) ovog Uputstva.

Osim navedenog, Ministarstvo pravde omogućiće otvaranje novog modula u poslovnom softveru pol nazivom "ZIO 2016 - EU Efikasnost". Ovaj modul biće istovetan postojećem modulu "Pisarnica", uz ograničenja za pregled i rad isključivo u "Iv" predmetima, privremeno angažovanim licima na projektu "Unapređenje efikasnosti pravosuđa u Republici Srbiji" radi pružanja tehničke podrške, tako što će:

- Unositi prvostepene podatke (prijem pismena, evidentiranje radnji u postupku, evidentiranje odluka) kao i postupanje po pravnim lekovima (evidentiranje redovnog i vanrednog pravnog leka), kao i odluka po pravnim lekovima;

- vršiti sravnjivanje postojećih podataka sa stvarnim stanjem u predmetu i

- ažurirati podatke u skladu sa novim Zakonom.

lll

Obaveze Projekta u okviru IPA 2012 "Unapređenje efikasnosti pravosuđa u Republici Srbiji"

Projekat "Unapređenje efikasnosti pravosuđa u Republici Srbiji" pružiće podršku u izradi obrazaca za tipske odluke koje se elektronski generišu u poslovnom softveru (AVP).

Projekat "Unapređenje efikasnosti pravosuđa u Republici Srbiji" pružiće podršku Ministarstvu pravde Republike Srbije i sudovima u nadogradnji poslovnog softvera (AVP) obrascima tipskih odluka.

Izvor: Vebsajt Visokog saveta sudstva, 04.05.2016.
Naslov: Redakcija