Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA SLUŽBENIH VOZILA


Komisija Vlade Srbije odobravaće upotrebu službenog vozila najduže na godinu dana onim državnim organima i agencijama koje, prema Uredbi o načinu korišćenja službenih vozila Republike, nemaju pravo na njihovo stalno korišćenje.

UREDBA O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA SLUŽBENIH VOZILA ("Sl. glasnik RS", br. 112/2008, 117/2008 i 16/2009)

·         Tom Uredbom, koja je objavljena na sajtu Vlade, pravo na službeno vozilo visoke klase na stalnom korišćenju imaju predsednik Republike, predsednik Narodne skupštine, predsednik i potpredsednici vlade, ministri, predsednik Ustavnog suda i predsednik Vrhovnog kasacionog suda.

Vlada je usvojila uredbu 1. maja i stupa na snagu osmog dana od objavljivanja u Službenom glasniku.

-          Ovim dokumentom se uređuje način korišćenja službenih vozila čiji su korisnici državni organi i javne agencije, a ona se primenjuje i na službena vozila koja su poverena na upravljanje Upravi za zajedničke poslove republičkih organa.

-          Uredba se ne primenjuje na službena vozila čiji su korisnici ministarstvo nadležno za poslove odbrane i Vojska Srbije, ministarstvo nadležno za spoljne poslove, ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove, organ državne uprave nadležan za izvršenje krivičnih sankcija i službe bezbednosti.

Prema ovom dokumentu, službena vozila su putnički automobili, mini-van vozila, kombi vozila, autobusi, minibusi i teretna motorna vozila, mogu se koristiti za obavljanje poslova i zadataka iz delokruga državnih organa i javnih agencija.

Vozila se koriste za službene potrebe na teritoriji Srbije, kao i izuzetno za službeno putovanje u inostranstvo, na osnovu akta organa nadležnog za odobrenje službenog putovanja u inostranstvo.

Komisija, koju obrazuje vlada, odobrava upotrebu službenih vozila za svaki državni organ, odnosno javnu agenciju, tako što utvrđuje njihov broj, klasu i namenu, navodi se u Uredbi, i dodaje da rok važenja odobrenja ne može biti duži od godinu dana.

KOMISIJA MOŽE ODOBRITI UPOTREBU SLUŽBENOG VOZILA SA VOZAČEM ZA POTREBE:

-          potpredsednika Narodne skupštine, državnih sekretara, generalnog sekretara Narodne skupštine i njegovih zamenika, generalnog sekretara predsednika Republike i njegovih zamenika, generalnog sekretara vlade i njegovih zamenika, direktora posebnih organizacija i njihovih zamenika i direktora organa u sastavu ministarstava.

 

-          sudija Ustavnog suda, Republičkog javnog tužioca, Republičkog javnog pravobranioca, predsednika Upravnog suda, predsednika Privrednog apelacionog suda, predsednika Prekršajnog apelacionog suda, zaštitnika građana i predsednika Saveta Državne revizorske institucije, poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, poverenika za zaštitu ravnopravnosti, direktora Agencije za borbu protiv korupcije i direktora javnih agencija.

Upotreba najviše tri vozila srednje ili niže klase sa vozačem može se odobriti za potrebe službe Narodne skupštine, Generalnog sekretarijata vlade, Kabineta predsednika Republike, Kabineta predsednika Narodne skupštine i Kabineta predsednika vlade.

Upotreba najviše dva vozila srednje ili niže klase sa vozačem može se odobriti za potrebe kabineta potpredsednika vlade.

Jedno službeno vozilo srednje ili niže klase sa vozačem može se odobriti za potrebe kabineta ministara, za potrebe posebnih organizacija, službi Vlade, stručnih službi upravnih okruga i za potrebe javnih agencija.

Upotreba službenih vozila može se odobriti organima državne uprave, pravosudnim i drugim državnim organima radi obavljanja onih poslova i zadataka za koje je neophodna upotreba odgovarajućeg vozila (za potrebe inspekcijskog i drugog nadzora, za potrebe sprovođenja istražnog postupka, za službene radnje koje pravosudni i drugi državni organi preduzimaju izvan svog sedišta, za kurirske poslove, prevoz stvari i slično).

Upotreba službenih vozila srednje ili niže klase može se izuzetno odobriti za potrebe službenog putovanja drugih imenovanih i postavljenih lica u državnim organima i lica na rukovodećim mestima u javnim agencijama.

U Uredbi takođe piše da su oni koji voze službena vozila dužni da se pridržavaju saobraćajnih i drugih propisa koji se odnose na korišćenje i održavanje vozila.

Vozač i druge osobe koje upravljaju službenim vozilima su dužni da odbiju zahtev kojim im se nalaže kršenje saobraćajnih propisa ili upotreba službenog vozila suprotno odredbama uredbe i da svaki takav nalog prijavi neposredno pretpostavljenom rukovodiocu.

Vozač službenog vozila u obavezi je da, po okončanju prevoza, službeno vozilo vrati na mesto određeno za parkiranje službenih vozila i preda ključeve vozila ovlašćenom licu.

Izuzetno, ako potreba posla zahteva i ako dobije prethodnu saglasnost ovlašćenog lica vozač službenog vozila nije u obavezi da službeno vozilo vrati na mesto određeno za parkiranje službenih vozila.

Državni organi i javne agencije dužni su da u roku od sedam dana od dana stupanja na snagu ove uredbe, Generalnom sekretarijatu Vlade dostave u pisanom obliku podatke o broju i vrsti službenih vozila u svojini Republike čiji su korisnici, odnosno nosioci prava korišćenja, kao i podatke o broju i vrsti vozila koja se kod njih nalaze po drugom osnovu, sa podacima o tipu vozila, kubikaži, svrsi korišćenja, starosti, upotrebljivosti, troškovima redovnog i vanrednog održavanja u protekle dve godine...

UREDBA

O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA SLUŽBENIH VOZILA

("Sl. glasnik RS", br. 112/2008, 117/2008 i 16/2009)

 

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način korišćenja službenih vozila, poverenih na upravljanje Upravi za zajedničke poslove republičkih organa (u daljem tekstu: Uprava), za potrebe: Narodne skupštine, predsednika Republike, Vlade i službi Vlade, ministarstava (osim Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva odbrane i Ministarstva spoljnih poslova), i drugih republičkih organa (u daljem tekstu: republički organi).

Član 2

Službena vozila, u smislu ove uredbe, jesu: putnički automobili, mini-van vozila, kombi vozila, autobusi, minibusi i teretna motorna vozila.

Član 3

Službena vozila mogu se koristiti za obavljanje poslova i zadataka iz delokruga republičkih organa.

Član 4

Službena vozila koriste se za službene potrebe na teritoriji grada Beograda, a van teritorije grada Beograda, ako to potrebe posla zahtevaju, odnosno ako se na taj način doprinosi bržem, ekonomičnijem i racionalnijem obavljanju poslova iz delokruga republičkih organa.

Službena vozila mogu se izuzetno koristiti za službeno putovanje u inostranstvo, na osnovu akta organa nadležnog za odobrenje službenog putovanja u inostranstvo.

Član 5

Republički organi i Uprava dužni su da se staraju o namenskom, racionalnom i ekonomičnom korišćenju službenih vozila.

II USLOVI KORIŠĆENJA SLUŽBENIH VOZILA

Član 6

Pravo na stalnu upotrebu službenog vozila sa vozačem imaju:

1) predsednik Republike, predsednik Narodne skupštine, predsednik Vlade, predsednik Ustavnog suda, predsednik Vrhovnog suda Srbije, predsednik Višeg trgovinskog suda, Zaštitnik građana, predsednik Saveta Državne revizorske institucije i Poverenik za informacije od javnog značaja;

2) potpredsednici Narodne skupštine, potpredsednici Vlade, ministri, sekretar Narodne skupštine, generalni sekretar predsednika Republike, Generalni sekretar Vlade.

Član 7

Pravo na upotrebu službenog vozila imaju i izabrana, imenovana i postavljena lica i državni službenici u republičkim organima.

Lica iz stava 1. ovog člana mogu koristi službeno vozilo na osnovu pismenog zahteva lica koje rukovodi republičkim organom, dostavljenog direktoru Uprave.

III NAČIN KORIŠĆENJA SLUŽBENIH VOZILA

Član 8

Službenim vozilom upravlja vozač Uprave.

Službenim vozilom može upravljati i drugo lice u radnom odnosu u republičkom organu koje ima odgovarajuću vozačku dozvolu, ako potrebe službe to zahtevaju, po prethodno pribavljenoj saglasnosti Uprave.

Svaki vozač odgovara za zaduženo službeno vozilo.

Član 9

Komisija koju obrazuje Generalni sekretar Vlade utvrđuje kategoriju službenih vozila koja se raspoređuju na stalnu upotrebu za lica iz člana 6. ove uredbe.

Komisija iz stava 1. ovog člana sastoji se od pet članova od kojih su najmanje dva člana u radnom odnosu u Upravi.

Način rada Komisije bliže se uređuje aktom o obrazovanju Komisije.

Član 10

Zahtev za upotrebu službenog vozila za lica iz člana 7. ove uredbe sadrži: naziv republičkog organa, ime i prezime korisnika i njegovu funkciju, odnosno položaj ili zvanje.

Ovlašćeno lice Uprave utvrđuje prioritet i po tom prioritetu raspoređuje službena vozila i pravi raspored njihovog korišćenja za korisnike iz člana 7. ove uredbe.

Član 11

Ovlašćeno lice Uprave izrađuje dnevni raspored prevoza i raspored vozača koji se na početku radnog vremena saopštava vozačima i određuje vozača koji je odgovoran za službeno vozilo kojim upravlja.

Član 12

Na osnovu utvrđenog rasporeda ovlašćeno lice Uprave izdaje putni nalog vozaču.

Ukoliko prestane potreba za korišćenjem službenog vozila korisnik je dužan da o tome odmah obavesti ovlašćeno lice Uprave.

Član 13

Vozač službenog vozila u obavezi je da po okončanju prevoza službeno vozilo vrati na mesto određeno za parkiranje službenih vozila i preda ključeve vozila ovlašćenom licu Uprave.

Izuzetno, ukoliko potreba posla zahteva i ako dobije prethodnu saglasnost ovlašćenog lica Uprave, vozač službenog vozila nije u obavezi da službeno vozilo vrati na mesto određeno za parkiranje službenih vozila.

Član 14

Evidenciju o korišćenju službenih vozila vodi ovlašćeno lice Uprave na osnovu putnih naloga koje dobija od vozača i republičkih organa, i to:

1) za republičke organe iz člana 6. ove uredbe, jednom mesečno;

2) za republičke organe iz člana 7. ove uredbe, po završetku korišćenja službenog vozila.

Ovlašćeno lice Uprave dužno je da na osnovu evidencije iz stava 1. ovog člana, jedanput mesečno sačini izveštaj o korišćenju službenih vozila.

Izveštaj sadrži podatke o korisnicima, broju pređenih kilometara, utrošku goriva, iznosu naknade, kao i druge podatke.

Izveštaj iz stava 2. ovog člana dostavlja se Generalnom sekretaru Vlade.

IV ZAVRŠNA ODREDBA

Član 15

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

 

Izvor: Tanjug