Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VISOKI SAVET SUDSTVA: Raspisan oglas za izbor sudija


Visoki savet sudstva na osnovu člana 47. Zakona o sudijama ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 58/2009 - odluka US, 104/2009, 101/2010, 8/2012 - odluka US, 121/2012, 124/2012 - odluka US, 101/2013, 111/2014 - odluka US, 117/2014, 40/2015, 63/2015 - odluka US, 106/2015 i 63/2016 - odluka US - dalje: Zakon), čl. 40. i 42. Poslovnika o radu Visokog saveta sudstva ("Sl. glasnik RS", br. 29/2013, 4/2016, 91/2016 i 24/2017), a u vezi sa Odlukom o broju sudija u sudovima ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015, 6/2016, 11/2016, 48/2016, 73/2016, 104/2016, 24/2017 i 31/2017), oglašava izbor sudija za:

Redni broj

Naziv suda

Broj sudija

 

-

I

Vrhovni kasacioni sud

 

4

 

1.

2.

3.

4.

II

Apelacioni sud u Beogradu

Apelacioni sud u Kragujevcu

Apelacioni sud u Nišu

Apelacioni sud u Novom Sadu

 

4

3

7

3

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

III

Viši sud u Beogradu

Viši sud u Kragujevcu

Viši sud u Kruševcu

Viši sud u Leskovcu

Viši sud u Nišu

Viši sud u Novom Sadu

Viši sud u Prokuplju

Viši sud u Zaječaru

Viši sud u Zrenjaninu

Viši sud u Pirotu

 

6

3

1

1

7

2

2

2

1

1

 

-

IV

Privredni apelacioni sud

 

2

 

1.

2.

3.

4.

V

Privredni sud u Beogradu

Privredni sud u Zrenjaninu

Privredni sud u Leskovcu

Privredni sud u Kragujevcu

 

8

1

2

2

Pozivaju se zainteresovani kandidati koji ispunjavaju uslove propisane odredbama člana 43, člana 44. alineja 3, 4. i 5. i člana 45. Zakona da podnesu prijavu.

Prijava na oglas sadrži naziv suda za koji kandidat konkuriše, jedinstveni matični broj građana (JMBG), adresu i potpis kandidata.

Kandidati iz reda sudija podnose prijavu na oglas i ličnu i radnu biografiju.

Kandidati iz reda sudijskih pomoćnika, ostali kandidati i kandidati koji su završili početnu obuku u Pravosudnoj akademiji su dužni da popune izjavu kojom se opredeljuju za mogućnost da Savet po službenoj dužnosti pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili će to kandidat učiniti sam.

Kandidati iz reda sudijskih pomoćnika podnose prijavu na oglas, ličnu i radnu biografiju, uverenje nadležnog organa da se ne vodi krivični postupak (ne starije od šest meseci), uverenje nadležnog organa da kandidat nije osuđivan (ne starije od šest meseci) i original ili overenu kopiju dokaza o radnom iskustvu posle položenog pravosudnog ispita.

Ostali kandidati podnose prijavu na oglas, ličnu i radnu biografiju, original ili overenu kopiju diplome o završenom pravnom fakultetu, original ili overenu kopiju uverenja o položenom pravosudnom ispitu, original ili overenu kopiju uverenja o državljanstvu Republike Srbije, uverenje nadležnog organa da se ne vodi krivični postupak (ne starije od šest meseci), uverenje nadležnog organa da kandidat nije osuđivan (ne starije od šest meseci) i original ili overenu kopiju dokaza o radnom iskustvu posle položenog pravosudnog ispita.

Kandidat koji je završio početnu obuku u Pravosudnoj akademiji, pored prijave na oglas, lične i radne biografije i dokumentacije iz stava 5. ovog člana dostavlja i overenu kopiju uverenja o završenoj početnoj obuci.

Kandidat koji je lice sa posebnim potrebama uz prijavu za oglas dostavlja i zahtev za korišćenje dodatnih pomagala i verodostojnu medicinsku dokumentaciju, u kopiji.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja oglasa.

Nedozvoljene, nepotpune i neblagovremene prijave Komisija Visokog saveta sudstva će odbaciti zaključkom.

Prijave se podnose Visokom savetu sudstva, Beograd, Resavska 42, sa naznakom: "Oglas za izbor sudija".

Izvor: Vebsajt Visokog saveta sudstva, 04.04.2017.
Naslov: Redakcija