Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O INSPEKCIJSKOM NADZORU: KONTROLNE LISTE KOJE KORISTI KOMUNALNA INSPEKCIJA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA, A U SKLADU SA GRADSKIM ODLUKAMA


Kontrolne liste, u skladu sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru ("Sl. glasnik RS", br. 36/2015) jesu dokumenti koji sadrže spisak prioritetnih pitanja, provere i drugih radnji za koje je inspekcija ovlašćena, određenih prema težini mogućih štetnih posledica u određenoj oblasti saglasno pravilima o proceni rizika, predmetu i obimu provere.

Kontrolne liste nisu nepromenjive, odnosno inspekcija ima obavezu da najmanje dva puta godišnje preispituje njihovu sadržinu i, ako utvrdi da je to opravdano, da je menja i dopunjava.

Po završetku inspekcijskog nadzora, kontrolna lista čini sastavni deo zapisnika.

Komisije za koordinaciju inspekcijskog nadzora nad poslovima iz izvorne nadležnosti Grada Beograda, obrazovana odlukom Skupštine Grada Beograda, obezbeđuje obuhvatan i delotvoran inspekcijski nadzor, izbegavanje preklapanja i nepotrebnog ponavljanja inspekcijskog nadzora i usklađivanje inspekcijskog nadzora između inspekcija koje vrše inspekcijski nadzor nad poslovima iz izvorne nadležnosti Grada Beograda.

Ovde možete preuzeti kontrolne liste koje koristi Komunalna inspekcija na teritoriji Grada Beograda, a u skladu sa gradskim odlukama:

KOMUNALNI RED

 1. Kontrolna lista br. 1- Spoljni delovi zgrade
 2. Kontrolna lista br. 2- Površine oko zgrade i ograde
 3. Kontrolna lista br. 3- Površine javne namene, površine u javnom korišćenju i ostale površine
 4. Kontrolna lista br. 4- Kontrola vršenja prodaje i obavljanja delatnosti
 5. Kontrolna lista br. 5- Kontrola zabrane kretanja/zaustavljanja/parkiranja/ostavljanja vozila/drugih stvari na površinama javne namene i površinama u javnom korišćenju
 6. Kontrolna lista br. 6- Kontrola podzemnog pešačkog prolaza
 7. Kontrolna lista br. 7- Kontrola terena za sport i rekreaciju
 8. Kontrolna lista br. 8- Kontrola uklanjanja snega i leda sa površina javne namene i površina u javnom korišćenju i ledenica sa isturenih delova zgrada
 9. Kontrolna lista br. 9- Kontrola postavljanja objekata i uređaja i izvođenje kulturnog ili artističkog programa na površinama javne namene ili površinama u javnom korišćenju

ODLUKA O PREČIŠĆAVANJU I DISTRIBUCIJI VODE ("Sl. list grada Beograda", br. 23/2005, 2/2011 i 29/2014)

 1. Kontrolna lista br. 1- Održavanje i izgradnja gradskog vodovoda za javno preduzeće
 2. Kontrolna lista br. 2- Priključenje na gradski vodovod za javno preduzeće
 3. Kontrolna lista br. 3- Ugradnja i održavanje vodomera za javno preduzeće
 4. Kontrolna lista br. 4- Isporuka vode za javno preduzeće
 5. Kontrolna lista br. 5- Isključenje vode za javno preduzeće
 6. Kontrolna lista br. 6- Priključenje na gradski vodovod za korisnika
 7. Kontrolna lista br. 7- Održavanje vodomera i kućnih vodovodnih instalacija
 8. Kontrolna lista br. 8- Korišćenje vode za korisnika
 9. Kontrolna lista br. 9- Zaštita gradskog vodovoda

ODLUKA O UREĐENJU PARKOVA, ZELENIH I REKRACIONIH POVRŠINA

 1. Kontrolna lista br. 1- Kontinuitet u pružanju komunalne usluge
 2. Kontrolna lista br. 2- Uređenje i održavanje (preduzeće-preduzetnik-drugo lice)
 3. Kontrolna lista br. 3- Zaštita (preduzeće-preduzetnik-drugo lice)
 4. Kontrolna lista br. 4- Zaštita (druga lica)
 5. Kontrolna lista br. 5- Zaštita (korisnik)
 6. Kontrolna lista br. 6- Zaštita - uklanjanje stabala

ODLUKA O PIJACAMA ("Sl. list grada Beograda", br. 9/2001, 11/2005, 23/2005, 2/2011 i 34/2014)

 1. Kontrolna lista br. 1- Upravljanje
 2. Kontrolna lista br. 2- Obaveze korisnika pijačnog prostora/objekta

ODLUKA O POSTAVLJANJU BALON-HALA SPORTSKE NAMENE NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 10/2011, 51/2011 i 10/2014)

 1. Kontrolna lista br. 1- Balon hale sportske namene

ODLUKA O ODVOĐENJU I PREČIŠĆAVANJU ATMOSFERSKIH I ODPADNIH VODA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 6/2010, 29/2014 i 29/2015)

 1. Kontrolna lista br. 1- Zaštita gradske kanalizacije (za komunalno preduzeće)
 2. Kontrolna lista br. 2- Zaštita gradske kanalizacije (za investitora)
 3. Kontrolna lista br. 3- Zaštita gradske kanalizacije (za izvođača radova)
 4. Kontrolna lista br. 4- Zaštita gradske kanalizacije (za korisnika površine javne namene)
 5. Kontrolna lista br. 5- Zaštita gradske kanalizacije (za lica koja ispuštaju opasne i štetne materije)
 6. Kontrolna lista br. 6- Održavanje i kontinuitet (komunalno preduzeće)
 7. Kontrolna lista br. 7- Održavanje gradske kanalizacije (zabrane - za druga lica)
 8. Kontrolna lista br. 8- Priključenje (za investitora novoizgrađene mreže)
 9. Kontrolna lista br. 9- Priključenje (za komunalno preduzeće)
 10. Kontrolna lista br. 10- Priključenje (investitor/vlasnik/ korisnik/izvođač)
 11. Kontrolna lista br. 11- Septičke jame (korisnik)
 12. Kontrolna lista br. 12- Septičke jame (preduzeće)
 13. Kontrolna lista br. 13- Obaveze (komunalno preduzeće)
 14. Kontrolna lista br. 14- Obaveze (korisnik)

ODLUKA O ODRŽAVANJU ČISTOĆE ("Sl. list grada Beograda", br. 27/2002, 11/2005, 6/2010 - dr. odluka, 2/2011, 10/2011 - dr. odluka, 42/2012, 31/2013, 44/2014 i 79/2015)

 1. Kontrolna lista br. 1- Obezbeđivanje kontinuiteta (za preduzeće/preduzetnika)
 2. Kontrolna lista br. 2- Kućno smeće (za preduzeće/preduzetnika)
 3. Kontrolna lista br. 3- Čišćenje i pranje javnih površina (za preduzeće/preduzetnika)
 4. Kontrolna lista br. 4- Kućno smeće (obaveze korisnika)
 5. Kontrolna lista br. 5- Čišćenje javnih površina (obaveze korisnika)
 6. Kontrolna lista br. 6- Zaštita čistoće na javnim površinama

ODLUKA O POSTAVLJANJU BAŠTE UGOSTITELJSKOG OBJEKTA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 11/2014, 25/2014 - ispr., 34/2014, 2/2015 i 29/2015)

 1. Kontrolna lista br. 1- Bašta ugostiteljskog objekta

ODLUKA O POSTAVLJANJU TEZGI I DRUGIH POKRETNIH PRIVREMENIH OBJEKATA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 17/2015, 43/2015 i 71/2015)

 1. Kontrolna lista br. 1- Tezge i drugi pokretni privremeni objekti

ODLUKA O POSTAVLJANJU PRIVREMENIH OBJEKATA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 17/2015, 43/2015 i 71/2015)

 1. Kontrolna lista br. 1- Privremeni objekti
Izvor: Vebsajt Komisije za koordinaciju inspekcijskog nadzora, 05.04.2016.