Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA: ZAKON NE PREPOZNAJE DRUGI STRANI JEZIK KAO OBAVEZAN IZBORNI PREDMET, A TAKAV STATUS IMA U NASTAVNOM PLANU, TE JE U ISTOJ POZICIJI SA GRAđANSKIM VASPITANJEM, VERONAUKOM I IZABRANIM SPORTOM. MEđUTIM, TRENUTNO JE U PRAKSI DRUGI STRANI JEZIK PRIHVAćEN KAO OBAVEZAN


U sklopu zahteva za reviziju nastavnog plana i programa za osnovnu školu, koji je Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja uputio ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srđan Verbić, otvoreno je i pitanje drugog stranog jezika u osnovnim školama, a kada je reč o drugom ciklusu osnovnog obrazovanja i vaspitanja.

Ministar je protklih meseci tražio usklađivanje nastavnog plana, koji određuje fond časova, sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - autentično tumačenje i 68/2015 - dalje: Zakon), jer je, u osnovnoj školi, premašeno zakonski predviđeno opterećenje učenika. Tako se uglavnom rapravljalo o statusu dva obavezna izborna predmeta, građanskog vaspitanja i veronauke, za koje ministar ima predlog da ih treba učiti četiri, umesto 12 godina, kako je sada predviđeno.

Šta će biti sa drugim stranim jezikom, koji se uči od petog do osmog razreda, nije izvesno samo kada je u pitanju njegov status, ali je sasvim sigurno da se neće ukidati. To tvrde u Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, koji prema Zakonu predlaže nastavne planove i programe.

Inače, drugi strani jezik je aktuelno sporan, ako se posmatra kroz kontradikciju propisa i prakse. Naime, Zakon ga ne prepoznaje kao obavezan izborni predmet, a takav status ima u nastavnom planu (donošenje nastavnih planova i programa je u nadležnosti Nacionalnog prosvetnog saveta), te je u istoj poziciji sa građanskim vaspitanjem, veronaukom i izabranim sportom (takozvani treći čas fizičkog vaspitanja). Međutim, trenutno je u praksi drugi strani jezik prihvaćen kao obavezan.

Tako u ZUOV-u čekaju i tumačenje spornog zakonskog člana, od kojeg će uveliko zavisiti njihov konačni predlog. Ministarstvo je na potezu i treba da kaže da li član 72. Zakona treba tumačiti onako kako se sada prihvata - da su građansko i veronauka kao obavezni izborni predmeti obavezni za svakog učenika, pa se za jedan moraju opredeliti.

Moguće je i drugo tumačenje - da se ta dva predmeta moraju obavezno uvrstiti na listu izbornih, ali ih đaci mogu ili ne moraju birati. U slučaju da Ministarstvo prihvati prvo tumačenje, ZUOV ne bi mogao da predloži bilo kakvu promenu statusa građanskog i verske nastave, uključujući i izmenu fonda časova.

U ZUOV-u navode da komisije još rade na definisanju predloga koji će krajem naredne nedelje uputiti Ministarstvu, kao i da je u ovom trenutku rano govoriti kakav će, u celom ovom skolopu propisa, status imati drugi strani jezik. Biće predloženo nekoliko rešenja, a konačnu odluku doneće Nacionalni prosvetni savet.

ZAKON O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - autentično tumačenje i 68/2015)

Nastavni planovi i programi osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja

Član 72

Nastavni plan i program jeste osnova za donošenje školskog programa u osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju.

Struktura nastavnih planova i programa obrazovanja odraslih uređuje se posebnim zakonom.

Nastavni plan i program donosi se u skladu sa utvrđenim principima, ciljevima i standardima postignuća.

Nastavni plan i program trogodišnjeg srednjeg stručnog obrazovanja sadrži, najmanje 30 odsto opšteg i 65 odsto stručnog obrazovanja, a nastavni plan i program četvorogodišnjeg stručnog i umetničkog obrazovanja sadrži najmanje 40 odsto opšteg i 55 odsto stručnog, odnosno umetničkog obrazovanja.

Nastavni plan obuhvata izborne predmete po nivoima i vrstama obrazovanja od kojih učenik obavezno bira jedan ili više predmeta prema svojim sklonostima. Jedan od obaveznih izbornih predmeta je verska nastava ili građansko vaspitanje.

Učenik koji se opredelio za jedan od dva izborna predmeta versku nastavu ili građansko vaspitanje, izborni predmet može da menja u toku ciklusa osnovnog, odnosno do kraja sticanja srednjeg obrazovanja i vaspitanja.

Izvor: Vebsajt Dnevnik, V. C., 04.04.2016.
Naslov: Redakcija