Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA O IZMENAMA I DOPUNAMA KONVENCIJE ZA ZAŠTITU LICA U ODNOSU NA AUTOMATSKU OBRADU LIČNIH PODATAKA: Potvrđivanjem ovog protokola sa jedne strane ispunjavaju se obaveze Republike Srbije, kao članice Saveta Evrope, a istovremeno i dodatno unapređuje zaštita ličnih podataka, kao jednog od osnovnih ljudskih prava


Zakon o potvrđivanju Protokola o izmenama i dopunama Konvencije o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka usvojen je u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

 Osnovni tekst ove navedene Konvencije Saveta Evrope, usvojen još 1981. godine u Strazburu, a Republika Srbija je potvrdila ovu Konvenciju 1992. godine.

Značaj ovog dokumenta je bio veliki jer je reč o jedinom postojećem zakonski obavezujućem međunarodnom ugovoru sa globalnim značajem u ovoj oblasti. Zbog toga ovu Konvenciju potvrdile su i neke države izvan Evrope.

Konvencija je predvidela da je neophodno garantovati svakom fizičkom licu, bez obzira na njegovu nacionalnu pripadnost ili mesto stanovanja, poštovanje njegovih ljudskih prava i osnovnih sloboda, posebno prava na privatnost, kada je reč o automatskoj obradi njegovih ličnih podataka.

Sa druge strane, pored Konvencije takva obaveza proističe iz člana 42. stav 1. Ustava Republike Srbije koji propisuje da je zaštita podataka o ličnosti zajamčena. Međutim, imajući u vidu nove izazove zaštite pojedinca u pogledu obrade ličnih podataka koji su se pojavili nakon što je Konvencija usvojena, Komitet ministara Saveta Evrope je 18. maja 2018. godine usvojio Protokol kojim su u velikoj meri izmenjene i dopunjene odredbe osnovnog teksta Konvencije.

Praktično je reč o modernizaciji Konvencije, koji se odnose na nove izazove koji se tiču privatnosti, a pre svega proizilaze iz upotrebe novih informacionih i komunikacionih tehnologija.

Istovremeno, jača se i unutrašnji mehanizam Konvencije, kako bi se osigurala njena efikasna primena. Zbog toga protokol pruža jasan i fleksibilan multilateralni pravni okvir za lakši prekogranični protok podataka, istovremeno pružajući delotvornu zaštitu u situacijama kada se koriste lični podaci.

Protokol takođe predstavlja sponu između različitih regiona sveta i različitih normativnih okvira, uključujući i novo zakonodavstvo EU, koje se u potpunosti primenjuje od 25. maja 2018. godine i koji se takođe poziva na konvenciju u kontekstu prekograničnog protoka podataka.

Iz navedenih razloga, kao i zbog činjenice da se potvrđivanjem ovog protokola sa jedne strane ispunjavaju obaveze Republike Srbije, kao članice Saveta Evrope, a istovremeno i dodatno unapređuje zaštita ličnih podataka, kao jednog od osnovnih ljudskih prava, Narodna skupština usvojila je ovaj protokol.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 03.03.2020.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija