Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O SUDIJAMA: Sudija je dužan da obavesti VSS o svakoj službi ili poslu za koje postoji mogućnost da su nespojivi sa sudijskom funkcijom. Ako to ne učini, predsednik suda je dužan da podnese disciplinsku prijavu čim sazna da sudija obavlja neki posao ili čini postupke za koje postoji mogućnost da su nespojivi sa njegovom funkcijom. Međutim, Zakon nije preciznije naveo koji bi to poslovi ili postupci sudije narušavali ugled suda i dostojanstvo sudijske funkcije


Sudija Osnovnog suda u Vršcu može da bude takmičar u kvizu "Slagalica", odlučio je Visoki savet sudstva (VSS) na redovnoj sednici krajem februara. Sudija je zamolio VSS da odluči da li bi njegovo učestvovanje u kvizu bilo nespojivo sa sudijskom funkcijom.

Odlučili smo da učešće u "Slagalici" nije oprečno sa dostojanstvom sudije i njegovom nezavisnošću, niti sa ugledom suda, pa prema tome nije nespojivo sa sudijskom funkcijom – rekao je Dragomir Milojević, predsednik VSS.

Kada ćemo videti kako se sudija snalazi u igri asocijacija i kako će ga poslužiti "Skočko", još se ne zna, jer se za kviz prijavio tek posle odobrenja VSS-a.

Ovo je prvi put da sudija traži odobrenje za takav javni nastup u medijima, koji nema veze sa pravosudnim temama. To ne znači da sudije nemaju svoje hobije i interesovanja. Međutim, nije im dozvoljeno da se van radnog vremena bave drugim plaćenim poslom.

Milojević objašnjava da se mnoge sudije bave sportom i da neki od njih traže od VSS dozvolu da budu u rukovodstvima sportskih klubova.

Važno je da sudija za takvo angažovanje ne dobija nikakvu naknadu. Ako dobija novac za članstvo u upravnom odboru fudbalskog kluba, na primer, to je nespojivo sa sudijskom funkcijom – kaže Milojević.

Zakon o sudijama ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 58/2009 - odluka US, 104/2009, 101/2010, 8/2012 - odluka US, 121/2012, 124/2012 - odluka US, 101/2013, 111/2014 - odluka US, 117/2014, 40/2015, 63/2015 - odluka US, 106/2015, 63/2016 - odluka US i 47/2017 - dalje: Zakon) propisuje da sudija ne može biti na funkcijama u organima izvršne vlasti i javnim službama i da ne može biti član političke stranke niti politički delovati na drugi način, baviti se bilo kojim javnim ili privatnim plaćenim poslom, niti pružati pravne usluge ni davati pravne savete uz naknadu.

Sa sudijskom funkcijom nespojive su i druge službe, poslovi i postupci koji su oprečni dostojanstvu i nezavisnosti sudije ili štete ugledu suda, navodi se u članu 30 ovog Zakona.

Sudija može i bez odobrenja VSS-a da se bavi nastavnom i naučnom delatnošću, i to uz naknadu, ali van radnog vremena. U toku radnog vremena, sudija može da se bavi nastavom i naukom samo u instituciji nadležnoj za obuku u pravosuđu. Sa odobrenjem predsednika suda, može da učestvuje u radu radnih grupa za izradu zakona i drugih akata, kao i u radu stručnih tela. Drugim rečima, ako bi sudija bio u radnoj grupi koja piše nacrt ustavnih amandmana ili nacrt izmena i dopuna nekog zakona, to bi mogao da radi u toku radnog vremena, uz odobrenje predsednika suda.

Sudija je dužan da obavesti VSS o svakoj službi ili poslu za koje postoji mogućnost da su nespojivi sa sudijskom funkcijom. Ako to ne učini, predsednik suda je dužan da podnese disciplinsku prijavu čim sazna da sudija obavlja neki posao ili čini postupke za koje postoji mogućnost da su nespojivi sa njegovom funkcijom.

O ovome se često polemiše, jer Zakon nije preciznije naveo koji bi to poslovi ili postupci sudije narušavali ugled suda i dostojanstvo sudijske funkcije.

Pretpostavlja se da sudija može da se bavi sportom i da učestvuje na sportskim takmičenjima, da u slobodno vreme bude slikar, vajar, muzičar ili pisac, ali je svaki pojedinačan slučaj priča za sebe i prepušten je tumačenju Etičkog kodeksa ("Sl. glasnik RS", br. 96/2010).

U kodeksu se navodi da sudija može da se bavi pisanjem, predavanjem i učešćem na javnim raspravama koje se odnose na pravo, pravni sistem i funkcionisanje sudstva. Takođe, sudija može da učestvuje u naučnom, literarnom ili umetničkom radu.

Da li bi sudija mogao da prodaje svoje slike, knjige ili predmete ručne izrade, da primi novac za pesmu koju otpeva u kafani, ili nagradu za pobedu u televizijskom kvizu ili na maratonskoj trci – to su pitanja na koja Etički kodeks ne daje konkretan odgovor.

Postoji uopštena formulacija koja ipak dopušta dodatnu zaradu: "Sudija može primati naknadu za vansudijske aktivnosti ukoliko takva naknada ne ostavlja utisak vršenja uticaja na sudiju u obavljanju sudijske funkcije. Visina naknade ne sme preći iznos koje bi druga osoba, koja nije sudija, primila za slične aktivnosti".

I u sudu i van suda, svaki sudija je dužan da vodi računa o nepristrasnosti, stručnosti, odgovornosti, ugledu i dostojanstvu suda i svoje profesije.

VSS je u januaru odobrio sudiji Apelacionog suda u Beogradu da bude član Proširenog žalbenog veća Evropske patentne organizacije. Ocenjeno je da to ne samo da nije nespojivo sa sudijskom funkcijom, već da Srbiji treba da bude čast što ima svog predstavnika u Evropskoj patentnoj organizaciji, na osnovu Konvencije o priznavanju evropskih patenata.

Prošle godine VSS je doneo odluku da obavljanje posla predavača na obuci za polaganje ispita za profesionalne upravnike stambenih zgrada nije nespojivo sa sudijskom funkcijom. Međutim, članstvo u Komisiji za sprovođenje javnog konkursa za popunjavanje radnog mesta zamenika načelnika Opštinske uprave – nespojivo je sa sudijskom funkcijom, odlučio je VSS.

Sudija može biti predavač na seminarima koje organizuje Privredna komora Srbije, ali posao sudije Suda časti pri Privrednoj komori Srbije, za koji se dobija naknada, nespojiv je sa sudijskom funkcijom, odlučio je VSS prošle godine.

U Crnoj Gori je zabeležen slučaj da je sudija iz jednog primorskog mesta sačekivao turiste na magistrali i sprovodio ih u svoje apartmane. Sudski savjet Crne Gore odlučio je da takvo ponašanje predstavlja kršenje Etičkog kodeksa. Izrečena je novčana kazna.

ZAKON O SUDIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 58/2009 - odluka US, 104/2009, 101/2010, 8/2012 - odluka US, 121/2012, 124/2012 - odluka US, 101/2013, 111/2014 - odluka US, 117/2014, 40/2015, 63/2015 - odluka US, 106/2015, 63/2016 - odluka US i 47/2017)

IV ODNOS SUDIJSKE FUNKCIJE I DRUGIH SLUŽBI, POSLOVA I POSTUPAKA

1. Odnos drugih službi, poslova i postupaka sa sudijskom funkcijom

Član 30*

Sudija ne može biti na funkcijama u organima koji donose propise i organima izvršne vlasti, javnim službama i organima pokrajinske autonomije i jedinica lokalne samouprave. Sudija ne može biti član političke stranke, niti politički delovati na drugi način, baviti se bilo kojim javnim ili privatnim plaćenim poslom, niti pružati pravne usluge ni davati pravne savete uz naknadu.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, sudija može biti član organa upravljanja institucije nadležne za obuku u pravosuđu, na osnovu odluke Visokog saveta sudstva, u skladu sa posebnim zakonom.

Sa sudijskom funkcijom nespojive su i druge službe, poslovi i postupci koji su oprečni dostojanstvu i nezavisnosti sudije ili štete ugledu suda.

Visoki savet sudstva odlučuje koji su postupci oprečni dostojanstvu i nezavisnosti sudije i štetni po ugled suda, na osnovu Etičkog kodeksa.

Sudija može, van radnog vremena, da se bez posebnog odobrenja bavi nastavnom i naučnom delatnošću, uz naknadu.

U slučajevima određenim zakonom, sudija može, u toku radnog vremena, da obavlja nastavnu i naučnu delatnost u instituciji nadležnoj za obuku u pravosuđu.

Sudija može u toku radnog vremena, po odobrenju predsednika suda, da učestvuje u radu stručnih tela obrazovanih u skladu sa posebnim propisima i radnih grupa za izradu zakona i drugih akata.

Sudija može biti upućen na studijsko, odnosno drugo stručno putovanje u inostranstvo, na osnovu odluke Visokog saveta sudstva, uz pribavljeno mišljenje predsednika suda, pri čemu se posebno uzimaju u obzir ocene o radu iz ličnog lista sudije, kao i poznavanje stranog jezika.

Izvor: Vebsajt Politika, Aleksandra Petrović, 03.03.2018.
Naslov: Redakcija