Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODLUKA O KOMUNALNOM UREĐENJU: Odredbama Odluke grada Šapca nije zabranjeno sedenje na stolici ispred radnje, ali nije ostavljena ni mogućnost da se nadležnom organu podnese zahtev za sedenje na stolici ispred radnje


Zbog sedenja na stolici ispred svoje radnje, Dejan Filipović iz Šapca u zatvoru je proveo pet dana. Komunalna policija izdala mu je prekršajni nalog na 5.000 dinara, jer je zauzimanjem javne površine namenjene pešacima, sedenjem na stolici prekršio gradsku Odluku o komunalnom uređenju ("Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 31/2012, 5/2014 - dr. odluka, 22/2014 i 23/2015 - dalje: Oduka).

U članu 18 stav 1 Odluke, na koji se pozvala Komunalna policija, stoji da se u cilju zadovoljavanja potreba građana trotoari mogu koristiti i u druge svrhe, pod uslovom da se obezbedi nesmetan prolaz pešaka, a uz prethodno pribavljeno odobrenje Odeljenja Gradske uprave nadležnog za inspekcijske i komunalno-stambene poslove i to za prodaju knjiga, srećki i lutrije, postavljanje frižidera za sladolede, prodaju robe ispred prodavnica, deponovanje građevinskog materijala i slično.

Član 18 ne zabranjuje sedenje na stolici ispred radnje, ali i ne ostavlja mogućnost da se nadležnom organu podnese zahtev za sedenje na stolici ispred radnje. Dakle, nije zabranjeno, ali nije ni dozvoljeno.

A evo i objašnjenja Komunalne policije:

"Ne može se dobiti nikakvo odobrenje za postavljanje stolova, stolica, fotelja i stočića na kojima se konzumira piće i smanjuje ionako mali i uzan trotoar u Ulici Miloša Pocerca. Upravo to i jeste osnov za izdavanje prekršajnog naloga. Da je mogao on bi dobio odobrenje za takvu vrstu zauzeća, on to nije pribavio. A i ako je znao da ne može pribaviti, on je ipak to učinio."

Kako Dejan Filipović nije postupio po nalogu, niti podneo zahtev za sudsko odlučivanje Prekršajni sud je kaznu od 5.000 dinara preinačio u zatvorsku. Verujući da je pravda na njegovoj strani nije se javio dobrovoljno pa ga je policija privela. U zatvoru je bio u pojačanom nadzoru jer se nije dobrovoljno odazvao pozivu.

ODLUKA O KOMUNALNOM UREĐENJU ("Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 31/2012, 5/2014 - dr. odluka, 22/2014 i 23/2015)

KORIŠĆENJE POVRŠINA JAVNE NAMENE I DRUGIH POVRŠINA

Član 18

Površine javne namene koriste se prema svojoj nameni.

U cilju zadovoljavanja potreba građana i drugih pravnih i fizičkih lica; trotoari se mogu koristiti i u druge svrhe, pod uslovom da se obezbedi nesmetan prolaz pešaka, a uz prethodno pribavljeno odobrenje Odeljenja Gradske uprave nadležnog za inspekcijske i komunalno-stambene poslove (u daljem tekstu: Odeljenje) i to:

- za prodaju knjiga, srećki i lutrije, postavljanje frižidera za sladolede, prodaju robe ispred prodavnica i obavljanje ugostiteljske delatnosti;

- deponovanje građevinskog materijala (cigle, šljunka, peska) prilikom gradnje objekta, kao i postavljanje građevinske skele i ograde radi obezbeđenja gradilišta;

- postavljanje vaga, pokretnih reklamnih panoa, tendi, pribora za čišćenje obuće i žardinjera;

- postavljanje kioska i telefonskih govornica;

- istovar robe ispred prodavnica ili poslovnih prostorija;

- izlaganje predmeta, priređivanje izložbi i drugih javnih priredbi;

- zadovoljavanje potreba domaćinstva (istovar drva, uglja i sl.).

Za postavljanje kioska, telefonskih govornica, natkrivenih letnjih bašta, informativnih i reklamnih panoa (bilborda, oglasnih stubova i reklamnih vitrina) odobrenje se izdaje u skladu sa Programom postavljanja objekata na određeno vreme na javnom građevinskom zemljištu na području grada Šapca.

Površina javne namene u okviru Tvrđave na Starom gradu u Šapcu može se koristiti samo za održavanje manifestacija koje organizuje Grad Šabac.

Izvor: Vebsajt B92, 04.03.2017.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija