Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NAREDBA O PREDUZIMANJU MERA ZA SPREČAVANJE UNOŠENJA, POJAVE, ŠIRENJA I SUZBIJANJA ZARAZNE BOLESTI PTICA AVIJARNE INFLUENCE U REPUBLIKU SRBIJU: ZVOG POJAVE BOLESTI U MAđARSKOJ, NA SNAZI JE ZABRANA UVOZA IZ TE ZEMLJE, OSIM UKOLIKO SE ZAHTEV NE DOPUNI ORIGINALNIM DOKUMENTIMA OVERENIM OD VETERINARSKE SLUżBE MAđARSKE


Pravna baza Paragraf Lex

Zbog pojave bolesti ptica - Avijarne influence u Mađarskoj, na pošilјke životinjskog porekla i živih životinja koje se uvoze na teritoriju Republike Srbije, primenjuje se Naredba o preduzimanju mera za sprečavanje unošenja, pojave, širenja i suzbijanja zarazne bolesti ptica avijarne influence u Republiku Srbiju ("Sl. glasnik RS", br. 28/2006) i zabrana uvoza u skladu sa tačkama 2., 3., 4. i 5.

Tačkom 6. i 18. Naredbe moguće je realizovati uvoz pošilјaka, uz primenu principa regionalizacije, ako se utvrdi da ne postoji rizik po zdravlјe životinja i zdravlјe lјudi.

Imajući u vidu napred navedeno potrebno je radi realizacije uvoza i utvrđivanja da ne postoje veterinarsko sanitarne smetnje za uvoz pošilјke, zahteve dopuniti dodatnim dokumentima (originalima) overenim od nadležne veterinarske službe Mađarske.

1. da je udalјenost farme (objekta), porekla životinja od najbližeg mesta izbijanja zaraznih bolesti ptica - Avijarne influence, odnosno zaraženog područja najmanje van kruga od 50 km,

 2. da su biosigurnosne mere koje se sprovode na farmi (u objektu) porekla živine primenjene, (odnose se samo na uvoz živih životinja)

 3. dokaz o sprovedenim merama nadzora i programa dijagnostičkih ispitivanja (u objektu) porekla živine, (odnose se samo na uvoz živih životinja),

 4. da su proizvodi životinjskog porekla od živinskog mesa bili podvrgnuti termičkoj obradi čija temperatura nije bila niža od 80º S kroz ceo proizvod.

Gore navedenu dokumentaciju neophodno je dostaviti na srpskom jeziku prevedenu od strane sudskog tumača.

Provoz živih životinja i proizvoda životinjskog porekla iz drugih zemalјa, a na koje se odnosi ova Naredba može se obavljati preko teritorije Mađarske, pod uslovom da se koriste glavni magistralni putevi koji su udalјeni najmanje 50 km od zaraženog područja, i u najkraćem vremenu predviđenom za provoz.

Izvor: Vebsajt Uprave za veterinu, 05.03.2015.