Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

USVOJENE ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O JAVNIM PARKIRALIŠTIMA I ODLUKA O POSTAVLJANJU BAŠTE UGOSTITELJSKOG OBJEKTA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA


Privremeni organ grada Beograda usvojio je 28. februara 2014. godine, Odluku o izmenama i dopunama Odluke o javnim parkiralištima ("Sl. list grada Beograda", br. 12/2010 - prečišćen tekst, 37/2011 i 42/2011 - ispr.)i Odluku o postavljanju bašte ugostiteljskog objekta na teritoriji grada Beograda.

Očekuje se objavljivanje tekstova odluka u "Sl. listu grada Beograda".

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o javnim parkiralištima na teritoriji Grada Beograda

Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o javnim parkiralištima utvrđeno je ovlašćenje Javnog komunalnog preduzeća "Parking servis", vršioca komunalne delatnosti upravljanja javnim parkiralištima, da zadrži parkirano vozilo postavljanjem uređaja kojima se sprečava odvoženje vozila u trajanju od 24 sata. Ovlašćenje predstavlja izuzatak od postupka predviđenog za naplatu doplatne karte i primenjivaće se samo u slučaju ispunjenja sledećih uslova, a to je da:

- za parkirano vozilo korisnik nije unapred platio kartu na način propisan navedenom odlukom, te da mu je izdat nalog za plaćanje doplatne karte;

- za to vozilo prema evidenciji preduzeća postoje dospela potrživanja prema korisniku komunalne usluge po osnovu najmanje dva izdata platna naloga;

- nije moguće identifikovati korisnika preko MUP RS i

- nije moguće pokrenuti sudski postupak za naplatu dospelih potrživanja.

Ukoliko vozač, odnosno vlasnik vozila izmiri sva potraživanja u roku od 24 sata, vozilo će biti deblokirano, u protivnom, vozilo će biti uklonjeno na mesto koje je za to određeno i zadržano do izmirenja potraživanja.

Odlukom su usklađene kaznene odredbe sa Zakonom o prekršajima ("Sl. glasnik RS", br. 65/2013), gde su za protivpravne radnje korisnika javnog parkirališta propisane novčane kazne u fiksnom iznosu, za koje će, po stupanju na snagu odluke, komunalni inspektori i komunalni policajci moći izdavati prekršajni nalog.

Odluka o postavljanju bašte ugostiteljskog objekta na teritoriji grada Beograda

Stupanjem na snagu Odluke o postavljanju bašte ugostiteljskog objekta na teritoriji grada Beograda, rešiće se problem pravne praznine koja je u ovoj oblasti postojala od 31. oktobra 2013. godine, kada je objavljivanjem Odluke Ustavnog suda, IUo broj 330/2012 od 25. aprila 2013. godine u "Sl. glasniku RS", br. 94/2013 od 30. oktobra 2013. godine, prestao da važi Pravilnik o postavljanju bašte ugostiteljskog objekta na javnoj površini ("Sl. list grada Beograda", br. 38/2010, 20/2012, 34/2012 - ispr. i 37/2012), jer nije bio u saglasnosti sa Ustavom Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006) i zakonom.

Novom odlukom, primenom ovlašćenja iz člana 146. Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US i 98/2013 - odluka US), na celovit i opšti način uređuje se postavljanje i uklanjanje bašte ugostiteljskog objekta na površinama javne namene (javne saobraćajne površine, javne zelene površine, površine oko objekata javne namene i druge površine javne namene), pojam, tipovi i vreme postavljanja bašte. Detaljno se uređuju pravila postavljanja bašte i elemenata bašte, uslovi i postupak postavljanja, obaveze korisnika bašte i način njenog korišćenja, uklanjanje bašte i nadzor nad primenom odluke. Prelaznim odredbama uređuje se postupak rešavanja po zahtevima koji su podneti, a nisu rešeni do dana stupanja na snagu odluke.

Kaznene odredbe Odluke o postavljanju bašte ugostiteljskog objekta na teritoriji grada Beograda usklađene su sa novim Zakonom o prekršajima. Za utvrđene prekršaje propisane su novčane kazne u fiksnom iznosu, za koje će, po stupanju na snagu navedene odluke, komunalni inspektori i komunalni policajci moći da izdavaju prekršajni nalog.

Izvor: Redakcija, 5.3.2014. godine