Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD POŽARA - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o zaštiti od požara ("Službeni glasnik RS", broj 111/09, 20/15 i 87/18) u članu 4. stav 1. tačka 10) posle reči: "prostor" dodaju se reči "i/ili prostor javne namene".

Posle tačke 11) dodaje se nova tačka 11a) koja glasi:

"11a) Stambeno-poslovni odnosno poslovno-stambeni objekat, u smislu ovog člana, klasifikuje se kao stambeni odnosno poslovni objekat u zavisnosti od korisne površine prostora čija je namena dominantnija;".

U tački 12) posle reči: "sličnih objekata" briše se zapeta i dodaju reči: "određeni propisom o razvrstavanju ugostitelјskih objekata, kao i", posle reči: "obrazovni" dodaje se reč: "zdravstveni" i posle reči: "sportski" briše se reč: "religiozni" i zapeta.

Posle tačke 12) dodaje se nova tačka 12a) koja glasi:

"12a) Površina objekta u smislu ovog zakona odgovara bruto površini objekta;"

Tačka 14) menja se i glasi:

"tehnička dokumentacija jeste skup projekata koji čine projekat za izvođenje i glavna sveska u smislu zakona koji uređuje izgradnju odnosno rudarski projekat u smislu zakona kojim se uređuje rudarstvo, Glavni projekat zaštite od požara, kao i Analiza zona opasnosti koja se prilaže u skladu sa posebnim zakonom, usklađeni sa odredbama propisa iz oblasti zaštite od požara koje definišu sadržinu tehničke dokumentacije;".

Član 2.

U članu 5. stav 1 tačka 4) posle reči: "primenom" dodaju se reči: "i sprovođenjem".

Član 3.

 U članu 17. stav 2. posle tačke 1) dodaje se nova tačka 1a) koja glasi:

"1a) izdavanje uslova zaštite od požara i eksplozija za izradu planskih dokumenata, izdavanje uslova u pogledu mera zaštite od požara i eksplozija, davanje saglasnosti na tehničku dokumentaciju i utvrđivanje podobnosti objekata za upotrebu u pogledu sprovedenosti mera zaštite od požara;".

U članu 17. stav 2. tačka 3) posle reči: "primenom" dodaju se reči: "i sprovođenjem".

Član 4.

U članu 23. stav 4. menja se i glasi:

"Izuzetno od stava 1. ovog člana, Ministarstvo odbrane vrši kategorizaciju objekata za koje je nadležno u skladu s odredbama ovog zakona.".

Član 5.

U članu 24. posle stava 5. dodaje se stav 6. koji glasi: "Program obuke vatrogasaca iz stava 1. ovog člana propisuje ministar."

Član 6.

Naslov iznad člana 26. menja se i glasi:

"Zaštita od požara u objektima za koje je u skladu s odredbama ovog zakona nadležno Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije".

U članu 26. reči: "posebne namene koje koristi" zamenjuju rečima: "za koje je u skladu s odredbama ovog zakona nadležno" i ostatak člana ostaje nepromenjen.

Član 7.

 U članu 27. stav 1. briše se tačka 5).

Dosadašnje tač. 6) i 7) postaju tač. 5) i 6).

 Posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

"Nakon sprovođenja mera iz stava 1. tačka 4) ovog člana sačinjava se novi predlog tehničkih i organizacionih mera.".

Dosadašnji st. 3. i 4. postaju st. 4. i 5.

Dosadašnji stav 5. koji postaje stav 6. i menja se i glasi:

 "Na Plan zaštite od požara i izmene i dopune tog plana pribavlјa se saglasnost Ministarstva, osim za objekte iz člana 26. ovog zakona za koje saglasnost daje Ministarstvo odbrane".

Dosadašnji stav 6. postaje stav 7.

Član 8.

 U čl. 28. stav 1.menja se i glasi:

 "Subjekti u trećoj kategoriji ugroženosti od požara i stambene zgrade obavezni su da donesu Pravila zaštite od požara koja obuhvataju: "

U stavu 2. reč: "tačka", zamenjuje se rečima: "tač. 1) i".

Član 9.

U članu 29. dodaje se novi stav 1. koji glasi:

"Pre izrade planskih dokumenata nosilac izrade planskog dokumenta dužan je da u proceduri utvrđenoj zakonom koji uređuje izgradnju od strane organa državne uprave nadležnog za poslove zaštite od požara pribavi uslove zaštite od požara i eksplozija za izradu planskih dokumenata. "

Dosadašnji stav 1. postaje stav 2.

Dosadašnji stav 2. briše se.

Član 10.

U članu 30. stav 3. menja se i glasi:

"Ukoliko način dokazivanja ispunjenosti zahteva zaštite od požara i eksplozija nije definisan srpskim propisima, standardima i drugim aktima, tada Ministarstvo može prihvatiti dokazivanje ispunjenosti zahteva zaštite od požara i eksplozija i prema inostranim propisima i standardima, kao i prema priznatim metodama proračuna i modelima, ukoliko su oni tim propisima predviđeni."

Član 11.

Posle člana 30. dodaju se član 30a naslov iznad člana 30a koji glasi:

"Uslovi u pogledu mera zaštite od požara i eksplozija

Član 30a

Za objekte iz čl. 33. i 34. ovog zakona moraju se pribaviti uslovi u pogledu mera zaštite od požara i eksplozija, koje izdaje organ državne uprave nadležan za poslove zaštite od požara kao imalac javnih ovlašćenja, u postupku izdavanja lokacijskih uslova u proceduri propisanoj zakonom koji uređuje izgradnju, na osnovu idejnog rešenja čija je sadržina uređena posebnim propisom.

Lokacijski uslovi koji se izdaju u skladu sa zakonom koji uređuje planiranje i izgradnju, ne mogu se izdati bez pribavlјenih uslova iz stava 1. ovog člana. "

Član 12.

U čl. 31. stav 2. tačka 1) menja se i glasi:

"1) tehnički izveštaj (podatke o lokaciji objekta značajne za zaštitu od požara, opis namene objekta i tehnološkog procesa, procenu opasnosti od požara, procenu opasnosti od požara koja potiče od tehnološkog procesa i materija koje se u njima koriste ili skladište, podelu objekta na požarne sektore, definisanje evakuacionih puteva, kriterijume za izbor građevinskih proizvoda za konstrukcije koje treba da budu otporne prema požaru, kriterijume za izbor građevinskih proizvoda za koji postoje posebni zahtevi u pogledu reakcije na požar, opis konstrukcije, instalacija, opreme i uređaja, opis opreme koja predstavlјa pojedinačne uređaje, mašine, procesne instalacije i druge proizvode od kojih se sastoji postrojenje, koji mogu biti i samostalno ugrađeni u objekat radi tehnološkog ili drugog procesa kojem je objekat namenjen, opis instalacija za fluide koji se koriste u objektu, opis sistema za dojavu požara, opis sistema za gašenje požara, opis sistema za detekciju eksplozivnih gasova i para zapalјivih tečnosti, opis sistema za odvođenje dima i toplote, opis hidrantske mreže za gašenje požara, opis zona opasnosti na mestima koja su ugrožena od nastanka eksplozivnih smeša, zapalјivih gasova, para zapalјivih tečnosti i eksplozivnih prašina i opis instalacija i uređaja u ovim zonama, kriterijume za izbor mobilnih uređaja za gašenje požara i opis odabranih uređaja i dr.),".

U tački 2) posle otvorene zagrade i reči: "proračun" dodaje se reč "specifičnog".

Tačka 3) menja se i glasi:

"3) grafičku dokumentaciju (situacioni plan sa ucrtanim susednim objektima i saobraćajnicama, osnove svih nivoa i krova, karakteristične podužne i poprečne preseke sa ucrtanim požarnim sektorima i iskazanim zahtevima zaštite od požara za konstrukciju, građevinske proizvode, opremu, instalacije i uređaje, dispoziciju procesne tehnološke opreme i opreme koja pripada instalacijama za gašenje požara, prikazima instalacije za zaštitu od atmosferskih pražnjenja, šeme sistema za otkrivanje i dojavu požara, šeme sistema za detekciju eksplozivnih gasova i para zapalјivih tečnosti, šeme sistema za gašenje požara, šeme sistema za odvođenje dima i toplote, šeme sistema za ventilaciju i dr.).".

Član 13.

U članu 32. posle stava 1. dodaje se stav 2. koji glasi:

"Stručni ispit za dobijanje licence iz stava 1. ovog člana polaže se pred komisijom Ministarstva.".

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

U dosadašnjem stavu 3. koji postaje stav 4. posle reči: "dobijanje" dodaju se reči: "licenci i".

Dosadašnji stav 4. postaje stav 5.

Posle stava 5. dodaju se novi st. 6, 7, 8. i 9. koji glase:

"Spisak ovlašćenih pravnih lica koja obavlјaju poslove iz stava 1. ovog člana objavlјuje se na internet stranici Ministarstva.

Privredno društvo odnosno drugo pravno lice koje ima ovlašćenje Ministarstva za izradu Glavnog projekta zaštite od požara rešenjem imenuje projektanta koji ispunjava uslove iz stava 1. ovog člana, za izradu Glavnog projekta zaštite od požara.

Privredno društvo odnosno drugo pravno lice i projektant iz stava 7. ovog člana odgovorni su za njegovu usklađenost sa zakonom i tehničkim propisima, kao i usklađenost sa projektima za izvođenje, i svojim potpisom i pečatom potvrđuju usaglašenost svih pojedinačnih delova projekta.

Elaborat o zaštiti od požara koji se u skladu sa zakonom koji uređuje izgradnju objekata prilaže projektu za građevinsku dozvolu izrađuje lice sa licencom iz stava 3. ovog člana.".

Član 14.

Član 33. menja se i glasi:

"Područne jedinice organa državne uprave u čijoj je nadležnosti zaštita od požara daju saglasnost na tehničku dokumentaciju u pogledu mera zaštite od požara, za izgradnju, rekonstrukciju i dogradnju objekata sa svim pripadajućim instalacijama, opremom i uređajima i to:

1) stambenih, stambeno-poslovnih, poslovno-stambenih i poslovnih objekata površine veće od 2.000 m2 ili spratnosti P+4+Pk (PS) i preko, zgrada za trgovinu na veliko i malo površine veće od 400 m2 ili spratnosti preko P+2, zgrada za stanovanje zajednica, hotela i motela;".

2) restorana, barova i sličnih ugostitelјskih objekata za pružanje usluga ishrane i pića površine veće od 400 m2 ili spratnosti preko P+2 i ugostitelјskih objekata za pružanje usluga ishrane i pića u kojima se pružaju i usluge zabave (disko bar, dansing bar, disko klub, kabare bar i sl.), koji su samostalni ili sa pripadajućim objektom;

3) staničnih zgrada drumskog, železničkog, vazdušnog i vodenog saobraćaja za boravak putnika površine veće od 400 m2 ili spratnosti preko P+2, kontrolnih tornjeva i sl.;".

4) objekata javne namene na drugom mestu nepomenutih;

5) podzemnih, nadzemno-podzemnih i zatvorenih nadzemnih garaža, koje su samostalne ili sa pripadajućim objektom i spadaju u srednje i velike garaže u skladu sa posebnim propisom;

6) objekata u čijim se pogonima proizvode, prerađuju ili skladište zapalјive i gorive tečnosti, zapalјivi gasovi i čvrste zapalјive materije, pri čemu nastaju eksplozivne smeše gasova, para i prašine;

7) postrojenja i objekata za skladištenje čija je ukupna zapremina zapalјivih i gorivih tečnosti do 500 m3, kao i postrojenja i objekata za skladištenje čija je ukupna zapremina zapalјivih gasova do 500 m3;

8) stacionarne i plutajuće stanice za snabdevanje brodova i tehničkih plovnih objekata tečnim gorivom i stanice za snabdevanje gorivom prevoznih sredstava u drumskom saobraćaju, manjih plovila, manjih privrednih i sportskih vazduhoplova, ukupne zapremine zapalјivih i gorivih tečnosti do 500 m3;

9) industrijskih objekata, zanatskih radionica površine preko 400 m2, visokoregalnih skladišta, skladišnih objekata površine preko 1.500 m², kao i drugih skladišnih objekata određenih posebnim propisom;

10) elektroenergetskih postrojenja snage preko 2000 kVA i nazivnog napona do 110kV;".

11) naftovoda, produktovoda i gasovoda koji nisu obuhvaćeni članom 34. stav 1. tačka 1);

12) objekata za skladištenje eksplozivnih materija "(eksploziva za civilnu upotrebu i pirotehničkih sredstava) utvrđenih posebnim zakonom u količini"do 1000 kg;

13) slobodnostojeće kotlarnice snage preko 300 kW;

14) objekata bazne i prerađivačke hemijske industrije, crne i obojene metalurgije, objekata za preradu kože i krzna, objekata za preradu kaučuka, objekata za proizvodnju celuloze i papira i objekata za preradu nemetaličnih mineralnih sirovina, objekata za proizvodnju biodizela;

15) silosa, graničnih prelaza, objekata kazneno-popravnih ustanova;

16) stadiona preko 1000 gledalaca, visokih objekata određenih posebnim propisom visine do 75 m;

17) hidroelektrana i hidroelektrana sa pripadajućom branom snage do 10 MW, termoelektrana snage do 10 MW i termoelektrana-toplana električne snage do 10 MW i drugih objekata za proizvodnju električne energije snage do 10 MW;

18) objekata i postrojenja za pripremu vode za piće i objekata i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda;

19) postrojenja za tretman neopasnog otpada, spalјivanjem ili hemijskim postupcima određena posebnim propisom;

20) postrojenja za tretman opasnog otpada spalјivanjem, termičkim i/ili fizičkim, fizičko-hemijskim, hemijskim postupcima, kao i centralnih skladišta i/ili deponija za odlaganje opasnog otpada određena posebnim propisom;

21) terminala za pretovar opasnog tereta bez obzira na promenu vida saobraćaja;

22) objekata za proizvodnju energije iz obnovlјivih izvora energije (vetar, biogas, solarna energija, geotermalna energija, biomasa, deponijski gas, gas iz komunalnih otpadnih voda i dr.) pojedinačne snage do 10 MW;

23) telekomunikacionih centara preko kojih se odvija telekomunikacioni saobraćaj od međunarodnog i republičkog značaja.

Odredba stava 1. ovog člana odnosi se i na davanje saglasnosti na tehničku dokumentaciju koja sadrži izmene nastale u toku građenja objekta u odnosu na tehničku dokumentaciju na koju je data saglasnost, ukoliko te izmene utiču na bezbednost sa aspekta zaštite od požara i eksplozija.

Saglasnost iz st. 1. i 2. ovog člana pribavlјa investitor, odnosno vlasnik objekta u proceduri propisanoj zakonom koji uređuje izgradnju.

Saglasnost iz st. 1. i 2. ovog člana za objekte iz stava 1. ovog člana, a koji se u smislu zakona kojim se uređuje rudarstvo smatraju rudarskim objektima, postrojenjima i uređajima, pribavlјa investitor, odnosno vlasnik objekta neposredno od organa nadležnog za poslove zaštite od požara.

Saglasnost iz st. 1. i 2. ovog člana za objekte iz stava 1. ovog člana, a koji su predmet ozakonjenja prema posebnom zakonu koji uređuje ozakonjenje, pribavlјa investitor, odnosno vlasnik objekta neposredno od organa nadležnog za poslove zaštite od požara.

Saglasnost iz st. 1. i 2. ovog člana za objekte čiji je vlasnik, odnosno korisnik Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije, objekte u kojima se obavlјa proizvodnja i skladištenje za vojne potrebe, objekte koji se u smislu zakona kojim se uređuje odbrana smatraju vojnim postrojenjima i vojnim skladištima, objekte koji su namenjeni za proizvodnju naoružanja i vojne opreme u smislu zakona kojim se uređuje oblast proizvodnje naoružanja i vojne opreme, daje Ministarstvo odbrane.

Član 15.

Član 34. menja se i glasi:

"Ministarstvo daje saglasnost na tehničku dokumentaciju u pogledu mera zaštite od požara, za izgradnju, rekonstrukciju i dogradnju objekata sa svim pripadajućim instalacijama, opremom i uređajima i to:

1) objekata za preradu i skladištenje nafte i gasa, postrojenja i objekata za skladištenje čija je ukupna zapremina zapalјivih i gorivih tečnosti preko 500 m3, kao i postrojenja i objekata za skladištenje čija je ukupna zapremina zapalјivih gasova preko 500 m3, naftovoda i produktovoda, gasovoda nazivnog radnog natpritiska preko 16 bar, gasovoda nazivnog radnog natpritiska do 16 bar ukoliko prelaze teritoriju dve ili više opština u različitoj područnoj nadležnosti organizacionih jedinica Ministarstva;

 2) stacionarne i plutajuće stanice za snabdevanje brodova i tehničkih plovnih objekata tečnim gorivom i stanice za snabdevanje gorivom prevoznih sredstava u drumskom saobraćaju, manjih plovila, manjih privrednih i sportskih vazduhoplova, ukupne zapremine zapalјivih i gorivih tečnosti preko 500 m3;

3) visokih objekata određenih posebnim propisom visine preko 75 m;

4) hidroelektrana i hidroelektrana sa pripadajućom branom snage 10 i više MW, termoelektrana snage 10 i više MW i termoelektrana-toplana električne snage 10 i više MW i drugih objekata za proizvodnju električne energije snage 10 i više MW i dalekovoda nazivnog napona 110 i više kV i elektroenergetskih postrojenja nazivnog napona 110 i više kV;

5) aerodroma za javni vazdušni saobraćaj;

6) železničkih tunela dužine preko 1000 m i podzemnih metroa;

7) drumskih tunela dužine preko 400 m;"

8) objekata za proizvodnju energije iz obnovlјivih izvora energije (vetar, biogas, solarna energija, geotermalna energija, biomasa, deponijski gas, gas iz komunalnih otpadnih voda i dr.) pojedinačne snage 10 i više MW;

9) nuklearnih objekata i drugih objekata koji služe za proizvodnju nuklearnog goriva, radioizotopa za naučno-istraživačke svrhe;

10) objekata za skladištenje eksplozivnih materija (eksploziva za civilnu upotrebu i pirotehničkih sredstava) utvrđenih posebnim zakonom u količini preko 1000 kg;

11) objekata za proizvodnju eksplozivnih materija (eksploziva za civilnu upotrebu i pirotehničkih sredstava) utvrđenih posebnim zakonom.

Odredba stava 1. ovog člana odnosi se i na davanje saglasnosti na tehničku dokumentaciju koja sadrži izmene nastale u toku građenja objekta u odnosu na tehničku dokumentaciju na koju je data saglasnost, ukoliko te izmene utiču na bezbednost sa aspekta zaštite od požara i eksplozija.

Saglasnost iz st. 1. i 2. ovog člana pribavlјa investitor, odnosno vlasnik objekta u proceduri propisanoj zakonom koji uređuje izgradnju.

 Saglasnost iz stava 1. i 2. ovog člana za objekte iz stava 1. ovog člana, a koji se u smislu zakona kojim se uređuje rudarstvo smatraju rudarskim objektima, postrojenjima i uređajima, pribavlјa investitor, odnosno vlasnik objekta neposredno od organa nadležnog za poslove zaštite od požara.

Saglasnost iz stava 1. i 2. ovog člana za objekte iz stava 1. ovog člana, a koji su predmet ozakonjenja prema posebnom zakonu koji uređuje ozakonjenje, pribavlјa investitor, odnosno vlasnik objekta neposredno od organa nadležnog za poslove zaštite od požara.

Saglasnost iz st. 1. i 2. ovog člana za objekte čiji je vlasnik, odnosno korisnik Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije, objekte u kojima se obavlјa proizvodnja i skladištenje za vojne potrebe, objekte koji se u smislu zakona kojim se uređuje odbrana smatraju vojnim postrojenjima i vojnim skladištima, objekte koji su namenjeni za proizvodnju naoružanja i vojne opreme u smislu zakona kojim se uređuje oblast proizvodnje naoružanja i vojne opreme, daje Ministarstvo odbrane.

Saglasnost iz st. 1. i 2. ovog člana za objekte u kojima se pored proizvodnje i skladištenja eksplozivnih materija (eksploziva za civilnu upotrebu i pirotehničkih sredstava) utvrđenih posebnim zakonom vrši i proizvodnja naoružanja i vojne opreme, daje Ministarstvo odbrane."

Član 16.

U članu 35. reči: "ekonomsko-tehničku"zamenjuju se rečima: "tehničko-tehnološku".

Član 17.

Član 36. menja se i glasi:

"Kada je predmet tehničkog pregleda u smislu zakona kojim se uređuje izgradnja objekat iz člana 34. ovog zakona, član komisije za tehnički pregled koji utvrđuje podobnost objekta za upotrebu u pogledu sprovedenosti mera zaštite od požara predviđenih u tehničkoj dokumentaciji je lice sa licencom zaposleno u organu državne uprave nadležnom za poslove zaštite od požara ovlašćeno za donošenje rešenja u delokrugu rada. Za potrebe ovog lica tehničke poslove obavlјaju stručne osobe zaposlene u organu državne uprave nadležnom za poslove zaštite od požara.

Odredbe stava 1. ovog člana primenjuju se i na pojedine objekte iz člana 33. i to:

 1) stambene, stambeno-poslovne, poslovno-stambene, poslovne i druge objekte koji pripadaju kategoriji visokih objekata određenih posebnim propisom visine do 75 m;"

2) zgrade za stanovanje zajednica površine veće od 400 m2 ili spratnosti preko P+2 i zgrade dečijih vrtića površine preko 150 m2;

3) stanične zgrade drumskog, železničkog, vazdušnog i vodenog saobraćaja za boravak putnika površine veće od 400 m2 ili spratnosti preko P+2, kontrolne tornjeve i sl;

4) restorane, barove i slične ugostitelјske objekte za pružanje usluga ishrane i pića koji su samostalni ili sa pripadajućim objektom, hotele, motele i zgrade za trgovinu na veliko i malo, površine preko 2.000 m2;

5) ugostitelјske objekte za pružanje usluga ishrane i pića u kojima se pružaju i usluge zabave (disko bar, dansing bar, disko klub, kabare bar i sl.) koji su samostalni ili sa pripadajućim objektom;

6) druge objekte javne namene površine preko 500 m²;

Tač. 5)-10) menjaju se i glase:

"7) podzemne, nadzemno-podzemne i zatvorene nadzemne garaže, koje su samostalne ili sa pripadajućim objektom i spadaju u velike garaže u skladu sa posebnim propisom;

8) objekte u čijim se pogonima proizvode, prerađuju ili skladište zapalјive i gorive tečnosti, zapalјivi gasovi i čvrste zapalјive materije, pri čemu nastaju eksplozivne smeše gasova, para i prašine;

9) postrojenja i objekte za skladištenje čija je ukupna zapremina zapalјivih i gorivih tečnosti do 500 m3, kao i postrojenja i objekte za skladištenje čija je ukupna zapremina zapalјivih gasova do 500 m3;

10) stacionarne i plutajuće stanice za snabdevanje brodova i tehničkih plovnih objekata tečnim gorivom i stanice za snabdevanje gorivom prevoznih sredstava u drumskom saobraćaju, manjih plovila, manjih privrednih i sportskih vazduhoplova, ukupne zapremine zapalјivih i gorivih tečnosti do 500 m3;

11) industrijske i skladišne objekte površine preko 1.500 m², kao i sva visokoregalna skladišta i zanatske radionice površine preko 400 m2;

 12) elektroenergetska postrojenja snage preko 10 MVA i nazivnog napona do 110 kV;

13) naftovode, produktovode i gasovode koji nisu obuhvaćeni članom 34. stav 1. tačka 1) ovog zakona;

14) objekte za skladištenje eksplozivnih materija utvrđenih posebnim zakonom u količini"do 1.000 kg;

15) slobodnostojeće kotlarnice snage preko 300 kW;

16) objekte bazne i prerađivačke hemijske industrije, crne i obojene metalurgije, objekte za preradu kože i krzna, objekte za preradu kaučuka, objekte za proizvodnju celuloze i papira, objekte za preradu nemetaličnih mineralnih sirovina i objekte za proizvodnju biodizela;

17) objekte kazneno-popravnih ustanova;

18) stadiona preko 1000 gledalaca;

 19) hidroelektrane i hidroelektrane sa pripadajućom branom snage od 5 do 10 MW, termoelektrane snage od 5 do 10 MW i termoelektrane - toplane električne snage od 5 do 10 MW i drugih objekata za proizvodnju električne energije snage od 5 do 10 MW;

 20) telekomunikacione centre preko kojih se odvija telekomunikacioni saobraćaj od međunarodnog i republičkog značaja;

21) postrojenja za tretman neopasnog otpada, spalјivanjem ili hemijskim postupcima, određena posebnim propisima;

22) postrojenja za tretman opasnog otpada spalјivanjem, termičkim i/ili fizičkim, fizičko-hemijskim, hemijskim postupcima, kao i centralna skladišta i/ili deponija za odlaganje opasnog otpada određena posebnim propisima;

23) terminale za pretovar opasnog tereta bez obzira na promenu vida saobraćaja;

24) objekte za prizvodnju energije iz obnovlјivih izvora energije (vetar, biogas, solarna energija, geotermalna energija, biomasa, deponijski gas, gas iz komunalnih otpadnih voda i dr) pojedinačne snage do 10 MW.

Lice iz stava 1. ovog člana utvrđuje podobnost objekta za upotrebu u pogledu sprovedenosti mera zaštite od požara rešenjem iz stava 1. u roku od 30 dana od dana dostavlјanja zahteva od strane investitora.

Kada je predmet tehničkog pregleda objekat koji nije obuhvaćen st. 1. i 2. ovog člana, član komisije za tehnički pregled koji utvrđuje podobnost objekta za upotrebu u pogledu sprovedenosti mera zaštite od požara predviđenih u tehničkoj dokumentaciji je lice koje poseduje odgovarajuću licencu prema propisima iz zaštite od požara.*

Objekat je podoban za upotrebu u pogledu sprovedenosti mera zaštite od požara ako je:

1) izgrađen u skladu s tehničkom dokumentacijom na koju je data saglasnost;

2) obezbeđen dokaz o karakteristikama konstrukcija kao i elementima konstrukcija koji treba da budu otporni prema požaru, dokaz o karakteristikama opreme, uređaja i instalacija sa posebnim karakteristikama prema požaru i eksploziji, kao i dokaz o karakteristikama materijala za enterijer i instalacije za koje se postavlјaju posebni zahtevi u pogledu karakteristika prema požaru, materijalima koji se koriste ili skladište u tehnološkom procesu;

3) obezbeđen dokaz o ispravnom funkcionisanju i delovanju izvedenih instalacija i uređaja za automatsko otkrivanje i dojavu požara, gašenje požara i detekciju eksplozivnih i zapalјivih gasova, instalacija u zonama opasnosti od eksplozije, i instalacija za odvođenje dima i toplote;

4) obezbeđen dokaz o ispravnom funkcionisanju i delovanju izvedenih instalacija hidrantske mreže za gašenje požara, kao i mobilnih uređaja za gašenje požara;

5) obezbeđen dokaz o izvršenim merenjima i pregledu ugrađenih mašinskih, vodovodnih i električnih instalacija.

Dokaz iz stava 5. tačka 3) i 4) ovog člana izdaje pravno lice koje poseduje odgovarajuće ovlašćenje za obavlјanje poslova kontrolisanja instalacija i uređaja za gašenje požara i instalacija posebnih sistema iz čl. 44 ovog zakona.

Dokaze iz stava 5. ovog člana, kao i izjave stručnog nadzora, izvođača radova i investitora da je objekat izgrađen prema projektima za izvođenje, investitor dostavlјa u postupku vršenja tehničkog pregleda.

Kada su predmet tehničkog pregleda objekti iz člana 33. i 34. ovog zakona, a koji se u smislu zakona kojim se uređuje rudarstvo smatraju rudarskim objektima, postrojenjima i uređajima, podobnost objekata za upotrebu u pogledu sprovedenosti mera zaštite od požara predviđenih u tehničkoj dokumentaciji rešenjem utvrđuje organ državne uprave nadležan za zaštitu od požara.

Kada su predmet tehničkog pregleda objekti iz čl. 33. stav 6. i čl. 34. stav 6. i 7. podobnost objekata za upotrebu u pogledu sprovedenosti mera zaštite od požara predviđenih u tehničkoj dokumentaciji rešenjem utvrđuje Ministarstvo odbrane.

Upotrebne dozvole koje se izdaju u skladu sa zakonom koji uređuje planiranje i izgradnju, kao i odobrenja za izgradnju rudarskih objekata i upotrebne dozvole koje se izdaju u skladu sa zakonom koji uređuje rudarstvo, ne mogu se izdati bez pribavlјene saglasnosti iz čl. 33. i 34. ovog zakona i utvrđene podobnosti za upotrebu iz stava 1. ovog člana.

Član 18.

U članu 37. stav 1. menja se i glasi:

"Tehnološki procesi u kojima se koriste ili proizvode i gorive tečnosti i zapalјivi gasovi ili eksplozivne materije obavlјaju se u objektima ili delovima objekta koji su odvojeni od drugih proizvodnih i skladišnih objekata i prostora zidovima otpornim prema požaru". koji onemogućavaju širenje požara.".

U stavu 2. reči: "tečnosti, gasova" zamenjuju se rečima: "i gorivih tečnosti, zapalјivih gasova".

Član 19.

U članu 38. stav 1. menja se i glasi:

"Projektovanje i izvođenje posebnih sistema i mera zaštite od požara u objektima obavlјa privredno društvo, odnosno drugo pravno lice koje je upisano u odgovarajući registar za delatnost projektovanja i izvođenja radova, koje ima ovlašćenje Ministarstva, zadovolјava posebne uslove u pogledu tehničke opremlјenosti i ima zaposlena lica sa licencom za projektovanje i izvođenje posebnih sistema i mera zaštite od požara."

U stavu 4. reči "u "Službenom glasniku Republike Srbije" zamenjuju se rečima "na internet stranici Ministarstva".

Posle stava 5. dodaju se novi st. 6. i 7. koji glase:

"Privredno društvo odnosno drugo pravno lice koje ima ovlašćenje Ministarstva za projektovanje i izvođenje posebnih sistema i mera zaštite od požara rešenjem imenuje projektanta koji ispunjava uslove iz stava 1. ovog člana, za izradu ovih sistema.

Privredno društvo odnosno drugo pravno lice i projektant iz stava 6. ovog člana odgovorni su za njegovu usklađenost sa zakonom i tehničkim propisima, kao i usklađenost sa glavnim projektom zaštite od požara i projektima za izvođenje, i svojim potpisom i pečatom potvrđuju usaglašenost svih pojedinačnih delova projekta."

Član 20.

U članu 40. posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"Na evakuacionim putevima nije dozvolјeno postavlјanje zapreka koje onemogućavaju bezbednu i sigurnu evakuaciju lјudi."

Dosadašnji st. 2, 3. i 4. postaju st. 3, 4. i 5.

Član 21.

Naslov iznad člana 42. menja se i glasi:

"Sistemi za otkrivanje, javlјanje i gašenje požara".

U istom članu posle stava 4. dodaje se novi stav 5. koji glasi:

"Izuzetno od stava 4. ovog člana, nije obavezna izrada procene rizika za objekte za koje je posebnim propisom utvrđena obaveza ugradnje sistema za blagovremeno otkrivanje, dojavu i gašenje požara.".

Član 22.

U članu 43. posle reči: "dojavu požara" i zapete, dodaju se reči: "sigurnosne rasvete,".

Član 23.

U članu 44. stav 1. reč: "šest" zamenjuju se rečju: "dvanaest".

Posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

"Spisak ovlašćenih pravnih lica koja obavlјaju poslove iz stava 2. ovog člana objavlјuje se na internet stranici Ministarstva.".

Član 24.

Naslov iznad člana 48. menja se i glasi:

 "Skladištenje i držanje zapalјivih i gorivih materija".

Isti član menja se i glasi:

"Zapalјive i gorive materije ne smeju se skladištiti, držati i odlagati na rastojanju manjem od 6 m od objekta ili dela objekta, kao i od granice parcele drugog vlasnika, ako tehničkim propisima nije drugačije određeno.".

Član 25.

U članu 52. stav 2. menja se i glasi:

"Lica koja zasnivaju radni odnos ili se prvi put raspoređuju u vatrogasnim jedinicama iz stava 1. tačka 3) ovog člana ne mogu biti starija od 30 godina."

Stav 3. briše se.

Član 26.

U članu 53. stav 3. posle reči: "Ministarstva" dodaje se zapeta i reči: " a za objekte iz člana 26. ovog zakona po pribavlјenoj saglasnosti Ministarstva odbrane.".

Stav 5. menja se i glasi:

"Provera znanja zaposlenih vrši se:

1) u subjektima iz člana 24.stav 1. ovog zakona na svakih godinu dana,

2) u subjektima iz člana 24. stav 2. ovog zakona na svake dve godine."

Stav 6. menja se i glasi:

"Provera znanja zaposlenih koji nisu obuhvaćeni stavom 6. ovog člana vrši se na svake tri godine.".

Član 27.

U članu 55. stav 1. menja se i glasi:

"Poslove zaštite od požara mogu obavlјati samo lica koja su pohađala posebnu obuku iz oblasti zaštite od požara (u dalјem tekstu: posebna obuka) i položila stručni ispit.".

Član 28.

U članu 73. stav 1. menja se i glasi:

"Nadzor nad primenom i sprovođenjem odredbi ovog zakona i propisa donetih na osnovu njega vrši Ministarstvo.".

 Stav 2. menja se i glasi:

"Nadzor nad subjektima zaštite od požara koji su vlasnici odnosno korisnici objekata iz člana 33. stav 7. i člana 34. st. 6. i 7. ovog zakona, vrši Ministarstvo odbrane.".

Član 29.

Naslov iznad člana 74. briše se.        

Isti član menja se i glasi:

"Nadzor iz člana 73. stava 1. ovog zakona vrše policijski službenici koji imaju visoku odnosno višu stručnu spremu tehničkog ili drugog odgovarajućeg smera i položen poseban stručni ispit Ministarstva i ispunjavaju druge uslove propisane zakonom.

Ministar propisuje program i način polaganja posebnog stručnog ispita za policijske službenike iz stava 1. ovog člana.".

Član 30.

U članu 75. reč: "Inspektori" zamenjuje se rečima: "Policijski službenici iz člana 74. stav 1.".

Član 31.

Naslov iznad člana 76. menja se i glasi: "Prava, dužnosti i ovlašćenja prilikom vršenja nadzora".

Isti član menja se i glasi:

"Prilikom vršenja nadzora policijski službenik iz člana 74. stav 1. ima pravo i dužnost da:

1) uđe u privatni posed na zahtev vlasnika odnosno korisnika ili u slučaju otklanjanja neposredne opasnosti po život i zdravlјe lјudi i imovinu većeg obima;

2) kad utvrdi povredu propisa iz nadležnosti drugog organa, obavesti o tome nadležni organ.

Subjekti zaštite od požara dužni su da policijskim službenicima iz člana 74. stav 1. omoguće obavlјanje nadzora i da im na uvid daju traženu dokumentaciju i tražene informacije.".

Član 32.

Naslov iznad člana 77. briše se.

Isti član menja se i glasi:

"U vršenju nadzora policijski službenik iz člana 74. stav 1. je ovlašćen da naloži:

1)         uklanjanje zapalјive ili gorive materije iz zatvorenog ili otvorenog prostora a koje se skladište, drže ili odlažu na nedozvolјenom mestima;

2)         uklanjanje zidnih, plafonskih i podnih obloga na evakuacionim putevima, izrađenih od građevinskih proizvoda klase reakcije na požar koja ne ispunjava propisane zahteve;

3)         uklanjanje, iz objekta ili prostora, predmeta koji predstavlјaju opasnost od izbijanja i/ili širenja požara ili onemogućavaju bezbednu i sigurnu evakuaciju lica iz ugroženog objekta ili prostora;

4)         uklanjanje odnosno izmenu onih elemenata na postrojenju, instalaciji uređaju ili opremi, koji pri upotrebi mogu izazvati požar;

5)         dovođenje u ispravno stanje postrojenja, instalacije, uređaja ili opreme;

6)         rekonstrukciju objekta u cilјu sprečavanja izbijanja i/ili širenja požara i ugrožavanja lјudi i imovine;

7)         obezbeđivanje potrebnih izlaza iz objekta ili njegovog dela kako bi se omogućila bezbedna i sugurna evakuacija lica u slučaju požara;

8)         dovođenje u ispravno stanje uređaja, opreme i sredstava za gašenje požara;

9)         nabavku i/ili postavlјanje neophodnih uređaja, opreme i sredstava za gašenje požara na određeno mesto;

10)       izvođenje instalacija i uređaja navedenih u člana 43. Zakona;

11)       održavanje svih šumskih puteva i proseka u stanju koje omogućava svakodnevni pristup vatrogasnim vozilima;

12)       sprečavanje pristupa vozilima koja pri radu svog pogonskog uređaja mogu proizvesti varničenje na mestima gde bi to predstavlјalo opasnost od izbijanja i/ili širenja požara.".

Član 33.

Naslov iznad člana 78. menja se i glasi:

"Nalaganje mera".      

Isti član menja se i glasi:

 "Ministarstvo, pored propisanih mera zaštite od požara, može rešenjem naložiti preduzimanje sledećih mera:

 1) zabranu upotrebe objekta ako nije utvrđena podobnost objekta za upotrebu prema članu 36. Zakona;

2) zabranu vršenja određenog posla u objektu, delu objekta ili prostoru ako nisu obezbeđeni uslovi za sigurnu evakuaciju lica;

3) zabranu pušenja, upotrebu otvorene vatre ili uređaja na mestima na kojima preti opasnost od izbijanja i/ili širenja požara;

4) zabranu skladištenja, držanja ili odlaganja zapalјive ili gorive materije na nedozvolјenom mestu u zatvorenom ili otvorenom prostoru;

5) druge mere koje imaju za cilј da spreče izbijanje i/ili širenje požara i obezbede zaštitu lјudi i imovine.".

Član 34.

Član 79. menja se i glasi:

"Ministarstvo će zbog neposredne opasnosti od izbijanja i/ili širenja požara rešenjem zabraniti:

1) upotrebu objekta ili njegovog dela, postrojenja, instalacija, uređaja, opreme i sredstava dok se na istim ne otklone nedostaci koji mogu izazvati izbijanje i/ili širenje požara;

2) upotrebu objekta, dela objekta ili prostora ako nisu obezbeđeni uslovi za sigurnu evakuaciju lica;

3) obavlјanje određenog posla u objektu, delu objekta ili prostoru;

4) upotrebu otvorene vatre u zatvorenom ili otvorenom prostoru;

5) skladištenje, držanje ili odlaganje sirovina, gotovih proizvoda ili drugih predmeta u zatvorenom ili otvorenom prostoru od kojih preti opasnost od izbijanja i/ili širenja požara;

6) upotrebu uređaja, instalacija i sredstava dok se ne preduzmu mere da se ta opasnost ukloni.

Žalba protiv rešenja iz stava 1. ovog člana ne odlaže izvršenje.".

Član 35.

U članu 80. stav 1. tač. 1) i 2) menjaju se i glase:

"1) kontrolu da li se građenje vrši prema projektima za izvođenje na koje je pribavlјena saglasnost od organa državne uprave nadležnog za zaštitu od požara;

2) kontrolu i proveru kvaliteta izvođenja građevinskih i građevinsko zanatskih radova, sistema, instalacija, postrojenja i opreme i drugih radova koji se izvode u toku građenja, primenu propisa, standarda na koje se tehnički propisi pozivaju i tehničkih normativa iz oblasti zaštite od požara; proveru da li postoje dokazi o kvalitetu materijala, opreme i instalacija koji se ugrađuju; davanje uputstva izvođaču radova; saradnju sa projektantom radi obezbeđenja tehnoloških i organizacionih rešenja za izvođenje radova i rešavanje drugih pitanja koja se pojave u toku izvođenja radova.".

U stavu 2. posle reči: "stava 1. ovog člana" dodaju se reči: "može da" i posle reči: "izgradnji" dodaju se reči: "zavisno od vrste radova".

Član 36.

 U članu 82. stav 1. tačka 2) posle reči: "požara" dodaju se reči: "odnosno izmene i dopune Plana zaštite od požara", a reči: "(član 27. st. 1. i 3)" zamenjuju se rečima: "(član 27. st. 1, 4. i 5)".

Tačka 4) menja se i glasi:

"4) ne pribavi saglasnost na Plan zaštite od požara odnosno izmene i dopune Plana (član 27. stav 6);".

Tačka 5) briše se.

Tačka 8) menja se i glasi:

"8) ne pribavi saglasnost u skladu sa čl. 33, 34. i 35. ovog zakona; (čl. 33, 34. i 35.);".

Tačka 9) menja se i glasi:

"9) ne pribavi dokaz podobnosti objekta za upotrebu u pogledu sprovedenosti mera zaštite od požara u skladu sa članom 36. ovog zakona; (čl. 36.);".

U tački 12) reči: "(član 40. stav 2.)" zamenjuju se rečima: "(član 40. stav 3.)".

U tački 13) reči: "(član 40. stav 3.)" zamenjuju se rečima: "(član 40. stav 4.)".

 Tačka 14) menja se i glasi:

"14) ne pribavi saglasnost na program osnovne obuke zaposlenih (član 53. stav 3.);"

Tačke 19), 20), 22), 24), 26) i 27) brišu se.

U čl. 82. stav 1. u tački 28) reči: "ako inspektoru" zamenjuju se rečima: "policijskom službeniku iz čl. 74. stav 1."

Tačka 29) menja se i glasi:

"29) ako ne sprovede naložene mere zaštite od požara u roku određenom rešenjem Ministarstva (član 77. i član 78. stav 1. tač. 1) i 5))".

Tačka 30) briše se.

U stavu 2. reči: "10.000 do 50.000" zamenjuju se rečima: "20.000 do 100.000".

Član 37.

Posle člana 82. dodaje se novi član 82a koji glasi:

" Član 82a

Novčanom kaznom u iznosu od 50.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

1)         ne istakne na vidlјivom mestu plan evakuacije i uputstva za postupanje u slučaju požara (član 27a i član 28. stav 3.);

Novčanom kaznom u iznosu od 100.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

2)         na evakuacionim putevima postavi zapreke koje onemogućavaju bezbednu i sigurnu evakuaciju lјudi (član 40. stav 2.)

3)         ugrađene instalacije u objektima ne održava u ispravnom stanju i periodično ne kontroliše u skladu sa tehničkim propisima i standardima na koje se ti propisi pozivaju (član 40. stav 5.);

4)         instalacije i uređaje iz člana 43. ovog zakona ne održava u ispravnom i funkcionalnom stanju (član 43);

5)         ne vrši kontrolisanje instalacija i uređaja u skladu sa 44. ovog zakona (član 44);

6)         skladišti, drži ili odlaže zapalјive i gorive materije suprotno članu 48. ovog zakona;

7)         spalјuje ostatke strnih useva, bilјnih ostataka i smeća na otvorenom prostoru (član 50. stav 1.);

8)         ne organizuje osnovnu obuku zaposlenih iz oblasti zaštite od požara u propisanom roku i ne vrši praktičnu proveru znanja zaposlenih u propisanom roku (član 53. st. 1, 5. i 6.);

9)         lica koja rade na poslovima zaštite od požara nemaju položen stručni ispit (član 55. stav 1);

Novčanom kaznom u iznosu od 200.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

1)         ne sprovede naložene mere zaštite od požara u roku određenom rešenjem Ministarstva (član 78. stav. 1. tač. 2), 3) i 4));

2)         ako prekrši rešenje o zabrani (član 79).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 25.000 dinara i odgovorno lice u pravnom licu.

Za prekršaje iz stava 2. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 50.000 dinara i odgovorno lice u pravnom licu.

Za prekršaje iz stava 3. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 100.000 dinara i odgovorno lice u pravnom licu.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 40.000 dinara.

Za prekršaje iz stava 2. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 80.000 dinara.

Za prekršaje iz stava 3. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 150.000 dinara.".

Član 38.

U članu 83. stav 1. tačka 2a) reči: "(član 27. st. 3)" zamenjuju se rečima: "(član 27.st. 5)".

Tačka 3) menja se i glasi:

3) ne pribavi od organa državne uprave nadležnog za poslove zaštite od požara uslove zaštite od požara i eksplozija (član 29.);

Posle tačke 3) dodaju se nove tač. 3a) i 3b) koje glase:

"3a) izda lokacijske uslove suprotno odredbama ovog zakona (član 30a.);

 3b) izda odobrenje za izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju rudarskih objekata, postrojenja i uređaja, a da prethodno nije pribavlјena saglasnost na tehničku dokumentaciju od organa državne uprave nadležnog za poslove zaštite od požara (čl. 33, 34. i 35.);"

Tačka 4) menja se i glasi:

"4) izda upotrebnu dozvolu odnosno odobrenje za upotrebu suprotno odredbama ovog zakona (član 36. stav 10.);".

U tački 5) reči: "(član 53. st. 1. i 6)" zamenjuju se rečima "(član 53. st. 1,5. i 6)".

Član 39.

U članu 84. stav 1. reči: "10.000 do 50.000" zamenjuju se rečima: "25.000 do 100.000".

Tačka 3) briše se.

Tačka 7) menja se i glasi:

"7) ne pribavi saglasnosti u skladu sa čl. 33, 34. i 35. ovog zakona;".

Tačka 8) menja se i glasi:

"8) ne pribavi dokaz podobnosti objekta za upotrebu u pogledu sprovedenosti mera zaštite od požara u skladu sa članom 36. ovog zakona;".

Tačka 8a) briše se.

Stav 2. briše se.

Član 40.

Posle člana 84. dodaje se novi član 84a koji glasi:

"Član 84a

Novčanom kaznom u iznosu od 25.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako:

1)         na evakuacionim putevima postavi zapreke koje onemogućavaju bezbednu i sigurnu evakuaciju lјudi (član 40. stav 2.);

2)         skladišti, drži ili odlaže zapalјive i gorive materije suprotno članu 48. ovog zakona;

3)         spalјuje ostatke strnih useva, bilјnih ostataka i smeća na otvorenom prostoru (član 50 stav 1.).".

Član 41.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavlјivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IZ OBRAZLOŽENJA

II. Razlozi za donošenje

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara objavlјen u "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 20/15 kroz niz izmena doneo je određene novine u oblasti sprovođenja procedure pri izgradnji objekata koje su bile uslovlјene izmenama donetim u Zakonu o izmenama i dopunama zakona o planiranju i izgradnji objavlјenim u 132/14 i 145/14, koje su kao efekat imale to da je proces davanja saglasnosti na tehničku dokumentaciju i utvrđivanja podobnosti objekata za upotrebu u pogledu sprovedenosti mera zaštite od požara učinjen efikasnijim, bržim, jeftinijim i transparentnijim, jasno je propisan sadržaj i obim tehničke dokumentacije koja se izrađuje u postupku projektovanja i izgradnje i uvedene su određene novine u pogledu prenošenja dela nadležnosti u oblasti zaštite od požara pri vršenju tehničkog pregleda kojim se utvrđuje podobnost za upotrebu u pogledu sprovedenih mera zaštite od požara sa organa nadležnog za zaštitu od požara na lica sa licencom.

Ocena je da je takav Zakon sveukupno imao pozitivan efekat na privredu kao i da je doprineo pobolјšanju procesa izgradnje, da je domaćim i stranim investitorima poslata poruka da tako izmenjen zakonodavni okvir predstavlјa poziv da se intenzivnije investira u Republiku Srbiju.

Od donošenja navedenog zakona su protekle četiri godine što je dovolјan period vremena da se prethodne izmene testiraju u praksi i da se iz istih izvede zaklјučak o tome u kom smeru treba dalјe inovirati Zakon kako bi se određeni koncepti izmenili, unapredili, odnosno popravili te kako bi se predvidela određena nova rešenja.

Imajući u vidu da je, zbog potreba usklađivanja nacionalnog zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU u okviru pregovara o pristupanju EU i transponovanja Direktiva o eksplozivima za civilnu upotrebu i Direktiva o pirotehničkim proizvodima, izrađen novi Zakon o eksplozivnim materijama kojim će biti obuhvaćeni samo eksplozivi za civilnu upotrebu i pirotehnički proizvodi, bilo je neophodno izvršiti izmene ovog zakona kako bi se precizno razdvojile nadležnosti u oblasti eksploziva za vojnu i civilnu upotrebu. Podela nadležnosti u ovoj oblasti usledila je i iz razloga rešavanja dugogodišnjih problema u pogonima namenske industrije koji su izgrađeni i korišćeni po vojnim propisima, koji nisu uknjiženi u civilni katastar i za koje ne postoje dozvole i drugi dokazi na osnovu kojih su izgrađeni, a koji su najduži niz godina tokom veka korišćenja bili pod kontrolom ministarstva nadležnog za poslove odbrane. Kako bi na postojećim objektima inovirali tehnologiju, izvršili dalјu izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju objekata u ovim pogonima investitori pokušavaju da ih ozakone po civilnim propisima, što je stvorilo niz problema u praksi, jer je iste praktično nemoguće ozakoniti i uskladiti sa civilnim zakonodavstvom. Posebno ukazujemo da je Zakonom o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme, koji je u nadležnosti Ministarstva odbrane, omogućena izgradnja, dogradnja i opremanje kapaciteta za proizvodnju naoružanja i vojne opreme i izradu tehničke dokumentacije prema standardima odbrane i drugim važećim standardima koji se primenjuju u proizvodnji naoružanja i vojne opreme, a nisu obuhvaćeni standardima odbrane, kao i da je omogućeno da se naoružanje i vojna oprema za potrebe izvoza mogu proizvoditi prema tehničkoj dokumentaciji stranog kupca, odnosno tehničkoj dokumentaciji i standardima usaglašenim sa stranim kupcem. Uzimajući u obzir sve napred navedeno, a posebno činjenicu da navedene tehnologije i tehnička dokumentacija za proizvodnju naoružanja i vojne opreme (sopstvena, licencna i dr.) predstavlјaju jedan od kriterijuma koji se naročito vrednuju prilikom ocene ispunjenosti uslova za izdavanje dozvole za proizvodnju naoružanja i vojne opreme, najsvrsishodnije je bilo da navedeni objekti za proizvodnju naoružanja i vojne opreme i u oblasti zaštite od požara i eksplozija budu pod isklјučivom kontrolom Ministrastva odbrane.

Takođe zbog izmena Zakona o planiranju i izgradnji i podzakonskih akata donetih na osnovu ovog zakona, donošenja Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima potrebno je dalјe inovirati Zakon i izvršiti međusobna usaglašavanja ovih zakona u oblasti planiranja i izgradnje objekata. Da pomenemo samo neke od potrebnih izmena koje su produkt analize prakse: određene izmene u oblasti urbanizma od kojih je najbitnije izmena procedure utvrđena zakonom koji uređuje izgradnju objekata u kojoj organ nadležan za zaštitu od požara, kao imalac javnih ovlašćenja, pre izrade planskih dokumenta izdaje uslove zaštite od požara i eksplozija, propisivanje izrade uslova zaštite od požara u postupku lokacijskih uslova čime se zakonski uređuje dosadašnja praksa, određena preciziranja u oblasti izrade tehničke dokumentacije za potrebe izgradnje objekata, preciznije i jasnije definisanje objekata za koje se pribavlјa saglasnost i utvrđuje podobnost za upotrebu, zatim izmene vezane za postupak vršenja nadzora iz oblasti zaštite od požara, kao i određene nužne ispravke u pojedinim članovima.

Određene izmene zakona nužne su zbog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara objavlјenom u "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 87/18 zbog problema u postupanju policijskih službenika prilikom vršenja nadzora nad primenom i sprovođenjem mera utvrđenih ovim zakonom i radi usaglašavanja sa Zakonom o policiji, a imajući u vidu da se odredbe Zakona o inspekcijskom nadzoru ne odnose na postupanje i poslove policije.

Programom za pojednostavlјenje administrativnih postupaka i regulative "e-PAPIR" utvrđen je četvrti kvartal 2019. godine kao krajnji rok za izmene zakona koje su proistekle iz preporuka za optimizaciju administrativnih postupaka.

Neke od navedenih izmena ne samo da su poželјne već su i nužne, budući da su se određena zakonska rešenja pokazala kao neadekvatna te nisu retki slučajevi kada nadležni organi različito tumače zakonske odredbe i stvaraju neujednačenu praksu.

III. Objašnjenje osnovnih pravnih instituta i pojedinačnih rešenja

Odredbama članu 1. Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara izvršeno je preciziranje pojedinih pojmova određenih u odredbama člana 4. Zakona o zaštiti od požara kako bi se omogućilo efikasnije sprovođenje zakona i to sledećih pojmova: stambeno poslovni odnosno poslovno stambeni objekat, površina objekta i tehnička dokumentacija.

Članom 2. Nacrta izvršeno je preciziranje u pogledu ostvarivanja zaštite od požara pri vršenju nadzora.

Članom 3. Nacrta zakona kojim se dopunjuje član 17. Zakona preciziraju se poslovi koje obavlјa Ministarstvo tako da je dodata nova tačka koja definiše poslove koje obavlјa organ nadležan za zaštitu od požara, a koji su u direktnoj vezi sa planiranjem i izgradnjom objekata.

U članu 4. Nacrta zakona kojim se menja i dopunjuje član 23. Zakona o zaštiti od požara izvršeno je preciziranje odredbe u cilјu jasnog definisanja nadležnosti Ministarstva odbrane i Ministarstva unutrašnjih poslova prilikom kategorizacije objekata, delatnosti i zemlјišta prema ugroženosti od požara.

U članu 5. Nacrta kojim se menja i dopunjuje član 24. Zakona o zaštiti od požara iz razloga jer se propisuje donošenje programa obuke za vatrogasce iz stava 1. istog člana.

U članu 6. Nacrta kojim se menja i dopunjuje član 26. Zakona o zaštiti od požara izvršeno je preciziranje naslova iznad člana i odredbe u cilјu jasnog definisanja nadležnosti Ministarstva odbrane i Vojske Srbije u smislu ovog zakona.

Članom 7. Nacrta kojim se menja i dopunjuje član 27. Zakona o zaštiti od požara pojednostavlјena je sadržina plana zaštite od požara i precizirana nadležnost za davanje saglasnosti na plan zaštite od požara od strane Ministarstva odbrane i Ministarstva unutrašnjih poslova.

Članom 8. Nacrta kojim se menja član 28. Zakona o zaštiti od požara pojašnjene su obaveze subjekata razvrstanih u kategorije ugroženosti od požara.

 Članom 9. Nacrta kojim se menja član 29. Zakona o zaštiti od požara izvršeno je usaglašavanje navedene odredbe zbog bližeg definisanja postupanja organa nadležnog za zaštitu od požara prilikom izdavanja uslova zaštite od požara i eksplozija u postupcima pripreme i praćenja izrade planskih dokumenata u proceduri utvrđenoj Zakonom o planiranju i izgradnji.

Članom 10. Nacrta kojim se menja član 30. Zakona o zaštiti od požara pojašnjena je odredba zbog nedoumica koje su nastale u praksi tokom primene zakona.

Članom 11. Nacrta uvedena je nov član 30a u cilјu usaglašavanja sa Zakonom o planiranju i izgradnji i definisanja postupka koji se u praksi sprovodi u objedinjenoj proceduri od momenta donošenja Uredbe o lokacijskim uslovima.

Članom 12. Nacrta kojim se menja član 31. Zakona o zaštiti od požara pojašnjena je sadržina glavnog projekta zaštite od požara zbog nedoumica koje su se javlјale u praksi.

Članom 13. Nacrta kojim se menja i dopunjuje član 32. Zakona o zaštiti od požara bliže su definisani uslovi za pravna lica koja izrađuju Glavni projekat zaštite od požara, način imenovanja projektanta koji izrađuje Glavni projekat zaštite od požara, odgovornost za izradu, način vođenja evidencija o izdatim i oduzetim licencama i ovlašćenjima za izradu Glavnog projekta zaštite od požara.

U članu 14. Nacrta kojim se menja i dopunjuje član član 33. Zakona o zaštiti od požara pojašnjeni su i bliže definisani objekti koji podležu obavezi pribavlјanja saglasnosti na tehničku dokumentaciju u pogledu predviđenih mera zaštite od požara od strane područne jedinice organa državne uprave u čijoj je nadležnosti zaštita od požara, definisan je način pribavlјanja saglasnosti za objekte koji se u smislu zakona kojim se uređuje rudarstvo smatraju rudarskim objektima, postrojenjima i uređajima, kao i za objekte koji su predmet ozakonjenja prema posebnom zakonu koji uređuje ozakonjenje. Takođe su bliže definisani objekti za koje saglasnost na tehničku dokumentaciju daje Ministarstvo odbrane, čime su jasno razdvojene nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva odbrane posebno u oblasti eksploziva za vojnu i civilnu upotrebu.

U članu 15. Nacrta kojim se menja i dopunjuje član 34. Zakona o zaštiti od požara pojašnjeni su i bliže definisani objekti koji podležu obavezi pribavlјanja saglasnosti na tehničku dokumentaciju u pogledu predviđenih mera zaštite od požara od strane Ministarstva, definisan je način pribavlјanja saglasnosti za objekte koji se u smislu zakona kojim se uređuje rudarstvo smatraju rudarskim objektima, postrojenjima i uređajima, kao i za objekte koji su predmet ozakonjenja prema posebnom zakonu koji uređuje ozakonjenje. Takođe su bliže definisani objekti za koje saglasnost na tehničku dokumentaciju daje Ministarstvo odbrane, čime su jasno razdvojene nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva odbrane posebno u oblasti eksploziva za vojnu i civilnu upotrebu.

Članom 16. Nacrta se menja i dopunjuje član 35. Zakona o zaštiti od požara u cilјu terminološkog usaglašavanja.

 Članom 17. Nacrta menja se i dopunjuje član 36. Zakona o zaštiti od požara u cilјu usaglašavanja sa izmenama koje su predložene u čl. 14. i 15. Nacrta zbog promene nadležnosti na objektima za koje se pribavlјa saglasnost. Takođe je preciznije definisan način vršenja tehničkog pregleda objekata iz čl. 33. i 34. zakona za objekte koji se u smislu zakona kojim se uređuje rudarstvo smatraju rudarskim objektima, kao i za objekte za koje podobnost za upotrebu u pogledu sprovedenosti mera zaštite od požara utvrđuje Ministarstvo odbrane.

Članom 18. Nacrta kojim se menja i dopunjuje član 37. Zakona o zaštiti od požara izvršeno je terminološko usaglašavanje sa Zakonom o zapalјivim i gorivim tečnostima i zapalјivim gasovima.

Članom 19. Nacrta kojim se menja i dopunjuje čl. 38. Zakona o zaštiti od požara bliže su definisani uslovi za pravna lica koja projektuju i izvode posebne sisteme i mere zaštite od požara, način imenovanja projektanata koji izrađuju ove projekte, odgovornost za izradu, način vođenja evidencija o izdatim i oduzetim licencama i ovlašćenjima za izradu projekata posebnih sistema.

Članom 20. Nacrta kojim se menja i dopunjuje član 40. Zakona o zaštiti od požara bliže su definisani evakuacioni putevi i pojašnjena odredba.

 Članom 21. Nacrta kojim se dopunjuje član 42. Zakona o zaštiti od požara definisani su izuzeci od primene u slučaju kada je nekim posebnim propisom već utvrđena obaveza ugradnje sistema za blagovremeno otkrivanje, dojavu i gašenje požara.

Članom 22. Nacrta dopunjen je član 43. Zakona o zaštiti od požara u kojoj je pored drugih sistema uvedena i obaveza održavanja u ispravnom i funkcionalnom stanju i instalacija sigurnosne rasvete koja se u praksi sprovodila, ali nije bila navedena u zakonu.

Članom 23. Nacrta kojim se menja član 44. Zakona o o zaštiti od požara predložen je veći vremenski interval u kome se vrši kontrolisanje instalacija i uređaja sa dosadašnjih šest meseci na dvanaest meseci, jer je tokom primene zakona zaklјučeno da dosadašnji vremenski interval nije racionalan, a što potvrđuju i propisi drugih zemalјa u okruženju.

U članu 24. Nacrta menja se naziv iznad člana i član 48. Zakona o o zaštiti od požara u cilјu pojašnjenja odredbi člana, zbog nejasnoća koje su se javlјale u praksi.

Članom 25. Nacrta izmenjen je član 52. Zakona o o zaštiti od požara kako bi se bliže regulisao uslov za starost lica koja zasnivaju radni odnos ili se prvi put raspoređuju u vatrogasnim jedinicama.

U članu 26. Nacrta kojim se menja član 53. Zakona o o zaštiti od požara bliže je definisan vremenski interval u kojem se vrši provera znanja zaposlenih u zavisnosti od kategorije ugroženosti od požara u koju je subjekat razvrstan. Takođe je izvršeno razgraničenje u pogledu nadležnosti za davanje saglasnosti na program osnovne obuke za objekte za koje je nadležno Ministarstvo odbrane.

Članom 27. Nacrta bliže se definiše koja lica mogu obavlјati poslove zaštite od požara.

U članu 28. Nacrta kojim se menja član 73. Zakona o o zaštiti od požara bliže je definisan nadzor nad objektima koje sprovodi Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo odbrane.

U čl. 29. i 30. Nacrta predložena je izmena u delu vršenja nadzora radi terminološkog usaglašavanja i usaglašavanja zakona sa Zakonom o policiji, a imajući u vidu da se odredbe Zakona o inspekcijskom nadzoru ne odnose na postupanje i poslove policije.

U članu 31. Nacrta kojim se menja član 76. Zakona o o zaštiti od požara utvrđena su prava i dužnosti policijskih službenika prilikom vršenja nadzora iz oblasti zaštite od požara.

U čl. 32, 33. i 34. Nacrta izvršena su dodatna preciziranja mera čije preduzimanje Ministarstvo može naložiti prilikom vršenja nadzora nad primenom i sprovođenjem mera utvrđenih ovim zakonom radi efikasnije primene zakona.

Članom 35. Nacrta predložena je izmena člana 80. Zakona o o zaštiti od požara radi terminološkog usaglašavanja sa ostalim članovima zakona u pogledu naziva tehničke dokumentacije na koju se pribavlјa saglasnost sa aspekta primenjenih mera zaštite od požara, kao i načina vršenja stručnog nadzora.

 Članovima 36, 37, 38, 39. i 40. Nacrta izmenjene su i dodate nove kaznene odredbe, kao posledica izmenjenih ili novih odredbi zakona. Za pojedine prekršaje uvedena je novčana kazna u fiksnom iznosu da bi se kroz izdavanje prekršajnih naloga omogućio efikasniji sistem kažnjavanja i rasteretili sudski organi.

Članom 41. Nacrta zakona propisano je stupanje na snagu Zakona osmog dana od dana objavlјivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Izvor: Vebsajt MUP, 30.01.2020.