Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AKTIVNOSTI NADLEŽNIH INSTITUCIJA U VEZI SA UVOZOM RADIO I TELEKOMUNIKACIONE TERMINALNE OPREME U SRBIJU


Aktivnosti ministarstva nadležnog za poslove elektronskih komunikacija i Republičke agencije za elektronske komunikacije u vezi sa uvozom i stavljanjem radio i telekomunikacione terminalne opreme na tržište i/ili u upotrebu usklađene su sa odgovarajućim direktivama Evropske unije i imaju dva ključna cilja:

- zaštitu radiokomunikacionog spektra, kao ograničenog državnog resursa, i omogućavanje njegovog korišćenja u skladu sa nacionalnim planom namene, na način koji će svim korisnicima spektra obezbediti rad bez štetnih smetnji,

- zaštitu korisnika radio i telekomunikacione opreme, obezbeđivanjem da se u zemlju uvozi i na tržištu prodaje isključivo oprema koja zadovoljava propisane standarde.

Ministarstvo nadležno za poslove elektronskih komunikacija donelo je septembra 2011. godine prvu verziju Pravilnika o radio opremi i telekomunikacionoj terminalnoj opremi kojim su propisani uslovi koje takva oprema mora da ispuni pre stavljanja na tržište. Novi Pravilnik o RiTT opremi donet je februara 2012. godine, a njegova primena je počela 1. juna 2012. godine. Resorno ministarstvo je takođe imenovalo tela koja ocenjuju usaglašenost radio i telekomunikacione terminalne opreme i propisalo dokumentaciju koju proizvođači ili uvoznici opreme moraju da podnesu i na osnovu koje se ocenjuje usaglašenost opreme sa pravilnikom.

Spisak radio i telekomunikacione terminalne opreme za koju je neophodno dobijanje potvrde o usaglašenosti sa Pravilnikom o RiTT opremi nalazi se u Prilogu 6 Odluke o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava, objavljene u "Službenom glasniku RS" broj 49/13.

Tela imenovana za ocenjivanje usaglašenosti su:

1. Republička agencija za elektronske komunikacije (RATEL), imenovana 29. maja 2012. godine,

2. Akcionarsko društvo za ispitivanje kvaliteta "Kvalitet" a.d. iz Niša, imenovano 22. oktobra 2013. godine.

RATEL je od dana imenovanja izdao 1971 potvrdu o usaglašenosti radio i telekomunikacione terminalne opreme sa odredbama Pravilnika o RiTT opremi i 851 izvod iz registra potvrda. U tabeli je prikazan broj izdatih dokumanata po godinama.

 

POTVRDE

IZVODI

2012
(01.06.2012-31.12.2012.)

349

113

2013
(01.01.2013.-31.12.2013.)

1545

675

2014
(01.01.2014.-31.01.2014.)

77

63

UKUPNO
(01.06.2012.-31.01.2014.)

1971

851

Izvestan broj zahteva za ocenu je odbijen zbog nedostajuće ili nepotpune dokumentacije.

Preporuka RATEL-a je da inostrani proizvođači, odnosno njihovi zastupnici u Republici Srbiji, kao i uvoznici RiTT opreme, za RiTT opremu koju nameravaju da uvezu, blagovremeno, pre nameravanog uvoza, podnesu zahtev za izdavanje potvrde o usaglašenosti (uz prilaganje propisane dokumentacije). Na ovaj način se omogućava pravovremeno izdavanje potvrde o usaglašenosti i time izbegava nepotrebno zadržavanje robe na carini i eliminišu dodatni troškovi u carinskom postupku.

Izvor: Vebsajt Republičke agencije za elektronske komunikacije, 5.2.2014.