Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ENERGETICI: Doneto Uputstvo o načinu i postupku davanja saglasnosti na akta na koje Agencija za energetiku RS daje saglasnost i rokovima za dostavljanje podataka i dokumentacije. Donošenjem ovog akta Agencija je, saglasno zakonskim ovlašćenjima, donela sva akta iz svoje nadležnosti


Savet Agencije za energetiku Republike Srbije na sednici 29. decembra 2016. godine doneo je Uputstvo o načinu i postupku davanja saglasnosti na akta na koje Agencija daje saglasnost i rokovima za dostavljanje podataka i dokumentacije.

Pravni osnov za donošenje navedenog Uputstva sadržan je u članu 56. tačka 6) i člana 39. stav 1. Zakona o energetici ("Sl. glasnik RS", br. 145/2014 - dalje: Zakon).

Ovim uputstvom propisuje se način i postupak davanja saglasnosti Agencije za energetiku na akta energetskih i drugih subjekata, za koja je Zakonom propisana obaveza pribavljanja saglasnosti Agencije, kao i rokovi za dostavljanje podataka i dokumentacije neophodne za rad Agencije. Uputstvom se propisuje pokretanje postupka, lica ovlašćena za pokretanje postupka davanja saglasnosti, postupak usklađivanja podnetog akta sa zahtevima Agencije, pravo Agencije da zahteva dodatne podatke i dokumentaciju, kao i rok za davanje saglasnosti.

Propisivanjem ovog postupka, omogućava se jasna i transparentna procedura u postupku davanja saglasnosti, čime se smanjuje mogućnost nastanka određenih nejasnoća i nerazumevanja koje se mogu javiti prilikom sprovođenja postupka dobijanja saglasnosti Agencije.

Donošenjem ovog akta Agencija za energetiku Republike Srbije je, saglasno zakonskim ovlašćenjima, donela sva akta iz svoje nadležnosti.

Izvor: Vebsajt Agencije za energetiku, 29.12.2016.
Naslov: Redakcija