Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODLUKA O KOMUNALNOM REDU: ZA UKLANJANJE SNEGA I LEDA SA TROTOARA šIRINE DO 5M KOJI SE NALAZI ISPRED ZGRADE, ODNOSNO PRIPADAJUćE GRAđEVINSKE PARCELE, ISPRED POSLOVNIH ZGRADA I POSLOVNIH PROSTORA, ISPRED STAMBENO-POSLOVNIH ZGRADA, ISPRED OBJEKATA U IZGRADNJI, ISPRED I OKO NEIZGRAđENOG GRAđEVINSKOG ZEMLJIšTA, ODGOVORNA SU PRAVNA I FIZIčKA LICA KOJA KORISTE TE NEPOKRETNOSTI KAO VLASNICI, ODNOSNO KORISNICI NEPOKRETNOSTI ILI KAO ZAKUPCI ILI KAO NEPOSREDNI DRżAOCI TE NEPOKRETNOSTI. KAZNA ZA PRAVNO LICE IZNOSI 50.000 DINARA


Stanari stambenih zgrada u Beogradu moraće da uzmu lopate u ruke i podele zadatke u vezi sa uklanjanjem snega i leda sa trotoara ispred svojih ulaza.

Ako to ne učine, prete im prekršajne prijave u iznosu od 5.000 za fizička lica do 50.000 dinara za pravna lica.

Odluka o komunalnom redu ("Sl. list grada Beograda", br. 10/2011, 60/2012, 51/2014, 92/2014, 2/2015, 11/2015 i 61/2015) jasno definiše dužnosti građana i pravnih lica u zimskom periodu.

Za uklanjanje snega i leda sa trotoara širine do 5m koji se nalazi ispred zgrade, odnosno pripadajuće građevinske parcele, ispred poslovnih zgrada i poslovnih prostora, ispred stambeno-poslovnih zgrada, ispred objekata u izgradnji, ispred i oko neizgrađenog građevinskog zemljišta, odgovorna su pravna i fizička lica koja koriste te nepokretnosti kao vlasnici, odnosno korisnici nepokretnosti ili kao zakupci ili kao neposredni držaoci te nepokretnosti.

To podrazumeva i obavezno uklanjanje ledenica sa krovova isturenih delova zgrade, kao i čišćenje ulaza u stambene i poslovne objekte, bilo da je reč o vlasnicima objekata ili njihovim zakupcima.

Prilikom uklanjanja snega i leda ne smeju se zatrpavati slivnici, niti se sme ometati saobraćaj na kolovozu i prolaz pešaka.

Izvor: Vebsajt Mondo, 05.01.2016.
Naslov, Obeležavanje: Redakcija