Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O FONDU ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE


Pravna baza Paragraf Lex

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O FONDU ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE

 

Član 1.

U Zakonu o Fondu za razvoj Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10 i 119/12), u članu 3. stav 3. posle reči: „imovinom” zapeta i reči: „osim obaveza za koje garantuje Republika Srbija” brišu se.

Član 2.

U članu 7. st. 4. i 5. brišu se.

Dosadašnji st. 6. i 7. postaju st. 4. i 5.

Član 3.

U članu 10. stav 1.  reč: „godišnjim” briše se.

U stavu 2. reči: „Godišnji program” zamenjuju se rečju: „Program”, a reči: „i donosi se do 31. decembra tekuće godine za narednu godinu” brišu se. 

U stavu 3. reč: „godišnji” briše se.

Član 4.

U članu 16. stav 1. tačka 2) reči: „srednjoročni i godišnji” brišu se.

Član 5.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

 

O B R A Z L O Ž E NJ E

 

I. USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 97. tačka 12. Ustava Republike Srbije, prema kojoj Republika Srbija uređuje i obezbeđuje, pored ostalog, razvoj Republike Srbije, politiku i mere za podsticanje ravnomernog razvoja pojedinih delova Republike Srbije uključujući i razvoj nedovoljno razvijenih područja.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Zakonom o Fondu za razvoj Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10 i 119/12) uređuje se rad Fonda za razvoj Republike Srbije (u daljem tekstu: Fond), kao pravnog lica koje obavlja poslove odobravanja kredita, izdavanja garancija, kupovinu hartija od vrednosti, sticanje akcija i udela na osnovu pravnih poslova uključujući i konverziju potraživanja, kao i druge poslove u ime i za račun Republike Srbije, u skladu sa ovim zakonom.

Razlog zbog koga se predlažu izmene Zakona o Fondu za razvoj Republike Srbije je što je jedan od osnovnih ciljeva Zakona o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu, definisanje fiskalne konsolidacije u narednom periodu, konkretno snižavanjem deficita i zaustavljanjem rasta javnog duga, kao i uspostavljanjem trenda njegovog opadanja. Radi lakšeg ostvarivanja ovih ciljeva, prioritet je zaključenje aranžmana sa MMF, koji bi dao kredibilitet reformama i obezbedio povoljniju poziciju države na međunarodnom finansijskom tržištu.

S tim u vezi, dug koji bi nastao po osnovu obaveza Fonda za razvoj za koje garantuje Republika Srbija, naročito po osnovu neposrednog preuzimanja obaveze u svojstvu dužnika za isplatu duga po osnovu garancija izdatih od strane Fonda, predstavljao bi javni dug Republike Srbije, a sama otplata obaveza nastalih po osnovu date garancije, uslovna je obaveza Republike Srbije i Republika Srbija otplaćuje dospelu, a neizmirenu obavezu po osnovu date garancije, ukoliko dužnik ne izvrši svoju obavezu blagovremeno, u skladu sa uslovima utvrđenim konkretnim ugovorom o kreditu.

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu, između ostalog, uređuju se prihodi i primanja, rashodi i izdaci Republike Srbije za 2015. godinu, njihovo izvršavanje, obim zaduživanja za potrebe finansiranja deficita i konkretnih projekata i davanje garancija, kao i upravljanje javnim dugom.

Dalje, u tekstu važećeg Zakona o Fondu za razvoj Republike Srbije, Fond donosi godišnji plan svog poslovanja i u skladu sa tim vezan je uslovima iz navedenog plana samo za predmetnu godinu. Predloženim izmenama želi se postići veća transparentnost i dostupnost sredstava Fonda privredi Republike Srbije. Na osnovu programa Fonda koji se ne donosi samo za predmetnu godinu, budući korisnici kredita će imati informacije o uslovima, kreditiranja bez obzira na godinu u kojoj podnose zahtevi  za kredit/izdavanje garancije i neće postojati neizvesnost koji će uslovi kreditiranja/izdavanja garancija u predstojećem periodu. Shodno tome, pravna lica u Republici Srbiji mogu planirati svoje poslovanje bez ograničavajućeg faktora koji je postojao kada se program Fonda donosio samo za određenu godinu. Takođe, ne bi postojao ni zastoj u obradi zahteva za kredite i garancije između prestanka važenja programa za jednu godinu i stupanja na snagu novog programa.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Uz čl. 1. i 2. Predloga zakona     

U Zakonu o Fondu za razvoj Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10 i 119/12) članom 3. Zakona propisano je da Fond za svoje obaveze odgovara svojom imovinom, osim obaveza za koje garantuje Republika Srbija, dok je članom 7. stav 4. propisano da ukupan nominalni iznos garancija koje Fond izdaje, utvrđuje Vlada, a da Republika Srbija garantuje za garancije koje Fond izdaje. Imajući u vidu da je odredbom člana 3. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu definisano u kojoj meri i u čiju korist će Republika Srbija izdavati garancije u 2015. godini, kao i činjenicu da predmetnim članom navedenog akta nije predviđeno izdavanje garancija u korist Fonda za razvoj Republike Srbije, predloženom izmenom redefiniše se način na koji Fond odgovara za svoje obaveze.  

Uz čl. 3. i 4.  Predloga  zakona     

Čl. 3. i 4. Predloga zakona vrši se izmena u čl. 10. i 16. Zakona o Fondu za razvoj Republike Srbije, a kojima je propisano da Fond donosi godišnji program svog poslovanja i u skladu sa tim vezan je uslovima iz programa samo za predmetnu godinu. Navedenim izmenama omogućava se da Fond posluje u skladu sa programom na koji saglasnost daje Vlada i koji nije ograničen rokom.

Uz član 5. Predloga zakona

Ovaj član Predloga zakona uređuje stupanje na snagu, i to narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna sredstva iz budžeta Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku u skladu  sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/2012 – prečišćen tekst) kako bi se primenom izmenjenog i dopunjenog zakonskog okvira uskladile norme sa Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu i omogućila potpuna primena.

VI. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE DA ZAKON STUPI NA SNAGU PRE OSMOG DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”

Naročito opravdani razlozi za ranije stupanje na snagu ovog zakona, sastoji se u potrebi da se u najkraćem roku omogući prilagođavanje regulative objektivnim društvenim i ekonomskim okolnostima, posebno što je Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu, definisana fiskalna konsolidacija u narednom periodu, konkretno snižavanje deficita i zaustavljanje rasta javnog duga, kao i uspostavljanje trenda njegovog opadanja. Imajući u vidu navedeno, kao i potrebu da se radi realizacije navedenih pozitivnih efekata omogući  primena propisa u najkraćem roku, predlaže se stupanje na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

 

ANALIZA EFEKATA ZAKONA

1. Određivanje problema koje zakon treba da reši

Zakonom o Fondu za razvoj Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10 i 119/12), uređuje se rad Fonda za razvoj Republike Srbije (u daljem tekstu: Fond), kao pravnog lica koje obavlja poslove odobravanja kredita, izdavanja garancija, kupovinu hartija od vrednosti, sticanje akcija i udela na osnovu pravnih poslova uključujući i konverziju potraživanja, kao i druge poslove u ime i za račun Republike Srbije, u skladu sa ovim zakonom. Kroz izmenu ovog zakona postiže se veća transparentnost i dostupnost sredstava Fonda privredi Republike Srbije. Tako će na osnovu programa Fonda koji se ne donosi samo za predmetnu godinu budući korisnici kredita imati informacije o uslovima, kreditiranja bez obzira na godinu u kojoj podnose zahtev za kredit/izdavanje garancije. Predloženim izmenama treba da se izvrši prilagođavanje regulative objektivnim društvenim i ekonomskim okolnostima, i poveća pravna sigurnost.

2. Ciljevi koji se donošenjem zakona postižu

Osnovni cilj predloženih izmena je usklađivanje sa odredbama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu.

3. Druge mogućnosti za rešavanje problema

U toku analize razmatrane su mogućnosti prevazilaženja problema postojećim  rešenjima, međutim s obzirom na ograničenja da materija ne može biti uređena podzakonskim aktima, obima potrebnih izmena, predlaže se da se potrebne korekcije izvrše izmenama postojećeg zakona.

4. Zašto je donošenje zakona najbolje za rešavanje problema?

U toku rada na ovom zakonu nije razmatrana mogućnosti donošenja novog zakona,  s obzirom da donošenje novog zakona nije potrebno pošto izmene nisu toliko obimne da bi to iziskivale. Takođe, izmene i dopune zakona su nužne, s obzirom da se radi o usaglašavanju odredbi ovog zakona sa odredbama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu. Razlozi za noveliranje postojeće regulative umesto donošenja drugog zakona sadržani su i u nastojanju da se u radu organa javne uprave direktno primene načela sadržana u Strategiji regulatorne reforme i potrebe da se broj propisa smanjuje ili bar ne povećava u periodu već pojačane zakonodavne aktivnosti uslovljene prilagođavanjem važeće regulative propisima Evropske unije.

5. Na koga će i kako uticati predložena rešenja?

Ovaj zakon ima efekte na mala i srednja preduzeća, samostalne zanatske radnje i preduzetnike, poslovne banke i druge finansijske organizacije, nezaposlena lica u Republici Srbiji i Fond.

6. Troškovi koje će primena zakona izazvati kod građana i privrede, posebno malih i srednjih preduzeća

Primena zakona neće izazvati troškove građanima i privredi, posebno malim i srednjim preduzećima.

7. Da li pozitivni efekti opravdavaju troškove?

Pozitivni efekti podrazumevaju da se delatnošću Fonda i njegovom efikasnošću koja se povećava kroz odredbe koje su unete u izmene ovog zakona očekuje pre svega smanjenje troškova Republike Srbije.

8. Da li akt stimuliše pojavu novih privrednih subjekata na tržištu i tržišnu konkurenciju?

Donošenjem ovog zakona omogućiće se privrednim subjektima kojima je potrebna kreditna podrška ili podrška u vidu garancija da na lakši, brži i efikasniji način dođu do potrebnih sredstava kako za otpočinjanje željenih delatnosti, tako i za nastavak poslovanja i svoj dalji razvoj.

9. Da li su zainteresovane strane imale priliku da iznesu svoje stavove?

U Predlog zakona su unete sugestije svih nadležnih organa i organizacija, a izmene artikulišu opšte mišljenje da postojeća rešenja, iz razloga bitno promenjenih okolnosti nisu dalje održiva, te da postoji potreba otklanjanja problema korektivnim regulisanjem.

Izvor: Press služba Narodne skupštine Republike Srbije, 05.01.2015.