Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAPOŠLJAVANJU STRANACA


Član 1.

U Zakonu o zapošljavanju stranaca ("Službeni glasnik RS", broj 128/14), u članu 2. tačka 5) posle reči: "domaće" dodaju se reči: "ili strano".

Član 2.

U članu 3. stav 2. posle tačke 1) dodaje se tačka 1a) koja glasi:

"1a)      je član porodice člana diplomatsko-konzularnog predstavništva države sa kojom Republika ima zaključen bilateralni sporazum kojim se licu omogućava obavljanje plaćene delatnosti u Republici;"

Posle tačke 8) dodaje se tačka 9) koja glasi:

"9)        je član autorske ili glumačke ekipe koji na teritoriji Republike proizvodi audiovizuelno delo, u skladu sa zakonom."

U stavu 3. tačka 4) reč: " lično" briše se, a reči: "aktivnosti, odnosno" zamenjuju se rečima "aktivnosti ili".

Član 3.

U članu 18. posle tačke 3) dodaju se tačka i zapeta i tačka 4) koja glasi:

"4)        osposobljavanje i usavršavanje."

Član 4.

U članu 19. posle stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:

"Radna dozvola za upućena lica može se produžiti najduže do dve godine, uz saglasnost ministarstva nadležnog za poslove zapošljavanja, a po prethodno pribavljenom mišljenju ministarstva nadležnog za oblast kojom se uređuje delatnost poslodavca za poslove ili usluge od interesa za Republiku."

Dosadašnji stav 4. postaje stav 5.

Član 5.

U članu 21. posle stava 3. dodaje se stav 4. koji glasi:

"Radna dozvola za kretanje u okviru privrednog društva može se produžiti najduže do dve godine, uz saglasnost ministarstva nadležnog za poslove zapošljavanja, a po prethodno pribavljenom mišljenju ministarstva nadležnog za oblast kojom se uređuje delatnost poslodavca za poslove ili usluge od interesa za Republiku."

Član 6.

Posle člana 22. dodaje se novi član 22a koji glasi:

"Član 22a

Radna dozvola za osposobljavanje i usavršavanje izdaje se na zahtev poslodavca, odnosno stranca radi obavljanja obuke, pripravničkog staža, stručne prakse, stručnog osposobljavanja, odnosno usavršavanja.

Radna dozvola iz stava 1. ovog člana izdaje se ako stranac poseduje:

1)         odobrenje za privremeni boravak;

2)         zaključen ugovor sa poslodavcem o obavljanju obuke, pripravničkog staža, stručne prakse, stručnog osposobljavanja, odnosno usavršavanja, koji sadrži mesto i rok trajanja.

Radna dozvola iz stava 1. ovog člana izdaje se na period trajanja obuke, pripravničkog staža, stručne prakse, stručnog osposobljavanja, odnosno usavršavanja, ali ne duže od godinu dana, uz mogućnost produženja za još godinu dana."

Član 7.

U članu 27. stav 1. reči: "za period koji je naznačen u zahtevu za izdavanje dozvole, a" brišu se.

Član 8.

U članu 28. stav 2. reči: "15 dana" brišu se.

Član 9.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IZ OBRAZLOŽENJA

II. Razlozi za donošenje zakona

Osnovni razlog za donošenje ovog zakona jeste preciziranje i uređivanje pojedinih odredaba u cilju efikasnijeg sprovođenja propisa u praksi, kao i razvijanje povoljnijeg poslovnog okruženja.

Jedan od razloga za donošenje ovog zakona je potreba za definisanjem radne dozvole za osposobljavanje i usavršavanje, imajući u vidu da je veći broj stranaca izrazio spremnost da obavi obuku, pripravnički staž, stručnu praksu, stručno osposobljavanje, odnosno usavršavanje u Republici Srbiji. U tom smislu, predloženim izmenama i dopunama preciziraju se uslovi za pribavljanje dozvole za rad za strance koji obavljaju obuku, pripravnički staž, stručnu praksu, stručno osposobljavanje, odnosno usavršavanje, bilo uz naknadu ili bez naknade, a imajući u vidu da se pod zapošljavanjem stranaca podrazumeva kako zaključivanje ugovora o radu tako i drugog ugovora kojim stranac bez zasnivanja radnog odnosa ostvaruje prava po osnovu rada.

Dalje, zbog specifičnosti audiovizuelne industrije, a u cilju podsticanja audiovizuelne proizvodnje u Republici Srbiji, budući da su samostalni umetnici angažovani i plaćeni od strane stranih produkcija za učestvovanje u stvaranju konkretnog dela, članove autorske i glumačke ekipe nije moguće uputiti kod domaćeg poslodavca (budući da nisu u radnom odnosu kod stranog poslodavca, najmanje godinu dana pre upućivanja), niti zaposliti kod domaćeg poslodavca, te je neophodno i ovu kategoriju stranaca zbog specifičnog položaja izuzeti od primene zakona.

Zatim, neophodno je izuzeti od primene zakona i članove porodica diplomatsko-konzularnog predstavništva imajući u vidu njihov specifičan položaj i odredbe Bečke konvencije o diplomatskim odnosima iz 1961. godine.

Takođe, razvoj infrastrukture direktno utiče na poboljšanje investicionog potencijala Republike Srbije, posebno njenih nerazvijenijih delova. Poslovi od interesa za Republiku Srbiju, odnosno njihova realizacija prema predviđenom planu iziskuje preciziranje pojedinih odredaba zakona kako bi isti mogli da se realizuju.

III. Objašnjenje osnovnih pravnih instituta i pojedinačnih rešenja

Članom 1. menja se član 2. tačka 5) tako što se posle reči: "domaće" dodaju reči: "ili strano". Imajući u vidu da se poslodavcem pored domaćeg smatra i strano pravno ili fizičko lice koje je registrovano u Republici Srbiji, to je izvršeno preciziranje navedene odredbe.

Članom 2. precizira se da se uslovi propisani zakonom ne primenjuju na člana porodice člana diplomatsko-konzularnog predstavništva države sa kojom Republika ima zaključen bilateralni sporazum kojim se licu omogućava obavljanje plaćene delatnosti u Republici.

Takođe, članovi autorske i glumačke ekipe izuzimaju se od primene zakona zbog specifičnosti njihovog položaja kao i specifičnosti audiovizuelne industrije, a u cilju podsticanja audiovizuelne proizvodnje u Republici Srbiji. Naime, samostalni umetnici su angažovani i plaćeni od strane stranih produkcija, te prema postojećem zakonskom rešenju članove autorske i glumačke ekipe nije moguće uputiti kod domaćeg poslodavca, niti zaposliti kod domaćeg poslodavca. S obzirom na navedeno, neophodno je izvršiti dopunu zakona.

Dalje, precizira se član 3. stav 3. tačka 4), s obzirom da je navedena odredba neprecizna i stvarala probleme u primeni.

Članom 3. uvodi se nova vrsta radne dozvole za posebne slučajeve zapošljavanja, za osposobljavanje i usavršavanje.

Članom 4. uvodi se mogućnost produženja radne dozvole za upućena lica, koja obavljaju poslove ili usluge od interesa za Republiku Srbiju, tako što se propisuje, da se radna dozvola za upućena lica se može produžiti najduže do dve godine, uz saglasnost ministarstva nadležnog za poslove zapošljavanja, po prethodno pribavljenom mišljenju ministarstva nadležnog za oblast kojom se uređuje delatnost poslodavca.

Članom 5. uvodi se mogućnost produženja radne dozvole za kretanje u okviru privrednog društva, koja obavljaju poslove ili usluge od interesa za Republiku Srbiju, tako što se propisuje, da se radna dozvola za kretanje u okviru privrednog društva može produžiti najduže do dve godine, uz saglasnost ministarstva nadležnog za poslove zapošljavanja, po prethodno pribavljenom mišljenju ministarstva nadležnog za oblast kojom se uređuje delatnost poslodavca.

Članom 6. uvodi se novi član 22a kojim se uređuju uslovi za izdavanje radne dozvole za osposobljavanje i usavršavanje. Zahtev za izdavanje dozvole može podneti poslodavac, odnosno stranac radi obavljanja obuke, pripravničkog staža, stručne prakse, stručnog osposobljavanja, odnosno usavršavanja. Uređeno je da se ova vrsta radne dozvole izdaje ukoliko stranac poseduje odobrenje za privremeni boravak i zaključen ugovor sa poslodavcem o obavljanju obuke, pripravničkog staža, stručne prakse, stručnog osposobljavanja, odnosno usavršavanja, koji sadrži mesto i rok trajanja. Zatim, ovim članom se definiše da se radna dozvola izdaje za period trajanja obuke, pripravničkog staža, stručne prakse, stručnog osposobljavanja, odnosno usavršavanja, ali ne duže od godinu dana, uz mogućnost produženja za još godinu dana. Radna dozvola izdaje se za period trajanja privremenog boravka.

Članom 7. izvršeno je usaglašavanje sa odredbama zakona kojim se uređuje opšti upravni postupak, a imajući u vidu da se na izdavanje i produženje dozvole za rad primenjuju odredbe navedenog zakona.

Članom 8. izvršeno je brisanje roka za podnošenje zahteva za produženje dozvole za rad. S obzirom da je navedena odredba neprecizna i stvarala probleme u praksi, pre svega u smislu pribavljanja potrebnih dokaza pri podnošenju zahteva za produženje dozvole za rad, predloženo je ovakvo zakonsko rešenje.

Članom 9. propisano je da zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

VI. Razlozi za donošenje zakona po hitnom postupku

Donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se radi sprečavanja štetnih posledica po rad organa i organizacija, budžet Republike Srbije, odnosno radi ispunjenja međunarodnih obaveza u vezi sa realizacijom postojećih i planiranih infrastrukturnih projekata, kao poslova od opšteg interesa za Republiku Srbiju, kao i radi realizacije stranih audiovizuelnih projekata.

Zbog specifičnosti audiovizuelne industrije, a u cilju podsticanja audiovizuelne proizvodnje u Republici Srbiji, budući da su samostalni umetnici angažovani i plaćeni od strane stranih produkcija za učestvovanje u stvaranju konkretnog dela, članove autorske i glumačke ekipe nije moguće uputiti kod domaćeg poslodavca (budući da nisu u radnom odnosu kod stranog poslodavca, najmanje godinu dana pre upućivanja), niti zaposliti kod domaćeg poslodavca, te je neophodno i ovu kategoriju stranaca zbog specifičnog položaja izuzeti od primene zakona. Zatim, neophodno je izuzeti od primene zakona i članove porodica diplomatsko-konzularnog predstavništva imajući u vidu njihov specifičan položaj i odredbe Bečke konvencije o diplomatskim odnosima iz 1961. godine.

Naime, Uredbom o podsticajima investitoru da u Republici Srbiji proizvodi audiovizuelno delo ("Službeni glasnik RS", broj 72/15, dalje: Uredba), donetom nakon stupanja na snagu Zakona o zapošljavanju stranaca, uređeni su uslovi i način dodele podsticajnih sredstava investitoru koji u Republici Srbiji proizvodi audiovizuelno delo, a u cilju podsticanja audiovizuelne proizvodnje u Republici Srbiji, kroz povećanje zaposlenosti, kao i promociju potencijala Republike Srbije u ovoj delatnosti, odnosno njenih infrastrukturnih, proizvodnih i uslužnih delatnosti. Ovakvi finansijski podsticaji za investitore u audiovizuelnoj industriji omogućavaju da se u Republici Srbiji u dužem vremenskom intervalu realizuju strani visokobudžetni filmski projekti.

Dalje, razvoj infrastrukture direktno utiče na poboljšanje investicionog potencijala Republike Srbije, posebno njenih nerazvijenijih delova. Poslovi od interesa za Republiku Srbiju (npr. u oblastima saobraćaja, energetike, građevinarstva i dr.), odnosno njihova realizacija prema predviđenom planu iziskuje preciziranje pojedinih odredaba zakona kako bi isti mogli da se realizuju.

Iz svih napred navedenih razloga, potrebno je hitno precizirati i urediti odredbe Zakona o zapošljavanju stranaca koje se odnose na članove porodice članova diplomatsko-konzularnih predstavništva, članove autorskih i glumačkih ekipa za dolazak i stvaranje audiovizuelnih dela u Republici Srbiji, radnu dozvolu za osposobljavanje i usavršavanje, radnu dozvolu za upućena lica, radnu dozvolu za kretanje u okviru privrednog društva.

 

PREGLED ODREDABA ZAKONA O ZAPOŠLjAVANjU STRANACA KOJE SE MENjAJU I DOPUNjUJU

Osnovni pojmovi

Član 2.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1) stranac je svako lice koje nema državljanstvo Republike Srbije;

2) zapošljavanje stranca je zaključivanje ugovora o radu ili drugog ugovora kojim stranac bez zasnivanja radnog odnosa ostvaruje prava po osnovu rada u skladu sa zakonom;

3) samozapošljavanje stranca je zapošljavanje stranca u privrednom subjektu ili drugom obliku delatnosti, u skladu sa zakonom, u kome je taj stranac jedini ili kontrolni član, u skladu sa zakonom;

4) državljanin EU je državljanin države članice Evropske unije, Evropskog ekonomskog prostora ili Švajcarske Konfederacije koji svoje pravo dokazuje državljanstvom države članice Evropske unije, Evropskog ekonomskog prostora, odnosno Švajcarske Konfederacije;

5) poslodavac je domaće ILI STRANO pravno ili fizičko lice registrovano za obavljanje delatnosti u Republici, kao i ogranak i predstavništvo stranog poslodavca registrovan za obavljanje delatnosti u Republici;

6) strani poslodavac je strano pravno ili fizičko lice registrovano u inostranstvu za obavljanje delatnosti;

7) upućeno lice je stranac koji je zaposlen kod stranog poslodavca kod koga ostvaruje prava iz rada, a koji privremeno na teritoriji Republike obavlja poslove, odnosno vrši usluge iz delatnosti stranog poslodavca, u skladu sa zakonom, odnosno potvrđenim međunarodnim ugovorom;

8) izbeglica je stranac kome je priznato pravo na utočište u skladu sa propisima o azilu, osim lica sa teritorije bivše SFRJ kojima je status izbeglice priznat u skladu sa propisima o izbeglicama, na koja se ovaj zakon ne primenjuje;

9) lice iz posebne kategorije stranaca je lice koje traži azil, lice kome je odobrena privremena zaštita, žrtva trgovine ljudima, odnosno lice kome je odobrena supsidijarna zaštita, u skladu sa zakonom;

10) nezavisni profesionalac je samozaposleno fizičko lice, odnosno preduzetnik registrovan za obavljanje delatnosti u inostranstvu koji na osnovu neposredno zaključenog ugovora sa domaćim poslodavcem, odnosno krajnjim korisnikom usluga, obavlja poslove na teritoriji Republike;

11) student je stranac kome je odobren privremeni boravak zbog studiranja i koji je upisan na akreditovane studijske programe u skladu sa zakonom;

12) sezonski poslovi su poslovi koji imaju sezonski karakter u oblasti poljoprivrede, šumarstva, građevinarstva ili drugih delatnosti, a koje karakteriše privremeno značajno povećanje obima posla u periodu ne dužem od šest meseci u toku 12 meseci.

Primena zakona

Član 3.

Stranac se zapošljava u Republici ako su ispunjeni uslovi utvrđeni zakonom, odnosno potvrđenim međunarodnim ugovorom.

Uslovi za zapošljavanje stranca utvrđeni ovim zakonom ne primenjuju se na zapošljavanje stranca koji:

1) ima pravo na privilegije i imunitete u skladu sa potvrđenim međunarodnim ugovorima;

1A) JE ČLAN PORODICE ČLANA DIPLOMATSKO-KONZULARNOG PREDSTAVNIŠTVA DRŽAVE SA KOJOM REPUBLIKA IMA ZAKLjUČEN BILATERALNI SPORAZUM KOJIM SE LICU OMOGUĆAVA OBAVLjANjE PLAĆENE DELATNOSTI U REPUBLICI;

2) u Republici, bez zasnivanja radnog odnosa, boravi radi obavljanja poslova na osnovu odgovarajućih ugovora ili sporazuma sa međunarodnim organizacijama, između nadležnih institucija Republike i drugih država ili u okviru međunarodnih projekata o stručno-tehničkoj saradnji, obrazovanju ili istraživanju;

3) je predstavnik inostranog medija upisan u evidenciju predstavnika inostranih medija, koji se vodi u ministarstvu nadležnom za poslove javnog informisanja u Republici;

4) u Republici boravi radi obavljanja verskih poslova i verske službe ili organizuje, odnosno sprovodi dobrotvorne akcije u okviru registrovanih crkava i verskih zajednica u Republici, u skladu sa zakonom;

5) je volonter, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast volontiranja;

6) na osnovu ugovora zaključenih između organa nadležnih za poslove odbrane ili unutrašnje poslove obavlja poslove od interesa za Republiku ili za potrebe odbrane ili bezbednosti zemlje ili se usavršava u ovim oblastima;

7) je član posade broda, odnosno vazduhoplova, ili obavlja poslove u drumskom ili železničkom saobraćaju i zaposlen je kod stranog poslodavca;

8) je član spasilačke jedinice koja pruža pomoć prilikom otklanjanja posledica nesrećnih slučajeva i prirodnih katastrofa, kao i slučajeva humanitarne pomoći.

9) JE ČLAN AUTORSKE ILI GLUMAČKE EKIPE KOJI NA TERITORIJI REPUBLIKE PROIZVODI AUDIOVIZUELNO DELO, U SKLADU SA ZAKONOM.

Uslovi za zapošljavanje stranca utvrđeni ovim zakonom ne primenjuju se i na stranca čiji boravak u Republici ne traje duže od 90 dana u roku od šest meseci od dana prvog ulaska u Republiku, i to na stranca koji:

1) je vlasnik, osnivač, zastupnik ili član organa pravnog lica registrovan u Republici, u skladu sa zakonom, ako nije u radnom odnosu u tom pravnom licu;

2) u Republici boravi radi uspostavljanja poslovnih kontakata ili prisustvovanja poslovnim sastancima i koji, bez ostvarivanja prihoda u Republici, obavlja druge poslovne aktivnosti koje se odnose na pripremu stranog poslodavca da uspostavi prisustvo i otpočne sa radom u Republici;

3) je predavač ili istraživač koji učestvuje u organizovanim profesionalnim skupovima ili istraživačkim projektima ili obavlja rad u cilju predstavljanja ili sprovođenja različitih naučnih i tehničkih dostignuća, kao i njegovo prateće osoblje;

4) lično obavlja privremene obrazovne, sportske, umetničke, kulturne i druge slične aktivnosti, odnosno AKTIVNOSTI ILI u Republici boravi na naučnom, umetničkom, kulturnom ili sportskom događaju, u organizaciji ovlašćenih organizacija, državnih organa ili organa autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave, kao i prateće organizacijsko i tehničko osoblje;

5) je upućeno lice koje u Republici izvodi radove na osnovu ugovora o nabavci robe, nabavci ili zakupu mašina ili opreme i njene isporuke, instaliranja, montaže, opravke ili obučavanja za rad na tim mašinama ili opremi;

6) samostalno ili za potrebe stranog poslodavca u Republici boravi radi obavljanja poslova opremanja i izlaganja opreme i eksponata na trgovinskim i drugim sajmovima i izložbama.

b) Radna dozvola za posebne slučajeve zapošljavanja

Član 18.

Radna dozvola za posebne slučajeve zapošljavanja izdaje se na zahtev poslodavca, i to za:

1) upućena lica;

2) kretanje u okviru privrednog društva;

3) nezavisne profesionalce;

4) OSPOSOBLjAVANjE I USAVRŠAVANjE.

Član 19.

Radna dozvola za upućena lica zaposlena kod stranog poslodavca izdaje se na zahtev poslodavca radi obavljanja poslova ili vršenja usluga na teritoriji Republike u skladu sa ovim zakonom.

Uslov za izdavanje radne dozvole iz stava 1. ovog člana jeste da stranac ima:

1) odobrenje za privremeni boravak stranca;

2) zaključen ugovor između poslodavca za koga se obavljaju poslovi ili vrše usluge i stranog poslodavca koji obavezno sadrži mesto i rok za obavljanje posla;

3) dokaz da je upućeno lice zaposleno kod stranog poslodavca najmanje jednu godinu;

4) akt o upućivanju na privremeni rad u Republiku kojim se utvrđuje način ostvarivanja prava i obaveza iz rada, kao i način smeštaja i ishrane za vreme boravka i rada u Republici.

Radna dozvola iz stava 1. ovog člana izdaje se za period za koji je zaključen ugovor između poslodavca za koga se vrše usluge i stranog poslodavca, ali ne duže od godinu dana.

RADNA DOZVOLA ZA UPUĆENA LICA MOŽE SE PRODUŽITI NAJDUŽE DO DVE GODINE, UZ SAGLASNOST MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA POSLOVE ZAPOŠLjAVANjA, A PO PRETHODNO PRIBAVLjENOM MIŠLjENjU MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA OBLAST KOJOM SE UREĐUJE DELATNOST POSLODAVCA ZA POSLOVE ILI USLUGE OD INTERESA ZA REPUBLIKU.

Izuzetno od st. 1–3. ovog člana, radna dozvola za upućena lica od strane stranog poslodavca registrovanog za obavljanje delatnosti u državi sa kojom Republika ima zaključen međunarodni ugovor kojim se uređuje upućivanje, izdaje se u postupku, saglasno uslovima i za period utvrđen tim sporazumom.

Član 21.

Radna dozvola za kretanje u okviru privrednog društva registrovanog u inostranstvu izdaje se na zahtev ogranka, odnosno zavisnog društva koje je registrovano u Republici, u cilju privremenog upućivanja, odnosno premeštanja zaposlenog na rad u taj ogranak, odnosno zavisno društvo, pod uslovom da je lice kod stranog poslodavca zaposleno najmanje godinu dana na poslovima rukovodioca, menadžera ili specijaliste za pojedine oblasti (ključno osoblje), kao i da će u Republici obavljati iste poslove.

Izuzetno od uslova predviđenih u stavu 1. ovog člana, radna dozvola za kretanje u okviru privrednog društva registrovanog u inostranstvu izdaje se i na zahtev ogranka, odnosno zavisnog društva koje je registrovano u Republici, u cilju privremenog upućivanja, odnosno premeštanja zaposlenog pripravnika na rad u tu organizacionu jedinicu, odnosno zavisno društvo.

Radna dozvola iz st. 1. i 2. ovog člana izdaje se pod uslovima utvrđenim u članu 19. ovog zakona na period dok traje privremeni boravak, ali ne duže od jedne godine.

RADNA DOZVOLA ZA KRETANjE U OKVIRU PRIVREDNOG DRUŠTVA MOŽE SE PRODUŽITI NAJDUŽE DO DVE GODINE, UZ SAGLASNOST MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA POSLOVE ZAPOŠLjAVANjA, A PO PRETHODNO PRIBAVLjENOM MIŠLjENjU MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA OBLAST KOJOM SE UREĐUJE DELATNOST POSLODAVCA ZA POSLOVE ILI USLUGE OD INTERESA ZA REPUBLIKU.

ČLAN 22A

RADNA DOZVOLA ZA OSPOSOBLjAVANjE I USAVRŠAVANjE IZDAJE SE NA ZAHTEV POSLODAVCA, ODNOSNO STRANCA RADI OBAVLjANjA OBUKE, PRIPRAVNIČKOG STAŽA, STRUČNE PRAKSE, STRUČNOG OSPOSOBLjAVANjA, ODNOSNO USAVRŠAVANjA.

 RADNA DOZVOLA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA IZDAJE SE AKO STRANAC POSEDUJE:

1)         ODOBRENjE ZA PRIVREMENI BORAVAK;

2)         ZAKLjUČEN UGOVOR SA POSLODAVCEM O OBAVLjANjU OBUKE, PRIPRAVNIČKOG STAŽA, STRUČNE PRAKSE, STRUČNOG OSPOSOBLjAVANjA, ODNOSNO USAVRŠAVANjA, KOJI SADRŽI MESTO I ROK TRAJANjA.

 RADNA DOZVOLA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA IZDAJE SE NA PERIOD TRAJANjA OBUKE, PRIPRAVNIČKOG STAŽA, STRUČNE PRAKSE, STRUČNOG OSPOSOBLjAVANjA, ODNOSNO USAVRŠAVANjA, ALI NE DUŽE OD GODINU DANA, UZ MOGUĆNOST PRODUŽENjA ZA JOŠ GODINU DANA.

1. Izdavanje i produženje dozvole za rad

Član 27.

Dozvola za rad izdaje se za period koji je naznačen u zahtevu za izdavanje dozvole, a najduže za period utvrđen ovim zakonom i period za koji traje boravak stranca.

Uz zahtev za izdavanje dozvole za rad podnose se odgovarajući dokazi o ispunjenosti uslova za izdavanje dozvole.

Dozvola za rad produžava se, ako su u momentu podnošenja zahteva za produženje ispunjeni uslovi za njeno izdavanje.

Član 28.

Zahtev za izdavanje, odnosno produženje dozvole za rad, podnosi se organizaciji nadležnoj za poslove zapošljavanja prema mestu privremenog boravka ili stalnog nastanjenja stranca, odnosno prema sedištu poslodavca ili mestu gde se rad obavlja, u zavisnosti od vrste dozvole za rad.

Zahtev za produženje dozvole za rad podnosi se najranije 30, a najkasnije 15 dana pre isteka roka važenja prethodne dozvole.

Način izdavanja, odnosno produženja dozvole za rad, način dokazivanja ispunjenosti uslova utvrđenih ovim zakonom, potrebne dokaze za izdavanje odnosno produženje dozvole za rad, oblik i sadržinu dozvole za rad propisuje ministar nadležan za poslove zapošljavanja.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 02.12.2017.