Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAPOŠLJAVANJU I OSIGURANJU ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti ("Službeni glasnik RS", br. 36/09, 88/10 i 38/15), u članu 21. stav 4. posle reči: "način" dodaju se reči: "i visinu troškova".

Član 2.

U članu 22. posle tačke 2. tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se tačka 3. koja glasi:

"3.        osnivač agencije kome je aktom nadležnog inspekcijskog organa utvrđeno da kao neregistrovani privredni subjekat obavlja poslove zapošljavanja, u roku od tri godine od dana donošenja tog akta."

Član 3.

U članu 37. stav 3 reči: "najkasnije do 31. jula tekuće godine" zamenjuju se rečima: "u tekućoj godini".

Član 4.

U članu 43. stav 1. tačka 8. reči: "lica koja traže zaposlenje", zamenjuju se rečima: "ili održanju zaposlenosti, u skladu sa aktom Vlade".

U stavu 2. reči: "usmerene ka zapošljavanju lica" brišu se.

Član 5.

U članu 52. stav 1. reči: "za čijim je radom prestala potreba" brišu se, a posle reči: "obezbediti" dodaju se reči: "ili održati".

U stavu 3. posle reči: "poslodavac" dodaju se reči: "ili Nacionalna služba do iznosa raspoloživih sredstava, u skladu sa opštim aktom".

Posle stava 4. dodaju se st. 5, 6. i 7. koji glase:

"Troškove obuke za potrebe poslodavca za zaposlenog radi sticanja dodatnih znanja i veština u cilju održanja zaposlenja kod poslodavca može da snosi Nacionalna služba, u skladu sa raspoloživim sredstvima, a na predlog tela nadležnog za ekonomski razvoj i po pribavljenoj saglasnosti ministra nadležnog za poslove zapošljavanja.

Nacionalna služba vodi posebnu evidenciju o poslodavcu i zaposlenom iz stava 5. ovog člana.

Bliže kriterijume i uslove za uključivanje zaposlenog u obuke za potrebe poslodavca radi sticanja dodatnih znanja i veština propisuje ministar nadležan za poslove zapošljavanja."

Član 6.

Član 69. menja se i glasi:

"Član 69.

Mesečni iznos novčane naknade predstavlja proizvod dnevne novčane naknade i broja kalendarskih dana u mesecu za koji se ostvaruje pravo i vrši isplata.

Dnevna novčana naknada utvrđuje se množenjem osnovice dnevne novčane naknade sa ličnim koeficijentom.

Osnovica dnevne novčane naknade u sebi sadrži pripadajuće doprinose za zdravstveno i penzijsko i invalidsko osiguranje i iznosi 1000 dinara.

Lični koeficijent iz stava 2. ovog člana predstavlja odnos ukupne zarade, odnosno naknade zarade, osnovice osiguranja i visine ugovorene naknade u poslednjih 12 meseci koji prethode mesecu u kome je prestao radni odnos, odnosno prestalo osiguranje i prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku organa nadležnog za poslove statistike u trenutku ostvarivanja prava na novčanu naknadu.

Mesečni iznos novčane naknade utvrđuje se srazmerno broju kalendarskih dana u mesecu za koji se ostvaruje pravo i vrši isplata novčane naknade, s tim da za ceo kalendarski mesec ne može biti niži od 22.390 dinara, niti viši 51.905 dinara.

Član 7.

Član 70. menja se i glasi:

"Član 70.

Osnovica dnevne novčane naknade, kao i najniži i najviši mesečni iznos novčane naknade iz člana 69. ovog zakona usklađuju se sa godišnjim indeksom potrošačkih cena u kalendarskoj godini koja prethodi godini u kojoj se usklađivanje vrši, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

Usklađene iznose iz stava 1. ovog člana objavljuje Nacionalna služba na svom veb sajtu, najkasnije u roku od sedam dana od dana objavljivanja indeksa iz stava 1. ovog člana.

Usklađeni iznosi iz stava 2. ovog člana primenjuju se od prvog dana narednog meseca po objavljivanju tih iznosa."

Član 8.

U članu 80. posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

"Žalba izjavljena na rešenje iz stava 2. ovog člana ne odlaže njegovo izvršenje."

Dosadašnji st. 3. i 4. postaju st. 4. i 5.

Član 9.

U članu 87. u stavu 1. posle tačke 7. dodaje se tačka 7a koja glasi:

"7a       ne obavesti Nacionalnu službu o svakoj promeni koja utiče na sticanje ili gubljenje prava ili obaveza po ovom zakonu, najkasnije pet dana od nastanka promene;"

Član 10.

Ministar nadležan za poslove zapošljavanja doneće akta na osnovu ovlašćenja iz ovog zakona u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Nacionalna služba uskladiće opšta akta sa ovim zakonom u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 11.

Lica koja su do dana stupanja na snagu ovog zakona ostvarila prava u skladu sa propisima i opštim aktima koji su bili na snazi do dana stupanja na snagu ovog zakona, ostvaruju prava u obimu i trajanju utvrđenim tim propisima i opštim aktima.

Nacionalna služba, iz svojih prihoda, u skladu sa raspoloživim sredstvima, nastavlja da isplaćuje privremene i posebne naknade ustanovljene u skladu sa posebnim merama i aktima Vlade i postojećim evidencijama Nacionalne službe.

Postupci započeti pre stupanja na snagu ovog zakona okončaće se po odredbama zakona i opštih akata po kojima su započeti.

Član 12.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", s tim što odredbe člana 6. počinju da se primenjuju od 1. januara 2018. godine, a odredbe člana 7. počinju da se primenjuju od 1. januara 2019. godine.

IZ OBRAZLOŽENJA

II. Razlozi za donošenje Zakona

Osnovni razlog za donošenje Zakona jeste obezbeđivanje pune efikasnosti u funkcionisanju Nacionalne službe i smanjenju troškova, te detaljnije uređivanje pojedinih pitanja u cilju efikasnijeg sprovođenja propisa u praksi. Predloženim izmenama i dopunama Zakona doprinosi se sprovođenju aktivnosti za kreiranje mera aktivne politike zapošljavanja sa ciljem podsticanja zapošljavanja, odnosno održanja zaposlenja.

Takođe, Zakonom je potrebno na drugačiji način urediti odredbe koje se odnose na obračun za ostvarivanje prava na novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti, u cilju sprečavanja različite primene navedenih odredbi. Naime, novi koncept utvrđivanja visine novčane naknade predviđa da se mesečni iznos novčane naknade utvrđuje množenjem dnevne novčane naknade i broja kalendarskih dana u mesecu za koji se ostvaruje pravo i vrši isplata. Takođe, novim rešenjem definisana je dnevna novčana naknada koja se utvrđuje množenjem osnovice dnevne novčane naknade sa ličnim koeficijentom. Dalje, osnovica dnevne novčane naknade iznosi 1000 dinara i u sebi sadrži pripadajuće doprinose za zdravstveno i penzijsko i invalidsko osiguranje. Zatim, utvrđen je lični koeficijent tako da predstavlja odnos ukupne zarade, odnosno naknade zarade, osnovice osiguranja i visine ugovorene naknade u poslednjih 12 meseci koji prethode mesecu u kome je prestao radni odnos, odnosno prestalo osiguranje i prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku organa nadležnog za poslove statistike u trenutku ostvarivanja prava na novčanu naknadu. Za 2018. godinu maksimalan iznos novčane naknade je određen u visini od 51.905 dinara, a najniži u visini od 22.390 dinara. Osnovica dnevne novčane naknade, kao i najniži i najviši mesečni iznos novčane naknade usklađivaće se počev od 1. januara 2019. godine.

Dalje, potrebno je obezbediti i bolju zaštitu i sigurnost građana Republike Srbije prilikom odlaska na rad u inostranstvo, naročito imajući u vidu da sve veći broj građana nalazi zaposlenje u inostranstvu preko agencija za zapošljavanje. S tim u vezi predlaže se zabrana obavljanja delatnosti u trajanju od tri godine za osnivača agencije kome je aktom nadležnog inspekcijskog organa utvrđeno da je kao neregistrovani privredni subjekat obavljao poslove zapošljavanja.

Rokovi za donošenje Nacionalnog akcionog plana ovim zakonom se usklađuju sa budžetskim kalendarom.

Ovim Zakonom uvodi se mogućnost organizovanja obuka za sticanje dodatnih znanja i veština zaposlenih sa iskazanim potrebama poslodavca radi održanja zaposlenja, obezbeđivanja konkurentnije radne snage i prevencije nezaposlenosti.

U cilju obezbeđivanja pune stručne osposobljenosti radi jednoobraznog postupanja pri obavljanju poslova zapošljavanja utvrđuju se troškovi polaganja ispita za rad u zapošljavanju, koji će biti bliže uređeni pravilnikom.

III. Objašnjenje osnovnih pravnih instituta i pojedinačnih rešenja

Članom 1. dopunjuje se postojeći član 21. na način što se uvode troškovi polaganja ispita za rad u zapošljavanju.

Članom 2. dopunjuje se postojeći član 22. tako što se uvodi zabrana obavljanja delatnosti u trajanju od tri godine za osnivača agencije kome je aktom nadležnog inspekcijskog organa utvrđeno da je kao neregistrovani privredni subjekat obavljao poslove zapošljavanja.

Članom 3. Zakona promenjen je rok za donošenje Nacionalnog akcionog plana zapošljavanja tako što se isti usaglašava sa budžetskim kalendarom, shodno Zakonu o budžetskom sistemu.

Članom 4. Zakona precizira se odredba koja uređuje mere aktivne politike zapošljavanja.

Članom 5. Zakona data je mogućnost učešća Nacionalne službe za zapošljavanje u finansiranju obuke, u skladu sa raspoloživim sredstvima, za sticanje dodatnih znanja i veština zaposlenih kod poslodavca i to za one zaposlene kojima nedostaju konkretna znanja i veštine za obavljanje poslova i radnih zadataka. Naime, unapređenje ljudskog kapitala predstavlja kontinuirani proces i uključuje niz aktivnosti koji imaju za cilj sticanja znanja, veština i kompetencija koji su u funkciji povećanja produktivnosti radne snage kroz permanentan razvoj i edukaciju zaposlenih. Na ovaj način smanjuje se rizik od gubitka posla i istovremeno obezbeđuje konkurentnija radna snaga, ali se istovremeno pruža mogućnost zaposlenima da unapređuju svoja znanja i veštine u sklopu procesa celoživotnog učenja.

Članom 6. Zakona menja se postojeći član 69. Zakona, tako što se visina mesečne novčane naknade mesečni iznos novčane naknade utvrđuje množenjem dnevne novčane naknade i broja kalendarskih dana u mesecu za koji se ostvaruje pravo i vrši isplata. Takođe, novim rešenjem definisana je dnevna novčana naknada koja utvrđuje se množenjem osnovice dnevne novčane naknade sa ličnim koeficijentom. Dalje, osnovica dnevne novčane naknade iznosi 1000 dinara i u sebi sadrži pripadajuće doprinose za zdravstveno i penzijsko i invalidsko osiguranje. Zatim, utvrđen je lični koeficijent tako da predstavlja odnos ukupne zarade, odnosno naknade zarade, osnovice osiguranja i visine ugovorene naknade u poslednjih 12 meseci koji prethode mesecu u kome je prestao radni odnos, odnosno prestalo osiguranje i prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku organa nadležnog za poslove statistike u trenutku ostvarivanja prava na novčanu naknadu. Takođe, mesečni iznos novčane naknade utvrđuje se srazmerno broju kalendarskih dana u mesecu za koji se ostvaruje pravo i vrši isplata novčane naknade, s tim da za ceo kalendarski mesec ne može biti niži od 22.390 dinara, niti viši 51.905 dinara.

Članom 7. menja se član 70. Zakona, tako što se propisuje usklađivanje iznosa novčane naknade. Naime, za 2018. godinu maksimalan iznos novčane naknade je određen u visini od 51.905 dinara, a najniži u visini od 22.390 dinara. Osnovica dnevne novčane naknade, kao i najniži i najviši iznos mesečne novčane naknade usklađivaće se počev od 1. januara 2019. godine.

Članom 8. precizira se član 80. Zakona i usklađuje sa Zakonom o opštem upravnom postupku.

Članom 9. precizira se član 87. Zakona, radi otklanjanja nejasnoća koje su se pojavile u praksi.

Članom 10. predviđena je obaveza ministra nadležnog za poslove zapošljavanja da donese akta na osnovu ovlašćenja iz ovog zakona u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. Takođe, predviđena je i obaveza Nacionalne službe za zapošljavanje da način rada i opšta akta uskladi sa odredbama ovog zakona u roku od 30 dana od dana njegovog stupanja na snagu.

Članom 11. ovog zakona uređuje se da će se postupci za ostvarivanje prava na novčanu naknadu koji su započeti pre početka primene ovog zakona okončati u skladu sa propisima koji su bili na snazi u vreme podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti. Takođe, uređuje se da lica koja su do dana stupanja na snagu ovog zakona ostvarila prava u skladu sa propisima i opštim aktima koji su bili na snazi do dana stupanja na snagu ovog zakona, ostvaruju prava u obimu i trajanju utvrđenim tim propisima i opštim aktima.

Članom 12. ovog zakona uređuje se stupanje na snagu zakona u roku od osam dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", izuzev odredbe člana 6. koja počinje da se primenjuje počev od 01.01.2018. godine i odredbe člana 7. koja počinje da se primenjuje počev od 1. januara 2019. godine.

IV. Procena finansijskih sredstava

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti finansijska sredstva.

Troškovi obuke za potrebe poslodavca za zaposlene iznose oko 500.000.000,00 dinara i ta sredstva su planirana u predlogu fin. plana NSZ za 2018. godinu u okviru ukupnih sredstava za aktivne mere zapošljavanja u iznosu od 3.650.000.000,00

U pogledu odredaba nove metodologije u obračunu novčane naknade, iste takođe ne utiču na potrebna finansijska sredstva za isplatu novčane naknade koja su u finansijskom planu Nacionalne službe za zapošljavanje u 2017. godini iznosila 13.614.420.000,00 dinara, a u predlogu finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2018. godinu iznose 12.538.000.000,00 dinara.

VI. Razlozi za donošenje zakona po hitnom postupku

Donošenje ovog zaključka se predlaže, iz razloga hitnosti donošenja Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", broj 20/12). Donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se radi sprečavanja štetnih posledica po rad organa i organizacija, budžet Republike Srbije, u cilju efikasnijeg funkcionisanja Nacionalne službe za zapošljavanje, kroz stvaranje osnova za kreiranje novih mera aktivne politike zapošljavanja u cilju podsticanja zapošljavanja i smanjenja nezaposlenosti kao i preciziranje odredbi koje uređuju obračun i isplatu novčane naknade za slučaj nezaposlenosti. Takođe, potrebno je ostvariti bolju zaštitu građana Republike Srbije prilikom odlaska na rad u inostranstvo, kroz preciziranje odredbi koje uređuju uslove za osnivanje agencija za zapošljavanje, naročito imajući u vidu da sve veći broj građana nalazi zaposlenje u inostranstvu preko agencija za zapošljavanje. Predložene izmene odnose se na materiju koja se mora regulisati zakonom, tako da nije bilo moguće rešenje problema na drugi način.

Takođe, predloženim zakonskim izmenama bi se otklonila mogućnost različite primene i tumačenja odredbi koje se odnose na obračun i isplatu novčane naknade.

Postojeće zakonske odredbe koje uređuju uslove u pogledu osnivača agencije, propisuju da agenciju ne može osnovati, niti poslove zapošljavanja obavljati lice koje je osuđivano za krivično delo, kao ni osnivač agencije kojoj je oduzeta dozvola za obavljanje poslova zapošljavanja. Predloženim izmenama i dopunama zakona precizira se da agenciju ne može osnovati ni lice koje je obavljalo poslove zapošljavanja bez dozvole za rad. Naime, u poslednje vreme učestalo se podnose zahtevi za izdavanje dozvole agenciji kojoj je aktom nadležnog inspekcijskog organa utvrđeno da kao neregistrovani privredni subjekat obavlja poslove zapošljavanja. Preciziranjem navedenih odredbi zakona, sprečava da privredni subjekat, odnosno fizičko lice, nastavi da obavlja te poslove iako ih je prethodno vršio suprotno odredbama zakona. Na taj način, obezbeđuje se i veća zaštita građana Republike Srbije koje koriste agencijske usluge za posredovanje za rad u inostranstvu.

Dalje, u skladu sa važećim propisima dosadašnje mere aktivne politike zapošljavanja, pa i obuke i dodatno obrazovanje, primenjivale su se na lica koja su nezaposlena. U cilju prevencije rasta nezaposlenosti i prilagođavanja potrebama tržišta rada, kao i smanjenja dugoročne nezaposlenosti, pojavila se potreba da se u ranoj fazi prepoznaju odgovarajuće kompetencije zaposlenih lica kako bi zadržala svoj status zaposlenja, bilo kod istog poslodavca, ili da lakše i u kraćem periodu, nađu novo zaposlenje. Iz navedenih razloga se ovim izmenama i dopunama daje značaj aktivnim merama politike zapošljavanja (u smislu dokvalifikacija i prekvalifikacija) u koje mogu biti uključena i zaposlena lica.

Zatim, predloženim izmenama usklađuju se rokovi za donošenje Nacionalnog akcionog plana sa budžetskim kalendarom.

Iz svih napred navedenih razloga, potrebno je hitno precizirati i urediti odredbe Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti.

U vezi sa napred navedenim, predlaže se donošenje zaključka da nije potrebno sprovoditi javnu raspravu po Nacrtu zakona.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 02.12.2017.