Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA CARINSKOG ZAKONA: Predlogom zakona vrši se usklađivanje sa nizom nacionalnih propisa, te sa Carinskim zakonom EU


Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 29. novembra 2016. godine usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Carinskog zakona.

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 97. tač. 2, 6. i 16. Ustava Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006), kojim je propisano da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje, između ostalog:

 • ostvarivanje i zaštitu sloboda i prava građana;
 • ustavnost i zakonitost;
 • postupak pred sudovima i drugim državnim organima;
 • odgovornost i sankcije za povredu sloboda i prava građana utvrđenih Ustavom i za povredu zakona, drugih propisa i opštih akata;
 • amnestije i pomilovanja za krivična dela;
 • jedinstveno tržište;
 • pravni položaj privrednih subjekata;
 • sistem obavljanja pojedinih privrednih i drugih delatnosti;
 • robne rezerve;
 • monetarni, bankarski, devizni i carinski sistem;
 • ekonomske odnose sa inostranstvom;
 • sistem kreditnih odnosa sa inostranstvom;
 • poreski sistem, kao i organizaciju, nadležnost i rad republičkih organa.

Ovim zakonom vrši se usaglašavanje sa nizom nacionalnih propisa, kao što su:

 • Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012),
 • Zakon o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon i 103/2015),
 • Zakon o lekovima i medicinskim sredstvima ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010 i 107/2012),
 • Zakon o prekršajima ("Sl. glasnik RS", br. 65/2013 i 13/2016) i
 • Zakon o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016).

Takođe, imajući u vidu opredeljenost RS da postane članica EU, to se ovim zakonom vrši dalje usaglašavanje Carinskog zakona ("Sl. glasnik RS", br. 18/2010, 111/2012 i 29/2015) sa Carinskim zakonom EU.

Rešenja predložena u Zakonu o izmenama i dopunama Carinskog zakona odnose se na:

- učesnike u carinskom postupku, kako na fizička, tako i na pravna lica, posebno na privredne subjekte koji su, u skladu sa svojim poslovanjem, uključeni u aktivnosti obuhvaćene carinskim propisima (izmene u pogledu evidencija, preciziranje odredbi o povlasticama i drugo) ;

- carinske organe (u smislu Uprave carina, carinarnica i njenih organizacionih jedinica nadležnih za primenu carinskih i ostalih propisa, kao i u smislu ovlašćenog carinskog službenika), ali i na državne organe, uopšteno. U stvari, može se reći da će novine koje donosi ovaj zakon, u najvećoj meri, ipak, uticati na carinske organe, kako organizaciono, tako i proceduralno (naplata naknada, sprovođenje naknadne kontrole, prodaja carinske robe, ustupanje robe bez naknade i drugo).

Predviđeno je da Zakon o izmenama i dopunama stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", a da će se primenjivati tridesetog dana od dana stupanja na snagu (osim odredaba za koje je predviđena odložena primena).

Izvor: Redakcija, Milka Živanović, 04.12.2016.