Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BUDŽETSKOM SISTEMU - Tekst propisa


PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BUDŽETSKOM SISTEMU

Član 1.

U Zakonu o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-ispravka, 108/13, 142/14, 68/15-dr. zakon i 103/15), u članu 2. posle tačke 31) dodaje se tačka 31a), koja glasi:

"31a)    Kvota predstavlja ograničenje potrošnje aproprijacije za određeni period;".

U tački 37) posle reči: "korisnika budžetskih sredstava" dodaju se reči: "i korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje".

Član 2.

U članu 17. stav 1. reči: "određenom subjektu" zamenjuju se rečima: "organu lokalne vlasti".

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

"Izuzetno od stava 1. ovog člana, posebnim zakonom se može dati pravo korisniku javnih sredstava koji nije korisnik sredstava budžeta Republike Srbije da utvrdi visinu takse za javne usluge koju pruža.".

U dosadašnjem stavu 2, koji postaje stav 3, reči: "nadležni subjekt iz stava 1. ovog člana" zamenjuju se rečima: "korisnik javnih sredstava".

Dosadašnji st. 3, 4. i 5. postaju st. 4, 5. i 6.

U dosadašnjem stavu 6, koji postaje stav 7, reči: "iz stava 5." zamenjuju se rečima: "iz stava 6.".

U dosadašnjem stavu 7, koji postaje stav 8, reči: "od stava 6." zamenjuju se rečima: "od stava 7.".

U dosadašnjem stavu 8, koji postaje stav 9, reči: "Ako visina takse nije utvrđena zakonom, na akt kojim se utvrđuje njihova visina subjekat iz stava 1. ovog člana mora pribaviti saglasnost" zamenjuju se rečima: "U slučaju iz stava 2. ovog člana, na akt kojim se utvrđuje visina taksi mora se pribaviti saglasnost:".

U dosadašnjem stavu 9, koji postaje stav 10, reči: "iz stava 8." zamenjuju se rečima: "iz stava 9.".

Dosadašnji stav 10. postaje stav 11.

U dosadašnjem stavu 11, koji postaje stav 12, reči: "iz stava 10." zamenjuju se rečima: "iz stava 11.".

U dosadašnjem stavu 12, koji postaje stav 13, reči: "stava 8." zamenjuju se rečima: "stava 9.".

Dosadašnji stav 13. postaje stav 14.

Član 3.

U članu 27e stav 34. broj: "2016." zamenjuje se brojem: "2017.".

Dodaju se st. 44, 45. i 46, koji glase:

"Izuzetno od st. 29 - 31. ovog člana, u 2017. godini penzije će se povećati za 1,5 %.

Izuzetno od st. 29 - 31. ovog člana, u 2017. godini mogu se povećati plate zaposlenih u:

-           Ministarstvu unutrašnjih poslova, Ministarstvu odbrane, Bezbednosno-informativnoj agenciji, Upravi za izvršenje krivičnih sankcija - samo za državne službenike i nameštenike u kazneno-popravnim ustanovama i pravosuđu (osim sudija i tužilaca, državnih službenika i nameštenika koji u skladu sa odredbama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, korupcije i drugih posebno teških krivičnih dela ("Službeni glasnik RS", br. 42/02, 27/03, 39/03, 67/03, 29/04, 58/04-dr. zakon, 45/05, 61/05, 72/09, 72/11-dr. zakon, 101/11-dr. zakon i 32/13), kao i Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine ("Službeni glasnik RS", br. 67/03, 135/04, 61/05, 107/07, 104/09, 101/11-dr. zakon i 6/15) ostvaruju pravo na platu u duplom iznosu) za 5%;

-           ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja i učeničkog standarda za 6%;

-           ustanovama visokog i višeg obrazovanja i studentskog standarda za 3%;

-           naučno-istraživačkoj delatnosti - istraživačima (osim istraživačima koji imaju radni odnos zasnovan na fakultetu) i pomoćnom osoblju za 5%;

-           ustanovama kulture za 5%;

-           ustanovama socijalne i zdravstvene zaštite za 5%;

-           predškolskim ustanovama za 6%.

Povećanje penzija i plata iz st. 44. i 45. ovog člana vršiće se počev od penzije, odnosno plate za decembar 2016. godine."

Član 4.

U članu 27j dodaje se stav 5, koji glasi:

"Sadržaj predloga srednjoročnih prioriteta javnih investicija i uslove za njihovo uključivanje u predlog za prioritetne oblasti finansiranja propisuje ministar."

Član 5.

U članu 28. stav 1. reči: "opšteg dela i posebnog dela" zamenjuju se rečima: "opšteg dela, posebnog dela i obrazloženja".

U stavu 4. posle reči: "funkcionalnom" dodaju se zapeta i reč: "programskom".

Stav 5. menja se i glasi:

"Obrazloženje budžeta sadrži:

1)         obrazloženje opšteg dela budžeta;

2)         programske informacije."

Stav 6. menja se i glasi:

"Programske informacije iz stava 5. tačka 2) ovog člana sadrže opise programa, programskih aktivnosti i projekata korisnika budžetskih sredstava, ciljeve koji se žele postići u srednjoročnom periodu sprovođenjem programa, programskih aktivnosti i projekata, kao i pokazatelje učinka za praćenje postizanja navedenih ciljeva. Neki od definisanih ciljeva, odnosno pokazatelja učinka programa, programske aktivnosti ili projekta predstavljaju rodno odgovorne ciljeve, odnosno rodne pokazatelje kojima se prikazuju i prate planirani doprinosi programa, programske aktivnosti ili projekta ostvarivanju rodne ravnopravnosti."

Član 6.

U članu 31. stav 1. tačka 1) podtačka (2) posle reči: "naredne dve fiskalne godine" dodaju se zapeta i reči: "kao i godišnji izveštaj o učinku programa za prethodnu godinu".

U podtački (12) posle reči: "Ministarstvu" dodaju se zapeta i reči: "koji sadrži izveštaj o učinku programa za prvih šest meseci tekuće godine".

U tački 2) podtačka (2) posle reči: "naredne dve fiskalne godine" dodaju se zapeta i reči: "koji sadrži izveštaj o učinku programa za prvih šest meseci tekuće godine".

Član 7.

U članu 36a stav 2. tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom i dodaje se tačka 4), koja glasi:

"4)        uslove za uključivanje kapitalnih projekata u budžet lokalne vlasti."

U stavu 3. posle reči: "daju smernice za planiranje" dodaju se reči: "ukupnog obima prihoda,", a posle reči: "iz budžeta Republike Srbije," dodaju se reči: "odnosno pripadajućeg dela poreza na zarade i poreza na dobit pravnih lica,".

Član 8.

U članu 37. stav 2. tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom i dodaju se tač. 4) i 5), koje glase:

"4)        programske informacije;

5)         pregled primanja za trogodišnji period na osnovu zaključenih sporazuma o zajmovima, kao i onih čije je zaključivanje izvesno u narednoj fiskalnoj godini, a koji predstavljaju direktnu obavezu budžeta Republike Srbije."

Dodaje se stav 5, koji glasi:

"Kao prilog predloga finansijskog plana direktni korisnici budžetskih sredstava dostavljaju izveštaj o učinku programa za prvih šest meseci tekuće godine."

Član 9.

U članu 40. stav 2. tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom i dodaje se tačka 8), koja glasi:

"8)        način na koji će se iskazati programske informacije."

Član 10.

U članu 41. stav 2. posle reči: "U pogledu sadržine" dodaje se reč: "i priloga".

Član 11.

U članu 45. dodaju se st. 3, 4. i 5, koji glase:

"Zakon o budžetu Republike Srbije sa obrazloženjem objavljuje se na internet stranici Ministarstva.

Odluka o budžetu lokalne vlasti sa obrazloženjem objavljuje se na internet stranici nadležnog organa lokalne vlasti.

Odredbe st. 4. i 5. ovog člana odnose se i na rebalans budžeta, zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije, odnosno odluku o završnom računu budžeta lokalne vlasti."

Član 12.

U članu 50. stav 1. broj: "15" zamenjuje se brojem: "30".

Stav 2. briše se.

U dosadašnjem stavu 3, koji postaje stav 2, reči: "st. 1. i 2. ovog člana" zamenjuju se rečima: "stava 1. ovog člana".

Dosadašnji st. 4. i 5. postaju st. 3. i 4.

U dosadašnjem stavu 6, koji postaje stav 5, reči: "iz st. 4. i 5." zamenjuju se rečima: "iz st. 3. i 4.".

Član 13.

U članu 51. stav 1. reč: "direktni" briše se.

U stavu 2. reč: "direktnog" briše se.

Član 14.

U članu 53. stav 1. menja se i glasi:

"Korisnici budžetskih sredstava mogu da vrše plaćanja do visine rashoda i izdataka koji su utvrđeni kvotama za određeni period."

Član 15.

U članu 56. st. 5 - 11. brišu se.

Član 16.

Posle člana 56. dodaju se naziv člana 56a i član 56a, koji glase:

"Prinudna naplata

Član 56a

Izvršavanje naloga dostavljenih od strane Narodne banke Srbije - prinudnu naplatu, u okviru sistema konsolidovanog računa trezora, kada je dužnik korisnik javnih sredstava, sprovodi Uprava za trezor.

Prinudna naplata koja se odnosi na korisnika budžetskih sredstava, a u osnov za prinudnu naplatu je naveden račun izvršenja budžeta, može se sprovesti do iznosa 50% ukupnog obima sredstava opredeljenog tom budžetskom korisniku, odnosno toj vrsti indirektnih korisnika budžetskih sredstava, na teret njegovih aproprijacija, a preko aproprijacije koja je namenjena za ovu vrstu rashoda, čije će se izvršenje obavljati sukcesivno, prema dinamici izvršenja budžeta (kvote).

Kod direktnog korisnika budžetskih sredstava, kod koga je iskorišćena ukupna godišnja aproprijacija za izvršenje prinudne naplate, Uprava za trezor vrši preusmeravanje sredstava umanjenjem druge odgovarajuće aproprijacije za iznos koji treba izvršiti prinudnim putem.

Na način iz stava 3. ovog člana Uprava za trezor postupa i u slučaju kada je ukupna godišnja aproprijacija za izvršenje prinudne naplate opredeljena ministarstvu nadležnom za poslove odbrane iskorišćena, a to ministarstvo dostavi Upravi za trezor predlog iznosa štete koji je potrebno platiti po osnovu zaključenog vansudskog poravnanja ili izvršnog rešenja.

Kod indirektnog korisnika budžetskih sredstava koji plaćanje vrši preko sistema izvršenja budžeta Republike Srbije, kod koga je iskorišćena ukupna godišnja aproprijacija za izvršenje prinudne naplate, direktni korisnik koji je, u budžetskom smislu, odgovoran za tog indirektnog korisnika budžetskih sredstava umanjuje aproprijaciju namenjenu za ovu vrstu rashoda u okviru glave u budžetu Republike Srbije koja se odnosi na tu vrstu indirektnih korisnika budžetskih sredstava, a povećava aproprijaciju namenjenu za ovu vrstu rashoda konkretnog indirektnog korisnika budžetskih sredstava na čiji teret se izvršava prinudna naplata.

Kod korisnika javnih sredstava koji plaćanje ne vrše preko sistema izvršenja budžeta, prinudna naplata se izvršava na teret podračuna ako nisu izuzeti od blokade.

Ukoliko je kao dužnik naveden račun izvršenja budžeta lokalne vlasti, rok za početak izvršenja takvih rešenja je pet dana od dana unosa rešenja.

Prinudnom naplatom ne mogu se teretiti aproprijacije namenjene za finansiranje plata i penzija, za otplatu duga i datih garancija i izvršavanje rashoda i izdataka iz sredstava donacija, za finansiranje učešća Republike Srbije u sprovođenju finansijske pomoći Evropske unije, kao ni aproprijacije koje se finansiraju iz finansijske pomoći Evropske unije kada su ista data na upravljanje Republici Srbiji."

Član 17.

U članu 59. stav 2. menja se i glasi:

"Ako se sredstva vrate u istoj fiskalnoj godini u kojoj je plaćanje izvršeno, za iznos vraćenih sredstava umanjuje se izvršeni rashod ili izdatak odgovarajuće aproprijacije korisnika budžetskih sredstava kome je izvršen povraćaj, a ako se sredstva vrate u narednoj fiskalnoj godini uvećava se opšti prihod budžeta."

Član 18.

U nazivu člana 60. reč: "budžetskih" zamenjuje se rečju: "javnih".

Član 19.

U članu 68b stav 1. reči: "kao i" brišu se, a posle reči: "službama Evropske komisije" dodaju se se zapeta i reči: "kao i administrativne provere prijavljenih nepravilnosti u postupanju sa finansijskim sredstvima Evropske unije".

Član 20.

U članu 69. stav 3. reči: "do 2,5%" zamenjuju se rečima: "do 4%".

Član 21.

U članu 78. stav 1. tačka 2) podtačka (2) posle reči: "pripremaju godišnji izveštaj" dodaju se reči: "koji sadrži godišnji izveštaj o učinku programa za prethodnu godinu", a posle reči: "sastavljaju konsolidovani godišnji izveštaj o izvršenju budžeta" dodaju se reči: "koji sadrži godišnji izveštaj o učinku programa za prethodnu godinu ".

U podtački (3) posle reči: "završnom računu budžeta lokalne vlasti" dodaju se reči: "sa obrazloženjem koje sadrži godišnji izveštaj o učinku programa za prethodnu godinu".

U podtački (4) posle reči: "završnom računu budžeta lokalne vlasti" dodaju se reči: "sa obrazloženjem koje sadrži godišnji izveštaj o učinku programa za prethodnu godinu".

Član 22.

Član 79. menja se i glasi:

"Član 79.

Završni račun budžeta sadrži:

1)         godišnji finansijski izveštaj o izvršenju budžeta, koji sadrži godišnji izveštaj o učinku programa, sa dodatnim napomenama, objašnjenjima i obrazloženjima;

2)         izveštaj eksterne revizije.

Završni račun organizacija za obavezno socijalno osiguranje sadrži:

1)         godišnji finansijski izveštaj o izvršenju plana organizacija za obavezno socijalno osiguranje, kao i godišnji konsolidovani finansijski izveštaj Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, sa dodatnim napomenama, objašnjenjima i obrazloženjima;

2)         izveštaj eksterne revizije.

Godišnji finansijski izveštaji iz st. 1. i 2. ovog člana, moraju biti u skladu sa budžetskom klasifikacijom, s tim da se finansijski rezultat u tim izveštajima utvrđuje saglasno Međunarodnim računovodstvenim standardima za javni sektor - gotovinska osnova.

Formu i sadržaj godišnjih finansijskih izveštaja, dodatnih napomena, objašnjenja i obrazloženja iz st. 1. i 2. ovog člana uređuje ministar."

Član 23.

U članu 84. u uvodnoj rečenici reči: "sa ciljem vršenja inspekcije" zamenjuju se rečima: "sa ciljem vršenja inspekcijske kontrole".

Član 24.

U članu 85. stav 1. u uvodnoj rečenici reči: "sa ciljem vršenja inspekcije" zamenjuje se rečima: "sa ciljem vršenja inspekcijske kontrole".

U stavu 3. reč: "inspekcije" zamenjuje se rečima: "inspekcijske kontrole".

Član 25.

U članu 86. posle reči: "lokalne samouprave je" dodaje se reč: "inspekcijska".

Član 26.

Član 87. menja se i glasi:

"Član 87.

Budžetska inspekcija, odnosno služba za budžetsku inspekciju autonomne pokrajine, odnosno služba za budžetsku inspekciju jedinice lokalne samouprave nakon sprovedene inspekcijske kontrole sastavlja zapisnik o kontroli i predlaže mere za otklanjanje konstatovanih nezakonitosti i nepravilnosti u radu kontrolisanog subjekta saglasno zakonu i podzakonskim aktima donetim u skladu sa zakonom.

Budžetska inspekcija, služba za budžetsku inspekciju autonomne pokrajine i služba za budžetsku inspekciju jedinice lokalne samouprave dostavljaju zapisnik o kontroli korisnicima budžetskih sredstava, organizacijama, preduzećima, pravnim licima i drugim subjektima iz čl. 84. i 85. ovog zakona, kod kojih je izvršena inspekcijska kontrola.

U slučaju da kontrolisani subjekt ne postupi po predloženim merama iz stava 1. ovog člana, budžetska inspekcija, odnosno služba za budžetsku inspekciju autonomne pokrajine, odnosno služba za budžetsku inspekciju jedinice lokalne samouprave rešenjem nalaže mere za njihovo otklanjanje i preduzima druge zakonom utvrđene radnje.

Rešenje iz stava 3. ovog člana je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Tužba kojom je pokrenut upravni spor ne zadržava izvršenje rešenja iz stava 3. ovog člana."

Član 27.

U članu 88. posle reči: "u visini nenamenski" dodaju se reči: "i nezakonito".

Dodaje se stav 2, koji glasi:

Ukoliko korisnici budžetskih sredstava iz člana 85. stav 1. tač. 1), 2) i 3) i stav 3. tač. 1) i 2) ovog zakona ne postupe po konačnom rešenju službe za budžetsku inspekciju, nadležni izvršni organ lokalne vlasti može izdati nalog da im se obustavi prenos sredstava budžeta u tekućem periodu, osim sredstava za plate, u visini nenamenski i nezakonito utrošenih sredstava koja su im po konačnom rešenju službe za budžetsku inspekciju autonomne pokrajine, odnosno službe za budžetsku inspekciju jedinice lokalne samouprave naložena da vrate.

Član 28.

U članu 90. stav 2. reči: "i plan" brišu se.

Posle stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

"Program iz stava 2. ovog člana sačinjava se prvenstveno na osnovu prijava, predstavki, prigovora i zahteva za vršenje kontrole pristiglih od organa, organizacija, pravnih i fizičkih lica."

U dosadašnjem stavu 3, koji postaje stav 4, reči: "st. 1 i 2." zamenjuju se rečima: "st. 1, 2. i 3.".

Dosadašnji stav 4. postaje stav 5.

U dosadašnjem stavu 5, koji postaje stav 6, reči: "iz stava 4." zamenjuju se rečima: "iz stava 5.", a reči: "postupka inspekcije" zamenjuju se rečima: "postupka inspekcijske kontrole".

U dosadašnjem stavu 6, koji postaje stav 7, reči: "iz stava 5." zamenjuju se rečima: "iz stava 6."

U dosadašnjem stavu 7, koji postaje stav 8, reči: "vrši inspekcija" zamenjuju se rečima: "vrši inspekcijska kontrola".

Dosadašnji st. 8. i 9. postaju st. 9. i 10.

Član 29.

U članu 91. stav 1. reč: "inspekciji" zamenjuje se rečima: "inspekcijskoj kontroli".

Stav 2. briše se.

U dosadašnjem stavu 3, koji postaje stav 2, reči: "sprovedenoj inspekciji" zamenjuju se rečima: "sprovedenoj inspekcijskoj kontroli".

Dosadašnji stav 4. postaje stav 3.

Član 30.

U članu 92k stav 1. posle reči: "specijalnim savetnicima" dodaju se reči: "i fiskalnim analitičarima".

Član 31.

U članu 92l stav 1. posle reči: "specijalnim savetnicima" dodaju se reči: "i fiskalnim analitičarima", a reči: "vrhovni specijalni savetnik" zamenjuju se rečima: "glavni ekonomista".

Stav 2. menja se i glasi:

"Za glavnog ekonomistu može biti imenovano lice koje je državljanin Republike Srbije, koje ispunjava opšte uslove za rad u državnim organima, koje poseduje fakultetsku diplomu iz oblasti ekonomije, finansija, računovodstva ili neke druge relevantne oblasti, najmanje devet godina radnog iskustva u oblasti makroekonomije, fiskalne politike, javnih finansija, računovodstva i objavljene naučne radove iz tih oblasti."

Član 32.

U članu 92lj dodaje se stav 3, koji glasi:

"Poslove fiskalnog analitičara obavlja lice koje ispunjava opšte uslove za rad u državnim organima, koje je master ekonomije ili diplomirani ekonomista, koje ima položen državni stručni ispit i najmanje tri godine radnog iskustva u oblasti javnih finansija, fiskalne politike i makroekonomske analize."

Član 33.

U članu 92o stav 1. reči: "Vrhovni specijalni savetnik" zamenjuju se rečima: "Glavni ekonomista".

U stavu 2. reči: "vrhovnog specijalnog savetnika" zamenjuju se rečima: "glavnog ekonomiste".

U stavu 3. reči: "Vrhovni specijalni savetnik" zamenjuju se rečima: "Glavni ekonomista".

Član 34.

U članu 92r stav 1. posle reči: "Broj specijalnih savetnika" dodaju se reči: "i fiskalnih analitičara".

Dodaju se st. 6, 7. i 8, koji glase:

"Fiskalni analitičar je u radnom odnosu na neodređeno vreme.

Fiskalni analitičar ima pravo na osnovnu platu u visini od 65 procenata plate koja je određena za specijalnog savetnika.

U pogledu drugih primanja i prava fiskalnog analitičara primenjuju se odredbe zakona koje uređuju ova prava za državne službenike i nameštenike, osim ako ovim zakonom nije drukčije propisano."

Član 35.

U članu 92t stav 1. reči: "i članom 92r stav 3." zamenjuju se rečima: "i članom 92r st. 3. i 7. ovog zakona".

Član 36.

U članu 93. tačka 2) alineja četvrta briše se.

Dosadašnja al. peta i šesta postaju al. četvrta i peta.

Tač. 3) i 4) brišu se.

U tački 6) reči: "programskog dela" brišu se.

U tački 9) alineja jedanaesta menja se i glasi:

" - izvršenje naloga prinudne naplate;".

U alineji trinaestoj posle reči: "prema korisnicima javnih sredstava" dodaju se reči: "i prijem gotovinskih uplata korisnika javnih sredstava koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora na njihove podračune kod Uprave za trezor".

U alineji četrnaestoj reč: "budžetskih" zamenjuje se rečju: "javnih".

U tački 14) reč: "javnih" briše se.

Član 37.

U članu 93b stav 1. menja se i glasi:

"Uprava za trezor vrši centralizovani obračun primanja zaposlenih, izabranih, postavljenih i angažovanih lica kod direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava Republike Srbije, izuzev Vojnobezbednosne agencije, Vojnoobaveštajne agencije i Bezbednosno-informativne agencije i njenog indirektnog korisnika."

Stav 2. briše se.

Dosadašnji stav 3. postaje stav 2.

U dosadašnjem stavu 4, koji postaje stav 3, reči: "tačka 1)" brišu se.

U dosadašnjem st. 5. i 6, koji postaju st. 4. i 5, reči: "st. 3. i 4." zamenjuju se rečima: "st. 2. i 3.".

Član 38.

U članu 104. stav 2. reči: "proteknu tri godine" zamenjuju se rečima: "protekne pet godina".

Član 39.

U članu 112. stav 1. posle reči: "i odluka o budžetima lokalne vlasti za 2015. godinu" dodaju se zapeta i reči: "a za korisnike sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje shodno će se primenjivati od donošenja finansijskih planova za 2020. godinu".

Član 40.

U članu 113. stav 1. reči: "iz člana 56." zamenjuju se rečima: "iz člana 56a".

Član 41.

U članu 18. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", broj 142/14), reči: "u 2015. i 2016. godini" zamenjuju se rečima: "u 2015, 2016. i 2017. godini".

Član 42.

U članu 43. stav 2. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 73/10, 93/12, 142/14 i 103/15), reči: "za 2016. godinu" zamenjuju se rečima: "za 2017. godinu".

Član 43.

Korisnici sredstava budžeta Republike Srbije, koji su visinu takse utvrdili primenom metodologije iz člana 17. Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-ispravka, 108/13, 142/14, 68/15-dr. zakon i 103/15), dužni su da u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona iniciraju dopunu zakona kojim se uređuju republičke administrativne takse, radi propisivanja tim zakonom visine taksi za javne usluge koje pružaju fizičkim i pravnim licima.

Do dana stupanja na snagu zakona kojim se uređuju republičke administrativne takse iz stava 1. ovog člana, korisnici javnih sredstava iz tog stava nastavljaju da primenjuju akta kojima su propisane visine taksi za usluge koje pružaju.

Član 44.

Odredbe ovog zakona koje se odnose na izveštavanje o učinku programa primenjivaće se počev od 1. januara 2017. godine.

Član 45.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Imajući u vidu da je u 2015. godini definitivno napušten linijski model budžetiranja, shodno članu 112. Zakona o budžetskom sistemu, ovim zakonom stvoriće se uslovi za unapređenje programske strukture budžeta kroz uređivanje procesa praćenja i izveštavanja o ostvarenim učincima programa što predstavlja nadogradnju sistema za planiranje i izradu programskog budžeta. Informacije o ostvarenim učincima programa koriste za unapređenje efektivnosti i efikasnosti javne potrošnje, kao i za praćenje kvaliteta javnih usluga.

Praćenje i izveštavanje daju ključne povratne informacije rukovodiocima organa, ministarstvu nadležnom za poslove finansija, Vladi i Narodnoj skupštini, odnosno lokalnom organu uprave nadležnom za finansije i skupštini lokalne vlasti o tome da li se aktivnosti direktnih korisnika budžetskih sredstava sprovode u skladu sa postavljenim ciljevima i finansijskim planom, kao i o tome kakav uticaj rezultat ostvaren u izveštajnom periodu ima na učinke i sredstva planirana za naredni period. Ukoliko se utvrde odstupanja, ove informacije omogućavaju blagovremenu izmenu programskih aktivnosti, odnosno projekata, ili preraspodelu budžetskih sredstva u narednom periodu u cilju ostvarenja boljih rezultata. Obaveznost objavljivanja izveštaja o učinku programa omogućava da i javnost dobije uvid u rezultate ostvarene kroz budžetsku potrošnju.

S obzirom na to da su u 2016. godini mere fiskalne konsolidacije, koje je preduzela Vlada u prethodnom periodu sa ciljem očuvanja stabilnosti javnih finansija, dale bolji rezultat od očekivanog, ocenjeno je opravdanim i ekonomski održivim da se u 2016. godini povećaju penzije i plate zaposlenima u delu javnog sektora.

S druge strane, ovim zakonom predlaže se produženje važenja privremenog režima zabrane zapošljavanja kod korisnika javnih sredstava do kraja 2017. godine, s obzirom na to da je ocenjeno opravdanim očuvanje mehanizma kontrolisanog zapošljavanja, posebno u kontekstu primene Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru.

III. OBJAŠNJENJE POJEDINAČNIH REŠENJA U ZAKONU

Članom 1. ovog zakona definiše se pojam kvote koja predstavlja ograničenje potrošnje aproprijacije za određeni period.

Članom 2. ovog zakona vrši se izmena člana 17. Zakona o budžetskom sistemu, koji uređuje takse za pružanje javnih usluga od strane korisnika javnih sredstava. Navedena izmena se predlaže s obzirom na to da su važeća rešenja u pogledu propisivanja ovlašćenja za utvrđivanje visine taksi za javne usluge koje pružaju korisnici sredstava budžeta Republike Srbije dovela do toga da se visina republičkih administrativnih taksi propisuje različitim podzakonskim aktima umesto Zakonom o republičkim administrativnim taksama. Predložena rešenja će doprineti unapređenju transparentnosti sistema javnih prihoda ostvarenih od taksi i obezbeđivanju predvidivosti troškova građanima i privredi, a ujedno će se onemogućiti uvođenje različitih taksi za iste spise i radnje.

Članom 3. ovog zakona omogućava se povećanje penzija i plata u delu javnog sektora u 2017. godini, s obzirom na to da su u 2016. godini mere fiskalne konsolidacije, koje je preduzela Vlada u prethodnom periodu sa ciljem očuvanja stabilnosti javnih finansija, dale bolji rezultat od očekivanog, tako da fiskalni prostor dozvoljava odstupanje od posebnog fiskalnog pravila koje uređuje kretanje plata i penzija.

Pored navedenog, ovim članom produženo je važenje zabrane zapošljavanja kod korisnika javnih sredstava do kraja 2017. godine, s obzirom da je navedena mera dala izuzetne rezultate u smanjenju obima rashoda za plate u budžetima svih nivoa vlasti, odnosno u celom javnom sektoru.

Članom 4. ovog zakona daje se ovlašćenje ministru finansija da uredi sadržaj predloga srednjoročnih prioriteta javnih investicija i uslove za njihovo uključivanje u predlog za prioritetne oblasti finansiranja radi realnijeg i preciznijeg sagledavanja finansijskih efekata i svođenja fiskalnih rizika na minimalan nivo.

Čl. 5, 6, 8, 9. i 21. ovog zakona vrši se dopuna postojećih odredaba Zakona o budžetskom sistemu u cilju obezbeđenja uslova za unapređenje programske strukture budžeta pre svega kroz uvođenje obaveze izveštavanja o ostvarenim učincima programa korisnika budžetskih sredstava na svim nivoima vlasti. Takođe, članom 8. ovog zakona nalaže se direktnim korisnicima budžetskih sredstava u predlogu finansijskog plana iskazuju primanja po osnovu zaključenih sporazuma o zajmu iz kojih proističe direktna obaveza za budžet Republike Srbije.

Članom 7. ovog zakona vrši se dopuna člana 36a u pogledu obaveznog sadržaja uputstva za pripremu odluka o budžetu lokalne vlasti.

Članom 10. ovog zakona vrši se upodobljavanje sa izmenama i dopunama člana 37. Zakona o budžetskom sistemu, s obzirom na to da član 41. sadrži upućujuću odredbu.

Članom 11. ovog zakona propisuje se obaveza za nadležne organe da zakon, odnosno odluku o budžetu sa obrazloženjem objavljuju na internet stranicama. Na isti način objavljivaće se i rebalans budžeta, zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije, odnosno odluka o završnom računu budžeta lokalne vlasti. Time bi se široj javnosti učinile dostupnim programske informacije, kao i sve druge relevantne informacije o javnoj potrošnji.

Čl. 12. i 13. ovog zakona predlaže se izmena čl. 50. i 51. Zakona o budžetskom sistemu, s obzirom na to da je u toku postupak uvođenja indirektnih korisnika budžetskih sredstava u sistem izvršenja budžeta i koji imaju obavezu da, kao i direktni korisnici budžetskih sredstava, dostavljaju planove za izvršenje budžeta.

Članom 14. ovog zakona omogućava se određivanje kvote, odnosno ograničenja potrošnje aproprijacije za različite periode u toku budžetske godine, u zavisnosti od likvidnosti budžeta.

Čl. 15. i 16. ovog zakona predviđa se brisanje pojedinih odredaba člana 56. Zakona o budžetskom sistemu koje se odnose na prinudnu naplatu i njihovo propisivanje novim članom 56a. Naime, uvođenjem pojedinih indirektnih korisnika budžetskih sredstava (sudovi, tužilaštva i dr) u sistem izvršenja budžeta Republike Srbije, stekli su se uslovi za izmenu člana 56. Zakona o budžetskom sistemu, na taj način što bi se definisao način izvršenja prinudne naplate i za ove korisnike s obzirom na to imaju drugačiji tretman u sistemu za izvršenje budžeta Republike Srbije od direktnih korisnika budžetskih sredstava. Naime, indirektni korisnici nemaju godišnje aproprijacije utvrđene u budžetu pojedinačno za svakog indirektnog korisnika budžetskih sredstava, kao što je to slučaj sa direktnim korisnicima, već se njihove godišnje aproprijacije nalaze na glavi u budžetu koja objedinjuje sve indirektne korisnike određene vrste (viši sudovi, osnovni sudovi, prekršajni sudovi, tužilaštva i drugo). Iz tog razloga nije moguće da se izvršenje prinudne naplate obavlja na isti način kao za direktne korisnike budžetskih sredstava.

Pored navedenog, polazeći od principa ekonomičnosti i efikasnosti, a u cilju smanjenja obima budžetskih rashoda za naknadu štete po osnovu izvršnih sudskih presuda i vansudskog poravnanja, propisano je da u slučaju kada je ukupna godišnja aproprijacija za izvršenje prinudne naplate opredeljena Ministarstvu odbrane iskorišćena, Uprava za trezor postupa kao u slučaju prinudne naplate.

Članom 17. ovog zakona preciziraju se odredbe člana 59. Zakona o budžetskom sistemu, a koje se odnose na povraćaj sredstava u slučaju nepostojanja pravnog osnova za plaćanje, s obzirom na to da se u tom slučaju ne vrši umanjenje aproprijacije već izvršenog rashoda, odnosno izdatka.

Članom 18. ovog zakona vrši se izmena u nazivu člana 60. Zakona o budžetskom sistemu jer se odredbe tog člana odnose na sve vrste javnih prihoda.

Članom 19. ovog zakona vrše se dopuna člana 68b Zakona o budžetskom sistemu, u smislu da Ministarstvo finansija, između ostalog, obavlja i administrativne provere prijavljenih nepravilnosti u postupanju sa finansijskim sredstvima Evropske unije.

Članom 20. ovog zakona definisano je da se tekuća budžetska rezerva može opredeliti najviše do 4% ukupnih prihoda i primanja od prodaje nefinansijske imovine za budžetsku godinu.

Članom 22. ovog zakona vrši se izmena člana 79. Zakona o budžetskom sistemu radi preciznijeg uređenja sadržaja završnog računa koji se sastavlja za budžet Republike Srbije, budžete lokalnih vlasti i organizacije za obavezno socijalno osiguranje i daje se ovlašćenje ministru da uredi sadržaj godišnjeg finansijskog izveštaja o izvršenju budžeta, godišnjeg finansijskog izveštaja o izvršenju plana organizacija za obavezno socijalno osiguranje, kao i godišnjeg konsolidovanog finansijskog izveštaja Republičkog fonda za zdravstveno osiguranja.

Čl. 23, 24, 25. i 29. ovog zakona vrši se preciziranje pojedinih odredaba Zakona o budžetskom sistemu, a obzirom na to da budžetska inspekcija vrši inspekcijsku kontrolu potrošnje javnih sredstava.

Članom 26. ovog zakona predlaže se da rešenje budžetske inspekcije bude konačno i da se protiv njega može pokrenuti upravni spor, s tim što podneta tužba nema suspenzivno dejstvo. Na ovaj način obezbediće se efikasnije sprovođenje naloga budžetske inspekcije, posebno u delu koji se odnosi na povraćaj nenamenskih i nezakonito utrošenih sredstava u budžet.

Članom 27. ovog zakona obezbeđuje se integritet budžetskog sistema kroz davanje ovlašćenja lokalnoj vlasti da obustavlja prenos sredstava iz budžeta kontrolisanim subjektima (u visini nezakonito i nenamensko utrošenih sredstava) u slučaju nepostupanja po rešenju službe za budžetsku inspekciju.

Članom 28. ovog zakona predlaže se da se program budžetske inspekcije sačinjava na osnovu prijava, predstavki, prigovora i zahteva za vršenje kontrole pristiglih od organa, organizacija, pravnih i fizičkih lica, a u cilju obezbeđivanja objektivnosti pri odabiru subjekata kontrole.

Čl. 30-35. ovog zakona vrši se izmena pojedinih odredaba Zakona o budžetskom sistemu kojima se uređuje rad Fiskalnog saveta. Između ostalog, vrši se terminološka izmena naziva rukovodioca stručne službe Fiskalnog saveta, što je u skladu sa međunarodnom praksom i uporedivo je sa većinom drugih fiskalnih saveta u državama članicama Evropske unije.

S obzirom na to da je dosadašnja praksa pokazala da u okviru Fiskalnog saveta postoji preveliki jaz u profesionalnom napredovanju zaposlenih između ekonomista-početnika i specijalnih savetnika koji obavljaju najkomplikovanije fiskalne analize predlaže se uvođenje pozicije fiskalnog analitičara kao "među-pozicije" prilikom profesionalnog napredovanja zaposlenih koji su prevazišli znanja i veštine mlađih saradnika, ali još uvek nisu ovladali iskustvom i znanjima koja se očekuju od specijalnih savetnika. Pored toga, propisuje se način utvrđivanja broja fiskalnih analitičara, njihov radno-pravni status, plata i druga primanja i prava.

Članom 36. ovog zakona vrši se izmena postojećeg člana 93. Zakona o budžetskom sistemu, a koji uređuje delokrug rada Uprave za trezor.

Članom 37. ovog zakona menja se član 93b Zakona o budžetskom sistemu, tako što se predlaže da Uprava za trezor vrši centralizovani obračun primanja zaposlenih, izabranih, postavljenih i angažovanih lica kod direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava Republike Srbije, izuzev Vojnobezbednosne agencije, Vojnoobaveštajne agencije i Bezbednosno-informativne agencije i njenog indirektnog korisnika.

Članom 38. ovog zakona predlaže se da rok zastarelosti za pokretanje prekršajnog postupka za prekršaje iz čl. 103, 103a i 103b bude pet godina, što je u skladu sa članom 84. Zakona o prekršajima koji predviđa da se za prekršaje iz oblasti javnih prihoda i finansija može posebnim zakonom propisati duži rok zastarelosti od tri godine, s tim što ne može biti duži od pet godina.

Članom 39. ovog zakona predviđa se rok za napuštanje linijskog modela budžetiranja od strane korisnika organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Članom 40. ovog zakona vrši se usklađivanje sa izmenama predloženim članom 15. ovog zakona.

Članom 41. ovog zakona propisuje se da se, izuzetno i u 2017. godini, preusmeravanje aproprijacije može vršiti u iznosu do 10% vrednosti aproprijacije čija se sredstva umanjuju, a zbog prilagođavanja korisnika budžetskih sredstava na programski model budžetiranja.

Članom 42. ovog zakona predlaže se produžetak roka iz člana 43. stav 2. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 73/10, 93/12, 142/14 i 103/15), s obzirom na to da je Akcionim planom za sprovođenje Programa reforme javnih finansija planiran rok za primenu međunarodnih računovodstvenih standarda za javni sektor (IPSAS) do 2020. godine.

Član 43. ovog zakona dat je rok za iniciranje dopuna Zakona o republičkim administrativnim taksama, kako bi se njime propisale takse za sve javne usluge koje pružaju korisnici sredstava budžeta Republike Srbije.

Član 44. ovog zakona propisuje da se odredbe ovog zakona, a koje se odnose na izveštavanje o učinku programa primenjuju počev od 1. januara 2017. godine.

Član 45. ovog zakona propisuje njegovo stupanje na snagu.

IV. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Ukupan procenjeni finansijski efekat povećanja plata i penzija na budžet Republike Srbije i finansijske planove organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u 2017. godine iznosi oko 18 mlrd dinara.

S druge strane, u 2017. godini ostvariće će značajne uštede u budžetu Republike Srbije i odlukama u budžetu lokalnih vlasti kroz očuvanje mehanizma kontrolisanog zapošljavanja u javnom sektoru i sprovođenje racionalizacije u skladu sa Zakonom o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, imajući u vidu učešće rashoda za plate u ukupnom obimu rashoda budžeta svih nivoa vlasti.

VI. RAZLOZI ZA STUPANJE NA SNAGU ZAKONA PRE OSMOG DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA

Predlaže se da ovaj zakon stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije". Naročito opravdani razlozi za ranije stupanje na snagu ovog zakona, u smislu člana 196. stav 4. Ustava Republike Srbije, sastoje se u potrebi da se predložena rešenja primene u zakonu o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu i odlukama o budžetu lokalne vlasti za 2017. godinu.

Izvor: Press služba Narodne skupštine, 02.12.2016.