Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS", br. 80/02, 84/02-ispravka, 23/03-ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-dr. zakon, 62/06-dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09-dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12-ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15-autentično tumačenje, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18 i 95/18), u članu 10. posle stava 3. dodaje se novi stav 4, koji glasi:

"Uz zahtev za povraćaj više ili pogrešno plaćenog doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje poreski obveznik - fizičko lice podnosi i rešenje Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje o utvrđenom pravu na povraćaj doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje.".

Dosadašnji st. 4 - 7. postaju st. 5 - 8.

Član 2.

U članu 20. stav 4. posle reči: "poreskog obveznika" dodaju se reči: "koji se sprovodi bankrotstvom".

Dodaje se stav 5, koji glasi:

"U slučaju stečaja poreskog obveznika koji se sprovodi reorganizacijom, način namirenja poreskog potraživanja i mere realizacije plana reorganizacije, odnosno unapred pripremljenog plana reorganizacije, ne mogu biti predviđeni suprotno odredbama ovog zakona i drugih poreskih propisa.".

Član 3.

U članu 25. stav 1. tačka 1) menja se i glasi:

"1)        u propisanom roku podnese prijavu za registraciju Poreskoj upravi, osim obveznika za čiju je registraciju, odnosno upis u registar, nadležna Agencija za privredne registre i prijavi sve kasnije izmene podataka u prijavi koji se ne prijavljuju Agenciji za privredne registre, uključujući i podatke o svim poslovnim prostorima i poslovnim prostorijama u kojima skladišti, odnosno smešta dobra, kao i o prostorima i prostorijama u kojima obavlja delatnost koju prijavljuje Poreskoj upravi, osim ako su u skladu sa ovim zakonom i drugim propisima ovi podaci već dostavljeni Poreskoj upravi;".

Dodaje se stav 3, koji glasi:

"Akt kojim se uređuju postupak, način, rokovi, sadržaj i oblik prijave kojom poreski obveznik prijavljuje poslovni prostor i poslovne prostorije, odnosno prostor i prostorije iz stava 1. tačka 1) ovog člana, donosi ministar, na predlog direktora Poreske uprave.".

Član 4.

U članu 26. stav 2. tačka 1) posle reči: "čiji osnivač" dodaju se zapeta i reči: "odnosno član (u daljem tekstu: osnivač)", a reč: "neizmerene" zamenjuje se rečju: "neizmirene".

U tački 3) reč: "neizmerene" zamenjuje se rečju: "neizmirene".

U tački 4) posle reči: "obavljanjem delatnosti" dodaju se reči: "u drugim privrednim subjektima u kojima je istovremeno osnivač sa udelom većim od 5%".

U stavu 6. posle reči: "iz stava 2. ovog člana." dodaju se reči: "Ako je pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice osnivač zadruge, fonda, fondacije, udruženja, privredne komore, drugog pravnog lica, kao i privrednog društva sa udelom manjim od 5%, odnosno ako je osnivač privrednog društva ili pravnog lica istovremeno osnivač zadruge, fonda, fondacije, udruženja, privredne komore, drugog pravnog lica, kao i privrednog društva sa udelom manjim od 5%, Poreska uprava dodeliće PIB bez utvrđivanja dospelih a neizmirenih poreskih obaveza po osnovu javnih prihoda tih lica.".

Dodaju se st. 19. i 20, koji glase:

"U slučajevima privremenog oduzimanja PIB, Poreska uprava može rešenjem izreći privremenu meru zabrane registrovanja sticanja udela ili akcija u privrednim subjektima, odnosno osnivanja novih privrednih subjekata, osnivačima sa udelom većim od 5% u privrednim subjektima kojima je privremeno oduzet PIB, za vreme dok traje privremeno oduzimanje PIB, a primerak rešenja dostavlja Agenciji za privredne registre i Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti.

Upis privremene mere iz stava 19. ovog člana u Agenciji za privredne registre, vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuje centralna evidencija privremenih ograničenja prava lica registrovanih u Agenciji za privredne registre.".

Član 5.

U članu 29. stav 9. reči: "privrednog subjekta" na oba mesta zamenjuju se rečima: "pravnog lica ili preduzetnika", a reči: "privrednom subjektu" zamenjuju se rečima: "pravnom licu ili preduzetniku".

Član 6.

U članu 30b posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

"Banka je dužna da na zahtev Poreske uprave i u razumnom roku koji ona odredi, u elektronskom obliku dostavi podatke o stanju i prometu na tekućim računima i štednim ulozima poreskih obveznika - pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica, depozitima poreskih obveznika - pravnih lica, odnosno o brojevima tekućih računa i štednih uloga poreskih obveznika - fizičkih lica i nazivu banaka koje ih vode.".

Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 3. i 4.

Član 7.

U članu 36. stav 1. menja se i glasi:

"Poreski akt iz člana 34. ovog zakona, kao i akta iz člana 2a ovog zakona dostavljaju se poreskom obvezniku slanjem preporučene pošiljke, obične pošiljke ili preko službenog lica poreskog organa, odnosno na adresu elektronske pošte poreskog obveznika, preko portala Poreske uprave, na način propisan ovim zakonom, odnosno preko jedinstvenog elektronskog sandučića.".

Stav 10. menja se i glasi:

"Poreskom obvezniku poreski akt se može dostaviti u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, kao i radi informisanja poreskog obveznika preko jedinstvenog elektronskog sandučića u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronska uprava.".

Posle stava 10. dodaju se novi st. 11, 12. i13, koji glase:

"Fizičkom licu poreski akt se dostavlja u elektronskom obliku, ako se isti saglasi sa tim načinom dostavljanja.

U slučaju dostavljanja poreskog akta u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave isti se smatra dostavljenim danom postavljanja na portal Poreske uprave.

Poreski akt koji donosi nadležni organ jedinice lokalne samouprave može se dostaviti u elektronskom obliku preko jedinstvenog elektronskog sandučića u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronska uprava.".

Dosadašnji stav 11. postaje stav 14.

U dosadašnjem stavu 12, koji postaje stav 15, reči: "st. 1 - 9." zamenjuju se rečima: "st. 1 - 12.".

Dosadašnji stav 13. postaje stav 16.

Član 8.

U članu 43. stav 3. reči: "čl. 116 - 139." zamenjuju se rečima: "čl. 117 - 139.".

Član 9.

U članu 66. stav 7. posle reči: "i to:" dodaju se reči: "zabranu raspolaganja i opterećenja na novčanim sredstvima na poslovnim računima poreskog obveznika, novčanim i nenovčanim potraživanjima, zabranu raspolaganja i opterećenja sredstava na tekućim računima i štednim ulozima,".

Član 10.

U članu 85a stav 1. posle reči: "novčanim sredstvima," dodaju se reči: "zabranu raspolaganja i opterećenja na novčanim sredstvima na poslovnim računima poreskog obveznika, novčanim i nenovčanim potraživanjima, zabranu raspolaganja i opterećenja sredstava na tekućim računima i štednim ulozima,".

Član 11.

U članu 124. stav 1. reč: "terensku" zamenjuje se rečju: "poresku".

Član 12.

Član 167a briše se.

Član 13.

U članu 176a stav 2. posle reči: "smešta dobra u" dodaju se reči: "prostorima i".

Član 14.

U članu 178. stav 2. posle reči: "poreskoj prijavi" dodaju se reči: "ili poreskom bilansu".

Član 15.

U članu 179. stav 1. tačka 1a) menja se i glasi:

"1a)      ne dostavi Poreskoj upravi podatak o svim poslovnim prostorima i poslovnim prostorijama u kojima skladišti, odnosno smešta dobra, kao i o prostorima i prostorijama u kojima obavlja delatnost koju prijavljuje Poreskoj upravi, osim ako su u skladu sa ovim zakonom i drugim propisima ovi podaci već dostavljeni Poreskoj upravi (član 25. stav 1. tačka 1);".

U stavu 7. tačka 1) menja se i glasi:

"1)        Poreskoj upravi ne prijavi sve kasnije izmene podataka u prijavi za registraciju, odnosno upis u registar, uključujući i podatak o svim poslovnim prostorima i poslovnim prostorijama u kojima skladišti, odnosno smešta dobra, kao i o prostorima i prostorijama u kojima obavlja delatnost koju prijavljuje Poreskoj upravi, osim ako su u skladu sa ovim zakonom i drugim propisima ovi podaci već dostavljeni Poreskoj upravi (član 25. stav 1. tačka 1);".

U stavu 11. reči: "privrednog subjekta" na oba mesta zamenjuju se rečima: "pravnog lica ili preduzetnika", a reči: "privrednom subjektu" zamenjuju se rečima: "pravnom licu ili preduzetniku". 

U stavu 13. reči: "kalendarskog meseca (član 30b stav 1)" zamenjuju se rečima: "kalendarskog meseca, odnosno podatke o stanju i prometu na tekućim računima i štednim ulozima poreskih obveznika - pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica, depozitima poreskih obveznika - pravnih lica, odnosno o brojevima tekućih računa i štednih uloga poreskih obveznika - fizičkih lica i nazivu banaka koje ih vode, na zahtev Poreske uprave (član 30b st. 1. i 2)".

Član 16.

U članu 181. tačka 2d) reči: "privrednog subjekta" na oba mesta zamenjuju se rečima: "pravnog lica ili preduzetnika", a reči: "privrednom subjektu" zamenjuju se rečima: "pravnom licu ili preduzetniku".

U tački 3b) reči: "kalendarskog meseca (član 30b stav 1)" zamenjuju se rečima: "kalendarskog meseca, odnosno podatke o stanju i prometu na tekućim računima i štednim ulozima poreskih obveznika - pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica, depozitima poreskih obveznika - pravnih lica, odnosno o brojevima tekućih računa i štednih uloga poreskih obveznika - fizičkih lica i nazivu banaka koje ih vode, na zahtev Poreske uprave (član 30b st. 1. i 2)".

Član 17.

Akt iz člana 3. stav 2. ovog zakona doneće se u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Odredbe člana 3. stav 1, člana 13. i člana 15. st. 1. i 2. ovog zakona primenjivaće se od narednog dana po isteku 30-og dana od dana stupanja na snagu akta iz stava 1. ovog člana.

Poreski obveznik koji je, u skladu sa odredbom člana 25. stav 1. tačka 1) Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS", br. 80/02, 84/02-ispravka, 23/03-ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-dr. zakon, 62/06-dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09-dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12-ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15-autentično tumačenje, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18 i 95/18), do dana stupanja na snagu ovog zakona prijavio podatke o poslovnim prostorijama u kojima skladišti, odnosno smešta dobra, kao i podatke o prostorijama u kojima obavlja registrovanu delatnost, nije u obavezi da podatke o tim prostorijama ponovo prijavljuje u skladu sa odredbama ovog zakona.

Član 18.

Poslove vođenja jedinstvenog informacionog sistema lokalnih poreskih administracija preuzima Ministarstvo finansija - Poreska uprava, najkasnije do 1. januara 2021. godine.

Član 19.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

- Problemi koje bi zakon trebalo da reši, odnosno ciljevi koji se zakonom postižu

Osnovni razlog za donošenje ovog zakona kojim se vrše izmene i dopune odredaba Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RSˮ, br. 80/02, 84/02 - ispravka, 23/03 - ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - dr. zakon, 62/06 - dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 - dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 - ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 - autentično tumačenje, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18 i 95/18 - u daljem tekstu: ZPPPA), ogleda se u daljem pojednostavljenju poreskog postupka i poboljšanju elektronske komunikacije između nadležnih poreskih organa i poreskih obveznika.

Naime, u cilju olakšavanja komunikacije i efikasnijeg postupanja po zahtevima poreskih obveznika omogućava se Poreskoj upravi da poreske akte koje donose u poreskom postupku mogu dostavljati elektronskim putem preko portala Poreske uprave, odnosno nadležnom organu jedinice lokalne samouprave da poreski akt koji donosi može dostaviti u elektronskom obliku preko jedinstvenog elektronskog sandučića u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronska uprava, čime se povećava jednostavnost i efikasnost procesa komunikacije u poreskom postupku.

Takođe, kao jedan od razloga za donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (u daljem tekstu: Zakon) navodi se i preciziranje odredaba kojima se sprečavaju poreski obveznici da skladište ili smeštaju dobra, odnosno obavljaju delatnost u prostorima i prostorijama van kontrole poreskih organa, a sve u cilju efikasnijeg suzbijanja sive ekonomije.

S tim u vezi, poreski obveznik koji je prijavio podatke o poslovnim prostorijama u kojima skladišti, odnosno smešta dobra, kao i podatke o prostorijama u kojima obavlja registrovanu delatnost u skladu sa važećom odredbom, neće biti u obavezi da podatke o tim prostorijama ponovo prijavljuje u skladu sa odredbama ovog zakona, čime se otklanja dodatno administriranje u pogledu već izvršenih obaveza poreskih obveznika.

Pored navedenog, razlog za donošenje ovog zakona sastoji se i u tome što je pojedine odredbe ovog zakona neophodno precizirati, odnosno izvršiti pravnotehničko usaglašavanje, kako bi se primena ZPPPA realizovala sa što manje tumačenja i na taj način doprinelo bržem sprovođenju poreskog postupka i efikasnijem radu poreske administracije, kao i većoj doslednosti u njegovoj primeni, i to:

-           izmene odredaba ZPPPA kojima se reguliše postupak redovne i prinudne naplate poreza i sporednih poreskih davanja vrše se, pre svega, u cilju povećanja efikasnosti redovne i prinudne naplate poreza (pre svega u čl. 66. i 85a ZPPPA vrši se preciziranje u skladu sa propisanim sredstvima prinudne naplate);

-           propisuje se da ispunjenje poreske obaveze u slučaju stečaja koji se sprovodi reorganizacijom, ne može predvideti suprotno odredbama ZPPPA i drugih poreskih propisa;

-           preciziraju se podaci koji su banke dužne da na zahtev Poreske uprave dostave u elektronskom obliku,

-           vrši se preciziranje odredaba koje regulišu privremeno oduzimanje PIB u pogledu lica koji su kao osnivači, odnosno članovi stekli procentualno zanemarljiv udeo u privrednim društvima i ne postoji njihova mogućnost uticaja na poslovanje takvih subjekata;

-           vrši se preciziranje prekršajnih kazni u skladu sa izmenama propisanim ovim zakonom.

- Razmatrane mogućnosti da se problemi reše i bez donošenja zakona

Imajući u vidu da su predložena rešenja zakonska materija, nema mogućnosti da se ciljevi koji se žele postići reše bez donošenja zakona.

- Zašto je donošenje zakona najbolji način za rešavanje problema

Uređivanjem ove materije zakonom daje se doprinos pravnoj sigurnosti i obezbeđuje transparentnost u vođenju poreske politike. Naime, zakon je opšti pravni akt koji se objavljuje i koji stvara jednaka prava i obaveze za sve subjekte koji se nađu u istoj poresko-pravnoj situaciji, čime se postiže transparentnost u njegovoj primeni.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Uz član 1. Predloga zakona - propisuje se da uz zahtev za povraćaj više ili pogrešno plaćenog doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje poreski obveznik - fizičko lice podnosi i rešenje Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje o utvrđenom pravu na povraćaj doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje na osnovu kojeg bi Poreska uprava donosila rešenje o povraćaju tih sredstava.

Uz član 2. Predloga zakona - preciziraju se odredbe o ispunjenju poreske obaveze u stečaju, na taj način što se ispunjenje poreske obaveze u slučaju stečaja koji se sprovodi reorganizacijom, ne može predvideti suprotno odredbama ZPPPA i drugih poreskih propisa.

Uz čl. 3. i 13, član 15. st. 1. i 2. i član 17. Predloga zakona - preciziraju se odredbe kojima se sprečavaju da poreski obveznici skladište ili smeštaju dobra, odnosno obavljaju delatnost u prostorima i prostorijama van kontrole poreskih organa, a u cilju efikasnijeg suzbijanja sive ekonomije.

Naime, propisuje se da je poreski obveznik dužan da u propisanom roku podnese prijavu za registraciju Poreskoj upravi, osim obveznika za čiju je registraciju, odnosno upis u registar, nadležna Agencija za privredne registre i prijavi sve kasnije izmene podataka u prijavi koji se ne prijavljuju Agenciji za privredne registre, uključujući i podatke o svim poslovnim prostorima i poslovnim prostorijama u kojima skladišti, odnosno smešta dobra, kao i o prostorima i prostorijama u kojima obavlja delatnost koju prijavljuje Poreskoj upravi, osim ako su u skladu sa ovim zakonom i drugim propisima ovi podaci već dostavljeni Poreskoj upravi;

Takođe, propisuje se donošenje podzakonskog akta kojim će se bliže urediti postupak, način, rokovi, sadržaj i oblik prijave kojom poreski obveznik prijavljuje poslovni prostor i poslovne prostorije, odnosno prostor i prostorije u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

U skladu sa navedenim, odredbe koje uređuju predmetnu obavezu poreskih obveznika primenjivaće se od narednog dana po isteku 30-og dana od dana stupanja na snagu podzakonskog akta.

Pored toga propisuje se da poreski obveznik koji je u skladu sa odredbom člana 25. stav 1. tačka 1) ZPPPA do dana stupanja na snagu ovog zakona, prijavio podatke o poslovnim prostorijama u kojima skladišti, odnosno smešta dobra, kao i podatke o prostorijama u kojima obavlja registrovanu delatnost, neće biti u obavezi da podatke o tim prostorijama ponovo prijavljuje u skladu sa odredbama ovog zakona, čime se otklanja dodatno administriranje u pogledu već izvršenih obaveza poreskih obveznika.

Uz čl. 4-6. i čl. 8-12. Predloga zakona - vrši se neophodno preciziranje, odnosno pravnotehničko usaglašavanje, kako bi se primena ovog zakona realizovala sa što manje tumačenja i na taj način doprinelo većoj doslednosti u njegovoj primeni. Takođe, vrši se promena u organizacionoj strukturi Poreske uprave i reguliše se postupak redovne i prinudne naplate poreza i sporednih poreskih davanja u cilju povećanja efikasnosti redovne i prinudne naplate poreza. S tim u vezi, između ostalog:

-           vrši se preciziranje odredaba koje regulišu privremeno oduzimanje PIB u pogledu lica koji su kao osnivači, odnosno članovi stekli procentualno zanemarljiv udeo u privrednim društvima i ne postoji njihova mogućnost uticaja na poslovanje takvih subjekata, tako da se PIB ne može dodeliti preduzetniku koji ima dospele, a neizmirene obaveze po osnovu javnih prihoda, nastale u vezi sa obavljanjem delatnosti u drugim privrednim subjektima u kojima je istovremeno osnivač sa udelom većim od 5%, odnosno ako mu je privremeno oduzet PIB u skladu sa ZPPPA;

-           propisuje se da u slučajevima privremenog oduzimanja PIB, Poreska uprava može rešenjem izreći privremenu meru zabrane registrovanja sticanja udela ili akcija u privrednim subjektima, odnosno osnivanja novih privrednih subjekata, osnivačima sa udelom većim od 5% u privrednim subjektima kojima je privremeno oduzet PIB, za vreme dok traje privremeno oduzimanje PIB, a primerak rešenja dostavlja agenciji za privredne registre i centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti. Upis privremene mere vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuje centralna evidencija privremenih ograničenja prava lica registrovanih u Agenciji za privredne registre;

-           preciziraju se podaci koje su banke dužne da na zahtev Poreske uprave dostave u elektronskom obliku, i to podataka o stanju i prometu na tekućim računima i štednim ulozima poreskih obveznika - pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica, depozitima poreskih obveznika - pravnih lica, odnosno o brojevima tekućih računa i štednih uloga poreskih obveznika - fizičkih lica i nazivu banaka koje ih vode;

-           u čl. 66. i 85a ZPPPA vrši se preciziranje u pogledu prethodne mere obezbeđenja naplate poreza, tako da Poreska uprava radi obezbeđenja naplate poreza pored ranije ustanovljenih zabrana može rešenjem ustanoviti i zabranu raspolaganja i opterećenja na novčanim sredstvima na poslovnim računima poreskog obveznika, novčanim i nenovčanim potraživanjima, zabranu raspolaganja i opterećenja sredstava na tekućim računima i štednim ulozima, u skladu sa sredstvima prinudne naplate propisanim ZPPPA;

-           vrši se promena u organizacionoj strukturi Poreske uprave tako da se ukida zamenik direktora Poreske uprave, čime se vrši neophodno usglašavanje sa odredbama zakona koji uređuje državnu upravu.

Uz čl. 7. i 18. Predloga zakona - u cilju olakšavanja komunikacije i efikasnijeg postupanja po zahtevima poreskih obveznika omogućava se nadležnom poreskom organu da poreske akte koje donose u poreskom postupku mogu dostaviti poreskim obveznicima u elektronskom obliku.

S tim u vezi, propisuje se da se poreskom obvezniku poreski akt može dostaviti u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, kao i radi informisanja poreskog obveznika preko jedinstvenog elektronskog sandučića u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronska uprava. Fizičkom licu poreski akt se dostavlja u elektronskom obliku, ako se isti saglasi sa tim načinom dostavljanja.

Takođe, u slučaju dostavljanja poreskog akta u elektronskom obliku isti se smatra dostavljenim danom postavljanja na portal Poreske uprave.

Poreski akt koji donosi nadležni organ jedinice lokalne samouprave može se dostaviti u elektronskom obliku preko jedinstvenog elektronskog sandučića u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronska uprava

Sa druge strane, prelaznom odredbom se precizira rok u kojem Poreska uprava preuzima poslove vođenja jedinstvenog informacionog sistema lokalnih poreskih administracija propisanim članom 159. ZPPPA, a počev od 1. januara 2021. godine.

Uz član 14, član 15. st. 3. i 4. i član 16. Predloga zakona - vrši se preciziranje prekršajnih kazni u skladu sa odredbama propisanim ovim zakonom.

Takođe, propisuje se da poreski obveznik - pravno lice ili preduzetnik koji u poreskoj prijavi ili poreskom bilansu da netačne podatke što je za posledicu imalo ili moglo da ima utvrđivanje manjeg iznosa poreza, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u visini od 30% razlike iznosa poreza koji je utvrđen ili trebao da bude utvrđen u skladu sa zakonom i iznosa poreza koji je utvrđen ili trebao da bude utvrđen prema podacima iz poreske prijave.

Uz član 19. Predloga zakona - Propisuje se da ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

V. ANALIZA EFEKATA ZAKONA

Budući da se ovim zakonom uređuju poreski postupak i poreska administracija, kako bi se u procesnom smislu doprinelo ostvarivanju mera fiskalne politike koje se uređuju materijalnim poreskim propisima, obračun efekata na bazi izmena i dopuna ovog zakona nije moguće precizno iskazati u apsolutnom iznosu, zbog čega on nije dat u ovim iznosima saglasno odredbi člana 40. stav 2. Poslovnika Vlade ("Službeni glasnik RS", br. 61/06-prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13 i 76/14).

 Postoji nekoliko ključnih efekata predloženih promena u smislu jačanja pravne sigurnosti uspostavljanjem jasnih pravila i preciziranjem pojmova i postupaka koji osiguravaju jednoobraznost u postupanju Poreske uprave čime unapređuju uslove poslovanja obveznicima obezbeđujući izvesnost posledica određene poresko-pravne situacije, na koji način se otklanja neizvesnost koja se javlja kao posledica neusaglašenosti u ukupnom pravnom okviru za poslovanje.

Finansijski efekti sprovođenje zakona

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti dodatna sredstva u budžetu Republike Srbije.

Na koga će i kako će najverovatnije uticati rešenja u zakonu.

Predložena rešenja imaju uticaj na sve učesnike u poresko-pravnom postupku, dakle kako na same poreske obveznike i Poresku upravu, tako i na ostale subjekte koji su obavezni da učine neku radnju u poreskom postupku. Dodatno pojednostavljenje poreskih procedura, kao i poboljšanje operativnih aktivnosti na suzbijanju sive ekonomije, trebalo bi da doprinesu smanjenju troškova u ispunjavanju poreskih obaveza (lakše i pravednije uslove za poslovanje), kao i poboljšanju naplate poreza (stabilnost javnih finansija).

Predlog zakona će imati pozitivan uticaj na:

Poreske obveznike - vodeći računa da će poreske akte (rešenja, zaključke, zapisnike, opomene, i dr) nadležni poreski organ dostavljati u elektronskom obliku, čime se proces pojednostavljuje, smanjuju troškovi i povećava njegova efikasnost.

Nadležne poreske organe - imajući u vidu odredbe kojima se propisuje da poreske akte koje donose u poreskom postupku mogu, dostavljati elektronskim putem, čime se povećava jednostavnost i efikasnost procesa komunikacije u poreskom postupku.

Naime, očekivana korist od prenosa svih akata u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave dovodi do skraćivanja vremena dostave akta obvezniku, drastičnog smanjenja troškova Poreske uprave (troškovi administriranja od strane zaposlenih radnika, troškovi materijala, štampe, poštarine i drugi troškovi), kao i povećanja nivoa efikasnosti poslovnih procesa.

S tim u vezi, ukazujemo da je odredbama člana 38. ZPPPA propisano da se poreske prijave od strane pravnih lica i preduzetnika podnose isključivo u elektronskom obliku, upotrebom elektronskih servisa Poreske uprave, te se predmetne izmene vrše u cilju daljeg razvoja automatizacije i digitalizacije poslovnih procesa i postupaka iz okvira nadležnosti Poreske uprave. U skladu sa tim, fizičkim licima, poreska akta se dostavljaju elektronskim putem samo ukoliko se isti saglase sa ovim načinom dostavljanja, preko portala Poreske uprave.

Sa druge strane, poreski akti koje donosi nadležni organ jedinice lokalne samouprave u skladu sa odredbama ZPPPA mogu se dostaviti u elektronskom obliku preko jedinstvenog elektronskog sandučića u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronska uprava, čime se i tim organima omogućava da ostvare velike uštede na godišnjem nivou i sprovede princip dobre uprave.

 Kakve troškove će primena zakona stvoriti građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima).

Primena ovog zakona ne bi trebalo da stvori dodatne troškove poreskim obveznicima, naprotiv, pojednostavljenje u postupanju poreskih obveznika i Poreske uprave doneće određeno smanjenje troškova učesnika u tom postupku. Pre svega u pogledu troškova administriranja zahteva koji se umesto u papirnom podnose u elektronskom obliku, u pogledu troškova štampanja materijala i poštarine.

U pogledu odredbe člana 30b i ustanovljavanja nove obaveze bankama do po zahtevu Poreske uprave dostavljaju podatke neophodne za preduzimanje aktivnosti iz njenog delokruga, mogu stvoriti određene troškove prilikom administriranja navedenih podataka.

Kakve troškove će primena zakona stvoriti nadležnom državnom organu

Primena ovog zakona smanjiće troškove poslovanja nadležnih državnih organa, imajući u vidu da se umesto u papirnom poreski akti podnose u elektronskom obliku, a pre svega u pogledu troškova štampanja materijala i poštarine (kod rešenja koje Poreska uprava dostavlja poreskim obveznicima na godišnjem nivou - primera radi, rešenja za porez na držanje registrovanog oružja), odnosno kod nadležnih organa jedinica lokalne samouprave (primera radi, rešenja o utvrđivanju poreza na imovinu za kalendarsku godinu).

Da li postojeća javna uprava ima kapacitet za sprovođenje izabrane opcije (uključujući i kvalitet i kvantitet raspoloživih ciljeva) i da li je potrebno preduzeti određene mere za poboljšanje kapaciteta.

U skladu sa Programom transformacije Poreske uprave za period 2015-2020. godine, kao i Akcionim planom Programa transformacije Poreske uprave za period 2018-2023. godine, te novim uređenjem osnovnih poslovnih funkcija Poreske uprave, očekuje se da primena novih zakonskih rešenja, pored pojednostavljenja poslovnog procesa omogući i efikasniji rad nadležnih poreskih organa i upošljavanja poslovnih kapaciteta na osnovne funkcije poreske uprave - utvrđivanje, naplatu i kontrolu javnih prihoda na koje se primenjuje ZPPPA.

Da li se izabranom opcijom uvode organizacione, upravljačke ili institucionalne promene

Predloženim izmenama vrše se institucionalne promene tako da se ukida zamenik direktora Poreske uprave, čime se vrši neophodno usglašavanje sa odredbama zakona koji uređuje državnu upravu.

Da li su pozitivne posledice donošenja zakona takve da opravdavaju troškove koje će on stvoriti.

Kao što je navedeno, poreski obveznici (privredni subjekti i fizička lica) neće snositi direktne troškove donošenjem ovog zakona, ali se takođe ocenjuje se da je potreba za prevazilaženjem problema veća od mogućih indirektnih troškova koje bi primena ovog zakona mogla stvoriti.

Da li se zakonom stimuliše stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija.

Ocenjuje se da primena ovog zakona neće doprineti stvaranju novih privrednih subjekata ali će, u određenoj meri, posredstvom poboljšanja uslova poslovanja i jačanju pravne sigurnosti posredno pozitivno uticati na očuvanje tržišne konkurencije.

Koje će se mere tokom primene zakona preduzeti da bi se ostvarilo ono što se donošenjem zakona namerava.

Prilikom izrade ovog zakonskog rešenja usvojene su inicijative za izmenom pojedinih odredaba zakona, kako od strane poreskih obveznika, tako i brojnih državnih organa i drugih organizacija.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji je u postupku pripreme dostavljen nadležnim organima na mišljenje.

Takođe, prilikom procedure usvajanja ovog zakona, Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji objavljen je na internet strani Ministarstva finansija, kako bi sva zainteresovana lica mogla da dostave primedbe i sugestije.

Ministarstvo finansija - Poreska uprava (za javne prihode koje utvrđuje, naplaćuje i kontroliše) i nadležni poreski organi jedinica lokalnih samouprava (za svoje izvorne javne prihode - lokalne poreze koje utvrđuje, naplaćuje i kontroliše) nadležni su za sprovođenje ovog zakona.

Posebno ističemo da Ministarstvo finansija, periodičnim publikovanjem Biltena službenih objašnjenja i stručnih mišljenja za primenu finansijskih propisa, njihovim objavljivanjem na zvaničnoj internet strani, kao i na drugi pogodan način, dodatno obezbeđuje transparentnost, informisanost i dostupnost informacijama, kako bi se na ovaj način doprinelo ostvarivanju ciljeva postavljenih donošenjem ovog zakona.

Kako bi se ostvarili ciljevi koji se donošenjem ovog zakona žele postići, po potrebi će ovo ministarstvo davati mišljenja o njegovoj primeni, a organi uprave odgovarajuća uputstva za njegovo sprovođenje.

U pogledu poslova vođenja jedinstvenog informacionog sistema lokalnih poreskih administracija, čije se preuzimanje od strane Poreske uprave propisuje najkasnije do 2021. godine, u narednom periodu će u vezi sa Jedinicom za implementaciju strateških projekata IT i E-uprava, biti preduzete aktivnosti kako bi se propisani rok preuzimanja u potpunosti ispunio.

Takođe, podzakonski akt neophodan za sprovođenje odredaba kojim se preciziraju odredbe kojima se sprečavaju poreski obveznici da skladište ili smeštaju dobra, odnosno obavljaju delatnost u prostorima i prostorijama van kontrole poreskih organa, doneće se u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, a primenjivaće se se od narednog dana po isteku 30-og dana od dana stupanja na snagu podzakonskog akta, kako bi se svi učesnici u poreskom postupku blagovremeno pripremili za primenu istog.

Takođe, ukazujemo da će se u okviru Poreske uprave pripremiti instrukcije za postupanje, kako bi se obezbedila jednoobrazna primena odredaba zakona koje će se odnositi, kako na postupanje nadležnih organizacionih jedinica Poreske uprave, tako i na same poreske obveznike.

Da li je zakon bio predmet konsultacija

S obzirom na to, da su predložene izmene neophodne u pogledu primene Programa transformacije Poreske uprave za period 2015-2020. godine, kao i Akcionog plana Programa transformacije Poreske uprave za period 2018-2023. godine, izvršene su konsultacije sa Poreskom upravom, kao relevantnim organom državne uprave od koje je dobijeno pozitivno mišljenje.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 01.11.2019.