Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENI I DOPUNI ZAKONA O NAČINU ODREĐIVANJA MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU: IZMENE čLANA 20. KOJI UREđUJE PRESTANAK RADNOG ODNOSA ZBOG ISPUNJENJA USLOVA ZA STAROSNU PENZIJU, KOJI JE OSPORIO USTAVNI SUD, KAO I čLANA 21. ZAKONA KOJI UREđUJE PRESTANAK RADNOG ODNOSA UZ ISPLATU NOVčANE NAKNADE


Ne čekajući konačnu odluku Ustavnog suda, koji je, zbog moguće diskriminacije, suspendovao član 20 Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015), koji uređuje prestanak radnog odnosa zbog ispunjenja uslova za starosnu penziju, Ministartsvo državne uprave i lokalne samouprave predlaže novo rešenje. Žene koje imaju uslov za penziju, sa radnog mesta odlaziće samo ako su tehnološki višak.

Očekujući da će Ustavni sud potvrditi za sada privremenu odluku, resorno ministarstvo je odustalo od prethodnog rešenja - da teret racionalizacije broja zaposlenih u javnom sektoru ponesu svi koji mogu u penziju, žene sa 60,5 godina a muškarci sa 65. Izuzev onih za čijim radom postoji potreba.

Ministarka, Kori Udovički, smatra da nije ni ovo rešenje loše, jer su smatrali da je ono bilo bolje.

Što se tiče finansijskog efekta takvog penzionisanja, Udovički misli da jeste nešto skuplje, ali ako pođu od stava Ustavnog suda - pravednije.

Prema Nacrtu zakona o izmeni i dopuni zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, među ženama koje imaju uslov za penziju otkaz će dobiti samo one čije se radno mesto gasi. Ostale se, za razliku od svojih kolega, ne mogu naći na spisku prekobrojnih.

Odluka Ministarstva da promeni zakonsko rešenje ima podršku Radne grupe za kodeks radnog zakonodavstva.

"Proces ne možemo da zaustavimo jednostavno ćemo otvoriti raspravu u parlamentu da privremeno član 20 izbrišemo kako bismo mogli da uradimo posao kada je u pitanju uređenje organizaciono u javnom sektoru i svim institucijama", kaže Vladimir Marinković iz Radne grupe za Kodeks radnog zakonodavstva.

Nacrtom zakona je, takođe, predviđena i izmena i dopuna člana 21. Zakona koji uređuje prestanak radnog odnosa uz isplatu novčane naknade. Predloženo je da organizacioni oblik može da zaključi sporazum o prestanku radnog odnosa sa zaposlenima koji su se izjasnili da prihvataju prestanak radnog odnosa uz isplatu novčane naknade, ako za radom navedenog zaposlenog prestaje potreba i uz isplatu novčane naknade, i to u visini šest (umesto četiri, kako sada propisuje Zakon) prosečnih zarada u Republici Srbiji za mesec koji prethodi mesecu prestanka radnog odnosa, za zaposlene koji na dan prestanka radnog odnosa ispunjavaju uslove za prevremenu starosnu penziju, i u visini tri prosečne zarade u Republici Srbiji za mesec koji prethodi mesecu prestanka radnog odnosa, za zaposlene koji na dan prestanka radnog odnosa ispunjavaju uslove za starosnu penziju.

Pre poslanika, mišljenje o Nacrtu zakona daje Vlada Republike Srbije. Idealno bi bilo, saglasni su svi, da u međuvremenu stigne i konačna odluka Ustavnog suda o tome da li je penzionisanje žena koje za to imaju uslov i pre 65. godine - diskriminacija.

ZAKON O NAČINU ODREĐIVANJA MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015)

IV PRESTANAK RADNOG ODNOSA

Prestanak radnog odnosa zbog ispunjenja uslova za starosnu penziju

Član 20*

Zaposlenom u javnom sektoru za vreme primene ovog zakona prestaje radni odnos kada navrši godine života i staž osiguranja koji su propisani zakonom za odlazak u starosnu penziju.

Zaposleni iz stava 1. ovog člana ostvaruje pravo na otpremninu u skladu sa propisima kojima se uređuje njegov radno-pravni status.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, radni odnos zaposlenog u javnom sektoru iz stava 1. ovog člana ne prestaje ako se poslodavac i zaposleni sporazumeju o nastavku radnog odnosa i dužini njegovog trajanja, u cilju obezbeđivanja stručnog i kontinuiranog obavljanja neophodnih funkcija organizacionog oblika.

Sporazumom iz stava 3. ovog člana može se utvrditi nastavak radnog odnosa zaposlenog najduže do navršenja 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja.

Sporazum iz stava 3. ovog člana zamenjuje odredbe ugovora o radu, odnosno rešenje o zasnivanju radnog odnosa u delu kojim se uređuje vrsta i dužina trajanja radnog odnosa.

Poslodavac može, u cilju utvrđivanja ispunjenosti uslova za prestanak radnog odnosa iz stava 1. ovog člana, pribavljati podatke iz službene evidencije Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Izuzetno od st. 1-5. ovog člana, zaposlenom kome je navršenje radnog veka i nastavak radnog odnosa nakon navršenja radnog veka uređen posebnim zakonom, radni odnos prestaje u skladu sa posebnim zakonom.

Odredba stava 7. ovog člana ne primenjuje se na državne službenike.

Prestanak radnog odnosa uz isplatu novčane naknade

Član 21

Organizacioni oblik u kome postoji potreba racionalizacije broja zaposlenih na određenim poslovima u skladu sa preduzetim merama iz člana 7. stav 2. ovog zakona, dužan je da sprovede anketu među zaposlenima koji rade na poslovima za koje više ne postoji potreba ili na poslovima na kojima postoji potreba smanjenja broja izvršilaca, o njihovim namerama i spremnosti za sporazumni prestanak radnog odnosa uz isplatu novčane naknade.

Anketa se ne može sprovoditi među zaposlenima za čijim radom postoji potreba, odnosno koji rade na poslovima na kojima je neophodno u periodu sprovođenja racionalizacije obezbediti odgovarajući broj izvršilaca radi izvršavanja neophodnih funkcija organizacionih oblika.

Organizacioni oblik može da zaključi sporazum o prestanku radnog odnosa sa zaposlenima iz stava 1. ovog člana koji su se izjasnili da prihvataju prestanak radnog odnosa uz isplatu novčane naknade, ako za radom navedenog zaposlenog prestaje potreba i uz isplatu novčane naknade, i to:

1) u visini 1/3 prosečne plate, odnosno zarade zaposlenog isplaćene u poslednja tri meseca koja prethode mesecu prestanka radnog odnosa, odnosno u visini 1/3 prosečne zarade u Republici Srbiji za mesec koji prethodi mesecu prestanka radnog odnosa prema podatku organa nadležnog za poslove statistike, u zavisnosti od toga šta je za zaposlenog povoljnije, uvećane za 30%, za svaku godinu rada u radnom odnosu u javnom sektoru, s tim da ukupna visina novčane naknade ne može biti veća od 8.000 evra u dinarskoj protivvrednosti - za zaposlene kojima na dan prestanka radnog odnosa nedostaje više od dve godine do ispunjenja uslova za penziju u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;

2) u visini šest prosečnih zarada u Republici Srbiji za mesec koji prethodi mesecu prestanka radnog odnosa, prema podatku organa nadležnog za poslove statistike - za zaposlene kojima na dan prestanka radnog odnosa nedostaje do dve godine do ispunjenja uslova za penziju u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;

3) u visini četiri prosečne zarade u Republici Srbiji za mesec koji prethodi mesecu prestanka radnog odnosa, prema podatku organa nadležnog za poslove statistike - za zaposlene koji na dan prestanka radnog odnosa ispunjavaju uslove za prevremenu starosnu penziju u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Lice iz stava 3. tač. 1) i 2) ovog člana ne ostvaruje pravo na novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti u skladu sa propisima o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti.

Naknada iz stava 3. tačka 3) ovog člana isključuje pravo zaposlenog na ostvarivanje otpremnine za odlazak u penziju u skladu sa propisima kojima se uređuje njegov radno-pravni status. 

Izvor: Vebsajt RTS, 03.11.2015.
Izvod iz vesti, Naslov, Obeležavanje: Redakcija