Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O JAVNOM PREDUZEĆU NOVINSKA AGENCIJA TANJUG: PROPIS JE PRESTAO DA VAżI 31. OKTOBRA 2015. GODINE, TE ćE TANJUG BITI UGAšEN I OBRISAN IZ REGISTRA AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE, DOK ćE ZAPOSLENI DOBITI OTPREMNINE


Direktorka novinske agencije Tanjug, Branka Đukić, saopštila je članovima kolegijuma i predstavnicima sindikata te kuće da je Tanjug sa 31. oktobrom 2015. godine zvanično prestao da postoji i da se briše iz registra Agencije za privredne registre, a da će zaposleni dobiti otpremnine.

Zvanično nismo obavešteni, ali nezvanično smo dobili informaciju da je agencija Tanjug zvanično prestala da postoji i da će zaposlenima biti isplaćena oktobarska plata, kao i da će svi zaposleni dobiti otpremnine. Visina otpremnine još nije definisana, jer ima različitih rešenja i sve to mora da se uskladi, kaže Marko Dragišić, predsednik sindikata Tanjuga, i dodaje da će oko 180 zaposlenih biti upućeno na biro rada.

Na pitanje da li su tačne informacije da se gasi Tanjug da bi sa radom otpočela nova agencija pri Vladi Republike Srbije sa mnogo manje zaposlenih, Dragišić odgovara da nema takvu informaciju, ali da ima saznanje da bi Vlada Republike Srbije na sednici trebalo da raspravlja o Tanjugu.

Zaključci sa tog sastanka ne moraju obavezno da budu deo saopštenja, ali će se sigurno naći na stranicama Službenog glasnika, ističe predsednik sindikata Tanjuga.

Ministarstvo kulture i informisanja saopštilo je da je Vlada Republike Srbije donela Odluku o pravnim posledicama prestanka JP Novinska agencija Tanjug, imajući u vidu da član 146. Zakona o javnom informisanju i medijima ("Sl. glasnik RS", br. 83/2014 i 58/2015) predviđa da Zakon o Javnom preduzeću novinska agencija Tanjug ("Sl. list SRJ", br. 11/95 i "Sl. glasnik RS", br. 83/2014 - dr. zakon), prestaje da važi datumom potpisivanja kupoprodajnog ugovora, odnosno najkasnije 31. oktobra 2015. godine. 

Kako je navedeno, tokom prethodnih meseci Agencija za privatizaciju organizovala je dva javna poziva za prodaju Tanjuga, koji su proglašeni neuspešnim, jer nije bilo zainteresovanih kupaca. 

Tom odlukom se, između ostalog, predviđa da će svi zaposleni dobiti otpremnine u skladu sa Programom za rešavanje viška zaposlenih u procesu privatizacije, kao i da će im biti plaćeno za rad i angažman u periodu do donošenja Odluke o pravnim posledicama prestanka Javnog preduzeća novinske agencije Tanjug, koja će biti objavljena u Službenom glasniku Republike Srbije.

Udruženje novinara Srbije (UNS) saopštilo je da je zaprepašćeno što nije omogućeno da zaposleni u agenciji Tanjug, kao i ostali zaposleni u medijima, ostvare pravo na prenos kapitala bez naknade. Po tumačenju koje je UNS nezvanično dobio iz Vlade, prestankom važenja Zakona o javnom preduzeću novinska agencija Tanjug ("Sl. list SRJ", br. 11/95 i "Sl. glasnik RS", br. 83/2014 - dr. zakon), u ponoć 31. oktobra 2015. godine, formalno-pravno prestala je da postoji nacionalna novinska agencija, pa i sva prava na prenos kapitala bez naknade na koji bi zaposleni do tada imali pravo.

Prema Zakonu o javnom informisanju i medijima ("Sl. glasnik RS", br. 83/2014 i 58/2015), da je postupak prenosa kapitala pokrenut odmah po okončanju drugog kruga privatizacije - 7. oktobra, a pre prestanka važenja Zakona o javnom preduzeću novinska agencija Tanjug ("Sl. list SRJ", br. 11/95 i "Sl. glasnik RS", br. 83/2014 - dr. zakon), zaposleni u ovoj agenciji mogli bi da ostvare prava koja im pripadaju po Zakonu o javnom informisanju i medijima", navodi UNS i podseća da je državni sekretar u Ministarstvu kulture i informisanja, Saša Mirković, 10. oktobra 2015. godine izjavio da je "besplatna podela akcija nešto što Zakon prepoznaje kao sledeću fazu kada je u pitanju Novinska agencija Tanjug".

Rok za privatizaciju 73 medija istekao je 31. oktobra 2015. godine, a nove vlasnike dobilo je njih 36. Ostali mediji, za koje nije bilo zainteresovanih, trebalo bi da u narednih mesec dana ponude besplatne akcije zaposlenima. Ukoliko oni te akcije odbiju, kako nalaže Zakon, taj medij se gasi.

ZAKON O JAVNOM INFORMISANJU I MEDIJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 83/2014 i 58/2015)

Iz Člana 142

Ukoliko javni poziv za prodaju kapitala izdavača iz stava 1. ovog člana ne bude objavljen do 1. jula 2015. godine, postupak prodaje kapitala se obustavlja, a kapital izdavača medija se privatizuje prenosom akcija zaposlenima bez naknade.

Ukoliko je javni poziv objavljen u roku predviđenom stavom 11. ovog člana, a kapital izdavača ne bude prodat do 31. oktobra 2015. godine, postupak prodaje kapitala se obustavlja, a kapital izdavača medija se privatizuje prenosom akcija zaposlenima bez naknade.

Vlada donosi akt kojim se bliže uređuje prenos akcija zaposlenima bez naknade.

Ako u slučaju iz st. 11. i 12. ovog člana zaposleni ne prihvate prenos besplatnih akcija medij prestaje da postoji i briše se iz Registra medija, a odluku o promeni delatnosti izdavača ili ukidanju izdavača donosi osnivač izdavača.

Član 146

Zakon o Javnom preduzeću Novinska agencija Tanjug ("Službeni list SRJ", broj 11/95) prestaje da važi danom zaključenja ugovora o prodaji kapitala Javnog preduzeća Novinska agencija Tanjug, a najkasnije 31. oktobra 2015. godine.

Ukoliko za Javno preduzeće Novinska agencija Tanjug ne bude objavljen javni poziv za prodaju kapitala do 1. jula 2015. godine, Zakon o Javnom preduzeću Novinska agencija Tanjug ("Službeni list SRJ", broj 11/95) prestaje da važi 1. jula 2015. godine.

U slučaju iz stava 2. ovog člana, pravne posledice prestanka Javnog preduzeća Novinska agencija Tanjug, urediće Vlada svojim aktom.

Izvor: Vebsajt Danas, M. R. Milenković - B. Cvejić, 03.11.2015.
Naslov, Obeležavanje: Redakcija