Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O INVESTICIONIM FONDOVIMA: SMANJUJE SE IZNOS OSNIVAčKOG KAPITALA SA 200.000 NA 125.000 EVRA, A NIVO ZADUżIVANJA SE SMANJUJE SA 20 NA 10 ODSTO VREDNOSTI IMOVINE FONDA


Narodna skupština Srbije usvojila je 23.10.2014. godine set privrednih zakona među kojima i izmene Zakona o investicionim fondovima. Izmenjeni zakon je objavljen u "Sl glasniku RS" br. 115/2014, a na snagu je stupio 1. novembra 2014. godine.

Zakonom o investicionim fondovima, koji je usvojen 2006. godine, po prvi put je stvoren temelj za osnivanje i funkcionisanje investicionih fondova kod nas. Izmene i dopuna Zakona iz 2009. i 2011. godine imale su za cilj obezbeđenje stabilnijeg i sigurnijeg poslovanja investicionih fondova u uslovima globalne finansijske krize kao i usklađivanja sa Direktivom o IKIHOV (UCITS) 2009/65/EC.

 

  • Novine koje su predvidjene Izmenama zakona:

-       smanjuje se iznos novčanog dela osnovnog kapitala društva za upravljanje prilikom osnivanja sa postojećih 200.000 evra na 125.000 evra u dinarskoj protivvrednosti.

-       društva za upravljanje će imati obavezu polugodišnjeg izveštavanja Komisije za hartije od vrednosti.

-       granica ukupnog nivoa zaduživanja društava za upravljanje u ime fonda, u cilju održavanja potrebnog nivoa likvidnosti, smanjena je sa 20 odsto na 10 odsto vrednosti imovine fonda.

-       prinosi i vrednost investicione jedinice fondova, kao i druge slične odluke i obaveštenja, ubuduće će se objavljivati samo na internet stranicama društava, čime se ukida dosadašnja obaveza objavljivanja u najmanje jednom dnevnom listu sa tiražom većim od 100.000 primeraka i smanjuju administrativna opterećenja društava.

 

Navedene izmene Zakona o investicionim fondovima olakšavaju i pojeftinjuju poslovanje društava za upravljanje investicionim fondovima, s obzirom na to da je u prethodnom periodu došlo do pada prometa na domaćem tržištu kapitala, kao i do značajnog smanjenja broja tržišnih učesnika.

Pojmovima bliska povezanost, finansijski instrument, hartije od vrednosti, regulisano tržište, multilateralna trgovačka platforma (MTP), OTC tržište, kliring, saldiranje i insajderska informacija određuje se značenje iz Zakona o tržištu kapitala. Zatim, dodatno se preciziraju uslovi osnivanja, poslovanja i izveštavanja društava za upravljanje investicionim fondovima.

Komisija za hartije od vrednosti doneće podzakonske akte u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. Društva su dužna da usklade svoja akta i poslovanje sa ovim zakonom u roku od 90 dana, odnosno 6 meseci od njegovog stupanja na snagu. 

Izvor: Vebsajt Komisije za hartije od vrednosti, 4.11.2014.