Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BUDŽETSKOM SISTEMU: JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE SU DUžNE DA DO 1. DECEMBRA 2016. GODINE USKLADE ODLUKE O BUDžETU SA IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA. INDIREKTNIM KORISNICIMA BUDžETSKIH SREDSTAVA VIšE SE NE SMATRAJU JAVNA PREDUZEćA, FONDOVI I DIREKCIJE OSNOVANI OD STRANE LOKALNE VLASTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ JAVNIH PRIHODA čIJA JE NAMENA UTVRđENA POSEBNIM ZAKONOM. SKGO PRIPREMIO PREDLOGE ZA REšAVANJE STATUSA DIREKCIJA


Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) je pripremila Predloge za rešavanje statusa direkcija (organizacionih oblika koji imaju status indirektnih korisnika budžeta).

Krajem 2015. godine usvojen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 103/2015), a posebno važna izmena kojom se predviđa da javna preduzeća, fondovi i direkcije gube status indirektnih korisnika budžeta. SKGO je još prilikom usvajanja zakona zagovarala promenu roka za sprovođenje pomenute odredbe, te uspela da se putem amandmana prvobitni rok koji je bio planiran za 1. jun 2016. godine, pomeri za 1. decembar 2016. godine. Produženjem roka značajno je otvoren prostor da se jedinice lokalne samouprave pripreme za predstojeće reformske procese u oblasti finansija, ali i da imaju dovoljno vremena da odaberu organizaciona rešenja koja će najviše odgovarati njihovim potrebama.

SKGO je pripremila dokument koji daje određene smernice za rešavanje pitanja javnih preduzeća - direkcija koje imaju status indirektnog budžetskog korisnika. Prioritet je rešavanje statusa organizacionih oblika, pre svega direkcija, međutim dati predlozi rešenja mogu da se primene i za ostale organizacione oblike u lokalnim administracijama. Predložene opcije predstavljaju proizvod analize zakonodavnog okvira kojim se reguliše oblast javnih preduzeća (i drugih povezanih zakona), kao i istraživanja koja su sprovedena na uzorku od 10 lokalnih samouprava u okviru koga je utvrđen trenutni način organizovanja i funkcionisanja direkcija. Svaka od predloženih opcija sadrži jasno i precizno definisane korake koje je potrebno preduzeti, kao i njihove prednosti i mane. Konačno, SKGO je pripremila u sklopu predloženih opcija i Modele ugovora o statusnim promenama (spajanje i pripajanje) koje očekujemo da će biti od velike pomoći jedinicama lokalne samouprave.

Izvor: Vebsajt SKGO, 03.10.2016.
Naslov: Redakcija