Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PLATNIM USLUGAMA: PROPIS STVARA PRAVNI OSNOV ZA OSNIVANJE I POSLOVANJE PLATNIH INSTITUCIJA I INSTITUCIJA ELEKTRONSKOG NOVCA, KAO NOVE VRSTE PRUżALACA PLATNIH USLUGA. PLATNE KARTICE I ELEKTRONSKI NOVAC ćE MOćI DA IZDAJU NE SAMO BANKE VEć I PRIVREDNA DRUšTVA


Od 1. oktobra 2015. godine počela je primena Zakona o platnim uslugama ("Sl. glasnik RS", br. 139/2014 - dalje: Zakon), pa se očekuje da i privredna društva kojima finansijske usluge nisu osnovna delatnost preuzmu veliki deo tržišnog učešća u platnom prometu, koji je do sada bio rezervisan samo za banke i poštu.

Zakonom je predviđeno da od 1. oktobra 2015. godine platni promet može da se obavlja i preko privrednih društava kojima to nije jedina delatnost. To podrazumeva rad sa novčanim doznakama, prenos sredstava na platne račune, izdavanje platnih instrumenata uključujući i platne kartice i sve druge usluge koje su do sada bile vezane samo za banke i poštanskog operatera. Naravno, podrazumeva se da će ovi novi akteri pre nastupa na tržištu morati da ispune određene uslove da bi dobili licencu. U prvom redu moraće da imaju početni kapital od 20.000 do 125.000 evra u dinarskoj pritivvrednosti. Od visine te sume zavisiće i broj i nivo platnih usluga koje će moći da pružaju.

Nadzor i dalje ostaje u rukama NBS, što znači da će NBS voditi dva registra - Registar platnih institucija i Registar institucija elektronskog novca, kao i javnu knjigu o tome.

Institucije elektronskog plaćanja neće otvarati tekuće račune, prikupljati štednju, davati kredite uz kamatu. I biće strogo kontrolisane kako bi bilo sprečeno pranje novca. Od institucija elektronskog plaćanja se zahteva da ispunjavaju uslove u pogledu adekvatnosti kapitala, u pogledu načina rada Zakonom je predviđena kompletna struktura upravljanja, struktura nadzora, revizije, interne i eksterne, kako ne bi došlo do nekih značajnijih zloupotreba.

Početak primene Zakona (i podzakonskih akata donetih na osnovu Zakona) finalizacija je brojnih aktivnosti Narodne banke Srbije na polju uspostavljanja sveobuhvatnog regulatornog okvira u oblasti pružanja platnih usluga i izdavanja elektronskog novca, navodi se u saopštenju NBS.

Pored razvoja samih platnih usluga i uspostavljanja pravila za njihovo pružanje, Zakon stvara pravni osnov za osnivanje i poslovanje platnih institucija i institucija elektronskog novca, kao nove vrste pružalaca platnih usluga.

Tim pravnim okvirom uređene su sve vrste platnih usluga, uključujući i one najsavremenije.

Vrlo važan segment regulatornog okvira jeste i informisanje korisnika platnih usluga - detaljno su definisane informacije koje korisnik platnih usluga mora da dobije od pružaoca platnih usluga.

Pored toga, u slučaju spora, korisnik je posebno zaštićen u skladu sa odredbama ovog Zakona i Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 139/2014). Zakonom je predviđeno da Narodna banka Srbije vrši nadzor nad svim pružaocima platnih usluga i izdavaocima elektronskog novca, u delu njihovog poslovanja koje se odnosi na pružanje platnih usluga i/ili izdavanje elektronskog novca.

Izvršni odbor Narodne banke Srbije je, na sednici održanoj 28. septembra 2015. godine, odobrio je dozvole za dva privredna društva za pružanje platnih usluga. Po dobijanju dozvole za pružanje platnih usluga navedeni subjekti biće u mogućnosti da se, u postupku propisanom Zakonom, registruju kao platna institucija podnošenjem registracione prijave Agenciji za privredne registre.

Izvor: Press služba Narodna banka Srbije, 02.10.2015.
Izvod iz vesti, Naslov, Obeležavanje: Redakcija