Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TURIZMU: INSPEKCIJA ćE MOćI DA KAZNI, ZABRANI RAD I ODUZME LICENCU TURISTIčKIM AGENCIJAMA KOJE NE POšTUJU PROCEDURE. PREDVIđENA JE DECENTRALIZACIJA NADLEżNOSTI INSPEKCIJSKOG NADZORA NA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE. INSPEKCIJE UBUDUćE MOGU DA KONTROLIšU RAD U PRIVATNOM SEKTORU, ISPUNJENOST MINIMALNIH TEHNIčKIH USLOVA U PRIVATNOM SEKTORU I SEOSKIM DOMAćINSTVIMA, KAO I NAPLATU BORAVIšNE TAKSE


Šest godinaod usvajanjavažećeg Zakona o turizmu ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 99/2011 - dr. zakon i 93/2012) Narodna skupštinaRepublike Srbije po hitnom postupku menja ovaj propis. Od početka 2015. godine u republičku kasu od turizma se slilo 484 miliona evra što je za sedam odsto više nego 2014. godine, a vaučeri u iznosu od 5.000 dinara opredelili su mnoge naše građane da odmor provedu upravo u Srbiji.

Ukoliko Narodna skupština Republike Srbije usvojiPredlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o turizmu, inspekcija će moći da kazni, zabrani rad i oduzme licencu turističkim agencijama koje ne poštuju procedure, izjavio je ministar trgovine, turizma i telekomunikacija, Rasim Ljajić.

Jedna od novina predviđena Predlogom zakona je da ukoliko turista nije zadovoljan svojim aranžmanom, može da pozove predstavnika turističke agencije u mestu u kome se nalazi i dobije informacije na srpskom jeziku.

Ako agencija ne poštuje procedure, inspekcija će moći da je kazni, zabrani rad i oduzme licencu, a do sada je inspekcija mogla samo da pokrene postupak, ali je agencija nastavljala sa radom do okončanja postupka.

Ministar je dodao da trenutno nema mogućnosti za veći broj inspektora, ali da raznim metodama pokušavaju da kompenzuju njihov nedostatak.

Kako je ranije saopšteno nova rešenja predviđaju decentralizaciju nadležnosti inspekcijskog nadzora na jedinice lokalne samouprave, te će ubuduće inspekcije moći da kontrolišu rad u privatnom sektoru, ispunjenost minimalnih tehničkih uslova u privatnom sektoru i seoskim domaćinstvima, kao i naplatu boravišne takse. Jedno od ovlašćenja inspektora biće izdavanje prekršajnog naloga, za fizička i pravna lica, a utvrđene su i novčane kazne u fiksnom iznosu, za određene prestupe.

Predlogom zakona predviđeno je da će direktora Turističke organizacije Srbije birati Vlada Republike Srbije, na predlog Ministarstva. Uz to, predviđa se i mogućnost osnivanja turističke organizacije za teritoriju autonomne pokrajine i lokalne samouprave.

Predlogom zakona vraća se obaveza da kandidati za turističke vodiče i turističke pratioce sami snose troškove polaganja i teorijskog i praktičnog dela stručnog ispita, što će doprineti većem prilivu u budžet.

Predlogom zakona predviđeno je da organizatori putovanja imaju bankarsku garanciju ili polisu, kako bi dobili licencu za rad, kao i da osiguraju svako pojedinačno putovanje, kako bi se tim osiguranjem isplatili putnici ukoliko eventualno dođe do prevare.

Predlogom zakona precizirani su jasni uslovi pod kojim sindikalne organizacije, ferijalni savezi, planinske organizacije mogu da organizuju turistička putovanja.

Izvor: Vebsajt RTS, 02.10.2015.
Naslov, Obeležavanje: Redakcija