Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREGLED ODREDABA ZAKONA O ŽELEZNICI KOJE SE MENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU


PREGLED ODREDABA ZAKONA O ŽELEZNICIKOJE SE MENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU

Član 2.

Upravljanje javnom železničkom infrastrukturom, u smislu ovog zakona je: održavanje javne železničke infrastrukture; organizovanje i regulisanje železničkog saobraćaja; obezbeđenje pristupa i korišćenja javne železničke infrastrukture svim zainteresovanim železničkim prevoznicima, kao i pravnim i fizičkim licima koja obavljaju prevoz za sopstvene potrebe; zaštita javne železničke infrastrukture i vršenje investitorske funkcije na izgradnji i rekonstrukciji javne železničke infrastrukture.

Prevoz putnika i PREVOZ robe u železničkom saobraćaju može se vršiti kao javni prevoz ili kao prevoz za sopstvene potrebe.

Obavljanje delatnosti upravljanja javnom železničkom infrastrukturom i delatnosti obavljanja prevoza PUTNIKA I PREVOZA ROBE u železničkom saobraćaju uređuje se na načelima razdvajanja poslova upravljanja javnom železničkom infrastrukturom i poslova obavljanja prevoza u železničkom saobraćaju.

Član 3.

Pojedini izrazi, u smislu ovog zakona, imaju sledeće značenje:

1)gradska železnica je železnica sa posebnim saobraćajno-tehničkim osobinama KARAKTERISTIKAMA, kojom se vrši javni prevoz na teritoriji jedinice lokalne samouprave, odnosno području naseljenih mesta u sastavu jedinice lokalne samouprave;

2)dodela trase voza je raspodela kapaciteta javne železničke infrastrukture koju vrši upravljač infrastrukture;

3)železnička vozna sredstva su vučna, vučena i ostala vozila;

4)železnički prevoznik je privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik koji je registrovan za obavljanje delatnosti javnog prevoza u železničkom saobraćaju i kome je izdata licenca za prevoz, uz obavezu da obezbedi vuču vozova ili pruža samo uslugu vuče vozova;

5)železnički prevoznik za sopstvene potrebe je privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik koji obavlja isključivo prevoz za sopstvene potrebe i kome je izdata licenca za prevoz;

6)železničko područje je zemljišni prostor na kome se nalaze železnička pruga, objekti, postrojenja i uređaji koji neposredno služe za vršenje železničkog saobraćaja, prostor ispod mostova i vijadukata, kao i prostor iznad trase tunela;

7)žičara je železnica sa posebnim saobraćajno-tehničkim osobinama, i može biti viseća žičara, uspinjača i vučnica, kojom se vrši javni prevoz putnika i robe ili samo putnika, odnosno robe ili lica i robe za sopstvene potrebe;

8)zagušena infrastruktura je deo železničke infrastrukture za koji se potražnja za kapacitetom infrastrukture ne može u potpunosti zadovoljiti tokom određenih perioda vremena, pa čak i nakon usklađivanja različitih zahteva za kapacitetima infrastrukture;

9)zaštitni pružni pojas je zemljišni pojas sa obe strane pruge, u širini od 100 m, računajući od ose krajnjih koloseka;

10)Izjava o mreži je dokument kojim se utvrđuju kriterijumi i postupak za dodelu kapaciteta infrastrukture, naplata naknada i cena usluga, kao i druge informacije koje su potrebne da bi se mogao podneti zahtev za dodelu trase voza;

11)industrijska železnica je železnica kojom privredno društvo iz oblasti industrije, šumarstva, rudarstva ili drugih oblasti privrede prevozi robu ili lica za sopstvene potrebe;

12)industrijski kolosek je železnički kolosek koji se priključuje na javnu železničku infrastrukturu i služi za dopremanje i otpremanje robe za vlasnika, odnosno nosioca prava korišćenja tog koloseka;

13)infrastrukturni pojas je zemljišni pojas sa obe strane pruge, u širini od 25 m, računajući MEREĆI od ose krajnjih koloseka koji funkcionalno služi za upotrebu, održavanje i tehnološki razvoj kapaciteta infrastrukture;

14)isključivo pravo je pravo kojim se železnički prevoznik ovlašćuje da pruža određene usluge javnog prevoza putnika železnicom na određenoj trasi voza ili mreži ili na određenom području, uz isključivanje svih drugih železničkih prevoznika;

15)javna železnička infrastruktura je pruga sa svim pripadajućim objektima, postrojenjima, uređajima i slično u funkciji železničkog saobraćaja, kao dobro u opštoj upotrebi u svojini Republike Srbije, koju mogu koristiti svi železnički prevoznici i železnički prevoznici za sopstvene potrebe pod jednakim uslovima;

16)javni prevoz je prevoz putnika i robe, koji je dostupan svim korisnicima pod jednakim uslovima;

17) javni prevoz putnika od opšteg interesa obuhvata usluge prevoza putnika od opšteg ekonomskog interesa koje se pružaju javnosti na nediskriminativnoj osnovi i kontinuirano;

18) kapacitet infrastrukture je ukupan broj trasa vozova koji se planira sa postojećim stanjem tehničke pouzdanosti i tehnološke raspoloživosti elemenata infrastrukture na određenoj pruzi u određenom periodu vremena;

19) koordinacija je proces tokom kojeg upravljač infrastrukture i podnosioci zahteva vrše usklađivanje pojedinačnih zahteva radi dodeljivanja trasa voza;

20) licenca za prevoz je isprava koju nadležni organ izdaje železničkom prevozniku i železničkomprevozniku za sopstvene potrebe o sticanju prava za obavljanje svih ili posebnih vrsta prevoza u železničkom saobraćaju;

21) licenca za upravljanje železničkom infrastrukturom je isprava koju nadležni organ izdaje privrednom društvu čiji je osnivač Republika Srbija, drugom privrednom društvu, drugom pravnom licu ili preduzetniku o sticanju prava na upravljanje javnom železničkom infrastrukturom;

22) manipulativna pruga je deo javne železničke infrastrukture upravljača infrastrukture koja služi za prevoz robe za potrebe privrednog društva, drugog pravnog lica ili preduzetnika, po potrebi i bez utvrđenog reda vožnje;

23) metro je prostorno nezavisan šinski sistem visokog kapaciteta sa posebnim konstruktivnim i energetsko-pogonskim karakteristikama;

24) mrežaje celokupna javna železnička infrastruktura kojom upravlja upravljač infrastrukture;

25) nadoknada za obavezu javnog prevoza obuhvata korist, naročito finansijsku, koju nadležni organ neposredno ili posredno pruža iz sredstava javnih fondova tokom perioda sprovođenja obaveze javnog prevoza ili u vezi sa tim periodom;

26) neposredno dodeljivanje je dodeljivanje ugovora o obavezi javnog prevoza određenom železničkom prevozniku bez prethodnog tenderskog postupka;

27) obaveza javnog prevoza PUTNIKA je zahtev koji je definisan ili utvrđen od strane nadležnog organa u cilju obezbeđivanja usluga javnog prevoza železnicom od opšteg interesa, a koji železnički prevoznik, ukoliko bi postupao rukovodeći se samo komercijalnim, interesima, ne bi prihvatio ili ga ne bi prihvatio u istoj meri ili pod istim uslovima bez nadoknade;

28) obnova je veća zamena na elementima železničke infrastrukture ili železničkimvoznim sredstvima kojima se ne menjaju njihove osnovne karakteristike, već se dovode u projektovano stanje;

29) okvirni sporazum je ugovor kojim se uređuju prava i obaveze podnosilaca zahteva i upravljača infrastrukture u vezi sa kapacitetom infrastrukture koji će se dodeljivati i naknadama koje će se naplaćivati u periodu dužem od perioda važenja jednog reda vožnje;

130) opšte pravilo je mera koja se bez diskriminacije primenjuje na sve usluge javnog prevoza putnika iste vrste na određenom geografskom području za koje je odgovoran nadležni organ;

31) plan poboljšanja kapaciteta infrastrukture obuhvata meru ili niz mera sa rokovima za njihovo sprovođenje koji se predlažu za ublažavanje ograničenja kapaciteta infrastrukture koja dovode to toga da se jedan deo infrastrukture proglasi zagušenom infrastrukturom;

32) podnosilac zahteva je železnički prevoznik, železnički prevoznik za sopstvene potrebe, pošiljalac robe ili špediter;

33) prevoz za sopstvene potrebe je prevoz lica ili robe koji železnički prevoznik, privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik, imalac železničkih voznih sredstava, vrši tim sredstvima za potrebe svoje delatnosti;

34) pružni pojas jezemljišni pojas sa obe strane pruge, u širini od 8 m, u naseljenom mestu 6 m, računajući MEREĆI od ose krajnjih koloseka, zemljište ispod pruge i vazdušni prostor u visini od 14 m. Pružni pojas obuhvata i zemljišni prostor službenih mesta (stanica, UKRSNICA, stajališta, rasputnica, putnih prelaza i slično) koji obuhvata sve tehničko - tehnološke objekte, instalacije i pristupno- požarni put do najbližeg javnog puta;

35) red vožnje je akt upravljača javne železničke infrastrukture kojim se utvrđuje plan saobraćaja vozova za prevoz putnika i robe, kao i za sopstvene potrebe na javnoj železničkoj infrastrukturi;

35A) ROBA PODRAZUMEVA STVARI KOJE SE PREVOZE U ŽELEZNIČKOM ROBNOM SAOBRAĆAJU;

36) trasa voza je kapacitet infrastrukture neophodan za saobraćaj voza između dva službena mesta, u predviđenom vremenu i pod tačno utvrđenim tehničko-tehnološkim uslovima na javnoj železničkoj infrastrukturi;

37) turističko-muzejska železnica je železnica sa posebnim saobraćajno-tehničkim karakteristikama, kojom se vrši prevoz u turističke svrhe, uključujući i prevoz železničkim voznim sredstvima muzejske vrednosti, pod posebnim uslovima propisanim uputstvom o vršenju saobraćaja na ovim železnicama;

37) TURISTIČKO-MUZEJSKA ŽELEZNICA JE ŽELEZNICA SA POSEBNIM SAOBRAĆAJNO-TEHNIČKIM KARAKTERISTIKAMA, KOJOM SE VRŠI JAVNI PREVOZ PUTNIKA, UKLjUČUJUĆI I PREVOZ ŽELEZNIČKIM VOZNIM SREDSTVIMA MUZEJSKE VREDNOSTI;

38) ugovor o obavezi javnog prevoza PUTNIKA obuhvata jedan ili više pravno obavezujućih akata kojima se potvrđuje sporazum između nadležnog organa i železničkog prevoznika o poveravanju tom prevozniku upravljanja i pružanja usluga javnog prevoza u skladu sa obavezama koje proističu iz tog ugovora. Sastavni deo ugovora takođe može činiti odluka nadležnog organa koja sadrži uslove pod kojima nadležni organ poverava pružanje takvih usluga železničkom prevozniku;

39) upravljač infrastrukture je JAVNO PREDUZEĆE, društvo kapitala ili preduzetnik koji je ovlašćen za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom;

40) PUTNI PRELAZ JE MESTO UKRŠTANjA ŽELEZNIČKE PRUGE KOJA PRIPADA JAVNOJ ŽELEZNIČKOJ INFRASTRUKTURI, INDUSTRIJSKOJ ŽELEZNICI ILI INDUSTRIJSKOM KOLOSEKU I PUTA U ISTOM NIVOU, KOJI OBUHVATA I UKRŠTANjE TIH KOLOSEKA SA PEŠAČKOM ILI BICIKLISTIČKOM STAZOM.

II. UPRAVLJANJE ŽELEZNIČKOM INFRASTRUKTUROM

1. Elementi železničke infrastrukture

Član 4.

Železnička infrastruktura obuhvata donji i gornji stroj pruge, tunele, mostove i ostale objekte na pruzi, stanične koloseke, telekomunikaciona, signalno-sigurnosna, elektrovučna, elektroenergetska i ostala postrojenja i uređaje na pruzi, opremu pruge, zgrade železničkih službenih mesta i ostale objekte u pružnom pojasu koji su u funkciji regulisanja železničkog saobraćaja i održavanja železničke infrastrukture, terminale, pružni pojas i vazdušni prostor iznad pruge u visini od 12 m, odnosno 14 m kod dalekovoda napona preko 220 kV, računajući MEREĆI iznad gornje ivice šine.

Železnička infrastruktura obuhvata i izgrađeni putni prelaz kod ukrštanja železničke infrastrukture i puta izveden u istom nivou sa obe strane koloseka u širini od tri metra računajući od ose koloseka, uključujući i prostor između koloseka kada se na putnom prelazu nalazi više koloseka.

Železnička infrastruktura ne obuhvata objekte za održavanje voznih sredstava sa pripadajućim kolosecima i železničke depoe.

Ministar nadležan za poslove saobraćaja (u daljem tekstu: Ministar) bliže propisuje elemente železničke infrastrukture iz stava 1. ovog člana.

2. Vrste železničke infrastrukture

Član 5.

Železnička infrastruktura može biti javna železnička infrastruktura (u daljem tekstu: železnička infrastruktura) i industrijska železnica ili industrijski kolosek.

TURISTIČKO-MUZEJSKA ŽELEZNICA JE DEO JAVNE ŽELEZNIČKE INFRASTRUKTURE.

2A UPRAVLjANjE ŽELEZNIČKOM INFRASTRUKTUROM

Član 7.

Železnička infrastruktura je dobro u opštoj upotrebi u svojini Republike Srbije, koje mogu koristiti železnički prevoznici i železnički prevoznici za sopstvene potrebe, pod jednakim uslovima, u skladu sa ovim zakonom.

Upravljanje železničkom infrastrukturom je delatnost od opšteg interesa.

Delatnost iz stava 2. ovog člana obavlja društvo kapitala koje se osniva i posluje u skladu sa zakonom kojim se uređuje obavljanje delatnosti od opšteg interesa (u daljem tekstu: Društvo).

DELATNOST IZ STAVA 2. OVOG ČLANA MOŽE OBAVLjATI JAVNO PREDUZEĆE ILI DRUŠTVO KAPITALA U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE POLOŽAJ JAVNIH PREDUZEĆA.

Delatnost iz stava 2. ovog člana može da obavlja i preduzetnik, pod uslovima i na način utvrđen zakonom.

Upravljač infrastrukture mora biti računovodstveno razdvojen od privrednih subjekata koji obavljaju delatnost prevoza putnika i robe.

Upravljač infrastrukture mora biti nezavisan u procesu odlučivanja od svih ostalih subjekata na tržištu železničkih usluga, uključujući i druga privredna društva koja s upravljačem infrastrukture čine povezana društva u smislu zakona kojim se uređuju privredna društva.

Član organa upravljanja subjekta na tržištu železničkih usluga, odnosno član organa upravljanja njegovog kontrolnog društva, ako se radi o povezanim društvima u smislu zakona kojim se uređuju privredna društva, ne može istovremeno biti član organa upravljanja upravljača infrastrukture.

Ukoliko su upravljač infrastrukture i subjekt na tržištu železničkih usluga povezana društva, član organa upravljanja upravljača infrastrukture i član organa upravljanja subjekta na tržištu železničkih usluga ne mogu istovremeno biti i članovi organa upravljanja njihovog kontrolnog privrednog društva.

Članovi organa upravljanja upravljača infrastrukture, kao i viši rukovodeći kadar na poslovima dodele kapaciteta infrastrukture, utvrđivanja naknada za korišćenje kapaciteta infrastrukture, izrade i objavljivanja reda vožnje i izrade Izjave o mreži, nakon prestanka obavljanja tih poslova, a koje su obavljali najmanje dve godine, ne mogu biti imenovani za članove organa upravljanja privrednih društava koja s upravljačem infrastrukture čine povezana društva, u periodu od najmanje dve godine.

Upravljač infrastrukture mora da ima licencu za upravljanje železničkom infrastrukturom i sertifikat o bezbednosti za upravljanje železničkom infrastrukturom, koje izdaje Direkcija za železnice.

Sertifikat o bezbednosti za upravljanje železničkom infrastrukturom izdaje se u skladu sa propisima kojima se uređuje bezbednost u železničkom saobraćaju.

Član 8.

Društvo UPRAVLjAČ INFRASTRUKTURE donosi program održavanja železničke infrastrukture, organizovanja i regulisanja železničkog saobraćaja, kao i izgradnje i rekonstrukcije železničke infrastrukture, na koji saglasnost daje Vlada.

Član 9.

Poslovi upravljanja na delu železničke infrastrukture za koju Društvo nema ekonomski interes, mogu se preneti upravljaču infrastrukture koga osniva autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave.

POSLOVI UPRAVLjANjA NA DELU ŽELEZNIČKE INFRASTRUKTURE ZA KOJU UPRAVLjAČ INFRASTRUKTURE NEMA EKONOMSKI INTERES, PRENOSE SE UPRAVLjAČU INFRASTRUKTURE KOGA OSNIVA AUTONOMNA POKRAJINA, ODNOSNO JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE.

Prenos prava upravljanja iz stava 1. se odnosi na pruge od regionalnog i lokalnog značaja.

Odluku o prenosu poslova iz stava 1. ovog člana, donosi Društvo UPRAVLjAČ INFRASTRUKTURE na zahtev autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave, u skladu sa zakonom.

Na odluku iz stava 3. ovog člana, saglasnost daje Vlada.

Upravljanje železničkom infrastrukturom iz stava 1. ovog člana vrši se u skladu sa odredbama ovog zakona.

                        3. Licenca za upravljanje železničkom infrastrukturom

Član 10.

Licenca za upravljanje železničkom infrastrukturom izdaje se upravljaču infrastrukture, osnovanom u Republici Srbiji, koji pruži dokaze o ispunjavanju uslova koji se odnose na dobar ugled, finansijsku sposobnost, stručnost i pokriće za građansku odgovornost, u skladu sa ovim zakonom.

Uslov koji se odnosi na dobar ugled ispunjen je ako:

1)         podnosilac zahteva za izdavanje licence za upravljanje železničkom infrastrukturom ili lica ovlašćena za upravljanje nisu bili pravosnažno osuđeni za teška krivična dela i privredne prestupe;

2)         podnosilac zahteva za izdavanje licence za upravljanje železničkom infrastrukturom ili lica ovlašćena za upravljanje nisu bili osuđeni za kažnjiva dela utvrđena propisima u oblasti železničkog transporta, radnih odnosa, bezbednosti i zdravlja na radu;

3)         nad podnosiocem zahteva za izdavanje licence za upravljanje železničkom infrastrukturom nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije.

Uslov koji se odnosi na finansijsku sposobnost ispunjen je ako je podnosilac zahteva finansijski sposoban da ispunjava svoje postojeće i potencijalne obaveze, koje su realno procenjene, za period od 12 meseci.

Uslov koji se odnosi na stručnost ispunjen je ako podnosilac zahteva ima upravu, koja poseduje znanje ili iskustvo neophodno da na bezbedan i pouzdan način obavlja operativnu kontrolu i nadzor nad obavljanjem delatnosti koje su navedene u licenci, kao i osoblje koje je stručno i osposobljeno za organizovanje i regulisanje železničkog saobraćaja i održavanje železničke infrastrukture.

Uslov koji se odnosi na pokriće za građansku odgovornost ispunjen je ako je podnosilac zahteva adekvatno osiguran ili je na drugi način, u skladu sa važećim zakonskim propisima i potvrđenim međunarodnim ugovorima, obezbedio pokriće svojih obaveza po osnovu naknade štete pričinjene korisniku trase voza ili trećim licima.

Način dokazivanja ispunjenosti uslova za izdavanje licence za upravljanje železničkom infrastrukturom bliže uređuje Direkcija za železnice.

Licencu za upravljanje železničkom infrastrukturom izdaje Direkcija za železnice, u formi rešenja.

Član 11.

Licencu za upravljanje železničkom infrastrukturom Direkcija za železnice izdaje u formi rešenja, ako su ispunjeni uslovi iz člana 10. ovog zakona, u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva.

Licenca za upravljanje železničkom infrastrukturom izdaje se na neodređeno vreme, dok upravljač infrastrukture ispunjava uslove utvrđene ovim zakonom i neprenosiva je. Rešenje o odbijanju zahteva za izdavanje licence za upravljanje železničkom infrastrukturom konačno je u upravnom postupku i protiv njega se može pokrenuti spor pred Upravnim sudom.

Direkcija za železnice vodi evidenciju o izdatim licencama za upravljanje železničkom infrastrukturom.

Član 12.

Direkcija za železnice proverava svakih 12 meseci da li upravljač infrastrukture ispunjava uslove iz člana 10. ovog zakona.

Ako se prilikom provere iz stava 1. ovog člana utvrdi da neki od uslova iz člana 10. ovog zakona nije ispunjen ili ako između dve provere inspektor za železnički saobraćaj utvrdi da upravljač infrastrukture ne ispunjava te uslove, Direkcija za železnice će oduzeti licencu za upravljanje železničkom infrastrukturom.

Rešenje o oduzimanju licence za upravljanje železničkom infrastrukturom konačno je u upravnom postupku i protiv njega se može pokrenuti spor pred Upravnim sudom.

Postupak za izdavanje i oduzimanje licence za upravljanje železničkom infrastrukturom, sadržina te licence i način provere ispunjenosti propisanih uslova, bliže uređuje Direkcija za železnice.

Član 13.

Za izdavanje licence za upravljanje železničkom infrastrukturom plaća se taksa i prihod je budžeta Republike Srbije.

Visinu takse iz stava 1. ovog člana utvrđuje Direkcija za železnice, uz saglasnost ministarstva nadležnog za finansije.

Član 17.

Železničku infrastrukturu može da koristi železnički prevoznik i železnički prevoznik za sopstvene potrebe, ako ima:

1)         licencu za prevoz;

2)         sertifikat o bezbednosti za prevoz, koji se izdaje u skladu sa propisima kojima se uređuje bezbednost u železničkom saobraćaju;

3)         ugovor o korišćenju železničke infrastrukture.

Ugovorom o korišćenju železničke infrastrukture bliže se uređuju međusobna prava i obaveze između upravljača infrastrukture i lica iz stava 1. ovog člana, a koja se odnose na garantovanje tehničkih i drugih uslova za bezbedno odvijanje železničkog saobraćaja, kao i na plaćanje naknada za korišćenje železničke infrastrukture i cena usluga.

Ugovor o korišćenju železničke infrastrukture mora biti zaključen najkasnije četiri meseca pre početka važenja novog reda vožnje.

MINISTAR BLIŽE PROPISUJE ELEMENTE UGOVORA O KORIŠĆENjU ŽELEZNIČKE INFRASTRUKTURE.

Član 18.

Izjava o mreži naročito sadrži: opšte odredbe; uslove za pristup i korišćenje železničke infrastrukture; pregled saobraćajno-tehničkih osobina KARAKTERISTIKA železničke infrastrukture koja je na raspolaganju i ograničenja u upotrebi KORIŠĆENjU; principe, prioritete i kriterijume za dodelu kapaciteta infrastrukture; vrste usluga; principe naplate naknada i cena usluga, kao i visine naknada sa načinom njihovog proračuna.

Ministar bliže propisuje sadržinu i formu Izjave o mreži.

Izjava o mreži objavljuje se, radi informisanja, na internet stranici upravljača infrastrukture i može se preuzeti od upravljača infrastrukture u štampanoj i elektronskoj formi, posle uplate iznosa koji ne može premašiti troškove njenog objavljivanja.

Upravljač infrastrukture je dužan da vrši izmene i dopune Izjave o mreži ukoliko dođe do bilo koje promene podataka koje ona sadrži.

Izjava o mreži se objavljuje u roku koji ne može biti kraći od četiri meseca pre krajnjeg datuma za podnošenje zahteva za dodelu trase voza.

b) Dodela kapaciteta infrastrukture

Član 20.

Kapacitet infrastrukture daje se na korišćenje dodelom trase voza.

Zahtev za dodelu trase voza podnosi se godinu dana, a najkasnije 10 meseci, pre početka važenja novog reda vožnje.

Po isteku roka iz stava 2. ovog člana mogu se podnositi zahtevi za dodelu trasa voza koje nisu dodeljene i zaključivati ugovori o korišćenju železničke infrastrukture.

Podnosilac zahteva je dužan da, prilikom podnošenja zahteva iz st. 2. i 3. ovog člana, uplati iznos na ime troškova postupka za dodelu trase voza.

Direkcija za železnice utvrđuje visinu troškova iz stava 4. ovog člana.

UPRAVLjAČ UTVRĐUJE VISINU TROŠKOVA IZ STAVA 4. OVOG ČLANA I OBJAVLjUJE JE NA SVOM VEB PORTALU.

Zahtev za dodelu trase voza sadrži naročito:

1)         relaciju saobraćaja (polazno i odredišno službeno mesto);

2)         vreme polaska voza iz polaznog službenog mesta i vreme dolaska voza u odredišno službeno mesto;

3)         prevozni put;

4)         mesto, vrsta operacija i tehnološko vreme operacija (službena mesta zaustavljanja, izmena sastava, manipulacija putnika, manipulacija robe, promena vučnog vozila i trajanje zadržavanja);

5)         vrstu voza;

6)         sastav voza;

7)         seriju vučnog vozila.

Upravljač infrastrukture je dužan da informacije dobijene od podnosioca zahteva čuva kao poslovnu tajnu.

Dodela kapaciteta infrastrukture radi obavljanja poslova održavanja te infrastrukture predviđa se u toku procesa planiranja kapaciteta infrastrukture.

Član 21.

Zahtev za dodelu trase voza smatra se ponudom za zaključenje ugovora o korišćenju železničke infrastrukture.

Izmenjena ili dopunjena ponuda iz stava 1. ovog člana od strane upravljača infrastrukture smatra se novom ponudom učinjenom podnosiocu zahteva.

Ponuda iz st. 1. i 2. ovog člana smatra se prihvaćenom momentom zaključenja ugovora o korišćenju železničke infrastrukture između upravljača infrastrukture i podnosioca zahteva.

U slučaju kada je trasa voza dodeljena podnosiocu zahteva koji nije železnički prevoznik ili železnički prevoznik za sopstvene potrebe, ugovor o korišćenju železničke infrastrukture zaključuju upravljač infrastrukture i železnički prevoznik koga angažuje taj podnosilac zahteva.

Prigovor protiv akta o odbijanju ponude podnosi se Direkciji za železnice u roku od tri dana uz plaćanje takse u visini administrativne takse koja se naplaćuje za žalbu organu.

Direkcija za železnice je dužna da o prigovoru odluči u roku od 10 dana.

U pogledu dejstva i raskida ugovora, naknade štete i drugih pitanja shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se uređuju obligacioni odnosi.

U SLUČAJU KADA JE TRASA VOZA DODELjENA PODNOSIOCU ZAHTEVA KOJI NIJE ŽELEZNIČKI PREVOZNIK ILI ŽELEZNIČKI PREVOZNIK ZA SOPSTVENE POTREBE, UGOVOR O KORIŠĆENjU ŽELEZNIČKE INFRASTRUKTURE ZAKLjUČUJU UPRAVLjAČ INFRASTRUKTURE I ŽELEZNIČKI PREVOZNIK KOGA ANGAŽUJE TAJ PODNOSILAC ZAHTEVA.

U POGLEDU DEJSTVA I RASKIDA UGOVORA, NAKNADE ŠTETE I DRUGIH PITANjA SHODNO SE PRIMENjUJU ODREDBE ZAKONA KOJIM SE UREĐUJU OBLIGACIONI ODNOSI.

PODNOSILAC ZAHTEVA ZA DODELU TRASE VOZA MOŽE PODNETI PRIGOVOR DIREKCIJI ZA ŽELEZNICE NA ODLUKU UPRAVLjAČA INFRASTRUKTURE KOJOM SE ODBIJA NjEGOV ZAHTEV ZA DODELU TRASE ILI PROTIV UTVRĐENIH USLOVA PONUDE KAPACITETA INFRASTRUKTURE, KAO I UKOLIKO NIJE ZADOVOLjAN POSTUPKOM DODELE TRASA VOZA I NjEGOVIM ISHODOM, UZ PLAĆANjE TAKSE U VISINI ADMINISTRATIVNE TAKSE KOJA SE NAPLAĆUJE ZA ŽALBU ORGANU.

Član 24.

Tokom procesa planiranja reda vožnje iz člana 23. ovog zakona, kada naiđe na sukobljavanje različitih zahteva, upravljač infrastrukture nastoji da, putem koordinacije zahteva, obezbedi najbolju moguću usklađenost svih zahteva.

Kada se pojavi situacija koja zahteva koordinaciju, upravljač infrastrukture ima pravo da predloži kapacitet infrastrukture koji se razlikuje od onog koji se traži u zahtevu za dodelu trase voza.

Upravljač infrastrukture nastoji da, kroz koordinaciju sa podnosiocima zahteva, postigne rešenje svih sporova.

Principi kojim se rukovode u procesu koordinacije definišu se u Izjavi o mreži.

U slučaju sporova koji se odnose na dodelu kapaciteta infrastrukture obezbeđuje se sistem rešavanja sporova kako bi se takvi sporovi rešili blagovremeno. Ako se ovaj sistem primeni, odluka se mora doneti u roku od 10 radnih dana, bez obzira na postupke po prigovorima.

NE DOVODEĆI U PITANjE EVENTUALNE POSTUPKE PO PRIGOVORU U SMISLU ČL. 21. I 93. ZAKONA, U SLUČAJU SPOROVA KOJI SE ODNOSE NA DODELU KAPACITETA INFRASTRUKTURE OBEZBEĐUJE SE SISTEM REŠAVANjA SPOROVA KAKO BI SE TAKVI SPOROVI REŠILI BLAGOVREMENO. OVAJ SISTEM REŠAVANjA SPOROVA MORA BITI NAVEDEN U IZJAVI O MREŽI. AKO SE OVAJ SISTEM PRIMENI, ODLUKA SE MORA DONETI U ROKU OD 10 RADNIH DANA.

Član 29.

Korisnik trase voza plaća upravljaču infrastrukture:

1)    naknadu za Minimalni paket usluga, koje obuhvataju:

(1)  upravljanje zahtevima za kapacitetom infrastrukture,

 (1) OBRADU ZAHTEVA ZA KAPACITETOM INFRASTRUKTURE,

(2)  pravo da se koristi dodeljeni kapacitet infrastrukture,

(3)  korišćenje pruga, skretnica i čvorova,

(4)  upravljanje kretanjem vozova, uključujući signalizaciju, propise, sistem za operativno praćenje i komunikaciju i pružanje informacija o kretanju voza,

 (4) REGULISANjE I UPRAVLjANjE SAOBRAĆAJEM VOZOVA,

 UKLjUČUJUĆI SIGNALIZACIJU, PROPISE, SISTEM ZA

 OPERATIVNO PRAĆENjE I KOMUNIKACIJU I

 PRUŽANjE INFORMACIJA O KRETANjU VOZA,

(5)  obezbeđivanje svih drugih informacija neophodnih za upravljanje saobraćajem za koji je kapacitet infrastrukture dodeljen;

2)    naknadu za pristup prugom do službenih objekata, odnosno servisnih postrojenja, a što obuhvata pristup:

(1)  objektima za snabdevanje gorivom,

(2)  putničkim stanicama, staničnim zgradama i drugim objektima,

(3)  teretnim terminalima,

(4)  ranžirnim stanicama,

(5)  objektima za formiranje vozova,

(6)  kolosecima za gariranje,

(7)  ostalim tehničkim objektima za održavanje;

3)    naknadu za korišćenje službenih objekata, odnosno servisnih postrojenja, a što obuhvata:

(1)  korišćenje opreme za snabdevanje električnom energijom za vuču,

(2)  korišćenje postrojenja za snabdevanje gorivom,

(3)  korišćenje putničkih stanica, staničnih zgrada i drugih objekata,

(4)  korišćenje teretnih terminala,

(5)  korišćenje ranžirnih stanica,

(6)  korišćenje postrojenja za formiranje vozova,

(7)  korišćenje kolosečnih grupa za gariranje,

(8)  održavanje i drugih tehničkih postrojenja.

Pored naknada iz stava 1. ovog člana upravljač infrastrukture i korisnik trase voza mogu posebno ugovoriti pružanje i cene dodatnih i pratećih usluga, i to:

1)         dodatne usluge:

(1)  snabdevanje strujom za vuču,

(2)  predgrevanje putničkih vozova,

(3)  snabdevanje gorivom, manevrisanje i sve druge usluge koje se pružaju u gore pomenutim objektima i postrojenjima,

(4)  prilagođene usluge za:

- kontrolu transporta opasnih tereta,

- pomoć u saobraćanju vozova sa naročitim pošiljkama;

2)         prateće usluge:

(1)  pristup telekomunikacionoj mreži,

(2)  pružanje dodatnih informacija,

(3)  tehnički pregled voznih sredstava.

O naknadama i uslugama iz stava 1. tačka 3) i stava 2. ovog člana, a koje ne omogućava upravljač infrastrukture, isti obezbeđuje u Izjavi o mreži informacije o davaocima naknada i usluga.

Korišćenje službenih objekata, odnosno servisnih postrojenja kojima ne upravlja upravljač infrastrukture, kao i dopunske i prateće usluge, koje ne obezbeđuje upravljač infrastrukture, predmet su posebnog ugovora između korisnika trase voza i korisnika tih službenih objekata ili servisnih postrojenja, odnosno davaoca dopunskih i pratećih usluga.

Naknade za minimalni paket usluga i pristup prugom službenim objektima, odnosno servisnim postrojenjima zasnovane su na troškovima koji direktno nastaju kao rezultat odvijanja železničkog saobraćaja.

Cene usluga iz stava 2. ovog člana, visina naknada iz stava 5. ovog člana, kao i cene usluga iz člana 35. ovog zakona, mogu se izmeniti u zavisnosti od uslova na tržištu železničkih usluga, uzimajući u obzir ukupne troškove kao gornju granicu na kojoj naknade i cene usluga mogu biti zasnovane, u kom slučaju to mora biti objavljeno najmanje tri meseca unapred.

Cene usluga iz stava 2. ovog člana i člana 35. ovog zakona utvrđuju se u skladu sa Metodologijom.

Kada usluge iz stava 2. ovog člana, pruža samo jedan pružalac usluga, cene koje se naplaćuju za te usluge zavise od troškova pružanja takvih usluga, izračunato na osnovu realnog nivoa korišćenja.

5. Izgradnja i rekonstrukcijaželezničke infrastrukture

Član 45.

Izgradnja železničke infrastrukture vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja objekata.

Pod izgradnjom železničke infrastrukture, u smislu ovog zakona, smatra se izgradnja nove železničke pruge na novoj trasi, izgradnja telekomunikacionih, signalno-sigurnosnih, elektro-energetskih, elektrovučnih i drugih postrojenja i uređaja, zgrada i objekata na novoj i postojećim prugama, kao i dogradnja drugih koloseka na postojećim prugama.

Član 49.

Na mestu ukrštanja puta i ulica sa pružnim i staničnim kolosecima, železničkom infrastrukturom i železničkim saobraćajem upravlja upravljač ŽELEZNIČKE infrastrukture, a putnom uličnom i pešačkom infrastrukturom i saobraćajem upravlja upravljač putne infrastrukture, tako što je svaki upravljač dužan da stvori uslove za bezbedan prelazak mesta ukrštanja na infrastrukturi kojom upravlja.

U TOKU IZVOĐENjA RADOVA NA SANACIJI PUTNIH PRELAZA, IZMENOM ŽELEZNIČKOG SAOBRAĆAJA UPRAVLjA UPRAVLjAČ INFRASTRUKTURE, A IZMENOM DRUMSKOG SAOBRAĆAJA UPRAVLjA UPRAVLjAČ PUTNE INFRASTRUKTURE.

Ukrštanje železničke infrastrukture sa javnim putevima van prostora za koji su doneti urbanistički planovi u načelu izvodi se njihovim svođenjem na najneophodniji broj, usmeravanjem dva ili više javnih puteva na zajedničko mesto ukrštanja.

Upravljač infrastrukture može imati poseban organizacioni deo u čijoj nadležnosti je obezbeđivanje saobraćaja na mestima ukrštanja puteva, ulica i pešačkih staza sa železničkim kolosecima u nivou u saradnji sa upravljačima putne infrastrukture, odnosno jedinicom lokalne samouprave.

Razmak između dva ukrštanja železničke infrastrukture i javnog puta ne može da bude manji od 2.000 m, OSIM U IZUZETNIM SLUČAJEVIMA KOJE PROPISUJE MINISTAR.

Ukrštanje železničke infrastrukture sa nekategorisanim putevima izvodi se usmeravanjem tih puteva na najbliži javni put koji se ukršta sa odnosnom železničkom infrastrukturom. Ako to nije moguće treba međusobno povezati nekategorisane puteve i izvesti njihovo ukrštanje sa železničkom infrastrukturom na zajedničkom mestu.

Upravljač infrastrukture određuje mesto ukrštanja iz stava 5. ovog člana u skladu sa uslovima za uređenje prostora i uslovima za bezbednost saobraćaja, u sporazumu sa upravljačem nekategorisanih puteva.

ČLAN 49A

AKO DO UKRŠTANjA ŽELEZNIČKE INFRASTRUKTURE I PUTA DOĐE PO ZAHTEVU LOKALNE SAMOUPRAVE, PRIVREDNOG DRUŠTVA ILI DRUGOG PRAVNOG LICA ILI PREDUZETNIKA, TROŠKOVE IZGRADNjE NADVOŽNjAKA, PODVOŽNjAKA, ODNOSNO PUTNOG PRELAZA, TROŠKOVE POSTAVLjANjA UREĐAJA I NAPRAVA I DRUGE TROŠKOVE OSIGURANjA BEZBEDNOG I NESMETANOG SAOBRAĆAJA NA PUTNOM PRELAZU, SNOSI UPRAVLjAČ PUTNE INFRASTRUKTURE, ODNOSNO PODNOSILAC ZAHTEVA.

ČLAN 49B

MINISTARSTVO, NA ZAHTEV UPRAVLjAČA PUTNE INFRASTRUKTURE UZ PRETHODNO PRIBAVLjENU SAGLASNOST UPRAVLjAČA INFRASTRUKTURE, DONOSI AKT KOJIM SE OTVARAJU NOVI, UKIDAJU ILI REKONSTRUIŠU POSTOJEĆI PUTNI PRELAZI.

UKOLIKO JE RAZMAK IZMEĐU DVA UKRŠTANjA ŽELEZNIČKE INFRASTRUKTURE I PUTA MANjI OD 2000 M, POSTUPAK UKIDANjA PUTNOG PRELAZA SPROVODI SE U SKRAĆENOM POSTUPKU.

ČLAN 49V

AKO SE PUTNI PRELAZ ZAMENjUJE NADVOŽNjAKOM, ODNOSNO PODVOŽNjAKOM ILI SE UKIDA ZBOG USMERAVANjA PUTA, TROŠKOVE IZMENA IZVRŠENIH ZBOG TOGA NA ŽELEZNIČKOJ INFRASTRUKTURI I PUTU, AKO SE DRUGAČIJE NE SPORAZUMEJU, SNOSE:

1) UPRAVLjAČ INFRASTRUKTURE - AKO JE TA PROMENA USLOVLjENA PRETEŽNO POTREBAMA ŽELEZNIČKOG SAOBRAĆAJA;

2) UPRAVLjAČ PUTNE INFRASTRUKTURE - AKO JE TA PROMENA USLOVLjENA PRETEŽNO POTREBAMA DRUMSKOG SAOBRAĆAJA, A NA PUTU KOJI KORISTI PRETEŽNO ODREĐENO PREDUZEĆE, DRUGO PRAVNO LICE ILI PREDUZETNIK TROŠKOVE IZMENA NA ŽELEZNIČKOJ INFRASTRUKTURI I PUTU SNOSI U CELOSTI TO PREDUZEĆE, DRUGO PRAVNO LICE ILI PREDUZETNIK.

U SLUČAJU SVIH DRUGIH PROMENA U VEZI SA UKRŠTANjEM, UKLjUČUJUĆI PRILAGOĐAVANjE I POBOLjŠANjE SIGURNOSNIH I DRUGIH UREĐAJA, TROŠKOVE IZMENA NA ŽELEZNIČKOJ INFRASTRUKTURI I PUTU IZ STAVA 1. OVOG ČLANA SNOSE ZAJEDNIČKI UPRAVLjAČ INFRASTRUKTURE, UPRAVLjAČ PUTNE INFRASTRUKTURE I PREDUZEĆE, DRUGO PRAVNO LICE ILI PREDUZETNIK SRAZMERNO POTREBAMA ŽELEZNIČKOG I DRUMSKOG SAOBRAĆAJA KOJE SU USLOVILE TE PROMENE, AKO SE DRUGAČIJE NE SPORAZUMEJU.

ČLAN 49G

AKO IZGRADNjOM PUTNE INFRASTRUKTURE DOĐE DO NjENOG UKRŠTANjA SA ŽELEZNIČKOM INFRASTRUKTUROM U NIVOU, UPRAVLjAČ PUTNE INFRASTRUKTURE JE DUŽAN DA IZGRADI PUT U ZONI PUTNOG PRELAZA.

AKO IZGRADNjOM ŽELEZNIČKE INFRASTRUKTURE DOĐE DO NjENOG UKRŠTANjA SA PUTNOM INFRASTRUKTUROM U NIVOU, TROŠKOVE IZGRADNjE DELA PUTA U ZONI PUTNOG PRELAZA SNOSI UPRAVLjAČ INFRASTRUKTURE.

Član 50.

Rekonstrukcijom železničke infrastrukture, u smislu ovog zakona, smatraju se i radovi koji mogu biti od uticaja na stabilnost železničke pruge (sanacija), objekata na železničkoj pruzi i vozila, izvođenje radova na izgrađenom objektu koji odstupaju od uslova pod kojima je odobrena izgradnja i promena osnovne karakteristike trase pri menjanju položaja trase železničke pruge u pojasu njenog osnovnog pravca, kao i poboljšavanje parametara elemenata železničke infrastrukture.

Rekonstrukcija železničke infrastrukture vrši se na osnovu odobrenja za rekonstrukciju koje izdaje Ministarstvo.

REKONSTRUKCIJOM ŽELEZNIČKE INFRASTRUKTURE, U SMISLU OVOG ZAKONA, SMATRAJU SE I RADOVI KOJI MOGU BITI OD UTICAJA NA STABILNOST ŽELEZNIČKE PRUGE, OBJEKATA NA ŽELEZNIČKOJ PRUZI, IZVOĐENjE RADOVA NA IZGRAĐENOM OBJEKTU KOJI ODSTUPAJU OD USLOVA POD KOJIMA JE ODOBRENA IZGRADNjA I PROMENA OSNOVNE KARAKTERISTIKE TRASE PRI MENjANjU POLOŽAJA TRASE ŽELEZNIČKE PRUGE U POJASU NjENOG OSNOVNOG PRAVCA, KAO I POBOLjŠAVANjE PARAMETARA ELEMENATA ŽELEZNIČKE INFRASTRUKTURE.

REKONSTRUKCIJA ŽELEZNIČKE INFRASTRUKTURE VRŠI SE NA OSNOVU ODOBRENjA ZA REKONSTRUKCIJU KOJE IZDAJE MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA POSLOVE GRAĐEVINARSTVA.

 MINISTAR NADLEŽAN ZA POSLOVE GRAĐEVINARSTVA BLIŽE UREĐUJE SADRŽINU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE, PROCEDURU IZDAVANjA ODOBRENjA ZA IZVOĐENjE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI ŽELEZNIČKE INFRASTRUKTURE I ODOBRENjA ZA NjENU UPOTREBU.

REKONSTRUKCIJA ŽELEZNIČKE INFRASTRUKTURE VRŠI SE U SKLADU SA ZAKONOM, TEHNIČKIM PROPISIMA I STANDARDIMA.

Član 51.

 Rekonstrukcija železničke infrastrukture vrši se u skladu sa:

1)         zakonom, pravilima i tehničkim normativima;

2)         materijalom i rezervnim delovima koji su snabdeveni dokumentima kojima se potvrđuje usaglašenost proizvoda sa propisanim tehničkim zahtevima izdatim od strane ovlašćenih preduzeća i drugih pravnih lica.

Koncesijom se stiče pravo na gradnju nove železničke infrastrukture. Pravo na dodelu koncesije ima svako domaće ili strano pravno lice u skladu sa zakonom, kojim se uređuje pitanje koncesije.

ČLAN 52A

UPRAVLjAČ INFRASTRUKTURE I UPRAVLjAČ PUTNE INFRASTRUKTURE DUŽNI SU DA ZAKLjUČE UGOVOR KOJIM BLIŽE UREĐUJU MEĐUSOBNE ODNOSE U POGLEDU PUTNIH PRELAZA I U TIM OKVIRIMA UTVRĐUJU VRSTU I OBIM RADOVA NA ODRŽAVANjU KOLOVOZA I VREME IZVOĐENjA TIH RADOVA, VISINU TROŠKOVA ZA OSIGURANjE BEZBEDNOG I NESMETANOG SAOBRAĆAJA NA PUTNOM PRELAZU, NAČIN PLAĆANjA TROŠKOVA I REGULIŠU DRUGA PITANjA IZ TIH ODNOSA.

UGOVOR IZ STAVA 1. OVOG ČLANA MORA BITI POTPISAN NAJKASNIJE DO 15. FEBRUARA ZA TEKUĆU GODINU.

UGOVOR IZ STAVA 1. OVOG ČLANA ZAKLjUČUJE SE NA NEODREĐENO VREME, UZ OBAVEZU UPRAVLjAČA INFRASTRUKTURE DA O PROMENI TEHNIČKIH PODATAKA GODIŠNjE OBAVEŠTAVA UPRAVLjAČA PUTNE INFRASTRUKTURE.

Član 53.

Održavanje železničke infrastrukture obuhvata redovno održavanje i obnovu.

ODRŽAVANjE ŽELEZNIČKE INFRASTRUKTURE OBUHVATA TEKUĆE (REDOVNO) ODRŽAVANjE I VANREDNO ODRŽAVANjE (SANACIJU I ADAPTACIJU).

Član 55.

Radovi na obnovi se izvode radi glavne opravke postojeće građevinske i elektrotehničke infrastrukture sa ciljem ponovnog postizanja projektovanih parametara.

Ministar bliže uređuje sadržinu tehničke dokumentacije, vrstu radova, tehničke uslove i način izvođenja radova na obnovi železničke infrastrukture.

RADOVI NA SANACIJI I ADAPTACIJI SE IZVODE RADI GLAVNE OPRAVKE POSTOJEĆE GRAĐEVINSKE I ELEKTROTEHNIČKE INFRASTRUKTURE SA CILjEM PONOVNOG POSTIZANjA PROJEKTOVANIH PARAMETARA.

ČLAN 55A

UPRAVLjAČ INFRASTRUKTURE, KAO I PRIVREDNI SUBJEKTI KOJI OBAVLjAJU DELATNOST ODRŽAVANjA PUTEVA DUŽNI SU DA NA PUTNOM PRELAZU SPROVEDU PROPISANE MERE ZA BEZBEDAN SAOBRAĆAJ I DA PUTNE PRELAZE ODRŽAVAJU U STANjU KOJIM SE OBEZBEĐUJE BEZBEDNO ODVIJANjE SAOBRAĆAJA.

TROŠKOVE ODRŽAVANjA PUTNOG PRELAZA I TROŠKOVE OSIGURANjA BEZBEDNOG I NESMETANOG SAOBRAĆAJA NA PUTNOM PRELAZU SNOSE:

1) TROŠKOVE ODRŽAVANjA KOLOSEKA I OSTALIH DELOVA ŽELEZNIČKE INFRASTRUKTURE NA PUTNOM PRELAZU, SIGNALNIH UREĐAJA I ZNAKOVA KOJI UPOZORAVAJU ŽELEZNIČKE RADNIKE U VOZU NA PUTNI PRELAZ, ŽELEZNIČKIH TELEFONSKIH VEZA SA PUTNIM PRELAZIMA - UPRAVLjAČ INFRASTRUKTURE;

2) TROŠKOVE ODRŽAVANjA KOLOVOZA NA PUTNOM PRELAZU I SAOBRAĆAJNIH ZNAKOVA NA PUTEVIMA KOJI UPOZORAVAJU UČESNIKE U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU NA PUTNI PRELAZ - UPRAVLjAČ PUTNE INFRASTRUKTURE;

3) TROŠKOVE ODRŽAVANjA UREĐAJA ZA DAVANjE ZNAKOVA KOJIMA SE UČESNICIMA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU NAJAVLjUJE PRIBLIŽAVANjE VOZA PUTNOM PRELAZU I UREĐAJA ZA ZATVARANjE SAOBRAĆAJA NA PUTNOM PRELAZU, TROŠKOVE RUKOVANjA UREĐAJIMA ZA ZATVARANjE SAOBRAĆAJA NA PUTNOM PRELAZU I DRUGE NEPOSREDNE TROŠKOVE ZA OSIGURANjE BEZBEDNOG I NESMETANOG SAOBRAĆAJA NA PUTNOM PRELAZU SNOSE ZAJEDNO, NA RAVNE DELOVE UPRAVLjAČ INFRASTRUKTURE I UPRAVLjAČ PUTNE INFRASTRUKTURE.

UPRAVLjAČ INFRASTRUKTURE SNOSI U CELINI TROŠKOVE ZA UPRAVLjANjE UREĐAJIMA NA PUTNOM PRELAZU, U STANIČNOM PODRUČJU, ODNOSNO OD ULAZNOG SIGNALA SA JEDNE STRANE DO ULAZNOG SIGNALA SA DRUGE STRANE SLUŽBENOG MESTA.

AKO NEKATEGORISANI PUT KORISTI PRETEŽNO ODREĐENO PREDUZEĆE, DRUGO PRAVNO LICE ILI PREDUZETNIK, TROŠKOVE ODRŽAVANjA KOLOVOZA I OSIGURANjA BEZBEDNOG I NESMETANOG SAOBRAĆAJA NA PUTNOM PRELAZU IZ STAVA 2. TAČ. 2) I 3) OVOG ČLANA SNOSI U CELINI TO PREDUZEĆE, DRUGO PRAVNO LICE ILI PREDUZETNIK.

KOD KATEGORISANIH PUTEVA UPRAVLjAČ INFRASTRUKTURE I UPRAVLjAČ PUTNE INFRASTRUKTURE POSTUPAJU U SKLADU SA ODREDBAMA STAVA 2. TAČ. 2) I 3) OVOG ČLANA.

ČLAN 55B

O ODRŽAVANjU DELA PUTNOG PRELAZA, KAO I O OSIGURANjU BEZBEDNOG I NESMETANOG SAOBRAĆAJA NA PUTNOM PRELAZU, STARA SE UPRAVLjAČ INFRASTRUKTURE S TIM DA SE KOLOVOZ NA PUTNOM PRELAZU MORA ODRŽAVATI TAKO DA SE PREKO NjEGA MOŽE VRŠITI BEZBEDAN I NESMETAN DRUMSKI SAOBRAĆAJ.

OSTALE DELOVE PUTA SA OBE STRANE PUTNOG PRAVCA ODRŽAVA UPRAVLjAČ PUTNE INFRASTRUKTURE NA NAČIN KOJI OMOGUĆAVA BEZBEDAN I NESMETAN ŽELEZNIČKI SAOBRAĆAJ.

ČLAN 55V

AKO ŽELEZNIČKU INFRASTRUKTURU TREBA SANIRATI ILI ADAPTIRATI ZBOG IZGRADNjE DRUGOG OBJEKTA (JAVNI PUT, RUDNIK, KAMENOLOM, AKUMULACIONO JEZERO, AERODROM I SL.), DEO ŽELEZNIČKE INFRASTRUKTURE KOJI SE SANIRA ILI ADAPTIRA MORA BITI IZGRAĐEN SA ELEMENTIMA KOJI ODGOVARAJU KATEGORIJI TE ŽELEZNIČKE INFRASTRUKTURE, BEZ OBZIRA NA STVARNO STANjE U KOME SE NALAZILA U MOMENTU SANACIJE ILI ADAPTACIJE.

TROŠKOVE SANIRANjA ILI ADAPTIRANjA ŽELEZNIČKE INFRASTRUKTURE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA SNOSI INVESTITOR OBJEKTA ZBOG ČIJE IZGRADNjE SE VRŠI SANIRANjE ILI ADAPTIRANjE ŽELEZNIČKE INFRASTRUKTURE, AKO SE DRUGAČIJE NE SPORAZUMEJU INVESTITOR I UPRAVLjAČ INFRASTRUKTURE.

Član 56.

Održavanje zajedničkih stubova i zajedničkih konstrukcija na mostu izgrađenom za železničku infrastrukturu i javni put vrši upravljač infrastrukture u skladu sa saobraćajno-tehničkim normativima i standardima.

Troškove održavanja zajedničkih stubova i konstrukcije na mostu iz stava 1. ovog člana, snose u jednakim iznosima upravljač infrastrukture i upravljač puteva.

O održavanju dela putnog prelaza iz člana 4. stav 2. ovog zakona, kao i o osiguranju bezbednog i nesmetanog saobraćaja na putnom prelazu, stara se upravljač infrastrukture s tim da se kolovoz na putnom prelazu mora održavati tako da se preko njega može vršiti bezbedan i nesmetan drumski saobraćaj.

Ostale delove puta sa obe strane putnog pravca na putnom prelazu održava upravljač puteva, na način koji omogućava bezbedan i nesmetan železnički saobraćaj.

ODRŽAVANjE ZAJEDNIČKIH STUBOVA I ZAJEDNIČKIH KONSTRUKCIJA NA MOSTU IZGRAĐENOM ZA ŽELEZNIČKU INFRASTRUKTURU I JAVNI PUT VRŠI UPRAVLjAČ INFRASTRUKTURE U SKLADU SA SAOBRAĆAJNO-TEHNIČKIM PROPISIMA I STANDARDIMA. O KOLOVOZNOJ KONSTRUKCIJI PUTA STARA SE UPRAVLjAČ PUTNE INFRASTRUKTURE, DOK SE O KOLOSEKU BRINE UPRAVLjAČ INFRASTRUKTURE.

TROŠKOVE ODRŽAVANjA ZAJEDNIČKIH STUBOVA I KONSTRUKCIJE NA MOSTU IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, SNOSE U JEDNAKIM IZNOSIMA UPRAVLjAČ INFRASTRUKTURE I UPRAVLjAČ PUTNE INFRASTRUKTURE.

O ODRŽAVANjU DELA PUTNOG PRELAZA IZ ČLANA 4. STAV 2. OVOG ZAKONA, KAO I O OSIGURANjU BEZBEDNOG I NESMETANOG SAOBRAĆAJA NA PUTNOM PRELAZU, U SKLADU SA ČLANOM 49. STAV 1. OVOG ZAKONA STARA SE UPRAVLjAČ ŽELEZNIČKE INFRASTRUKTURE, S TIM DA SE KOLOVOZ NA PUTNOM PRELAZU MORA ODRŽAVATI TAKO DA SE PREKO NjEGA MOŽE VRŠITI BEZBEDAN I NESMETAN DRUMSKI SAOBRAĆAJ.

UPRAVLjAČ INFRASTRUKTURE I UPRAVLjAČ PUTNE INFRASTRUKTURE DUŽNI SU DA ZAKLjUČE UGOVOR KOJIM ĆE PRECIZNO BITI DEFINISANA MEĐUSOBNA PRAVA I OBAVEZE O ODRŽAVANjU:

 1) ZAJEDNIČKIH STUBOVA, ZAJEDNIČKIH KONSTRUKCIJA I ODRŽAVANjU I RUKOVANjU UREĐAJIMA ZA UPRAVLjANjE SAOBRAĆAJEM - SNOSE U JEDNAKIM IZNOSIMA UPRAVLjAČ ŽELEZNIČE INFRASTRUKTURE I UPRAVLjAČ PUTNE INFRASTRUKTURE;

2) KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE PUTA NA MOSTU, KAO I RASTOJANjA IZMEĐU GLAVNE ŠINE I KONSTRUKCIJE KOLOVOZA - SNOSI UPRAVLjAČ PUTNE INFRASTRUKTURE.

UGOVOR IZ STAVA 4. OVOG ČLANA ZAKLjUČUJE SE NA NEODREĐENO VREME, UZ OBAVEZU UPRAVLjAČA INFRASTRUKTURE DA O PROMENI TEHNIČKIH PODATAKA GODIŠNjE OBAVESTI UPRAVLjAČA PUTNE INFRASTRUKTURE.

OSTALE DELOVE PUTA SA OBE STRANE PUTNOG PRAVCA NA PUTNOM PRELAZU ODRŽAVA UPRAVLjAČ PUTNE INFRASTRUKTURE, NA NAČIN KOJI OMOGUĆAVA BEZBEDAN I NESMETAN ŽELEZNIČKI SAOBRAĆAJ.

7. Zaštita železničke infrastrukture

Član 58.

U infrastrukturnom pojasu, osim u zoni pružnog pojasa, izuzetno se mogu graditi objekti koji nisu u funkciji železničkog saobraćaja, a na osnovu izdate saglasnosti upravljača infrastrukture, koja se izdaje u formi rešenja, i ukoliko je izgradnja tih objekata predviđena urbanističkim planom lokalne samouprave koja propisuje njihovu zaštitu i o svom trošku sprovodi propisane mere zaštite tih objekata.

U infrastrukturnom pojasu mogu se postavljati kablovi, električni vodovi niskog napona za osvetljavanje, telegrafske i telefonske vazdušne linije i vodovi, tramvajski i trolejbuski kontaktni vodovi i postrojenja, kanalizacije i cevovodi i drugi vodovi i slični objekti i postrojenja na osnovu izdate saglasnosti upravljača infrastrukture, koja se izdaje u formi rešenja.

UPRAVLjAČ INFRASTRUKTURE ZAKLjUČUJE UGOVOR O PRAVU SLUŽBENOSTI PROLAZA NA NEODREĐENO VREME, A VISINU NAKNADE UTVRĐUJE POSEBNIM AKTOM.

UGOVOR O PRAVU SLUŽBENOSTI PROLAZA ZAKLjUČUJE SE IZMEĐU UPRAVLjAČA INFRASTRUKTURE I UPRAVLjAČA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U SLUČAJEVIMA IZGRADNjE, REKONSTRUKCIJE, ADAPTACIJE I SANACIJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE.

UGOVOR O PRAVU SLUŽBENOSTI PROLAZA ZAKLjUČUJE SE IZMEĐU UPRAVLjAČA INFRASTRUKTURE I UPRAVLjAČA INDUSTRIJSKE ŽELEZNICE I INDUSTRIJSKOG KOLOSEKA U SLUČAJEVIMA IZGRADNjE I REKONSTRUKCIJE INFRASTRUKTURE INDUSTRIJSKE ŽELEZNICE I INDUSTRIJSKOG KOLOSEKA.

U železničkom području u zoni građevinskih objekata kao što su železnički mostovi, vijadukti i tuneli na udaljenosti ne manjoj od 8 m od spoljne ivice nosača mosta, spoljne ivice portala tunela mogu se izuzetno graditi i objekti koji nisu u funkciji železničkog saobraćaja, a ispod donje ivice građevinske konstrukcije mosta i vijadukta moguća je izgradnja objekata ne bliže od 3 m, MERENO OD IVICE KONSTRUKCIJE, a na osnovu saglasnosti upravljača infrastrukture, koja se izdaje u formi rešenja.

U zaštitnom pružnom pojasu, na udaljenosti 50 m od ose krajnjeg koloseka, ili drugoj udaljenosti u skladu sa posebnim propisom, ne mogu se graditi objekti kao što su rudnici, kamenolomi u kojima se koriste eksplozivna sredstva, industrija hemijskih i eksplozivnih proizvoda, postrojenja i drugi slični objekti.

Protiv rešenja o odbijanju zahteva za izdavanje saglasnosti iz st. 1. i 3. ovog člana investitor objekta može da podnese žalbu Ministarstvu.

Ministar propisuje način za pribavljanje saglasnosti upravljača infrastrukture, sadržinu tehničke dokumentacije i aktivnosti koje investitor komunalne infrastrukture (vodovod, kanalizacija, gasovod, kablovi i sl.) treba da izvrši tokom pribavljanja saglasnosti upravljača infrastrukture, izgradnje i eksploatacije kroz pružni pojas.

Gradska železnica, turističko-muzejska železnica, metro i žičara

9. METRO, ŽIČARA I TURISTIČKO-MUZEJSKA ŽELEZNICA

Član 63.

Žičara, uslovi za izgradnju, rekonstrukciju i održavanje, kao i uslovi za organizovanje prevoza na žičarama, uređuje se posebnim zakonom.

Ministar uređuje gradsku železnicu, turističko-muzejsku železnicu i metro, uslove za izgradnju, rekonstrukciju i održavanje, kao i uslove za organizovanje prevoza na ovim vođenim sistemima.

METRO, USLOVI ZA IZGRADNjU, REKONSTRUKCIJU I ODRŽAVANjE, KAO I USLOVI ZA ORGANIZOVANjE PREVOZA METROOM, UREĐUJU SE POSEBNIM ZAKONOM.

ŽIČARA, USLOVI ZA IZGRADNjU, REKONSTRUKCIJU I ODRŽAVANjE, KAO I USLOVI ZA ORGANIZOVANjE PREVOZA NA ŽIČARAMA, UREĐUJE SE POSEBNIM ZAKONOM.

MINISTAR UREĐUJE USLOVE ZA IZGRADNjU, REKONSTRUKCIJU I ODRŽAVANjE TURISTIČKO-MUZEJSKE ŽELEZNICE, KAO I USLOVE ORGANIZOVANjA I REGULISANjA JAVNOG PREVOZA NA TOJ ŽELEZNICI.

10. Industrijska železnica i industrijski kolosek

Član 64.

Odredbe ovog zakona kojima se uređuje izgradnja, rekonstrukcija, održavanje i zaštita železničke infrastrukture shodno se primenjuju i na industrijsku železnicu.

Industrijska železnica može biti priključena na železničku infrastrukturu upravljača infrastrukture.

Privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik može imati industrijski kolosek priključen na železničku infrastrukturu upravljača infrastrukture, kao i industrijske koloseke, postrojenja, uređaje i objekte na tim kolosecima, železnička vozna sredstva i druga sredstva izgrađena po posebnim tehničkim normativima i standardima.

Priključenje industrijskih železnica iz stava 2. ovog člana i industrijskih koloseka iz stava 3. ovog člana, uređuju ugovorom upravljač infrastrukture i privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik čija je industrijska železnica, odnosno industrijski kolosek priključen.

PRIKLjUČENjE INDUSTRIJSKIH ŽELEZNICA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA I INDUSTRIJSKIH KOLOSEKA IZ STAVA 3. OVOG ČLANA I ODRŽAVANjA ODVOJNIH SKRETNICA UREĐUJU UGOVOROM UPRAVLjAČ INFRASTRUKTURE I PRIVREDNO DRUŠTVO, DRUGO PRAVNO LICE ILI PREDUZETNIK ČIJA JE INDUSTRIJSKA ŽELEZNICA, ODNOSNO INDUSTRIJSKI KOLOSEK PRIKLjUČEN.

ODRŽAVANjE ODVOJNIH SKRETNICA VRŠI UPRAVLjAČ INFRASTRUKTURE, A TROŠKOVE ODRŽAVANjA SNOSI VLASNIK INDUSTRIJSKE ŽELEZNICE, ODNOSNO INDUSTRIJSKOG KOLOSEKA.

UPRAVLjAČ INFRASTRUKTURE SVOJIM AKTOM UTVRĐUJE VISINU NAKNADE TROŠKOVA ZA ODRŽAVANjE ODVOJNIH SKRETNICA.

KOD IZGRADNjE NOVOG, REKONSTRUKCIJE I DOGRADNjE POSTOJEĆEG INDUSTRIJSKOG KOLOSEKA, VLASNIK INDUSTRIJSKOG KOLOSEKA I UPRAVLjAČ INFRASTRUKTURE UGOVOROM O KONSTITUISANjU PRAVA SLUŽBENOSTI PROLAZA DEFINIŠU USLOVE ZA IZVOĐENjE RADOVA.

Privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik, vlasnik, odnosno imalac industrijskog koloseka, dužan je da donese akt o uslovima za održavanje i zaštitu industrijskog koloseka, železničkih voznih sredstava i drugih sredstava izgrađenih po posebnim tehničkim normativima i standardima i za organizovanje i regulisanje železničkog saobraćaja na industrijskom koloseku, po prethodno pribavljenoj saglasnosti Direkcije za železnice.

Železnički prevoznik, privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik, vlasnik, odnosno imalac industrijske železnice mora da ima sertifikat o bezbednosti za upravljanje industrijskom železnicom, koji se izdaje u skladu sa propisima kojima se uređuje bezbednost u železničkom saobraćaju.

Železnički prevoznik, drugo pravno lice ili preduzetnik koje obavlja prevoz isključivo na industrijskoj železnici dužan je da donese akt o uslovima i načinu obavljanja tog prevoza, po prethodno pribavljenoj saglasnosti Direkcije za železnice.

Direkcija za železnice propisuje sadržinu akta iz st. 5. i 7. ovog člana.

Direkcija za železnice propisuje sadržinu akta iz st. 8. i 10. ovog člana.

11. KONCESIJA I JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO

ČLAN 64A

KONCESIJA I JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO MOGU SE DAVATI ZA IZGRADNjU, REKONSTRUKCIJU I UPRAVLjANjE ŽELEZNIČKOM INFRASTRUKTUROM, U SKLADU SA PROPISIMA KOJIMA SE UREĐUJU JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO I KONCESIJA.

2. Licenca za prevoz

Član 66.

Licenca za prevoz izdaje se železničkom prevozniku, odnosno železničkom prevozniku za sopstvene potrebe, osnovanom u Republici Srbiji koji pruži dokaze o ispunjavanju uslova koji se odnose na dobar ugled, finansijsku sposobnost, stručnost i pokriće za građansku odgovornost, u skladu sa ovim zakonom.

LICENCA ZA PREVOZ IZDAJE SE PRIVREDNOM DRUŠTVU, DRUGOM PRAVNOM LICU ILI PREDUZETNIKU KOJI JE REGISTROVAN ZA OBAVLjANjE DELATNOSTI JAVNOG PREVOZA, KAO I PREVOZA ZA SOPSTVENE POTREBE, OSNOVANOM U REPUBLICI SRBIJI, KOJI PRUŽI DOKAZE O ISPUNjAVANjU USLOVA KOJI SE ODNOSE NA DOBAR UGLED, FINANSIJSKU SPOSOBNOST, STRUČNOST I POKRIĆE ZA GRAĐANSKU ODGOVORNOST, U SKLADU SA OVIM ZAKONOM.

Uslov koji se odnosi na dobar ugled ispunjen je ako:

1)         podnosilac zahteva za izdavanje licence za prevoz ili lica ovlašćena za upravljanje nisu bili pravosnažno osuđeni za teška krivična dela, krivična dela protiv privrede i privredne prestupe;

2)         podnosilac zahteva za izdavanje licence za prevoz ili lica ovlašćena za upravljanje nisu bili osuđeni za kažnjiva dela utvrđena propisima u oblasti železničkog transporta, radnih odnosa, bezbednosti i zdravlja na radu, kao i carinskim propisima, ukoliko podnosilac zahteva traži da obavlja prekogranični prevoz robe, koji podleže carinskim procedurama;

3)         nad podnosiocem zahteva za izdavanje licence za prevoz nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije.

Uslov koji se odnosi na finansijsku sposobnost ispunjen je ako je podnosilac zahteva finansijski sposoban da ispunjava svoje postojeće i potencijalne obaveze, koje su realno procenjene, za period od 12 meseci.

Uslov koji se odnosi na stručnost ispunjen je ako podnosilac zahteva ima upravu koja poseduje znanje ili iskustvo neophodno da na bezbedan i pouzdan način obavlja operativnu kontrolu i nadzor nad obavljanjem delatnosti koje su navedene u licenci.

Uslov koji se odnosi na pokriće za građansku odgovornost ispunjen je ako je podnosilac zahteva adekvatno osiguran ili je na drugi način, u skladu sa važećim zakonskim propisima i potvrđenim međunarodnim ugovorima, obezbedio pokriće svojih obaveza u slučaju udesa, posebno kada se radi o putnicima, prtljagu, robi, poštanskim pošiljkama ili trećim licima.

Način dokazivanja ispunjenosti uslova za izdavanje licence za prevoz bliže uređuje Direkcija za železnice.

Licencu za prevoz izdaje Direkcija za železnice, u formi rešenja.

Član 70.

Železnički prevoznik, odnosno železnički prevoznik za sopstvene potrebe, kome je suspendovana ili oduzeta licenca za prevoz, ne mogu obavljati prevoz putnika i robe u železničkom saobraćaju, OSIM U SLUČAJU IZ ČLANA 68. STAV 4. ZAKONA.

Član 80.

Prilikom odvijanja kombinovanog transporta, tovarne jedinice ili drumska vozila natovareni na železnička vozna sredstva mogu prekoračiti dimenzije određene pravilima železničkog transporta.

TOVARNE JEDINICE ILI DRUMSKA VOZILA NATOVARENI NA ŽELEZNIČKA VOZNA SREDSTVA, KOJA PREKORAČUJU PROPISANE DIMENZIJE MOGU SE PREVOZITI POD USLOVIMA KOJE UTVRĐUJE UPRAVLjAČ INFRASTRUKTURE.

Član 81.

Da bi se kombinovani transport odvijao potrebno je da tovarne jedinice, drumska vozila i železnička vozna sredstva koja učestvuju u kombinovanom transportu ispunjavaju tehničke i tehnološke uslove i standarde propisane za tu vrstu transporta.

Tovarne jedinice i drumska vozila koja KOJE se transportuju na železničkim voznim sredstvima moraju biti na određeni način označena.

Železnička vozna sredstva koja transportuju tovarne jedinice ili drumska vozila moraju biti specijalizovana za kombinovani transport i na poseban način označena.

Železnička infrastruktura na kojoj se odvija kombinovani transport mora ispunjavati posebne tehničko-tehnološke uslove i na određeni način biti označena.

Ministar propisuje način označavanja i bliže uslove koje moraju da ispune tovarne jedinice, drumska vozila, železnička vozna sredstva i železnička infrastruktura u obavljanju kombinovanog transporta.

Član 86.

Prava, obaveze i odgovornosti železničkog prevoznika i nadležnog organa u vezi sa obavezom javnog prevoza uređuju se ugovorom o obavezi javnog prevoza.

Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana, obaveze javnog prevoza koje za cilj imaju određivanje maksimalnih tarifa za sve putnike ili za određene kategorije putnika takođe mogu biti regulisane opštim pravilima.

Nadležni organ pruža železničkom prevozniku nadoknadu za obavezu javnog prevoza u iznosu neto finansijskog rezultata, pozitivnog ili negativnog, za nastale troškove i ostvarene prihode u skladu sa tarifnim obavezama ustanovljenim opštim pravilima na način koji onemogućuje isplatu previsoke nadoknade za obavezu javnog prevoza. Nadležni organ zadržava pravo da obaveze javnog prevoza za koje su određene maksimalne tarife uključi u ugovore o tim obavezama.

Nadoknade za obaveze javnog prevoza po zaključenim ugovorima o obavezi javnog prevoza ili sa opštim pravilima, moraju se obračunavati u skladu sa pravilima o obračunavanju nadoknade za obavezu javnog prevoza, koje propisuje Vlada PODZAKONSKIM AKTOM.

Član 88.

Ugovor o obavezi javnog prevoza može se dodeliti:

1)    na osnovu odluke nadležnog organa o neposrednom dodeljivanju ugovora o obavezi javnog prevoza;

2)    na osnovu javnog konkursa, otvorenog za sve železničke prevoznike, uz poštovanje načela transparentnosti i nediskriminacije, koji može, nakon dostavljanja ponuda i eventualnog prethodnog izbora, uključivati i pregovore u skladu sa tim načelima, u cilju utvrđivanja najboljeg načina za ispunjavanje specifičnih ili složenih uslova.

U slučaju dodele ugovora iz stava 1. tačka 1) ovog člana, ugovor o obavezi javnog prevoza ne može trajati duže od 10 godina, a u slučaju dodele ugovora iz stava 1. tačka 2) ovog člana, ugovor o obavezi javnog prevoza ne može trajati duže od 15 godina.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, trajanje ugovora o obavezi javnog prevoza, imajući u vidu uslove amortizacije sredstava, po potrebi se može produžiti za najviše polovinu trajanja ugovora iz stava 2. ovog člana, ako železnički prevoznik obezbeđuje sredstva koja čine značajan deo ukupnih sredstava potrebnih za izvršenje obaveze javnog prevoza obuhvaćenih ugovorom o obavezi javnog prevoza i povezana su prvenstveno sa uslugama prevoza putnika koje su obuhvaćene ugovorom o obavezi javnog prevoza.

Ako je to opravdano amortizacijom kapitala u vezi sa izuzetnim investicijama u železničku infrastrukturu i vozna sredstva i ako je ugovor dodeljen u konkurentskom tenderskom postupku, ugovor o javnom prevozu može trajati i duže.

Način dodele ugovora o obavezi javnog prevoza na osnovu javnog konkursa propisuje Vlada na predlog Direkcije za železnice.

IV. Direkcija za železnice

1. Status i poslovi Direkcije za železnice

Član 91.

Direkcija za železnice (u daljem tekstu: Direkcija), kao posebna organizacija, obavlja poslove državne uprave u oblasti železnice utvrđene ovim zakonom, kao i zakonom kojim se uređuje bezbednost i interoperabilnost u železničkom saobraćaju.

Sedište Direkcije je u Beogradu.

Direkcija ima status pravnog lica.

Direktor Direkcije najmanje godinu dana po razrešenju sa dužnosti ne MOŽE biti angažovan po bilo kom osnovu na stručnim ili upravljačkim poslovima u preduzećima ili telima koja su predmet regulisanja tržišta železničkih usluga.

Član 92.

Direkcija obavlja poslove u oblasti regulisanja tržišta železničkih usluga, poslove u oblasti regulisanja bezbednosti i interoperabilnosti železničkog saobraćaja.

Direkcija je nadležna da izda, suspenduje i oduzme licencu za upravljanje železničkom infrastrukturom i licencu za prevoz.

Pored poslova iz st. 1. i 2. ovog člana, Direkcija obavlja i sledeće poslove:

1)    donosi podzakonske akte na osnovu ovlašćenja iz ovog zakona i zakona kojim se uređuje bezbednost i interoperabilnost u železničkom saobraćaju;

2)    učestvuje u međunarodnoj saradnji u oblasti železničkog saobraćaja koju ostvaruje Ministarstvo, sa:

(1) međunarodnim organizacijama u kojima je Direkcija ovlašćena da predstavlja Republiku Srbiju,

(2) Evropskom železničkom agencijom i organima drugih država nadležnim za bezbednost i interoperabilnost u železničkom saobraćaju i regulisanje tržišta železničkih usluga;

3)    obavlja i druge poslove utvrđene ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje bezbednost i interoperabilnost u železničkom saobraćaju.

Direkcija na svojoj internet stranici objavljuje propise iz oblasti železničkog saobraćaja, uključujući i uslove, postupak i visinu taksi za izdavanje licenci, dozvola i sertifikata iz nadležnosti Direkcije, pojedinačne akte koje je donela i podatke za kontakt.

Član 94.

Poslovi Direkcije u oblasti regulisanja bezbednosti i interoperabilnosti železničkog saobraćaja su:

1)izdavanje, produženje važenja, izmene i oduzimanje sertifikata o bezbednosti za upravljanje železničkom infrastrukturom;

2)izdavanje, produženje važenja, izmene i oduzimanje sertifikata o bezbednosti za prevoz, kao i provera da li se upravljači infrastrukture i železnički prevoznici pridržavaju uslova utvrđenih u njemu;

3)izdavanje dozvola za korišćenje strukturnih podsistema, činilaca interoperabilnosti i drugih elemenata strukturnih podsistema u skladu sa zakonom kojim se uređuje bezbednost i interoperabilnost u železničkom saobraćaju;

3) IZDAVANjE DOZVOLA ZA KORIŠĆENjE STRUKTURNIH PODSISTEMA, U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE BEZBEDNOST I INTEROPERABILNOST U ŽELEZNIČKOM SAOBRAĆAJU;

 4) nadzor nad usaglašenošću činilaca interoperabilnosti sa osnovnim uslovima u skladu sa zakonom kojim se uređuje bezbednost i interoperabilnost u železničkom saobraćaju;

 5) odobravanje puštanja u rad novih i znatno izmenjenih železničkih vozila koja još nisu obuhvaćena tehničkom specifikacijom za interoperabilnost, kao i vozila uvezenih iz inostranstva;

6) praćenje, unapređivanje, primena i razvoj bezbednosti i regulatornog okvira za bezbednost, kao i sistema nacionalnih propisa o bezbednosti, uključujući i donošenje podzakonskih akata iz oblasti bezbednosti železničkog saobraćaja;

 7) proverava da li su železnička vozila uredno registrovana u Nacionalnom registru železničkih vozila i da li su podaci sadržani u tom registru tačni i ažurirani;

 8) vodi evidenciju o svim vanrednim situacijama u železničkom saobraćaju;

 9) druge poslove utvrđene ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje bezbednost i interoperabilnost u železničkom saobraćaju.

Direkcija priprema godišnji izveštaj o stanju bezbednosti i interoperabilnosti železničkog saobraćaja u prethodnoj godini i dostavlja ga Vladi najkasnije do kraja juna tekuće godine. Izveštaj se objavljuje na internet stranici Direkcije.

GODIŠNjI IZVEŠTAJ O STANjU BEZBEDNOSTI ŽELEZNIČKOG SAOBRAĆAJA U PRETHODNOJ GODINI DOSTAVLjA SE NA NAČIN PROPISAN ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE BEZBEDNOST I INTEROPERABILNOST U ŽELEZNIČKOM SAOBRAĆAJU.

Član 95.

Direkcija, po službenoj dužnosti, pokreće postupak za utvrđivanje činjenica i primenu mera ukoliko utvrdi mogućnost postojanja povrede konkurencije na tržištu prevoza u železničkom saobraćaju.

Direkcija može zahtevati podatke od upravljača infrastrukture, podnosioca zahteva za dodelu trase voza, kao i drugih lica, neophodne za postupak iz stava 1. ovog člana.

Zahtev za davanje podataka naročito sadrži: predmet zahteva; rok za postupanje po zahtevu; upozorenje na posledice uskraćivanja davanja podataka, odnosno davanje neistinitih podataka.

Lica iz stava 2. ovog člana dužna su da postupe po zahtevu.

Ukoliko Direkcija utvrdi povredu konkurencije na železničkom transportnom tržištu u postupku po prigovoru podnosioca zahteva za dodelu trase voza ili u postupku pokrenutom po službenoj dužnosti, rešenjem će utvrditi meru za otklanjanje utvrđene povrede u skladu sa ovim zakonom.

U postupku po prigovoru podnosioca zahteva za dodelu trase voza na odluku upravljača infrastrukture kojom se odbija njegov zahtev za dodelu trase ili protiv utvrđenih uslova ponude kapaciteta infrastrukture, Direkcija može rešenjem utvrditi da nema osnova za izmenu odluke upravljača infrastrukture ili naložiti upravljaču infrastrukture da izmeni svoju odluku u skladu sa uputstvima Direkcije.

ADMINISTRATIVNO IZVRŠENjE REŠENjA IZ ST. 5. I 6. OVOG ČLANA SPROVODI DIREKCIJA U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE OPŠTI UPRAVNI POSTUPAK.

DIREKCIJA JE OVLAŠĆENA DA PODNESE ZAHTEV ZA POKRETANjE PREKRŠAJNOG POSTUPKA ZBOG NEPOSTUPANjA PO ZAHTEVU DIREKCIJE IZ STAVA 2. OVOG ČLANA I ZBOG NEPOSTUPANjA U SKLADU SA REŠENjIMA DIREKCIJE IZ ST. 5. I 6. OVOG ČLANA.

2.Finansiranje Direkcije

Član 97.

Sredstva za rad Direkcije obezbeđuju se iz sledećih izvora:

1) u budžetu Republike Srbije;

2) donacija i drugih izvora u skladu sa zakonom.

SREDSTVA ZA RAD DIREKCIJE OBEZBEĐUJU SE IZ:

1)    BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE;

2)    DRUGIH IZVORA U SKLADU SA ZAKONOM.

VI. KAZNENE ODREDBE

Član 107.

Novčanom kaznom od 500.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj privredno društvo ili drugo pravno lice:

1)         ako nije računovodstveno razdvojeno od privrednih subjekata koji obavljaju delatnost prevoza putnika i robe (član 7. stav 5);

2)         ako nije nezavisan u procesu odlučivanja u skladu sa članom 7. stav 6. ovog zakona;

3)         ako je član organa upravljanja subjekta na tržištu železničkih usluga, odnosno član organa upravljanja njegovog kontrolnog društva istovremeno član organa upravljanja upravljača infrastrukture u smislu člana 7. stav 7. ovog zakona;

4)         ako je član organa upravljanja upravljača infrastrukture ili član organa upravljanja subjekta na tržištu železničkih usluga istovremeno i član organa upravljanja njihovog kontrolnog privrednog društva u smislu člana 7. stav 8. ovog zakona;

4A) AKO UPRAVLjA ŽELEZNIČKOM INFRASTRUKTUROM, A NEMA SERTIFIKAT O BEZBEDNOSTI ZA UPRAVLjANjE ŽELEZNIČKOM INFRASTRUKTUROM, IZDAT OD DIREKCIJE (ČLAN 7. STAV 10);

5)         ako članovi organa upravljanja upravljača infrastrukture, kao i viši rukovodeći kadar na poslovima dodele kapaciteta infrastrukture, utvrđivanja naknada za korišćenje kapaciteta infrastrukture, izrade i objavljivanja reda vožnje i izrade Izjave o mreži nakon prestanka obavljanja tih poslova budu imenovani za članove organa upravljanja privrednih društava koja s upravljačem infrastrukture čine povezana društva suprotno članu 7. stav 9. ovog zakona;

6)         ako ne obezbedi održavanje i zaštitu železničke infrastrukture, korišćenje objekata železničke infrastrukture i drugih sredstava rada za železnički saobraćaj, kao i organizovanje i regulisanje železničkog saobraćaja na način utvrđen u članu 14. stav 1. ovog zakona;

7)         ako obustavi javni prevoz na nerentabilnoj relaciji bez saglasnosti Vlade (član 15. stav 1);

8)         ako ne objavi u dnevnim listovima ili u drugim sredstvima javnog informisanja ili ne dostavi odluku o obustavljanju prevoza u roku iz člana 15. stav 3. ovog zakona;

9)         ako se železnički saobraćaj odvija suprotno propisima kojima se uređuje bezbednost železničkog saobraćaja (član 16. stav 2);

10)       ako koristi železničku infrastrukturu bez zaključenog ugovora o korišćenju železničke infrastrukture (član 17. stav 1. tačka 3);

11)       ako ne zaključi ugovor o korišćenju železničke infrastrukture u roku iz člana 17. stav 3. ovog zakona;

12)       ako ne vrši izmene i dopune Izjave o mreži u skladu sa članom 18. stav 4. ovog zakona;

13)       ako objavi Izjavu o mreži u roku koji je kraći od roka određenog članom 18. stav 5. ovog zakona;

14)       ako ne čuva kao poslovnu tajnu informacije dobijene od podnosioca zahteva (član 20. stav 7);

15)       ako dodelu trase voza ne vrši pod jednakim uslovima (član 22. stav 1);

16)       ako u postupku po zahtevu za dodelu trase voza ne primenjuje kriterijume iz člana 22. stav 2. ovog zakona;

17)       ako ne vrednuje kriterijume u postupku po zahtevu za dodelu trase voza prema utvrđenoj metodologiji (član 22. stav 3);

18)       ako upravljač infrastrukture ne konsultuje zainteresovane strane u vezi sa nacrtom reda vožnje ili im ne omogući rok od najmanje mesec dana za dostavu svojih predloga (član 23. stav 2);

19)       ako postupa suprotno odredbi člana 23. stav 5. ovog zakona;

20)       ako se ne pridržava vremenskog plana dodele kapaciteta infrastrukture u skladu sa članom 23. stav 6. ovog zakona;

21)       ako dodeljenu trasu voza prenese drugom železničkom prevozniku, odnosno železničkom prevozniku za sopstvene potrebe (član 26. stav 1);

22)       ako visinu naknada za korišćenje železničke infrastrukture utvrdi suprotno članu 27. stav 4. ovog zakona;

23)       ako ne vrednuje elemente za određivanje visine naknade za korišćenje železničke infrastrukture, organizovanje i regulisanje železničkog saobraćaja prema metodologiji iz člana 27. stav 5. ovog zakona;

24)       ako ne ostvari saradnju u cilju omogućavanja železničkim prevoznicima efikasnog obavljanja prevoza kada se prevoz obavlja na više železničkih infrastruktura (član 28. stav 1);

25)       ako ne primenjuje Metodologiju na način propisan u članu 28. stav 3. ovog zakona;

26)       ako ne objavi izmenu naknada i cena usluga u skladu sa članom 29. stav 6. ovog zakona;

27)       ako ne može da potvrdi kako cene usluga koje naplaćuje u skladu sa članom 35. ovog zakona odgovaraju Metodologiji, kao i pravilima i veličinama prikazanim u Izjavi o mreži (član 33. stav 2);

28)       ako popuste koje odobrava ne objavi u Izjavi o mreži (član 36. stav 2);

29)       ako ne donese Sistem pokazatelja za poboljšanje kvaliteta prevoza (član 37. stav 1);

30)       ako da prioritet posebnim trasama vozova u okviru procesa planiranja i koordinacije suprotno članu 39. ovog zakona;

31)       ako ne rešava po vanrednim zahtevima za dodelu trasa voza u roku od pet radnih dana od dana prijema zahteva (član 40. stav 3);

32)       ako posle neuspešne koordinacije bez odlaganja ne proglasi trasu voza koja je predmet koordinacije zagušenom (član 41. stav 1);

33)       ako ne izvrši analizu kapaciteta u roku od šest meseci od kada je utvrđeno da je infrastruktura zagušena (član 42. stav 3);

34)       ako ne izradi plan poboljšanja kapaciteta u roku od šest meseci od završetka analize kapaciteta (član 43. stav 5);

35)       ako ne postupi u skladu sa članom 44. stav 1. ovog zakona;

36)       ako ne obavesti železničkog prevoznika, železničkog prevoznika za sopstvene potrebe, Ministarstvo i sve druge nadležne institucije u skladu sa članom 44. stav 2. ovog zakona;

37)       ako gradi železničku infrastrukturu suprotno zakonu kojim se uređuje planiranje i izgradnja objekata (član 45. stav 1);

38)       ako ne podnese Vladi izveštaj o realizaciji godišnjeg programa izgradnje, rekonstrukcije i održavanja železničke infrastrukture, organizovanja i regulisanja železničkog saobraćaja (član 46. stav 5);

39)       ako železničku infrastrukturu ne rekonstruiše sa elementima iz člana 48. stav 1. ovog zakona;

40)       ako rekonstruiše železničku infrastrukturu bez pribavljenog odobrenja za rekonstrukciju (član 50. stav 2);

41)       ako gradi i rekonstruiše železničku infrastrukturu suprotno članu 51. ovog zakona;

42)       ako železničku infrastrukturu ne održava u stanju koje osigurava bezbedan ili nesmetan železnički saobraćaj, odnosno kvalitetan ili uredan prevoz (član 52. stav 1);

42A) AKO SA UPRAVLjAČEM INFRASTUKTURE NE ZAKLjUČI UGOVOR IZ ČLANA 56. STAV 4;

42B) AKO SA UPRAVLjAČEM INFRASTRUKTURE NE ZAKLjUČI UGOVOR ZA KONSTITUISANjE PRAVA SLUŽBENOSTI PROLAZA (ČLAN 58. ST. 4. I 5);

42V) AKO SA UPRAVLjAČEM INFRASTRUKTURE NE ZAKLjUČI UGOVOR ZA ODRŽAVANjE ODVOJNIH SKRETNICA (ČLAN 64. STAV 4);

43)       ako gradi objekte kao što su rudnici, kamenolomi u kojima se koriste eksplozivna sredstva, industrija hemijskih i eksplozivnih proizvoda, postrojenja i drugi slični objekti suprotno odredbi člana 58. stav 4. ovog zakona;

44)       ako ne donese akt o uslovima i načinu obavljanja prevoza isključivo na industrijskoj železnici ili prethodno ne pribavi saglasnosti Direkcije na taj akt (član 64. stav 7);

45)       ako obavlja prevoz putnika, lica i robe u železničkom saobraćaju na železničkoj infrastrukturi, a nema licencu za prevoz ili sertifikat o bezbednosti za prevoz izdate od Direkcije, odnosno od nadležnog organa druge države na osnovu reciprociteta ili ugovor o korišćenju železničke infrastrukture (član 65. st. 1. i 2);

46)       ako postupi suprotno članu 68. stav 9. ovog zakona;

47)       ako obavlja prevoz za vreme u kome mu je suspendovana ili oduzeta licenca za prevoz (član 70);

48)       ako se ne pridržava objavljenog reda vožnje ili ako ne održava redovno i uredno prevoz za vreme važenja reda vožnje (član 72. stav 3);

49)       ako ulaz i izlaz putnika ili lica u voz vrši suprotno članu 74. ovog zakona;

50)       ako obavlja prevoz za sopstvene potrebe suprotno članu 76. ovog zakona;

51)       ako se ne pridržava mera Vlade kojima se obezbeđuje funkcionisanje železničkog saobraćaja u vanrednim situacijama (član 77. stav 1);

52)       ako ne označi na poseban način tovarne jedinice ili drumska vozila koja se transportuju na železničkim voznim sredstvima (član 81. stav 2);

53)       ako železnička vozna sredstva koja transportuju tovarne jedinice ili drumska vozila nisu specijalizovana za kombinovani transport ili nisu na poseban način označena (član 81. stav 3);

54)       ako železnička infrastruktura na kojoj se odvija kombinovani transport ne ispunjava posebne tehničko-tehnološke uslove ili nije na poseban način označena (član 81. stav 4);

55)       ako ne postupi po zahtevu Direkcije (član 95. st. 2. i 4);

56)       ako ne postupi u skladu sa rešenjem Direkcije (član 95. st. 5. i 6).

Za prekršaj iz stava 1. tač. 1) i 2) ovog člana kazniće se upravljač infrastrukture, za prekršaj iz stava 1. tač. 3) i 4) ovog člana kazniće se upravljač infrastrukture, subjekt na tržištu železničkih usluga i kontrolno društvo, a za prekršaj iz stava 1. tačka 5) ovog člana kazniće se upravljač infrastrukture i privredno društvo koje sa upravljačem infrastrukture čine povezana društva.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj i odgovorno lice privrednog društva ili drugog pravnog lica novčanom kaznom od 20.000 do 50.000 dinara.

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 30.000 do 100.000 dinara i odgovorno lice u privrednom društvu ili drugom pravnom licu.

ZA PREKRŠAJ IZ STAVA 1. OVOG ČLANA KAZNIĆE SE ODGOVORNO LICE PRIVREDNOG DRUŠTVA ILI DRUGOG PRAVNOG LICA NOVČANOM KAZNOM OD 30.000 DO 100.000 DINARA.

Novčanom kaznom od 200.000 do 500.000 dinara kazniće se preduzetnik za prekršaj iz stava 1. ovog člana.

Novčanom kaznom od 30.000 do 100.000 dinara kazniće se fizičko lice za prekršaj iz stava 1. tačka 43) ovog člana.

Član 110.

Propisi za izvršavanje ovog zakona doneće se u roku od tri meseca DVE GODINE od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 111.

Propisi, tehnički propisi, normativi i standardi u oblasti železničkog saobraćaja doneti do dana stupanja na snagu ovog zakona primenjivaće se do donošenja odgovarajućih propisa u skladu sa ovim zakonom, osim ako njihove odredbe nisu u suprotnosti sa ovim zakonom.

Izvor: Press služba Skupštine Srbije, 02.10.2015.