Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

STAVOVI STRUKE O USTAVNOSTI ČLANA 18 NACRTA ZAKONA O RAČUNOVODSTVU: Među brojnim komentarima struke na Nacrt novog zakona o računovodstvu, izdvaja se stav da direktive EU ipak ne zahtevaju licenciranje računovođa i da većina država u EU nema ovakvu zakonsku obavezu. Takodje, član 18 stav 2 tačka 3 je sporan iz sledećih razloga: – sertifikovanje i regulacija zvanja u oblasti računovodstva nije u skladu sa direktivama Evropske unije – direktiva 2006/123/EZ, a nije u skladu sa Ustavom jer stavlja u monopolističku poziciju jedno udruženje


URIKS

- Komora ovlašćenih revizora nema u svom programu polaganje za zvanja iz oblasti računovodstva već samo za zvanja iz oblasti revizije, što ostavlja SRRS monopolističku poziciju na teritoriji Srbije što nije u skladu sa Ustavom Srbije.

Komentar : član 18 stav 2 tačka 3 je sporan iz sledećih razloga:

- sertifikovanje i regulacija zvanja u oblasti računovodstva nije u skladu sa direktivama Evropske unije - direktiva 2006/123/EZ

Dalje, postavlja se pitanje šta će biti ukoliko SRRS kao udruženje iz nekog razloga prestane da postoji, zapadne u poteškoće u poslovanju i slično. Sertifikovanje i licenciranje bi trebalo biti organizovano u državnim institucijama u okviru Ministarstva finansija (kod Nacionalne komisije za računovodstvo, Instituta, Ekonomskog fakulteta...). Pripremu za polaganje tih ispita bi mogle raditi organizacije koje se bave poslovima edukacije.


Konkretan deo, izmedju ostalih, Nacrta zakona čija se izmena predlaže:

Član 18.

U Registar može biti upisano pravno lice koje ima dozvolu za pružanje računovodstvenih usluga izdatu u skladu sa ovim zakonom.


Dozvolu iz stava 1. ovog člana rešenjem izdaje Agencija pravnom licu pod uslovom da:

1) ima registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga;
2) osnivač, odnosno vlasnik, kao i član organa upravljanja pravnog lica koje ima registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga, nije osuđen pravosnažnom presudom za krivično delo u smislu zakona kojim se uređuje odgovornost pravnih lica za krivična dela, odnosno, ukoliko je osnivač, odnosno vlasnik, kao i član organa upravljanja pravnog lica fizičko lice da nije pravosnažno osuđeno za krivična dela iz stava 2. tačka 2) ovog člana;
3) ima u radnom odnosu sa punom radnim vremenom najmanje jednog zaposlenog sa profesionalnim zvanjem u oblasti računovodstva ili revizije, koje je stečeno kod profesionalne organizacije članice Međunarodne federacije računovođa

Komentar : član 18 stav 2 tačka 3 je sporan iz sledećih razloga:

- sertifikovanje i regulacija zvanja u oblasti računovodstva nije u skladu sa direktivama Evropske unije - direktiva 2006/123/EZ

Član 5 Direktive nalaže administrativno pojednostavljenje za pristup tržištu usluga

Član 26 Direktive govori o tome da bi standard kvaliteta kroz sertifikate trebao da bude na dobrovoljnoj osnovi

Član 9 Direktivne propisuje da uslužne delatnosti ne podležu sistemu licenciranja i ovlašćivanja

- knjigovodstvene agencije uglavnom vode knjige malim i mikro pravnim licima i preduzetnicima. Malih pravnih lica ima 14.110, mikro pravnih lica ima 150286 prema podacima iz finansijskih izveštaja za 2018. godinu. Mikro pravna lica su do sada primenjivala pravilnik Ministarstva a mala pravna lica pravilnik za MSP. Od ovog zakona se ostavlja mogućnost da i mala i mikro pravna lica primenjuju pune standarde. Za ovu mogućnost opredeliće se verovatno samo mala i mikro pravna lica koja učestvuju u konsolidaciji. S obzirom da konsolidovanih izveštaja ima 14000 dolazi se do zaključka da će jako mali broj mikro i malih pravnih lica imati potrebu za punim standardima. Iz tog razloga neekonomično je da knjigovođe polažu ispite prema ACCA standardima koji MRS standarde neće koristiti ili će ih koristiti u malom broju (pune standarde za sada primenjuje oko 2000 pravnh lica)

- računovođe iz računovodstvenih agencija se stavljaju u nepovoljan položaj u odnosu na računovođe zaposlene kod pravnih lica

- troškovi polaganja ispita, licenciranja, obavezne edukacije i članarine će dodatno povećati troškove mikro i malih pravnih lica

- u obrazloženju nacrta Zakona navedeno je da je cilj poboljšanje kvaliteta finansijskih izveštaja. Stiče se utisak da računovodstvene agencije dostavljaju lošije finansijske izveštaje u odnosu na izveštaje koje dostavljaju zaposleni u pravnom licu. Ova konstatacija iz nacrta Zakona nije potkrepljena istraživanjem.

- kvalitet korporativnog izveštavanja pravnih lica koja primenjuju standarde (velikih, srednjih pa i malih i mikro koji ulaze u konsolidaciju) vrši se putem obavezne revizije finansijskih izveštaja

- Zakon nije precizirao ni stručna zvanja ni uslove za sticanje zvanja računovođa

- Zakonom nije precizirano licenciranje, kontinuirana edukacija, članarina i ostali troškovi sticanja profesionalnih zvanja već je ostavljeno profesionalnoj organizaciji da sama određuje te troškove. Ovde se postavlja pitanje kako je onda u obrazloženju nacrta konstatovano da su ti troškovi neznatni? Da li je utvrđen godišnji iznos tih troškova koji će biti opterećenje za računovodstvene agencije a samim tim i privredu?

- nije preciziran spisak profesionalnih organizacija kod kojih bi se polagalo za stručno zvanje i dobijala licenca

- nije precizirano koja stručna zvanja i od kojih institucija bi bila priznata

- evidentno je dodatno materijalno i vremensko opterećenje računovodstvenih agencija bez dokazanog poboljšanja kvaliteta i sigurnosti usluge

- mogućnost dobijanja i ukidanja dozvola za rad agencijama i sticanja zvanja i dobijanja licenci zaposlenih bez preciznih jasno definisanih uslova i rokova, može dovesti do pravne i poreske nesigurnosti privrednih subjekata a svakako će doprineti povećanju troškova

- može doći do zloupotrebe ranije stečenih zvanja od strane onih računovođa koji se računovodstvom više i ne bave

- doći će do smanjenja broja računovodstvenih agencija i povećanja broja klijenata po agenciji što će takođe uticati na kvalitet usluge

- Komora ovlašćenih revizora nema u svom programu polaganje za zvanja iz oblasti računovodstva već samo za zvanja iz oblasti revizije, što ostavlja SRRS monopolističku poziciju na teritoriji Srbije što nije u skladu sa Ustavom Srbije.


Dalje, postavlja se pitanje šta će biti ukoliko SRRS kao udruženje iz nekog razloga prestane da postoji, zapadne u poteškoće u poslovanju i slično.

Sertifikovanje i licenciranje bi trebalo biti organizovano u državnim institucijama u okviru Ministarstva finansija (kod Nacionalne komisije za računovodstvo, Instituta, Ekonomskog fakulteta...). Pripremu za polaganje tih ispita bi mogle raditi organizacije koje se bave poslovima edukacije.


Cene polaganja i licenci bi trebale biti u skladu sa troškovima.

Polaganje u inostranstvu za sticanje zvanja dodatno će povećati troškove i to mikro i malih pravnih lica koja u 99% slučajeva neće koristiti pune MSFI ni standarde za MSP.

Uvođenje sertifikata i licenci je interes uske grupe i monopolističke organizacije koja bi ubirala namete za članarinu, edukaciju i sertifikate a bez dokazanog poboljšanja kvaliteta usluge računovodstva i uticaja na finansijske izveštaje.


Izvod iz vesti: https://www.uriks.rs/6615-2/RAČUNOVODSTVENA KOMORA SRBIJE

Navedena odredba U članu 18 Nacrta zakona o računovodstvu, treba da glasi: "...ima u radnom odnosu sa punim radnim vremenom jednog zaposlenog sa stečenim profesionalnim zvanjem u oblasti računovodstva."


Ostali predlozi:

Da profesionalana zvanja izdaje "stručno telo" koje će imati poveren posao, javno ovlašćenje od Vlade Srbije odnosno Ministarstva finansija, koje će raditi po usvojenom programu sticanja profesionalnog zvanja, koje treba da bude programski organizovano polaganjem jednodnevnog, stručnog ispita. Stručni ispit bi trebao da sadrži 30 zadatakapromene, koje bi obuhvatile, zadatke za knjiženja poslovnih promena, na stalnoj i obrtnoj imovoni, na zalihama, na potraživanjima i obavezama, na prihodima i rashodima, na obračunu proizvodnje i konačno, utvrđivanje poslovnog rezultata, oporezivog dobitka/gubitka i sastavljenje obrazaca finansijskog i poreskog izveštaja, za poslovnu godinu. To stručno telo ( komisiju) trebalo bi da čine, predstavnici Visokoškolskih ustanova iz oblasti računovodstva, Ministarstva finansija, Profesionalnih udruženja koja okupljaju računovođe u Srbiji i rade u skladu sa preporukama IFACA i edukuju računovođe da primenjuju propisanu regulativu i Etički kodeks. U zakonu treba propisati kriterije za izbor Komisije za sticanje profesionalnih zvanja za vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja"

Citiramo pojedine predložene odredbe u Nacrtu Zakona o računovodstvu i predlažemo njihovu izmenu i kako konačno treba da glase i predaležemo odredbe koje nisu sadržane u Nacrtu Zakona o računovodstvu:

U članu 18, stav 2. tačka 3) koji glasi "....ima u radnom odnosu sa punim radnim vremenom jednog zaspolenog sa profesionalnim zvanjem u oblasti računovodstva ili revizije, koje je stečeno kod profesionalne organizacije članice Međunarodne federacije računovođa ili sam preduzetnik ispunjava uslove"

Navedena odredba treba da glasi: "...ima u radnom odnosu sa punim radnim vremenom jednog zaposlenog sa stečenim profesionalnim zvanjem u oblasti računovodstva."

U članu 18. stavu 5. tačka 3) koji glasi "....ima u radnom odnosu sa punim radnim vremenom jednog zaspolenog sa profesionalnim zvanjem u oblasti računovodstva ili revizije, koje je stečeno kod profesionalne organizacije članice Međunarodne federacije računovođa ili sam preduzetnik ispunjava uslove".

Navedena odredba treba da glasi: "...ima u radnom odnosu sa punim radnim vremenom jednog zaposlenog sa stečenim profesionalnim zvanjem u oblasti računovodstva."

Izvod iz vesti: https://www.racunovodstvenakomora.rs/2019/09/02/racunovodstvena-komora-srbije-dostavila-primedbe-u-mf-na-nacrt-zakona-o-racunovdstvu/