Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O OZAKONJENJU OBJEKATA: ODGOVORI MINISTARSTVA GRAđEVINARSTVA, SAOBRAćAJA I INFRASTRUKTURE NA PITANJA O LEGALIZACIJI


Zakon o ozakonjenju objekata ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015 - dalje: Zakon) stupio je na snagu 27. novembra 2015. godine.

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture daje odgovore na neka od pitanja vlasnika nelegalno sagrađenih objekata.

* Posedujem objekat u Starčevu koji je sagrađen 2000. godine. Već tri puta smo podnosili dokumentaciju za legalizaciju, ali svaki put je postojao neki problem i to nije rešeno. Planirali smo da objekat bude poslovni prostor 170 m2 prizemlje i isto toliko na spratu. Hteli bismo da prevedemo taj prostor u stambeni da nam ozakonjenje po kvadratu bude što jeftinije, jer za ozakonjenje kao poslovni prostor za kojim nemamo potrebu nemamo ni novca. U Pančevu je osoblje koje radi na legalizaciji veoma neljubazno. Da bismo prebacili u stambeni, traže da se odradi novi projekat za koji nemamo sredstava, a ako legalizujemo ovako biće velika cena po kvadratu, a i posle veliki porez za te kvadrate koji trenutno ne služe ničemu. Za novi projekat nam traže arhitekte 1,2 evra po kvadratu, a posao je samo da se preimenuje, sve ostalo imamo u starom projektu. Da li postoji neko rešenje ili odustati potpuno od ove priče? Do sada je dato više od 2.500 evra za legalizaciju i svaki put od početka.

Ozakonjenje objekta ne zavisi od vaše volje, već se sprovodi po službenoj dužnosti. Dakle, postupak ozakonjenja se mora okončati u skladu sa Zakonom. Za objekat koji opisujete, u skladu sa novim Zakonom, ne izrađuje se projekat, već se izrađuje Izveštaj o zatečenom stanju objekta sa geodetskim elaboratom. Namena objekta je sastavni deo Izveštaja. Ako ste u prethodnoj tehničkoj dokumentaciji, koju ste dostavili u postupcima legalizacije po ranije važećim zakonima, označili objekat kao "poslovni", to nije prepreka da promenite namenu i preimenujete u stambeni, ako se zbog proteka vremena i vaših izmenjenih potreba, ukazala potreba za tim. Posebno se napominje da je obaveza nadležnog organa da ranije dostavljenu tehničku dokumentaciju prihvati kao Izveštaj o zatečenom stanju objekta, ako utvrdi da sadrži sve elemente propisane Zakonom za Izveštaj.

* U novoizgrađenom objektu na teritoriji GO Zvezdara 2007. sa građevinskom i upotrebnom dozvolom u uknjiženom objektu, izvršena je rekonstrukcija unutrašnjeg dela u lokale, a tavanski deo u potkrovlju zgrade pretvoren je u stanove uz pismene i u sudu overene saglasnosti vlasnika, pre formiranja skupštine stanara, a po formiranju skupštine data je i saglasnost skupštine stanara. Godine 2009. predat je zahtev Opštini sa slikom i svom potrebnom dokumentacijom, projektom izvedenog stanja i svim saglasnostima. Predmet se nalazi u Sekretarijatu za legalizaciju. Da li će naknadno urađena kvadratura u lokalima i urađeni stanovi u potkrovlju biti legalizovani?

Prema vašim navodima - ispunjavate uslove za ozakonjenje.

* Plac je kupljen 1985, imam ugovor koji nije overen, ali ima potpis vlasnika, kuća je uknjižena, ali plac nije. Kako mogu to da prevedem na mene? Da li se plac i dalje vodi na prethodnog vlasnika?

Postavljeno pitanje nije pitanje koje se rešava na osnovu Zakona o ozakonjenju, već primenom Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014). Potrebno je da podneste zahtev za upis prava svojine na katastarskoj parceli-građevinskom zemljištu na kome je objekat sagrađen, primenom člana 105 stav 1 Zakona o planiranju i izgradnji.

* Na osnovu ugovora o kupovini placa uz novčanu nadoknadu 1987. godine moj pokojni deda i otac su od opštine kupili plac površine 7 ari, gde je navedeno da su obojica vlasnici placa 1/2 sa klauzulom da su obavezni da u roku od tri godine sagrade porodičnu kuću. U ugovoru se navodi da je plac društvena svojina i da im je dat na korišćenje. Shodno ugovoru, pristupili su sređivanju dokumentacije (izrađen je projekat za porodičnu kuću, od opštinskog organa dobijeno je rešenje o odobrenju gradnje kuće, prikopčani su struja i voda) i krenuli su u izgradnju i za svog života sagradili kuću površine oko 100 m2 i priveli upotrebi za stanovanje. Za života imenovani nisu izvršili prenos placa iz društvene svojine u privatnu svojinu, jer sigurno nisu ni znali da to treba da urade. Potom je moj deda sa mnom 1999. godine sačinio Ugovor o poklonu, gde mi je poklonio svoj deo polovine placa i kuće. Nakon smrti mog oca, tokom 2007. godine, vođena je ostavinska rasprava i vlasnici placa i kuće postali smo: majka, sestra i ja. Pokušali smo da izvršimo uknjižbu placa i kuće u Katastar nepokretnosti, u čemu nismo uspeli, jer je od strane Opštinskog suda u Pećincima donešeno rešenje da ne možemo izvršiti nikakvu uknjižbu placa, uz obrazloženje da je plac društvena svojina, a da kuća uopšte nije ni ucrtana na navedenom placu.

Da li postoji ikakva zakonska mogućnost da na osnovu navedenih akata koje posedujemo možemo izvršiti prevođenje placa koje je društvena svojina u privatnu svojinu i kome treba da se obratimo u vezi sa ovim problemom?

Vaš objekat nije predmet ozakonjenja, jer se iz vaših navoda može utvrditi da za kuću imate izdatu građevinsku dozvolu. Potrebno je da u redovnom postupku ishodujete upotrebnu dozvolu. Po upisu prava svojine na kući, u skladu sa članom 105 stav 1 Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014), biće upisano i pravo svojine na građevinskom zemljištu na kome je objekat sagrađen, bez naknade.

* Imam plac u Leštanima, urađen je temelj 100 km2, ukopan je podrum od 25-30 kvm, temelj je metar iznad zemlje. Da li je moguće legalizovati taj temelj kao započeti objekat i onda nastaviti dalje gradnju?

Nije moguće.

* Moj otac, zajedno sa stricem, sazidao je kuću u Zemunu još 1962. godine na placu u vlasništvu strica. On je ranije, a posle sam nastavila i ja, pošto je kuća meni pripala, plaćao porez na to skoro 50 god. Struja, voda, telefon, sve legalno plaćam. Predali smo pre 15 godina objekat za legalizaciju i sve papire pribavili sem za vlasništvo zemljišta. Nažalost, i stric je preminuo poodavno, a naslednici su po belom svetu. Ima li šanse da legalizujemo našu kućicu?

Način rešavanja ovog pitanja sadržan je u članu 10 Zakona. Jedan od mogućih načina jeste da putem održaja steknete pravo svojine i na preostalom delu kuće i zemljišta. Ovo pravo utvrđuje se u sudskom postupku.

Izvor: Vebsajt Novosti, 02.09.2016.
Naslov, Obeležavanje: Redakcija