Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA: Mogućnost donošenja odluke bez prethodnog pozivanja ponuđača/kandidata da pojasne nepotpune ili nejasne podatke ili dokumentaciju


Neretko dolazimo u situaciju da postupke učesnika u javnim nabavkama analiziramo na osnovu rešenja Republičke komisije za zaštitu prava kao nezavisnog i samostalnog organa Republike Srbije koji obezbeđuje zaštitu prava u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 91/2019 - dalje: ZJN). Na osnovu takvih rešenja stvara se praksa ali se pružaju i smernice ponuđačima i naručiocima kako će postupati u daljim postupcima javnih nabavki imajući u vidu doneta rešenja Republičke komisije o pojedinim slučajevima iz prošlosti.

Opšte je poznato da su naručioci dužni da pre donošenja odluke u postupku javne nabavke zahtevaju od ponuđača koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu da u primerenom roku ne kraćem od pet radnih dana dostavi dokaze o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta u neoverenim kopijama. Međutim, ovde se postavlja pitanje kada naručilac može ponuđače ili kandidate koji su dostavili nepotpune ili nejasne podatke ili dokumentaciju, da pozove poštujući načela jednakosti i transparentnosti, da u primerenom roku ne kraćem od pet dana dostave neophodne informacije ili dodatnu dokumentaciju. U praksi se često dešava da u situacijama kada naručilac nije u mogućnosti da utvrdi ispunjenost kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta zahteva od ponuđača da za dokaze koji su nejasni dostave dodatne dokaze o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta kako bi mogao da sprovede pravilnu stručnu ocenu ispunjenosti zahtevanih kriterijuma.

U konkretnom primeru imamo situaciju u kojoj je podnosilac zahteva kao dokaz tehničkog i stručnog kapaciteta za tehnička lica uz ponudu dostavio MA obrasce iz 2020. I 2021.godine čije trajanje je definisano u mesecima isteklo u navedenim godinama, a da je vrsta zaposlenja definisana na određeno vreme. Uz ovakve MA obrasce ponuđač nije dostavio nikakav dodatni dokument u vezi za radnim angažovanjem tih lica u smislu da je njihovo angažovanje kod ponuđača nakon istka roka iz MA obrazaca produženo. Za ovako podnetu ponudu u kojoj su dostavljeni samo MA obrasci za tehnička lica iz proteklih godina, a koji nisu važeći u trenutku podnošenja ponude, a pri tom nisu imali nikakvu drugu prateću dokumentaciju koja bi potvrdila suprotno (eventualno ugovor o radu ili ugovor o angažovanju). Naručilac je takvu ponudu ocenio kao neprihvatljivu.

Stav Republičke komisije je da je naručilac u cilju pravilnog i potpunog utvrđivanja činjeničnog stanja bio dužan da utvrdi za koja lica su dostavljeni sporni MA obrasci i da za ista izvrši provere i utvrdi da li su navedena lica u momentu podnošenja ponude bila zaposlena ili radno angažovana u skladu sa Zakonom o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje) kod podnosioca zahteva. S tim u vezi Republička komisija ukazuje da je naručilac imao zakonsku mogućnost da u skladu sa članom 142. St. 1. I 2. ZJN poštujući načela jednakosti i transparentnosti zatraži od podnosioca zahteva dodatna objašnjenja ponude, neophodne informacije ili dodatnu dokumentaciju u cilju donošenja pravilne ocene.

Mišljenja smo da naručilac ne može na osnovu odredbi člana 119. stava 5. ZJN i člana 142. ZJN da zahteva dodatno pojašnjenje dokaza koji ne dokazuju ispunjenost kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta u trenutku podnošenja ponuda. Ovakav stav omogućava svim ponuđačima da neprihvatljive ponude učine prihvatljivim. Dopunu i pojašnjenje dokaza treba dozvoliti samo u onim slučajevima kada dostavljenim dokazima ponuđač dokazuje ispunjenost kriterijuma ali postoje određene okolnosti u koje naručilac sumnja a koje dodatnim pojašnjenjima i dokazima može da otkloni, kao što je na primer: ponuđač dostavi m obrazac iz kojeg proizilazi ispunjenost kriterijuma ali ne dostavi ugovor o radu koji je takođe naručilac zahtevao kao dokaz u konkursnoj dokumentaciji. U takvim slučajevima naručilac može da zahteva dodatno dostavljanje ugovora o radu koji je osnov za izdavanje M obrasca jer ponuđač ne bi mogao da poseduje M obrazac da ne poseduje ugovor o radu.

Navedenu situaciju možete pročitati klikom na rešenje Republičke komisije broj 4-00-408/2022 od 07.07.2022.godine.

Kompanija Paragraf Lex ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenetih iz spoljnih sadržaja odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga, proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vesti" su namenjene u svrhu opšteg informisanja.

Izvor: Vebsajt Ponuđači Srbije, 27.07.2022.
Naslov: Redakcija