Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

RAZVOJ ELEKTRONSKOG POSLOVANJA: Prioriteti u razvoju elektronskih servisa treba da budu uspostavljanje osnovnih registara podataka (pre svega registra građana) i njihovo povezivanje, omogućavanje elektronskog plaćanja svih usluga državi, ukidanje obaveze čuvanja papirne dokumentacije nakon digitalizacije (e-arhiviranje), razvoj cloud servisa, kao i omogućavanje praktičnijeg pristupa manje osetljivim on-line servisima (npr. preko PIN kodova, a ne e-sertifikata)


U zemlji u kojoj banka srednje veličine godišnje odštampa 11 miliona papira, trgovinski lanac troši 150.000 evra na čuvanje dokumentacije. Police državnih institucija dostižu dužinu od nekoliko desetina kilometara, a građani moraju na šaltere da nose uplatnice kako bi dokazali da su platili takse, jedini izlaz iz birokratije je razvoj elektronskog poslovanja.

Na konstitutivnoj sednici NALED-ovog Saveza za e-upravu, koji okuplja stručnjake za IT, finansijski i trgovinski sektor iz 34 kompanije i lokalne samouprave, usvojen je godišnji izveštaj o radu i izabrano je novo predsedništvo u sastavu Milan Simić (Telekom Srbija), Nataša Sekulić (IBM) i Aleksandar Blagojević (Societe Generale). Ocenjeno je da je formiranje Kancelarije za e-upravu pri kabinetu premijerke Ane Brnabić u skladu sa NALED-ovom preporukom za centralizaciju ove funkcije i da predstavlja korak napred za brže uvođenje elektronskih servisa.

"Za građane i privredu e-uprava znači da više neće morati da koriste pečat i uplatnice, da će podnošenje zahteva i plaćanje moći da obavljaju on-line preko portala e-uprave, da dokumentaciju neće morati da štampaju i čuvaju po 10 godina koliko propisuje zakon iz prošlog veka. Pored milionskih ušteda u novcu i vremenu, e-uprava uvodi transparentnost u rad državne administracije i smanjuje prostor za korupciju", izjavila je novoizabrana predsednica Saveza za e-upravu Nataša Sekulić.

Savez je utvrdio da prioriteti u razvoju elektronskih servisa treba da budu uspostavljanje osnovnih registara podataka (pre svega registra građana) i njihovo povezivanje, omogućavanje elektronskog plaćanja svih usluga državi, ukidanje obaveze čuvanja papirne dokumentacije nakon digitalizacije (e-arhiviranje), razvoj cloud servisa, kao i omogućavanje praktičnijeg pristupa manje osetljivim on-line servisima (npr. preko PIN kodova, a ne e-sertifikata).

Na sednici je ocenjeno da je za samo godinu dana od osnivanja Savez uspešno nametnuo reformu elektronske uprave kao prioritet Vlade Republike Srbije. Pripremljeni su konkretni i konstruktivni predlozi i nacrti akata koje su usvojila resorna ministarstva. Uz podršku stručnjaka kompanije IBM iz sveta, pripremljen je strateški okvir za razvoj e-uprave u Srbiji u čijoj je izradi učestovalo više od 100 stručnjaka iz državnih ustanova, privrede, međunarodne zajednice i drugih organizacija.

U saradnji sa Ministarstvom državne uprave, Savez je koordinirao izradu Akcionog plana Vlade za razvoj e-uprave sa sedam prioritetnih mera. Veliki doprinos dat je usvajanju Uredbe o izmenama i dopunama uredbe o elektronskom kancelarijskom poslovanju organa državne uprave ("Sl. glasnik RS", br. 42/2017), koja je na snazi od 12. maja 2017. godine i ukida obavezu državnim i lokalnim organima da štampaju i arhiviraju svaki dokument koji prime elektronskim putem. Komentarima članova Saveza unapređen je Nacrt zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju i za novu Vladu pripremljene izmene Zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa ("Sl. glasnik RS", br. 93/2014 i 22/2015) i Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014). Kao član radne grupe NALED je uključen i u izradu Nacrta zakona o e-upravi, a sa Narodnom bankom usaglašene su odredbe zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga na daljinu koje će popularizovati digitalno bankarstvo.

Izvor: Vebsajt B92, 03.07.2017.
Naslov: Redakcija