Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

INICIJATIVA ZA DONOŠENJE PRAVILNIKA ZA PRIMENU MERA FIZIČKOG SPUTAVANJA I IZOLACIJE KORISNIKA U USTANOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE: RESTRIKTIVNE MERE FIZIčKOG SPUTAVANJA I IZOLACIJE KORISNIKA USTANOVA SOCIJALNE ZAšTITE RETKO SE PRIMENJUJU, I TO SAMO U SLUčAJU OSOBA KOJE BI PONAšANJEM MOGLE UGROZITI SOPSTVENU ILI BEZBEDNOST DRUGIH LICA. MEđUTIM, U NEDOSTATKU PRAVILNIKA, POSTUPAK ODLUčIVANJA O PRIMENI OVIH MERA, KAO I NAčIN NJIHOVE PRIMENE, RAZLIKUJE SE OD USTANOVE DO USTANOVE, TE BI ODGOVARAJUćA REGULATIVA ZNATNO SMANJILA I PROSTOR ZA GREšKE I ARBITRARNOSTI


Tortura i drugi vidovi nečovečnog ponašanja zastupljeniji su u društvima u kojima je smanjena svest pojedinaca o potrebama i pravima posebno ranjivih društvenih grupa.

Sa druge strane, institucije za zaštitu ljudskih prava dužne su da ukazuju kako na prava osoba koje su pod naročitim rizikom da postanu žrtve torture i drugih vidova nehumanog ponašanja, tako i na manjkavosti sistema njihove zaštite, koji bi u sebi trebalo da sadrži i mehanizme za prevenciju ove pojave.

Pokrajinski Zaštitnik građana zato poziva nadležne da, u saradnji sa stručnjacima u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite i ljudskih prava, u najskorije vreme izrade i usvoje odgovarajući Pravilnik za primenu mera fizičkog sputavanja i izolacije korisnika u ustanovama socijalne zaštite, koji će ne samo unaprediti kvalitet usluga u ovim ustanovama, nego doprineti i prevenciji torture i drugih oblika nehumanog i nečovečnog postupanja prema jednoj od najranjivijih društvenih grupa o čijim pravima i načinu života se u javnosti malo zna i govori.

Korisnici ustanova socijalne zaštite su i osobe čije zdravstveno stanje je takvo da može dovesti do njihovog samopovređivanja ili povređivanja drugih lica u njihovom okruženju. Uprkos tome, ustanove socijalne zaštite u Republici Srbiji, odnosno Autonomnoj pokrajini Vojvodini još uvek nemaju poseban Pravilnik za primenu mera fizičkog sputavanja i izolacije korisnika. Na ovu činjenicu, kao i na načine kako se u nedostatku Pravilnika postupa u ovim ustanovama, institucija Pokrajinskog zaštitnika građana ukazala je još prošle godine u istraživanju "Primena mera fizičkog sputavanja i izolacije u ustanovama socijalne zaštite u AP Vojvodini".

Rezultati istraživanja ukazuju na to da se restriktivnije mere fizičkog sputavanja i izolacije korisnika retko primenjuju, i to samo u slučaju osoba koje bi ponašanjem mogle ugroziti sopstvenu ili bezbednost drugih lica. Međutim, u nedostatku Pravilnika, postupak odlučivanja o primeni ovih mera, kao i način njihove primene, razlikuje se od ustanove do ustanove. Ovakvo stanje, odnosno nedovoljna pravna uređenost primene mera fizičkog sputavanja i izolacije u ustanovama socijalne zaštite, predstavlja ozbiljan problem zaposlenima u njima. Osim što bi obezbedila obaveznost i jednoobraznost postupanja po odgovarajućim normama, direktori ustanova socijalne zaštite smatraju da bi odgovarajuća regulativa znatno smanjila i prostor za greške i arbitrarnosti, kaže Ombudsman.

Izvor: Vebsajt Dnevnik, B. O., 04.07.2016.
Naslov: Redakcija