Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU: UKOLIKO SE KORISNIK PORODIčNE PENZIJE ZAPOSLI OBUSTAVLJA MU SE ISPLATA PENZIJE SA DANOM POčETKA ZAPOSLENJA. S OBZIROM NA TO DA KORISNIKU PORODIčNE PENZIJE KAD SE ZAPOSLI NE PRESTAJE PRAVO NA PORODIčNU PENZIJU, VEć SE SAMO OBUSTAVLJA ISPLATA, NAKON PRESTANKA OSIGURANJA ISPLATA PORODIčNA PENZIJA SE NASTAVLJA DO KRAJA šKOLOVANJA ODNOSNO DO NAVRšENIH 26 GODINA żIVOTA. KORISNICIMA PORODIčNE PENZIJE KOJI OBAVLJAJU POSLOVE PO UGOVORU O DELU, AUTORSKIM UGOVORIMA I SLIčNO, PIO FOND NE OBUSTAVLJA ISPLATU PORODIčNE PENZIJE, POD USLOVOM DA IZNOS OSTVARENE UGOVORENE NAKNADE NA MESEčNOM NIVOU BUDE NIżI OD IZNOSA NAJNIżE OSNOVICE U OSIGURANJU ZAPOSLENIH, VAżEćE U MOMENTU UPLATE DOPRINOSA


Kada je pre dva meseca dvadesetpetogodišnji profesor prihvatio da radi na zameni u jednoj osnovnoj školi sa 30 odsto radnog vremena, umesto da se obraduje poslu i praksi, razočarao se. Ostao je bez porodične penzije od 35.000 dinara od koje se poslednjih 11 godina izdržavao.

Nije znao, kako je objasnio, da ugovor o radu na određeno vreme podrazumeva prestanak isplate porodične penzije. Da je, znao dva puta bi razmislio, jer mu je plata u školi dok bude na zameni, oko 17.500 dinara.

Posao je, kaže i prihvatio da bi povećao ukupne prihode. Računao je da mu Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 i 142/2014) bez obzira na privremeno zaposlenje omogućava da do 26. godine nesmetano prima porodičnu penziju.

Sad, kaže, ne može nazad, a boji se šta će tek biti kada mu se koleginica, koju menja, vrati na posao. Ne zna, ima li pravo da posle isteka ovog posla, ponovo od PIO fonda zatraži da mu nastave sa isplatom porodične penzije.

U Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje, kažu, da prema važećem Zakonu, korisnicima porodične penzije koji obavljaju poslove po ugovoru o delu, autorskim ugovorima i slično, Fond ne obustavlja isplatu porodične penzije. I to samo pod uslovom da iznos ostvarene ugovorene naknade na mesečnom nivou bude niži od iznosa najniže osnovice u osiguranju zaposlenih, važeće u momentu uplate doprinosa. Ona u ovom času iznosi 21.012 dinara.

Međutim, u slučaju, kakav je ovaj, gde je profesor ušao u obavezno osiguranje i zaposlio se na određeno vreme, isplata porodične penzije se obustavlja, naglašavaju u PIO fondu.

Ukoliko je profesor na zameni, a već je završio fakultet, on svakako nema više prava na isplatu porodične penzije, bez obzira na to što Zakon propisuje da je gornja granica za primanje ove penzije 26 godina.

Penziju bi, dodaju, mogao da prima samo pod uslovom da je upisao master studija, ili da je i dalje na redovnom školovanju. U suprotnom, nema prava, sve i da se nije zaposlio.

Upitana kada tačno prestaje isplata porodične penzije u slučaju zaposlenja, Jelica Timotijević, direktor Sektora za odnose sa javnošću u PIO fondu kaže, da ukoliko se korisnik porodične penzije zaposli obustavlja mu se isplata penzije sa danom početka zaposlenja.

On bez primanja ostaje s danom prijave na osiguranje, za sve vreme trajanja osiguranja – kaže Timotijevićeva.

Studenti imaju zakonsku obavezu da do 23. oktobra dostave nadležnim filijalama Fonda potvrde o upisu nove školske godine. Oni koji to ne učine do 30. novembra, po službenoj dužnosti se donosi rešenje o prestanku prava na porodičnu penziju, kaže Timotijevićeva.

Na pitanje da li, po prekidu primanja porodične penzije, u ovakvim slučajevima, ona može ponovo da nastavi da se prima, iz PIO fonda kažu, da kada se korisnik porodične penzije odjavi sa obaveznog osiguranja, a i dalje ispunjava uslove za korišćenje prava na porodičnu penziju, isplata penzije se ponovo uspostavlja.

S obzirom na to da korisniku porodične penzije kad se zaposli ne prestaje pravo na porodičnu penziju, već se samo obustavlja isplata, nakon prestanka osiguranja isplata porodična penzija se nastavlja do kraja školovanja odnosno do navršenih 26 godina života.

Izvor: Vebsajt Politika, Jasna Petrović-Stojanović, 01.07.2016.
Naslov: Redakcija